Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 123

Ɛtɩmɩnɩ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa yɔ

Ɛtɩmɩnɩ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa yɔ

MAATIYEE 26:30, 36-46 MAARKƖ 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 YOHANƐƐSƖ 18:1

  • YESU WƐ JESEMAANƖ KAÐAƔ TAA

  • SOŊAƔ ŊGA KETIKAƔ-Ɩ YƆ, KAAWƐ ƐZƖ CALƖM YƆ

Yesu nɛ apostoloowaa pɛtɛm adɩma labʋ lɛ, petee hendu nɛ palɩɩ “pakpa Somiŋ Pʋʋ yɔɔ.” (Maarkɩ 14:26) Pɛɖɛɛnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ powolo kaɖaɣ ŋga ka-taa Yesu tiiwoki ɖoŋ ɖoŋ nɛ payaɣ-kɛ se Jesemaanɩ yɔ, ka-taa.

Patalɩ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa Somiŋ tɩŋ tɛɛ lɛ, Yesu kpaɣ apostoloowaa naadozo nɛ ɛ nɛ wɛ pasʋʋ kaɖaɣ taa nɛ peyele lalaa nɛ pa-wayɩ. Pɩtɩla, kaɖaɣ nɔnɔɔ taa eyebi apostoloowaa 8 waa mba pakazaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eheyi-wɛ se: “Ɩcaɣ cɩnɛ yɔ nɛ mowolo lɔlɔ yɔ nɛ mantɩmɩ.” Yesu nɛ Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛɖɛɛ poliŋ pazɩ kaɖaɣ ŋga ka-taa. Ɛsʋʋ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa siŋŋ nɛ eheyi apostoloowaa mba pa-naadozo se: “Men-ciyam caɣ pʋtɔdɩyɛ nɛ [kɩnɩɣ] sɩm sɔŋ, ɩsɩŋ cɩnɛ yɔ nɛ ɩsɩnɩ-m feŋuu.”—Maatiyee 26:36-38.

Eposini-wɛ pazɩ lɛ, ‘ɛtɔlɩ nɛ ɛpa ɛza nɛ tɛtʋ nɛ ɛpaɣzɩ tɩmʋʋ.’ Ɛzɩ ndʋ ɛtɩmɩɣnɩ ɛ-Caa kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Ɛtɩmnɩ-ɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Man-Caa, pɩtɩŋa [pɩsaŋɩ-ŋ] labʋ: ɖɛnɩ mɔ-yɔɔ caɖaɣ ŋga. Pɩtɛ lɛ pɩtaala ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ yɔ, pɩla ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ yɔ na.” (Maarkɩ 14:35, 36) Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa sɩm mbʋ ɛcaɣ sɩbʋ yɔ, mbʋ kpaɣnɩ-ɩ sɔɔndʋ nɛ ɛcaɣ se ɛpɩsɩnɩ wayɩ? Aayɩ!

Yesu kaawɛ ɛsɔdaa lɛ, ɛna wɩzasɩ sɔsɔsɩ nzɩ Roma sɔɔjanaa ɖʋwaɣ ɛyaa mba pacaɣ-wɛ kʋʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ Yesu kɛ ɛyʋ nɛ ɛnɩɣ wɩzasɩ, ɛlɛ pɩtɩkɛ mbʋ pɩɖaŋɩ-ɩ yɔ, pɩ-tɔm cɛyɩɣnɩ-ɩ. Ɛzɩma pakaɣ-ɩ kʋʋ ɛzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, mbʋ cɛyɩɣnɩ-ɩ siŋŋ se pɩtaakɔɔ nɛ pɩwɛɛkɩ Ɛsɔ hɩɖɛ. Pɩkazɩ pazɩ pakaɣ-ɩ kam ɖaʋ yɔɔ, ɛzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ weyi ɛkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ.

Yesu labɩ adɩma pazɩ nɛ ɛpɩsɩ apostoloowaa mba pa-naadozo pɔ-cɔlɔ lɛ, ɛna se peɖiɣni ɖou. Peeɖe eheyi Pɩyɛɛrɩ se: “Yɔ lɛ, ɩtɩpɩzɩ ɩsɩnɩ-m feŋuu cɛɛkɛ ñɩɣyʋʋ kʋyʋmʋʋ koŋ kɛlɛ? Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛza nɛ ɩtɩmɩ nɛ ɩtaatɔlɩ cɛzɩm taa.” Yesu nawa se apostoloowaa ɖɔɖɔ wɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa. Pɩtasɩ lɛ, pɩɩkɛ ɖoo hɛkʋ taa. Pʋyɔɔ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Fezuu wɛ ɖoŋ, ɛlɛ tomnaɣ nandʋ kɛ ɛjam.”—Maatiyee 26:40, 41.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu ɖaɣnɩ pɩsʋʋ nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ se ɛlɛ eyele nɛ “caɖaɣ” ŋga kɛɖɛɛ ɛ-yɔɔ. Ɛtasɩ pɩsʋʋ apostoloowaa mba pa-naadozo pɔ-cɔlɔ lɛ, ɛɖaɣnɩ-wɛ maɣnʋʋ peɖiɣni ɖou, patɩcaɣnɩ pɛ-ɛza se patɩmɩ nɛ pataasʋʋ takɩm taa. Yesu kɔma nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-wɛ lɛ, “paasɩŋ se peheyi-i suwe.” (Maarkɩ 14:40) Yesu ɖaɣnɩ ɛ-tɩ posuu nabudozo ɖeɖe nɛ eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛtɩmɩ.

Yesu wɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa siŋŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pakaɣ-ɩ kʋʋ ɛzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ nɛ pipisi ɛ-Caa hɩɖɛ yɔ, pɩ-yɔɔ. Yehowa nɩɣaɣ ɛ-Pɩyalʋ adɩma ana a-tɩŋa, pʋyɔɔ etiyini Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ se ewolo nɛ ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Ɛlɛ Yesu tiyele tɩmʋʋ, ewobi pʋyɔɔ nɛ “ɛtɩmɩɣ ɖɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ.” Ɛɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa siŋŋ. Sʋʋtʋ sɔsɔtʋ siŋŋ ɖaŋnɩ Yesu. Pɩɩwɛ se etisi nɛ ɛkpaɣ-tʋ nɛ pɩsa nɛ ɛ-maɣmaɣ ehiɣ tam tam wezuu nɛ ɛha-kʋ ɖɔɖɔ  mba payɩ pakaɣ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ ‘soŋaɣ ŋga ketikaɣ-ɩ yɔ, kaawɛ ɛzɩ calɩm tokasɩ, nɛ sɩtɔlʋʋ tataa.’—Luka 22:44.

Yesu pɩsɩ apostoloowaa cɔlɔ tozo ɖeɖe lɛ, ɛna se pɛwɛ ɖom yɔɔ mbʋ. Nɛ eheyi-wɛ se pɩtaapɔzɩ se poɖoo alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, esuyi se: “Ñɩɣyʋʋ talaa se pakpa Ɛyʋ Pɩyalʋ nɛ paɖʋzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa nesi tɛɛ. Ɩkʋyɩ ɖɩɖɛɛ, ɩna, weyi ɛkaɣ-m kɔlɔmɔtʋ labʋ yɔ, ɛñɔtaa kɛlɛ.”—Maatiyee 26:45, 46.