Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 76

Yesu tɔɔ tɔɔnaɣ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɛ

Yesu tɔɔ tɔɔnaɣ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɛ

LUKA 11:37-54

  • YESU KULI FARƖSƖ ÑƖMA WAYƖ

Yesu kaawɛ Yudee lɛ, ewobi Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɛ nɛ ɛtɔɔ tɔɔnaɣ. Paa pɩɩla ɛzɩma pɩɩkɛɣnɩ ɖanaɣ tɔɔnaɣ, ɛlɛ wɩsɩ taa ñɩŋga. (Luka 11:37, 38) Pʋcɔ nɛ papaɣzɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ lɛ, Farɩsɩ ñɩma saŋɩɣ pe-nesi nɛ pɩkpaɣ ɖooo nuŋgolonzi cɔlɔ. Ɛlɛ Yesu ñaalakɩ mbʋ. (Maatiyee 15:1, 2) Ye ɛyʋ ɛsaŋ e-nesi mbʋ yɔ, pɩtɩmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ paɣtʋ tɩyɔɔdɩ ɖoli se pɩcɛyaa se pala mbʋ.

Pɩɖɩɣzɩ Farɩsɩ tʋ ɛnʋ se Yesu ɛɛɖɔŋ pɔ-sɔnzɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Yesu na ɛ-lɩmaɣza ana lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Mɩ lɛ mbʋ, Farɩsɩ mba! Ikelisiɣ caɖaɣ wayɩ nɛ ñanaɣ wayɩ, piyele nɛ iyeki mɩ-taa kʋzɔɔtʋ nɛ azuluma nɛ kɩdɛkɛdɩm. Kɩmɛlɛmɩŋ! Weyi ɛlabɩ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ ɛnʋ labɩnɩ pɩ-taa kɛ?”​—Luka 11:39,, 40

Ye ɛyʋ nesi ɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ pʋcɔ nɛ ɛtɔɔ tɔɔnaɣ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ, ɛlɛ Farɩsɩ ñɩma mba, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ wɛtʋ ndʋ pɛwɛnɩ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa yɔ, ndʋ fɛyɩnɩ ɖeu. Pasaŋɩɣ pe-nesi camɩyɛ, ɛlɛ patɩsɔɔlɩ se pañalɩ pa-laŋa nɛ palɩzɩ a-taa kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩwɛɛ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu tasɩ-wɛ lɔŋ se: “Ɩkpaɣ mbʋ ɩwɛna yɔ, nɛ ɩla kʋjɔʋ, nɛ pɩtɩŋa payɩ pɩwɛɛ-mɩ kele kele.” (Luka 11:41) Yesu wɛnɩ toovenim! Pɩwɛɛ se sɔɔlɩm eseɣtini ɛyʋ nɛ ɛla kʋjɔʋ, ɛlɛ pɩtaakɛ ɛ-tɩ wɩlʋʋ lalaa ɛzɩdaa yem se ɛkɛ camɩyɛ lakasɩ tʋ.

Toovenim taa lɛ, palakaɣ kʋjɔŋ. Pʋyɔɔ Yesu tɔm se: “Ɩhɛyɩɣ lambuu azɛʋ yɔɔ, habɩyɛ yɔɔ ñɩyʋʋ cikpeluu yɔɔ nɛ ɖozi kpeekpe yɔɔ, ɛlɛ iniɣziɣ tɔm kiɖeɖetu nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm, pɩwɛnɩ-mɩ se ɩla tɩ-yɔɔ nɛ itaayele lɛɛtʋ.” (Luka 11:42) Ɛsɔ Paɣtʋ kaapɔzaa se tɔɔnasɩ nzɩ pakpakɩɣ hayɩm taa yɔ, paha sɩ-hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ haɖɛ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 14:22) Mbʋ pɩ-yɔɔ pɩɩwɛɛ se paha hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ, azɛʋ nɛ habɩyɛ yɔɔ ñɩyʋʋ cikpeluu nɛ hatʋ ndʋ palakɩnɩ tɔɔnaɣ se kɛwɛɛ sɔzɩŋ yɔ. Farɩsɩ ñɩma mʋwaɣ hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ hatʋ tʋnɛ tɩ-tɩŋa payɩ tɩ-yɔɔ; ɛlɛ wɛtʋ ndʋ paawɛnɩ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-tɔm kaakɩlɩ cɛyʋʋ ɛzɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ Ɛsɔ ɛzɩdaa mbʋ yɔ, tɩ-yɔɔ?—Mikee 6:8.

Yesu heyi-wɛ se: “Ileba, Farɩsɩ mba mɩ, mba mɩ ɩcakɩ kajalaɣ kpelisi yɔɔ Ɛsɔ kuduyuŋ tɛɛ, nɛ pɛsɛɣ-mɩ nʋmayasa taa yɔ! Ileba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɛ ɛzɩ pɩlaŋ weyi paanaɣ-ɩ yɔ nɛ pɔɖɔŋ ɩ-yɔɔ paasɩŋ yɔ!” (Luka 11:43, 44) Toovenim lɛ, Moyizi Paɣtʋ taa lɛ, weyi etukuuni pɩlaʋ yɔ, ɛfɛyɩ kele kele. Yesu tɩŋnɩ ɛ-tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ se ɛyaa ɛtɩlɩ se fezuu taa kʋzɔɔtʋ ndʋ tɩ-taa Farɩsɩ ñɩma wɛɛ yɔ, tɩɩnaɣ nɛ ɛza.—Maatiyee 23:27.

Ɛlɛ, mba paawɛ peeɖe yɔ, pa-taa abalʋ weyi ɛɛsɩm Ɛsɔ Paɣtʋ camɩyɛ yɔ, ɛ-taa tɩla leleŋ. Pʋyɔɔ eheyi Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ŋyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ lɛ, ŋtʋʋ nɛ ŋkpɛndɩnɩ-ɖʋ.” Pɩɩwɛɛ se Paɣtʋ wɩlɩyaa mba panɩɩ pɩ-taa se paɖʋzʋʋ samaɣ kʋɖʋzʋʋ. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Mɩ ɖɔɖɔ paɣtʋ sɩnɖaa mɩ, ileba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsʋkɩ ɛyaa sʋʋtʋ ndʋ tɩkɩlɩ yuŋ yɔ, piyele mɩ lɛ, iitukuuni-tʋ nɛ mi-niye kʋyʋmɖɩyɛ kaaʋ. Ileba mɩ ɖɔɖɔ, mba mɩ ɩmaɣ nayaa pɩlaŋ yɔ, mɩ-caanaa kaakʋnɩ-wɛ.”​—Luka 11:45-47.

Sʋʋtʋ ndʋ tɩ-tɔm Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, ndʋ lɛ Yuda ñɩma sɔnzɩ nɛ ɛzɩma Farɩsɩ ñɩma lɩzaɣ Moyizi Paɣtʋ taa yɔ. Peyeba nɛ wezuu caɣʋ pɩsɩ ɛyaa sʋʋtʋ. Pɛwɛɛ nɛ pañɩkɩɣ ɛyaa yɔɔ sʋʋtʋ ndʋ. Pɔ-cɔzɔnaa kʋ nayaa mba Ɛsɔ tiyiɣni-wɛ yɔ, kpaɣnɩ ɖooo Aabɛɛlɩ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, palakɩ ɛza yɔɔ yem se paɖʋʋ hɩɖɛ nayaa nɛ pamaɣ-wɛ pɩlaŋ, ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɛwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ pɔ-cɔzɔnaa yɔ. Halɩ peɖiɣni pana ñaɣʋ se pakʋ Nayʋ sɔsɔ weyi Ɛsɔ tiyaa yɔ. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se Ɛsɔ kaɣ-wɛ tɔm hʋnʋʋ. Nɛ pɩnzɩ 38 wayɩ, pɩnaɣ 70 taa lɛ, mbʋ pɩlabɩ ɖɔɖɔ ɖeyi ɖeyi.

 Yesu tasɩ-wɛ heyuu ɖɔɖɔ se: “Ileba, paɣtʋ sɩnɖaa mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkpɛ lɔŋ sɩm ñɩmɩyɛ. Mɩ-maɣmaɣ ɩtɩsʋʋ, nɛ mba pe-liu sɔɔlɩ sʋʋ yɔ, ɩɖaŋ-wɛ.” (Luka 11:52) Paɣtʋ wɩlɩyaa mba pɩɩwɛɛ se pasɩnɩ ɛyaa nɛ panɩɩ Ɛsɔtɔm tɔbʋʋ camɩyɛ, ɛlɛ peyele nɛ paɖɩkɩ samaɣ nʋmɔʋ se kataapɩzɩ nɛ kanɩɩ tɩ-taa.

Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa nɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛbɛ palaba? Pamʋ pana nɛ Yesu ɖɛɣaɣ pɔ-cɔlɔ lɛ, pakʋyɩ nɛ pakaɖɩnɩ-ɩ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ tɔm. Pataapɔzʋʋ-ɩ tɔm se panɩɩ tɔm taa, ɛlɛ pacaɣ se pañɩ Yesu nɔɔ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ pawaanɩ-tʋ nɛ pakpa-ɩ.