Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 125

Powoni Yesu Ana cɔlɔ nɛ pʋwayɩ powoni-i Kayifu cɔlɔ

Powoni Yesu Ana cɔlɔ nɛ pʋwayɩ powoni-i Kayifu cɔlɔ

MAATIYEE 26:57-68 MAARKƖ 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 YOHANƐƐSƖ 18:13, 14, 19-24

  • POWONI YESU CƆJƆ SƆSƆ ANA CƆLƆ

  • SAHEDRƐƐ HƲ TƆM ALƖWAATƲ NDƲ PAƔTƲ TƖHA NƲMƆƲ YƆ

Pɔhɔkɩ Yesu ɛzɩ pɔhɔkʋʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa yɔ lɛ, powoni-i Ana tɛ. Ana kaakɛnɩnɩ cɔjɔ sɔsɔ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaakɛ pɩɣa evelaɣ nɛ ɛ-tɔm ɖɩɣzɩɣ templo taa wɩlɩyaa yɔ. (Luka 2:42, 7) Ana wayɩ lɛ, ɛ-pɩyalaa nabɛyɛ kɔm pɛkɛ cɔjɔnaa sɔsaa, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pakpa Yesu lɛ, Ana ɛtɩ Kayifu kaakɛnɩnɩ cɔjɔ sɔsɔ.

Kayifu nawa se powoni Yesu Ana tɛ lɛ, ekpeɣli Sahedrɛɛ taa ñɩma ɛ-tɛ. Cɔjɔ sɔsɔ nɛ mba payɩ paawɛ Sahedrɛɛ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pa-tɩŋa pɛkpɛndɩ ɛyaa 71.

Ana pɔzɩ Yesu tɔm pɩlɩɩnɩ “ɛ-tɔm mʋyaa yɔɔ nɛ ɛ-tɔm ndʋ ɛwɩlɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ.” Yesu cosi-i tobi se: “Mɔyɔɔdɩnɩ ɛjaɖɛ yem kaɣlaa, mawɩlɩ tɔm Ɛsɔ kuduyiŋ tɛɛ ɖenɖe Yuda mba kpeɣliɣ yɔ, mantɩyɔɔdɩ natʋyʋ mɛsaɣ tɛɛ. Ndʋ ŋpɔzʋʋ-m? Pɔzɩ mba panɩ ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ.”—Yohanɛɛsɩ 18:19-21.

Peeɖe lɛ, lɩmɖʋyʋ weyi ɛɛsɩŋ peeɖe yɔ, ɛyaɣ Yesu kadaŋa nɛ ɛkalɩɣ-ɩ se: “Mbʋ yɔ ŋcosuu layʋ sɔsɔ na?” Ɛlɛ Yesu nawa se ɛtɩwɛɛkɩ nabʋyʋ, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ye mantɩyɔɔdɩ ɖeu, wɩlɩ-m ndʋ tɩkɛ kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ; ye mɔyɔɔdɩ ɖeu, ŋmakɩ-m suwe?” (Yohanɛɛsɩ 18:22, 23) Peeɖe Ana kpaɣ Yesu nɛ etiyini ɛ-ɛtɩ Kayifu.

Lɛɛlɛɛyɔ Sahedrɛɛ taa ñɩma tɩŋa, pʋ-tɔbʋʋ se cɔjɔ sɔsɔ Kayifu, tɛtʋ taa sɔsaa nɛ takayɩsɩ mayaa, pa-tɩŋa pekpeɣli Kayifu ɖɩɣa taa.  Paɣtʋ taa lɛ, pɩtaapɔzɩ se pahʋʋnɩ ɛyʋ tɔm Paska ɖoo taa. Ɛlɛ ɛyaa panɛ patɩña paɣtʋ ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paasɔɔlaa se pala lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena paawɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm hʋyaa panɛ pɛfɛyɩ toovenim. Yesu kaafezi Lazaarɩ lɛ, Sahedrɛɛ labɩ lɩmaɣza se pakʋ Yesu. (Yohanɛɛsɩ 11:47-53) Pɩtasɩ lɛ, kɩyakɩŋ cabɩ nɛ pʋcɔ pakpaɣ-ɩ lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa kaalabɩ nɔɔ se pakpaɣ Yesu nɛ pakʋ-ɩ. (Maatiyee 26:3, 4) Ye mbʋ, pʋcɔ nɛ papaɣzɩɣ Yesu tɔm hʋʋ lɛ, paatɛm ɛ-tɔm kʋʋ se ɛmʋnɩ sɩm.

Pɩtasɩna se pahʋʋnɩ-ɩ tɔm alɩwaatʋ ndʋ tɩtɩmʋna yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, cɔjɔnaa nɛ Sahedrɛɛ taa ñɩma pɛwɛɛ nɛ pañɩnɩɣ cɛtɩm aseɣɖe tɩnaa se pɔkɔɔ nɛ pɛcɛtɩ Yesu yɔɔ tɔm nɛ patɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pɛtɛzɩ ɛ-tɔm kʋʋ. Pana aseɣɖe tɩnaa sakɩyɛ, ɛlɛ pɔ-tɔm taakɛ kʋɖʋmtʋ. Pɩkɛdaa lɛ, aseɣɖe tɩnaa nabɛyɛ naalɛ kɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Ðɩnɩ ɛtɔma se: ‘Mɔyɔkʋʋ Ɛsɔ kuduyuu kʋnɛ yɔ, ŋgʋ pamanɩ nesi yɔ, nɛ wɛɛ naadozo wiye lɛ, manɖaɣnɩ-kʋ maʋ; maamaɣ-kʋ nɛ nesi.’” (Maarkɩ 14:58) Ɛlɛ, ɛyaa panɛ pa-naalɛ pɔ-tɔm tɩkɛ kʋɖʋmtʋ ɖeyi ɖeyi.

Kayifu pɔzɩ Yesu se: “Ŋŋcosuu kaaʋ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ yɔ?” (Maarkɩ 14:60) Paa aseɣɖe tɩnaa mba, pɔ-tɔm ɛtɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, Yesu ticosi-wɛ natʋyʋ. Peeɖe cɔjɔ sɔsɔ labɩ lɩmaɣza se ɛtɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ lɛɛkʋ yɔɔ nɛ pakʋ Yesu tɔm.

Kayifu nawa se Yuda mba tɩtɩɩsɔɔlʋʋ se nɔɔyʋ ɛyɔɔdɩ se ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Alɩwaatʋ natʋyʋ, Yesu kaaya Ɛsɔ se ɛ-Caa lɛ, Yuda mba kʋyɩ ɛ-yɔɔ se pakʋʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pa-lɩmaɣza taa lɛ, “ɛcɔŋnɩ ɛ-tɩ se ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛ kɩmaŋ.” (Yohanɛɛsɩ 5:17, 18; 10:31-39) Kayifu kaasɩm Yuda ñɩma lɩmaɣza ana camɩyɛ, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ Yesu nɛ lɛɣtʋ se: “Monkuli-ŋ hulaɣ Ɛsɔ ɛzadʋ ɖoŋ taa, heyi-ɖʋ, ye ñɛkɛnɩ Krɩstʋ Ɛsɔ ɛzadʋ Pɩyalʋ yɔ?” (Maatiyee 26:63) Toovenim se Yesu kaayɔɔdaa se ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. (Yohanɛɛsɩ 3:18; 5:25; 11:4) Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, ye esuma nɛ eticosi natʋyʋ yɔ, pɩwɛɣ ɛzɩ ɛkpɛzɩɣ se ɛtɩkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ nɛ Krɩstʋ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu cosaa se: “Mɛnkɛ mbʋ, nɛ ɩkaɣ naʋ Ɛyʋ Pɩyalʋ caɣ Ɛsɔ ɖoŋ tʋ nɩwaŋ yɔɔ nɛ ɛkɔŋ ɛsɔdaa mɩndʋ yɔɔ.”—Maarkɩ 14:62.

Kayifu nɩ mbʋ lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛcɩyɩ e-tokonaa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛtʋ Ɛsɔ lɛ; ɖɩtasɩɣ aseɣɖe tɩnaa ñɩnʋʋ se ɖɩlabɩnɩ we? [Paa weyi ɛnɩnɩ ɛ-nɩŋgbaaŋ! Ɩmaɣzɩɣ suwe?, ABT]” Nɛ Sahedrɛɛ kʋ Yesu tɔm ɖulum nɛ kicosi se: “Ɛmʋnɩ sɩm!”—Maatiyee 26:65, 66.

Peeɖe papaɣzɩ Yesu hoŋuu nɛ pamakɩ-ɩ ŋgulumee. Lalaa ñɛcɛkɩ-ɩ kadanzɩ nɛ pɔtɔʋ ɛ-ɛzɩdaa ndaatʋ. Pʋwayɩ lɛ, pohuuzi ɛ-ɛza yɔɔ nɛ payakɩ-ɩ kadanzɩ nɛ pohoŋuu-i nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “La nayʋ lakasɩ! Kpeɣ se amabɩ-ŋ?” (Luka 22:64) Mbʋ pahʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ tɔm alɩwaatʋ ndʋ paɣtʋ tɩha nʋmɔʋ yɔ, nɛ pawɩlɩ-ɩ ñaŋ.