Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ SƆSƆƲ 4

Yesu kɛdɛzaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ Yudee tɛtʋ taa

“Ɩtɩmnɩ hayɩm tʋ se etiyi tʋmɩyɛ tɩnaa.”​—Luka 10:2

Yesu kɛdɛzaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ Yudee tɛtʋ taa

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 66

Ɛtalɩ kizinzikiŋ kazandʋ taa Yerusalɛm

Ɛbɛ yɔɔ mba pewelisaɣni Yesu yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɩzaɣ se pamaɣzɩ se Yesu wɛnɩ aleewaa?

ÑƲƲ 67

Wiɖiyi “ɛyʋ nɔɔyʋ tɩyɔɔdɩta ɛzɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ”

Yuda ñɩma ñʋndɩnaa tɩŋa kaɖaɣnɩ Yesu, ɛlɛ pa-taa kʋɖʋm ɖeke tɩnɩnɩ ɛ-yɔɔ.

ÑƲƲ 68

Ɛsɔ Pɩyalʋ kɛnɩ “ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ”

Yesu tɔm se: “Tʋtʋyɛ tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.” Pɩkaɣ-wɛ holuu nɛ palɩɩ ɛbɛ taa?

ÑƲƲ 69

Abraham yaa Eleeu kɛnɩ pa-caa?

Yesu heyi ɛyaa mbʋ patɩlɩɣnɩ Abraham piya yɔ nɛ weyi ɛnʋ Caa kɛnaa yɔ.

ÑƲƲ 70

Yesu wa abalʋ weyi palʋlɩ-ɩ yʋlʋm yɔ

Tɔmkpɛlɩkɩyaa caɣ se pana se ɛbɛ yeba nɛ abalʋ ɛnʋ palʋlɩ-ɩ yʋlʋm. Ɛɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ? Ɛ-lʋlɩyaa kaalabɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ? Yesu wa abalʋ ɛnʋ lɛ, ɛyaa paɣzɩ tɔm hɔm nɛ ɖama, mbʋ pʋyɔɔ paawɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ.

ÑƲƲ 71

Farɩsɩ mba hɔŋ tɔm nɛ yʋlʋm weyi Yesu kuli ɛ-ɛza yɔ

Toovenim tɔm ndʋ abalʋ weyi ɛɛkɛ yʋlʋm yɔ, ɛtɔzɩ Farɩsɩ ñɩma yɔ, tɩɖʋ-wɛ pana siŋŋ. Mbʋ ɛ-lʋlɩyaa taasɔɔlɩ yɔ, mbʋ ɖeyi ɖeyi Farɩsɩ ñɩma laba nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ Sinaagɔɔgɩ taa.

ÑƲƲ 72

Yesu tiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 se powolo posusi tɔm

Yesu tiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 se powolo posusi Kewiyaɣ tɔm Yudee egeetiye taa. Le pɩɩwɛɛ se tɔmkpɛlɩkɩyaa isusi tɔm?—Sinaagɔɔgɩwaa taa yaa ɖɩsɩ taa?

ÑƲƲ 73

Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ wɩlɩ koobiɖe wɛtʋ siŋŋ

Ɛzɩma Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ Samaarɩɩ tʋ koobiɖe tʋ eduuye nɛ ɛwɩlɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ ɛ-tɔm welisiyaa?

ÑƲƲ 74

Yesu wɩlɩ tɔm pɩlɩɩnɩ ɛgɔndʋ mʋʋ nɛ adɩma pɔ-yɔɔ

Yesu wobi Maarta nɛ Maarɩɩ pɛtɛ lɛ, ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ? Pʋwayɩ lɛ, ɛkpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se ɛzɩma pɩwɛɛ se patɩmɩ nɛ pɔpɔzɩ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-wɛ yɔ?

ÑƲƲ 75

Yesu wɩlɩ mbʋ pɩhaɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ

Yesu heyi e-koyindinaa ‘Ɛsɔ niye’ yɔɔ tɔm nɛ ɛzɩma ‘Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ-wɛ’ yɔ. Ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ehiɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ, pɩ-tɔm.

ÑƲƲ 76

Yesu tɔɔ tɔɔnaɣ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɛ

Yesu kuli Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa tɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔɔ. Sʋʋtʋ sɔsɔtʋ ndʋ pasʋkaɣ samaɣ?

ÑƲƲ 77

Ñɩm ñɩnʋʋ yɔɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ Yesu hawa yɔ

Yesu yɔɔdɩ abalʋ ñɩm tʋ weyi ɛma ɛ-tɩ kpoŋ sɔsɔŋ yɔ, ɛ-tɔm. Lɔŋ tasʋʋ mbʋ yɔɔ ɛɖaɣnɩ ñɩɣʋ niye pɩlɩɩnɩ kala wena ñɩm ñɩnʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ yɔ?

ÑƲƲ 78

Lɩm ɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ, ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ

Yesu wɩlaa se ɛsɔɔlɩ siŋŋ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩwɛɛ camɩyɛ fezuu taa. Tʋmɩyɛ nɖɩ lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ kaɣ labʋ? Ɛbɛ yɔɔ lɔŋ weyi Yesu tasɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ yɔ, ɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ?

ÑƲƲ 79

Ɛbɛ yɔɔ pɩɩwɛɛ se paɖɩzɩ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ?

Yesu heyi mba ɛwɩlaɣ tɔm yɔ se ye patɩlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ yɔ, pakaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ. Pakaɣ tisuu nɛ pɔɖɔ Yesu lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 80

Ninɖiɣyu Kɩbanʋ nɛ ɛ-kalakɩŋ

Ɛzɩma ninɖiɣyu sɔɔlɩ e-heŋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yesu sɔɔlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Pakaɣ ɛ-wɩlɩtʋ tɩlʋʋ nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ?

ÑƲƲ 81

Ɛzɩma tɩyɛ Yesu nɛ ɛ-Caa pɛkɛ kʋɖʋm?

Yuda ñɩma titisi se Yesu yɔɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ cɛtɩ ɛ-yɔɔ tɔm se ɛtɔma ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛ kɩmaŋ. Ɛlɩzaa ɛwɩlɩ kpayɩ se pɔ-tɔm ndʋ tɩkɛ cɛtɩm?