Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 111

Apostoloowaa ñɩnɩɣ yʋsaɣ

Apostoloowaa ñɩnɩɣ yʋsaɣ

MAATIYEE 24:3-51 MAARKƖ 13:3-37 LUKA 21:7-38

  •   APOSTOLOOWAA NAANZA PƆZƖ YESU YƲSAƔ

  • PƖKƆM PƖ-TAA KAJALAƔ KRƖSTƲ ÑƖMA ALƖWAATƲ TAA NƐ PƲWAYƖ ÐƆÐƆ

  • PƖWƐƐ SE ÐƖCAƔNƖ ÐƐ-ƐZA

Piya wiye ɖanaɣ Nisaŋ kɩyakʋ 11 evemiye wɩzɩ tɛm. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kpaɣ nɛ ɛlabɩnɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ siŋŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tiɖiɣni tɛm ɖɔɖɔ. Wɩsɩ taa lɛ, esusaɣ tɔm templo taa nɛ ɖoo taa lɛ, ɛlɩɣaɣ Yerusalɛm tɛtʋ nɛ wayɩ nɛ ɛhɛzɩɣ. Samaɣ kaasɔɔlɩ tɔm ndʋ ɛwɩlɩɣ yɔ, pʋyɔɔ kekpeɣlaɣ “ɛ-cɔlɔ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ se kewelisi ɛ-tɔm.” (Luka 21:37, 38) Lɛɛlɛɛyɔ, tɔm wɩlʋʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa. Yesu nɛ apostoloowaa naanza, Pɩyɛɛrɩ, Andree, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛwɛ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ, pe-ɖeke.

Apostoloowaa mba, pa-naanza powobi Yesu cɔlɔ se pana-ɩ tɔm natʋyʋ. Paawɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ templo yɔɔ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu yɔɔdaa se pakaɣ-kʋ yɔkʋʋ nɛ pɩɩkaɣ kazʋʋ pɩyɛ naɖɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ti-ɖeke tɩ-yɔɔ powobi Yesu cɔlɔ. Yesu kaatɛm-wɛ heyuu se: “Ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ ɩɖaŋ: Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ ɩcaɣ yem yɔ, kɩ-yɔɔ Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm.” (Luka 12:40) Ɛɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ “kɩyakʋ ŋgʋ Ɛyʋ Pɩyalʋ kuluu ɛ-tɩ yɔɔ yɔ,” kɩ-tɔm. (Luka 17:30) Ɛzɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ tɔm ndʋ nɛ templo yɔkʋʋ, pɛ-hɛkʋ taa? Apostoloowaa sɔɔlaa se panɩɩ tɔm taa. Pʋyɔɔ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Heyi-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖooye pɩlakɩ mbʋ, nɛ ñɔ-kɔmtʋ nɛ ɛjaɖɛ tɛm wiye kawɩlaɣ kɛ we?”—Maatiyee 24:3.

Pɩtɩla, pamaɣzaɣ templo yɔkʋʋ mbʋ pɩɩñɔtɩ kpam yɔ, pɩ-tɔm. Pɩtasɩ lɛ, pamaɣzaɣ ɖɔɖɔ Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ yɔɔ. Pɩtɩla pɔtɔzaa ɖɔɖɔ se Yesu kaatuu eduuye naɖɩyɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se “ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ” wobi poliŋ se “ɛmʋ kewiyaɣ nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ.” (Luka 19:11, 12) Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, pamaɣzaɣ ɛzɩma “ɛjaɖɛ tɛm” kaɣ wɛʋ yɔ, pɩ-tɔm.

Yesu cosi-wɛ nɛ eheyi-wɛ kpayɩ kpayɩ yʋsaɣ ŋga kakaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ patɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pakaɣ ɖɩzʋʋ Yuda ñɩma ɛjaɖɛ nɛ pɔyɔkɩ ɖi-templo yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ pi-ɖeke pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ. Yʋsaɣ kanɛ kakaɣ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ mba pakaɣ pɩsʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pʋwayɩ yɔ, nɛ patɩlɩ ɛ-kɔmtʋ nɛ pana ɖɔɖɔ se ɛjaɖɛ tɛm ñɔtɩ kpam.

Pɩnzɩ kɔma nɛ sɩɖɛɣ lɛ, apostoloowaa nanɩ pɛ-ɛza ɛzɩma Yesu natʋ tɔm ndʋ, tɩkɔm pɩ-taa yɔ. Toovenim lɛ, tɔm ndʋ Yesu kaayɔɔdaa yɔ, tɩ-taa sakɩyɛ labɩ pa-alɩwaatʋ taa. Pɩnzɩ 37 wayɩ, Krɩstʋ ñɩma mba paawɛnɩ pɛ-ɛza fezuu taa yɔ, paana kaɣlaa se Yuda ñɩma ɛjaɖɛ nɛ ɖi-templo ɖɩzʋʋ ñɔtɩ kpam. Ɛlɛ pɩtɩkɛ tɔm ndʋ Yesu kaayɔɔdaa yɔ, tɩ-tɩŋa tɩɩlabɩnɩ pɩnaɣ 70 alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ye mbʋ, ɛbɛ kaɣ labʋ nɛ pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛkɔm e-Kewiyaɣ ɖoŋ taa? Yesu lɩzɩ tɔm ndʋ tɩ-taa apostoloowaa.

Yesu kaaheyi-wɛ se ‘pakaɣ nɩʋ pɔyɔɔdʋʋ you tɔm’ nɛ “ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ.” (Maatiyee 24:6, 7) Eheyi-wɛ ɖɔɖɔ se “tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ pɩŋŋ nɛ kʋdɔmɩŋ nɛ ñɔɔsɩ pakaɣ lɩʋ yem yem; cɩnɛ yɔ nɛ lɔlɔ yɔ.” (Luka 21:11) Yesu kaaheyi ɖɔɖɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se ɛyaa ‘nesi kaɣ kpaʋ pɔ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ-wɛ ñaŋ.’ (Luka 21:12) Nayaa cɛtɩyaa kaɣ lɩʋ nɛ pepeɣzi ɛyaa sakɩyɛ. Kɩdɛkɛdɩm kaɣ ɖɔʋ nɛ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ. Pɩtasɩ lɛ, ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ. Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ.”—Maatiyee 24:14.

 Paa Yesu tɔm sakɩyɛ ɛkɔm pɩ-taa Yerusalɛm yɔkʋʋ alɩwaatʋ taa yɔ, ɛzɩ pʋwayɩ tɩkaɣ tasʋʋ pɩ-taa kɔm nɛ pɩkpaɖɩ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-maɣmaɣ ŋna ɛzɩma Yesu tɔm tʋnɛ tiɖiɣni pɩ-taa kɔm siŋŋ ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ.

Mbʋ pɩ-tɔm Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ, “tɛyɔkɩyʋ weyi ɛtɩtʋʋzɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa kpem yɔ.” (Maatiyee 24:15, ABT) Pɩnaɣ 66 taa lɛ, Roma sɔɔjanaa mba paakpaɣ pa-sɩɩnaa latʋ wondu nɛ pɔkɔɔ pɔcɔɔ Yerusalɛm tɛtʋ nɛ pata yɔ, mba kaasɩŋnɩ pʋyʋ “weyi ɛtɩtʋʋzɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa kpem yɔ.” Pɔcɔ Yerusalɛm tɛtʋ nɛ pɔyɔkɩ ti-kolonzi nasɩyɩ. (Luka 21:20) Toovenim, “weyi ɛtɩtʋʋzɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa kpem yɔ” yaa kʋzɔɔtʋ pʋyʋ wobi “ɖenɖe pɩtɩmʋna” yɔ yaa lone kiɖeɖee taa.

Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Wɛɛ ana a-taa lɛ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩlɩɣ yɔ, kɩfɛyɩnɩ ɖɔndɩ, pɩkpaɣʋnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ Ɛsɔ lɩzʋʋ ɛjaɖɛ yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ puwiye yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ lɩʋ kaaʋ.” Pɩnaɣ 70 taa Roma ñɩma yɔkɩ Yerusalɛm tɛtʋ. Ɛzɩma pɔyɔkɩ Yuda ñɩma tɛtʋ nɛ pɩkpɛndɩnɩ pa-templo yɔ, pɩɩkɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ hiɣ sɩm alɩwaatʋ ndʋ, tɩ-taa. (Maatiyee 4:5; 24:21) Ɛyaa mba paasɩba yɔ, pɔɖɔ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ mba paasɩbɩ alɩwaatʋ lɛɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɔyɔkɩ Yuda ñɩma tɛtʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, piyeba nɛ ɖʋtʋ ndʋ Yuda ñɩma labɩnɩ tʋmɩyɛ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, tɩsɩɩ tɩnaɣ. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔm ndʋ tɩkaɣ tasʋʋ kɔm pɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, tɩkɛɣnɩ kʋñɔŋ alɩwaatʋ siŋŋ.

KƖYAKƖŊ WEYI ƖKƆŊ YƆ, Ɩ-YƆƆ LIDAƲ TƆM

Tɔm ndʋ pɩkazaa se Yesu eheyi apostoloowaa pɩlɩɩnɩ ɛ-kɔmtʋ e-Kewiyaɣ ɖoŋ taa nɛ ɛjaɖɛ tɛm yʋsaɣ yɔɔ yɔ, tɩɖɔ sakɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, eheyiɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ mba payaɣ “pa-tɩ se Krɩstʋ nɛ nayaa” yɔ. Pɩcɛyaa se pakpa pa-tɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu heyi-wɛ se ɛyaa mba pakaɣ ñaɣʋ pana se “paɖʋzɩ pɛkpɛndɩna ɛyaa kiɖeɖema.” (Maatiyee 24:24) Ɛlɛ, paakaɣ pɩzʋʋ nɛ pepeɣzi ɛyaa kiɖeɖema mba. Pakaɣ naʋ nɛ ɛza mba payaɣ pa-tɩ krɩstʋwaa yɔ, ɛlɛ Yesu kɔmtʋ lɛ, paakaɣ-tʋ naʋ nɛ ɛza.

Yesu yɔɔdaɣ siziŋ sɔsɔŋ weyi ɩkaɣ kɔm ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm alɩwaatʋ taa yɔ, ɩ-tɔm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Wɩsɩ kaɣ ɖem nɛ fenaɣ ɛɛtasɩɣ ñandʋʋ. Tɩɩnzɩ kaɣ kpɛzʋʋ ɛsɔdaa nɛ sɩtɔlɩ tataa nɛ ɛsɔdaa wondu kaɣ ñamsʋʋ.” (Maatiyee 24:29) Apostoloowaa nɩ alɩwaatʋ sɔɔndʋ ñɩndʋ tʋnɛ tɩ-tɔm lɛ, pataatɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ ɖeyi ɖeyi yɔ, ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se panawa se pɩkaɣ kɛʋ kaɖɛ alɩwaatʋ siŋŋ.

Kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtakɩ lɛ, ɛzɩma ɛyaa kaɣ labʋ? Yesu yɔɔdaa se: “Sɔɔndʋ kaɣ ɛyaa kpaʋ pɩŋŋ nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩkaɣ lɩʋ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa ɖoŋ kpeekpe kaɣ ñamsʋʋ.” (Luka 21:26) Toovenim lɛ, ɛyaa wezuu caɣʋ taa, alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩkpaɖɩ lɛɛtʋ payɩ yɔ, tɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ.

Ɛlɛ pɩkɛ taa leleŋ tɔm se Yesu heyi apostoloowaa se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa kaɣnɩ wɛʋ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa alɩwaatʋ ndʋ “Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ ɛsɔdaa mɩndʋ yɔɔ, ɛ nɛ e-ɖoŋ sɔsɔŋ nɛ ɛ-paɣlɩka sɔsɔɔ” yɔ. (Maatiyee 24:30) Ɛɛtɛm-wɛ heyuu se alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Ɛsɔ kaɣ nabʋyʋ labʋ, “mba ɛpalɩ-wɛ nɛ ɛlɩzɩ yɔ pɔ-yɔɔ.” (Maatiyee 24:22) Ye mbʋ, ɛzɩma pɩwɛɛ se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma ɩla alɩwaatʋ ndʋ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩpaɣzɩɣ yɔ? Yesu yɔɔdɩ tɔm tʋnɛ nɛ ɛkpazɩnɩ ɖoŋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ eheyi-wɛ se: “Pɩpaɣzɩ labʋ mbʋ lɛ, ɩkʋyɩ nɛ ɩsɩŋ nɛ ɩkʋsɩ mɩ-ñʋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ talaa kɛlɛ.”—Luka 21:28.

Ɛbɛ kaɣ sɩnʋʋ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pakaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, nɛ pana se ɛjaɖɛ tɛm ñɔtɩ kpam? Yesu tuu hiyuu tɩʋ yɔɔ eduuye se pɩpɩzɩ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ: “Ki-pilinzi nɛɣdɩɣ nɛ hatʋ hɔʋ lɛ, ɩsɩma mbʋ se kpiziɣɖe wɩzaa. Mɩ ɖɔɖɔ mbʋ, ɩnaɣ pɩlakɩ mbʋ lɛ, ɩtɩlɩ se Ɛyʋ Pɩyalʋ wɩzaa; ɛtalɩ nɔnɔɔ taa. Tɩtɩm taa  meheyiɣ-mɩ se: Ɛyaa kpaɖʋʋ kʋnɛ yɔ kɩɩtɛŋ nɛ pʋcɔ pɩtɩŋa mbʋ yɔ pɩla.”—Maatiyee 24:32-34.

Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣ naʋ yʋsaɣ ŋga kɛ-wɛtʋ ndɩ ndɩ lɛ, pɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ patɩlɩ se ɛjaɖɛ tɛm ñɔtɩ kpam. Yesu paɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pakaɣ wɛʋ alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa yɔ se:

“Pɩ-kɩyakʋ nɛ pɩ-ñɩɣyʋʋ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ, pɩkpɛndɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa, paa Ɛyʋ Pɩyalʋ maɣmaɣ, ɛɛsɩŋ, ɛlɛ Caa yeke sɩmna. Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ kaɣ labʋ ɛzɩ mbʋ pɩlabɩ Noa wɛɛ taa yɔ. Pʋbʋ taa lɛ, pʋcɔ nɛ lɩm sɔsɔm wadɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɛ, pɔtɔkaɣ, pɔñɔʋ, pakpakɩɣ halaa, pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ Noa sʋ mɛlɛ taa yɔ. Ɛyaa tike natʋyʋ, pɩkɔɔ pɩtalɩ lɩm sɔsɔm wadɩ pɔ-yɔɔ. Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ kaɣ labʋ mbʋ na.” (Maatiyee 24:36-39) Mbʋ pɩɩlabɩ tɛʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɩkɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Noa alɩwaatʋ taa yɔ, mbʋ Yesu kpaɣaa nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɛ-kɔmtʋ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se apostoloowaa mba paawɛ Yesu cɔlɔ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ peeɖe yɔ, panɩ pɩ-taa se pɩpɔzʋʋ se pacaɣnɩ pɛ-ɛza. Yesu heyi-wɛ se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ mɩ-laŋɩyɛ ɛtaafɛdɩ acɛyɛ taa, sʋlʋm ñɔtʋ taa nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛhʋyɛ taa, nɛ kɩyakʋ ŋgʋ kitaatudi mɩ-yɔɔ. Ɛzɩ piyuu taa yɔ, tataa ɛyaa kpeekpe kaɣ ɖʋʋ kɩyakʋ ŋgʋ kɩ-taa, mbʋ lɛ, ɩcaɣnɩ mɩ-ɛza nɛ ɩtɩmɩɣ tam, nɛ ihiɣ ɖoŋ nɛ ɩlɩɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ yɔ, pɩ-taa, nɛ ɩlɩɩ ɩsɩŋ kaalɛyɩtʋ Ɛyʋ Pɩyalʋ ɛzɩdaa.”—Luka 21:34-36.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩɖaɣnɩ lɩzʋʋ tɩwɩlɩ se mbʋ pɩ-tɔm ɛyɔɔdaa se pɩkaɣ labʋ yɔ, pɩɩsɩɣnɩ Yerusalɛm yɔkʋʋ alɩwaatʋ taa ɖeke. Pɩtɩkɛ mbʋ pɩkɔŋaɣ labʋ pɩnzɩ cabɩ wayɩ nɛ paɖɩzɩ Yuda ñɩma ɛjaɖɛ yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ. Ɛlɛ mbʋ pɩkaɣ labʋ “tataa ɛyaa kpeekpe” yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ.

Eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se paɖaŋ pa-tɩ yɔɔ yaa pacaɣnɩ pɛ-ɛza. Pɩsa nɛ pala mbʋ lɛ, ɛtasɩ-wɛ eduuye ɖɩnɛ tuuu se: “Ɩsɩma mbʋ se ye ɖɩɣdʋ ɛɛsɩma ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ mɩlʋ kaɣ kɔm yɔ yɔ, ɛɛɖaŋ ɛ-tɩ yɔɔ se pataatʋlɩ ɛ-ɖɩɣa pɔʋ. Mbʋ lɛ, ɩɖaŋ mɩ-tɩ yɔɔ; ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɩcaɣ yem kaalɛyɩtʋ yɔ, kɩ-yɔɔ Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm.”—Maatiyee 24:43, 44.

Pɩsa nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa lɛ, ɛtasɩ-wɛ tɔm lɛɛtʋ heyuu. Eheyi-wɛ se alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tɔm ndʋ tɩkaɣ labʋ yɔ, “lɩmɖʋyʋ” yaa yom nɔɔyʋ kaɣ wɛʋ nɛ ɛcaɣnɩ ɛza camɩyɛ. Yesu heyi apostoloowaa tɔm ndʋ papɩzaɣ se panɩɩ tɩ-taa kɛlɛʋ yɔ se: “Lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ lɔndʋ yɔ weyi ɖɩɣdʋ kpa-ɩ e-kpou yɔɔ cɔnɩyʋ, se ɛkpaɣ kpou nɛ ɛlɔʋ tɔɔnaɣ kɩyakʋ ŋgʋ pɩmʋnaa yɔ. Koboyaɣ tʋ lɛ lɩmɖʋyʋ weyi ɛ-caa talaa nɛ ɛmaɣnɩ-ɩ eɖiɣni ɛ-tʋmɩyɛ labʋ ɖeu yɔ. Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se ɛ-caa ɛnʋ yɔ, ɛkaɣ-ɩ kpaʋ ɛ-ñɩm kpeekpe yɔɔ cɔnɩyʋ.” Ɛlɛ ye lɩmɖʋyʋ ɛnʋ ɛpaɣzɩ kañatʋ labʋ nɛ ɛwɩlɩɣ lalaa ñaŋ yɔ, ɛ-ñʋʋdʋ “kaɣ-ɩ ɖɔɔnʋʋ.”—Maatiyee 24:45-51; kpaɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ ndʋ tɩwɛ Luka 12:45, 46 taa yɔ.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩtɩwɩlɩ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa nabɛyɛ kaɣ labʋ kañatʋ. Ye mbʋ, tɔm ndʋ ɛcaɣaɣ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩɖɔkɩ pa-ñʋŋ taa? Ɛɛsɔɔlaa se pacaɣnɩ pɛ-ɛza nɛ pɛwɛɛ kpekpeka Kewiyaɣ tʋmɩyɛ labʋ taa, ɛzɩ ɛlɩzʋʋ pɩ-taa eduuye lɛɛɖɛ taa.