Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 67

Wiɖiyi “ɛyʋ nɔɔyʋ tɩyɔɔdɩta ɛzɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ”

Wiɖiyi “ɛyʋ nɔɔyʋ tɩyɔɔdɩta ɛzɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ”

YOHANƐƐSƖ 7:32-52

  • PETIYI SƆƆJANAA SE PAKPA YESU

  • NIIKODƐM TƖNƖ YESU YƆƆ

Yesu wɛ Yerusalɛm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kizinzikiŋ kazandʋ tɩtɛmta. Pɩkɛdɩnɩ-ɩ se ɛyaa “sakɩyɛ mʋ ɛ-tɔm” nɛ pɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ, Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa taa fɛyɩ leleŋ. Pʋyɔɔ petiyi sɔɔjanaa mba pɔcɔŋnɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma yɔɔ yɔ se pakpa-ɩ. (Yohanɛɛsɩ 7:31, 32) Ɛlɛ, Yesu tɩñɩnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ se ɛmɛlɩ.

Yesu wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm kaɣlaa Yerusalɛm nɛ ɛyɔɔdʋʋ se: “Ma nɛ mɩ ɖɩwɛ wɛɛ pazɩ na, nɛ pʋcɔ mowolo weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ. Ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ nɛ ɩɩkaɣ-m naʋ. Ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɔɔ ɖenɖe mɛwɛɛ yɔ.” (Yohanɛɛsɩ 7:33, 34) Yuda ñɩma tɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se: “Le ɛkaɣ wobu nɛ ɖɩɩkaɣ-ɩ naʋ? Ɛzɩ ɛkaɣ wobu ñɩtʋ taa mba mba pamɩzɩ sɩɩnaa layaa hɛkʋ taa yɔ pɔ-cɔlɔ se eheyi-wɛ tɔm na? Tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-tɔbʋʋ suwe, se: ‘Ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ nɛ ɩɩkaɣ-m naʋ, nɛ ɩɩpɩzɩɣ ɩkɔɔ ɖenɖe mɛwɛɣ yɔ’?” (Yohanɛɛsɩ 7:35, 36) Ɛzɩma Yesu kaɣ sɩbʋ nɛ pefezi-i nɛ ɛkpa ɛsɔdaa yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ. E-koyindu nɔɔyʋ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ se ɛtɩŋ ɛ-wayɩ peeɖe.

Lɛɛlɛɛyɔ, kazandʋ kɩyakʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ talaa. Paa kazandʋ evemiye tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ lɛ, cɔjɔ nɔɔyʋ kpakɩɣ lɩm mbʋ polu-pʋ Siloowee hiɖe taa yɔ nɛ ɛpɩyɩɣ se pikpe nɛ piwolo templo taa altaaru tɛɛ. Paa pɩɩla ɛzɩma, sɔnzɩ nzɩ sɩ-yɔɔ Yesu ñɩnaɣ se ɛyaa ɩtɔzɩ nɛ ɛma kubusi nɛ ɛtɔ se: “Ye lɔkɔtʋ ɛɖɛ nɔɔyʋ yɔ, ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ nɛ ɛñɔɔ, weyi etisiɣ mɔ-yɔɔ yɔ: Ɛzɩ takayaɣ kiɖeɖeɣa yɔɔdʋʋ yɔ: Wezuu lɩm hola kaɣ lɩʋ ɛ-taa.”​—Yohanɛɛsɩ 7:37, 38.

Mbʋ pɩkaɣ labʋ pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye, alɩwaatʋ ndʋ fezuu kiɖeɖeu kaɣ tibu Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ nɛ pɩha-wɛ waɖɛ se papɩzɩ nɛ pacaɣ wezuu ɛsɔdaa yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Nɛ mbʋ labɩnɩ Yesu sɩm wayɩ ɖeyi ɖeyi. Kpaɣnɩ pɩnaɣ ŋga kɛ-tɛ Pantekooti nɛ pɩɖɛɛ lɛ, wezuu  lɩm paɣzɩ kpem, alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pata-m numwaa paɣzɩ susuu toovenim tɔm ɛyaa kpeekpe yɔ.

Nabɛyɛ na ɛzɩma Yesu wɩlɩɣ tɔm yɔ lɛ, pɔyɔɔdɩ se: “Tɩtɩm taa ɛnʋ lɛ nayʋ!” Pɩtʋʋ fɛyɩ se pacaɣ pɔyɔɔdɩ se ɛnʋ ɛkɛnɩ nayʋ sɔsɔ weyi ɛ-tɔm Moyizi kaayɔɔdaa yɔ. Lalaa se: “Krɩstʋ kɛlɛ.” Ɛlɛ lalaa ɖɔɖɔ se: “Krɩstʋ lɩɣnɩ Galilee kɛ? Takayaɣ kiɖeɖeɣa ɛɛtɔm se Daviid liɖe taa nɛ Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ taa pɩwɛɛ se Krɩstʋ ɛlɩɩna?”​—Yohanɛɛsɩ 7:40-42.

Pɩwɩlɩɣ se samaɣ taa tayaa. Paa nabɛyɛ kaañɩnaɣ se pakpa Yesu yɔ, nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ etukuni-i. Sɔɔjanaa pɩsɩ nesi kpɛɖɛ nɛ patɩpɩzɩ nɛ powoni Yesu lɛ, cɔjɔnaa nɛ Farɩsɩ ñɩma pɔzɩ-wɛ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩtɩkɔnɩ-ɩ?” Sɔɔjanaa cosi se: “Pɩlɩ, ɛyʋ nɔɔyʋ tɩyɔɔdɩta ɛzɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ yɔ?” Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mʋ pana nɛ pohoŋuu sɔɔjanaa mba nɛ pɔtɔŋ se: “Mɩ ɖɔɖɔ, iyebi mɩ-tɩ nɛ esuu mɩ-ɛza huyuu kɛ! Sɔsaa taa nɔɔyʋ, paa kʋyʋm, yaa Farɩsɩ mba taa kʋyʋm nɔɔyʋ tisi ɛ-yɔɔ? Ɛlɛ pitiwolopɩsɛɛwaa [yaa ɛyaa yem waa] mba paasɩŋ Paɣtʋ yɔ, pɛkɛ kilebaa!”—Yohanɛɛsɩ 7:45-49.

Peeɖe Niikodɛm weyi ɛɛkɛ Farɩsɩ tʋ weyi ɛwɛ Sahedrɛɛ taa yɔ, ecosi-wɛ nɛ abalɩtʋ nɛ pɩwɩlɩɣ se etisi Yesu yɔɔ. Pɩlakɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ hɔɔlʋʋ yɔ, Niikodɛm kaawobi Yesu cɔlɔ ɖoo taa nɛ eheyi-i ɛzɩma ɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ Niikodɛm pɔzɩ-wɛ se: “Ɛzɩ ɖa-paɣtʋ kʋʋ ɛyʋ tɔm yem nɛ patɩnɩɩ ɛ-nɔɔ taa nɛ patɩlɩ mbʋ ɛlaba yɔ?” Pa-taa fɛyɩ leleŋ nɛ ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ lɛ, pocosi-i se: “Ñɛkɛ ɖɔɖɔ Galilee tʋ kɛ? Kpɛlɩkɩ, ŋkaɣ naʋ se nayʋ nɔɔyʋ ɛɛlɩɣnɩ Galilee.”—Yohanɛɛsɩ 7:51, 52.

Toovenim lɛ, Masɩ tɩyɔɔdɩ kpayɩ se nayʋ nɔɔyʋ kaɣ lɩnʋʋ Galilee. Ɛlɛ Ɛsɔtɔm kaayɔɔdaa se Krɩstʋ kaɣ lɩnʋʋ peeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩyɔɔdaa se pakaɣ naʋ “Galilee” ajɛɛ taa “Mintʋsʋʋ Sɔsɔʋ Nakʋyʋ.” (Izaayii 9:1, 2; Maatiyee 4:13-17) Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ paatɛm yɔɔdʋʋ yɔ, palʋlɩ Yesu Bɛtɩlɛhɛm nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ Daviid liɖe taa tʋ. Farɩsɩ ñɩma kaasɩm mbʋ, ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pa-maɣmaɣ peyebina nɛ Yesu yɔɔ cɛtɩm tɔm sakɩyɛ yɛlɩ.