Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 51

Pɛsɛtɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ

Pɛsɛtɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ

MAATIYEE 14:1-12 MAARKƖ 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • EROODI YEBA NƐ PƐSƐTƖ YOHANƐƐSƖ LƖM MƖYƖSƖYƲ ÑƲƲ

Alɩwaatʋ ndʋ apostoloowaa ɖiɣni tɔm susuu tʋmɩyɛ labʋ Galilee egeetiye taa lɛ, Yohanɛɛsɩ weyi ɛñɔɔzɩ Yesu nʋmɔʋ yɔ, ɛlɛ ñɛwɛ salaka taa. Ɛwɛʋ salaka taa peeɖe yɔ, pɩñɔtɩnɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ wiyaʋ Eroodi kpaɣ ɛ-ɖalʋ Filiipu halʋ Eroodiyaadɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ heyi-i kpayɩ se mbʋ ɛlaba yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu. Eroodi kizi ɛ-halʋ kajalaɣ ñɩnʋ nɛ ɛkpaɣ Eroodiyaadɩ. Moyizi Paɣtʋ ndʋ Eroodi ɛnʋ ɛ-maɣmaɣ ɛtɔŋ se ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, tɩ-taa lɛ, mbʋ ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩkɛnɩ acɛyɛ. Paa mbʋ yɔ, Yohanɛɛsɩ tɔm ndʋ tɩcɛyɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛkpa-ɩ nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka, nɛ paa pɩɩla ɛzɩma Eroodiyaadɩ tuyini-i se ɛla mbʋ.

Eroodi ɛɛnaɣ se ɛla Yohanɛɛsɩ ɛzɩma, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, samaɣ cɔŋnaɣ “Yohanɛɛsɩ se ɛkɛ nayʋ.” (Maatiyee 14:5) Eroodiyaadɩ lɛ, ɛlɛ paa fɛyɩnɩ ndʋ samaɣ maɣzɩɣ yɔ. ‘Ɛñɩkaɣ Yohanɛɛsɩ kpaca’ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛkʋ-ɩ. (Maarkɩ 6:19) Pʋwayɩ lɛ, ɛkɔɔ nɛ ehiɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛtɩŋna yɔ.

Pɩkazɩ pazɩ se pɔtɔɔ pɩnaɣ 32 tɛ Paska lɛ, Eroodi la ɛ-lʋlʋʋ kazandʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ. Eroodi tʋmlaɖaa sɔsaa nɛ sɔɔjanaa ñʋndɩnaa nɛ pɩkpɛndɩnɩ mba peɖiyiɣ Galilee egeetiye yɔ, pa-tɩŋa pɔkɔm kazandʋ ndʋ tɩ-taa. Kazandʋ paɣzaa lɛ, pɛlɛ weyi Eroodiyaadɩ lʋlɩnɩ ɛ-walʋ kɩbɩnʋ Filiipu nɛ payaɣ-ɩ se Saloomee yɔ, ewolo se ɛpaa nɛ ɛcalɩsɩnɩ kazandʋ taa mba ɛza. Ɛpaa siŋŋ nɛ pɩɖɩɣzɩ mba paawɛ kazandʋ taa peeɖe yɔ.

Ɛ-payɛ nɖɩ, ɖɩkɛdɩnɩ Eroodi siŋŋ nɛ ɛlɛ heyi-i se: “Pɔzɩ-m mbʋ ŋsɔɔlaa yɔ, mɛncɛlɩɣ-pʋ.” Halɩ eɖuwa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛbɛ pʋdʋ ŋpɔzaa kɔyɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ, paa pɩkɛ men-kewiyaɣ hɔɔlʋʋ kɔyɔ.” Peeɖe pɛlɛ woba nɛ ɛpɔzɩ e-ɖoo se: “Mɔnpɔzɩ we?”​—Maarkɩ 6:22-24.

Lɛɛlɛɛyɔ, Eroodiyaadɩ hiɣ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛñɩnaɣ-kʋ yɔ lɛ. Eheyi ɛ-pɛlɛ se ɛpɔzɩ se pɛcɛlɩ-ɩ “Yohanɛɛsɩ ñʋʋ.” Ɛlɛ ewolo nɛ eheyi Eroodi se: “Mɔnsɔɔlaa se ŋcɛlɩ-m lɛɛlɛɛyɔ, tɛlɛm yɔɔ, Yohanɛɛsɩ Lɩm [Mɩyɩsɩyʋ] ñʋʋ.”​—Maarkɩ 6:24, 25.

Tɔm tʋnɛ tɩcɛyɩ Eroodi siŋŋ, ɛlɛ ɛtɛm ɖuuu ɛyaa tɩŋa ɛzɩdaa. Pɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ekizi se ɛɛcɛlɩɣ ɛ-pɛlɛ mbʋ ɛpɔzaa yɔ, paa pɩwɛɛ se pakʋ ɛyʋ ɖulum yɔ. Pʋyɔɔ Eroodi tiyi hulisi se ewolo salaka taa nɛ ɛkɔnɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ. Peeɖe peeɖe ɛnʋ lɛ, hulisi tɛm wobu nɛ ɛkɔɔ, ɛɖɔkɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ tɛlɛm yɔɔ. Ɛkɛzɩ-kʋ nɛ ɛcɛlɩ Saloomee nɛ ɛlɛ woni-kʋ nɛ ɛcɛlɩ e-ɖoo.

Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa na mbʋ lɛ, powolo pakpaɣ-ɩ nɛ pepi. Pʋwayɩ lɛ, powolo nɛ peheyi tɔm ndʋ Yesu.

Eroodi kɔm nɛ ɛnɩɩ se Yesu wɛɛ nɛ ɛwaɣ ɛyaa kʋdɔmɩŋ nɛ ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-ɩ kpaʋ. Sɔɔndʋ wɛɛ nɛ pɩkpaɣ-ɩ se yaa Yesu ɛnʋ, toovenim lɛ, Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ‘femna nɛ ɛlɩɩ sɩɖaa taa.’ (Luka 9:7) Pʋyɔɔ Eroodi Antipasɩ paɣzɩ ñɩnʋʋ siŋŋ se ɛkatɩ Yesu. Pɩwɩlɩɣ se pɩtɩkɛ tɔm ndʋ Yesu susuu yɔ, ɛsɔɔlɩ nɩʋ. Ɛlɛ ɛcaɣ se ɛna se ɛzɩ toovenim Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ femna na.