Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ 123

Ɛtɩmɩnɩ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa yɔ

Ɛtɩmɩnɩ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa yɔ

MAATIYEE 26:30, 36-46 MAARKƖ 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 YOHANƐƐSƖ 18:1

  • YESU WƐ JESEMAANƖ KAÐAƔ TAA

  • SOŊAƔ ŊGA KETIKAƔ-Ɩ YƆ, KAAWƐ ƐZƖ CALƖM YƆ

Yesu nɛ apostoloowaa pɛtɛm adɩma labʋ lɛ, petee hendu nɛ palɩɩ “pakpa Somiŋ Pʋʋ yɔɔ.” (Maarkɩ 14:26) Pɛɖɛɛnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ powolo kaɖaɣ ŋga ka-taa Yesu tiiwoki ɖoŋ ɖoŋ nɛ payaɣ-kɛ se Jesemaanɩ yɔ, ka-taa.

Patalɩ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa Somiŋ tɩŋ tɛɛ lɛ, Yesu kpaɣ apostoloowaa naadozo nɛ ɛ nɛ wɛ pasʋʋ kaɖaɣ taa nɛ peyele lalaa nɛ pa-wayɩ. Pɩtɩla, kaɖaɣ nɔnɔɔ taa eyebi apostoloowaa 8 waa mba pakazaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eheyi-wɛ se: “Ɩcaɣ cɩnɛ yɔ nɛ mowolo lɔlɔ yɔ nɛ mantɩmɩ.” Yesu nɛ Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛɖɛɛ poliŋ pazɩ kaɖaɣ ŋga ka-taa. Ɛsʋʋ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa siŋŋ nɛ eheyi apostoloowaa mba pa-naadozo se: “Men-ciyam caɣ pʋtɔdɩyɛ nɛ [kɩnɩɣ] sɩm sɔŋ, ɩsɩŋ cɩnɛ yɔ nɛ ɩsɩnɩ-m feŋuu.”—Maatiyee 26:36-38.

Eposini-wɛ pazɩ lɛ, ‘ɛtɔlɩ nɛ ɛpa ɛza nɛ tɛtʋ nɛ ɛpaɣzɩ tɩmʋʋ.’ Ɛzɩ ndʋ ɛtɩmɩɣnɩ ɛ-Caa kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Ɛtɩmnɩ-ɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Man-Caa, pɩtɩŋa [pɩsaŋɩ-ŋ] labʋ: ɖɛnɩ mɔ-yɔɔ caɖaɣ ŋga. Pɩtɛ lɛ pɩtaala ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ yɔ, pɩla ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ yɔ na.” (Maarkɩ 14:35, 36) Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa sɩm mbʋ ɛcaɣ sɩbʋ yɔ, mbʋ kpaɣnɩ-ɩ sɔɔndʋ nɛ ɛcaɣ se ɛpɩsɩnɩ wayɩ? Aayɩ!

Yesu kaawɛ ɛsɔdaa lɛ, ɛna wɩzasɩ sɔsɔsɩ nzɩ Roma sɔɔjanaa ɖʋwaɣ ɛyaa mba pacaɣ-wɛ kʋʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ Yesu kɛ ɛyʋ nɛ ɛnɩɣ wɩzasɩ, ɛlɛ pɩtɩkɛ mbʋ pɩɖaŋɩ-ɩ yɔ, pɩ-tɔm cɛyɩɣnɩ-ɩ. Ɛzɩma pakaɣ-ɩ kʋʋ ɛzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, mbʋ cɛyɩɣnɩ-ɩ siŋŋ se pɩtaakɔɔ nɛ pɩwɛɛkɩ Ɛsɔ hɩɖɛ. Pɩkazɩ pazɩ pakaɣ-ɩ kam ɖaʋ yɔɔ, ɛzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ weyi ɛkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ.

Yesu labɩ adɩma pazɩ nɛ ɛpɩsɩ apostoloowaa mba pa-naadozo pɔ-cɔlɔ lɛ, ɛna se peɖiɣni ɖou. Peeɖe eheyi Pɩyɛɛrɩ se: “Yɔ lɛ, ɩtɩpɩzɩ ɩsɩnɩ-m feŋuu cɛɛkɛ ñɩɣyʋʋ kʋyʋmʋʋ koŋ kɛlɛ? Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛza nɛ ɩtɩmɩ nɛ ɩtaatɔlɩ cɛzɩm taa.” Yesu nawa se apostoloowaa ɖɔɖɔ wɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa. Pɩtasɩ lɛ, pɩɩkɛ ɖoo hɛkʋ taa. Pʋyɔɔ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Fezuu wɛ ɖoŋ, ɛlɛ tomnaɣ nandʋ kɛ ɛjam.”—Maatiyee 26:40, 41.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu ɖaɣnɩ pɩsʋʋ nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ se ɛlɛ eyele nɛ “caɖaɣ” ŋga kɛɖɛɛ ɛ-yɔɔ. Ɛtasɩ pɩsʋʋ apostoloowaa mba pa-naadozo pɔ-cɔlɔ lɛ, ɛɖaɣnɩ-wɛ maɣnʋʋ peɖiɣni ɖou, patɩcaɣnɩ pɛ-ɛza se patɩmɩ nɛ pataasʋʋ takɩm taa. Yesu kɔma nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-wɛ lɛ, “paasɩŋ se peheyi-i suwe.” (Maarkɩ 14:40) Yesu ɖaɣnɩ ɛ-tɩ posuu nabudozo ɖeɖe nɛ eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛtɩmɩ.

Yesu wɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa siŋŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pakaɣ-ɩ kʋʋ ɛzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ nɛ pipisi ɛ-Caa hɩɖɛ yɔ, pɩ-yɔɔ. Yehowa nɩɣaɣ ɛ-Pɩyalʋ adɩma ana a-tɩŋa, pʋyɔɔ etiyini Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ se ewolo nɛ ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Ɛlɛ Yesu tiyele tɩmʋʋ, ewobi pʋyɔɔ nɛ “ɛtɩmɩɣ ɖɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ.” Ɛɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa siŋŋ. Sʋʋtʋ sɔsɔtʋ siŋŋ ɖaŋnɩ Yesu. Pɩɩwɛ se etisi nɛ ɛkpaɣ-tʋ nɛ pɩsa nɛ ɛ-maɣmaɣ ehiɣ tam tam wezuu nɛ ɛha-kʋ ɖɔɖɔ  mba payɩ pakaɣ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ ‘soŋaɣ ŋga ketikaɣ-ɩ yɔ, kaawɛ ɛzɩ calɩm tokasɩ, nɛ sɩtɔlʋʋ tataa.’—Luka 22:44.

Yesu pɩsɩ apostoloowaa cɔlɔ tozo ɖeɖe lɛ, ɛna se pɛwɛ ɖom yɔɔ mbʋ. Nɛ eheyi-wɛ se pɩtaapɔzɩ se poɖoo alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, esuyi se: “Ñɩɣyʋʋ talaa se pakpa Ɛyʋ Pɩyalʋ nɛ paɖʋzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa nesi tɛɛ. Ɩkʋyɩ ɖɩɖɛɛ, ɩna, weyi ɛkaɣ-m kɔlɔmɔtʋ labʋ yɔ, ɛñɔtaa kɛlɛ.”—Maatiyee 26:45, 46.