Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 95

Tɔm ndʋ Yesu wɩlɩ nesi cɛbʋ nɛ piya sɔɔlʋʋ yɔɔ?

Tɔm ndʋ Yesu wɩlɩ nesi cɛbʋ nɛ piya sɔɔlʋʋ yɔɔ?

MAATIYEE 19:1-15 MAARKƖ 10:1-16 LUKA 18:15-17

  • YESU WƖLƖ LƖMAƔZA WENA ƐSƆ WƐNƖ NESI CƐBƲ YƆƆ YƆ

  • ƐÐANDƲ KƲJƆƲ

  • PƖCƐYAA SE ÐƖPƖSƖ ÐA-TƖ PIYA

YESU NƐ Ɛ-TƆMKPƐLƖKƖYAA PALƖNƖ GALILEE Nɛ pamaa Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ pakpaɣ habɩyɛ nɛ pɛɖɛɣnɩ hadɛ kiŋ, Pereya egeetiye taa. Yesu kaawɛ Pereya lɛ, eheyi Farɩsɩ ñɩma lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ nesi cɛbʋ yɔɔ yɔ. (Luka 16:18) Lɛɛlɛɛyɔ, paɖaɣnɩ tɔm ndʋ kɔnʋʋ ɛ-cɔlɔ se patakɩ-ɩ nɛ pana se suwe ɛyɔɔdʋʋ.

Moyizi Paɣtʋ taa lɛ, papɩzɩɣ nɛ pekizi halʋ, ye pana ɛ-yɔɔ “kʋzɔɔtʋ natʋyʋ” yaa wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 24:1) Pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa kaawɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ mbʋ pʋyɔɔ papɩzɩɣ nɛ pekizi halʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Nabɛyɛ maɣzɩɣ se paa tɔm ɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pekizi halʋ tɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ Farɩsɩ ñɩma pɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩ paha nʋmɔʋ se ɛyʋ ɛɖɔɔnɩ ɛ-halʋ paa tɔm ndʋ lɛ, tɩ-yɔɔ yaa we?”​—Maatiyee 19:3.

Yesu tɩtɩŋnɩ ɛyaa lɩmaɣza yɔɔ se ecosi-wɛ, ɛlɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ tɔm ndʋ Masɩ yɔɔdʋʋ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ nɛ ecosi-wɛ. “Ɩtɩkalɩ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa se ɛjaɖɛ Lɩzɩyʋ weyi ɛlɩzɩ-wɛ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛlɩzɩ-wɛ abalʋ nɛ halʋ nɛ ɛtɔ se mbʋ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛnɩ ɛyʋ se eyele ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ nɛ pa-naalɛ pakaa tomnaɣ kʋyʋmaɣ. Mbʋ pʋyɔɔ lɛ, patɩtasɩ kɛʋ naalɛ, ɛlɛ tomnaɣ kʋyʋmaɣ; mbʋ lɛ, tomiye nɖɩ Ɛsɔ tama yɔ, ɛyʋ etaaheɖi-ɖɩ.” (Maatiyee 19:4-6) Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ labɩ nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ Aɖam nɛ Ɛva yɔ, ɛtaaɖʋ se wiɖiyi pɛcɛ ɖama.

Yesu cosi-wɛ mbʋ lɛ, Farɩsɩ ñɩma kʋyɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Pɩla ɛzɩma nɛ Moyizi ha nʋmɔʋ se paha ɖɔɔnʋʋ takayaɣ halʋ nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ?” (Maatiyee 19:7) Yesu cosi-wɛ se “Mɩ-laŋkpɩzɩyɛ yɔɔ Moyizi ha-mɩ nʋmɔʋ se ɩɖɔɔnɩ mɩ-halaa; ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ pɩtaafɛyɩ mbʋ.” (Maatiyee 19:8) Yesu yɔɔdʋʋ se “ɖooo kiɖe tɛɛ” yɔ, pɩtɩkɛ Moyizi alɩwaatʋ taa tɔm ɛyɔɔdaɣ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ labɩ kajalaɣ nesi ɖɔkʋʋ Aɖam nɛ Ɛva, Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ.

Peeɖe Yesu yɔɔdɩ toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ se: “Ye nɔɔyʋ halʋ ɛtɩla hayitu [Porneia Hela kʋnʋŋ taa] nɛ ɛɖɔɔnɩ-ɩ nɛ ewolo ɛkpaɣ lɛlʋ yɔ, ɛlabɩ hayitu.” (Maatiyee 19:9ABT) Ye mbʋ Masɩ taa lɛ, hayitu ɖeke koŋ haɣnɩ nʋmɔʋ halʋ nɛ ɛ-walʋ se papɩzɩɣ nɛ pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ.

Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi-i se: “Ye pɩwɛ mbʋ ɛyʋ nɛ ɛ-halʋ pɛ-hɛkʋ taa kɔyɔ, pɩkɩlɩ ɖeu se ɛyʋ ɛtaakpaɣ halʋ.” (Maatiyee 19:10) Tobi lɛ, weyi ɛcaɣ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ se nesi ɖɔkʋʋ kɛ mbʋ pɩwɛɣ tam yɔ.

Yesu yɔɔdɩ ɛɖandʋ tɔm se palʋlɩ nabɛyɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, po-tomnaɣ ɛjandʋ yɔɔ lɛ, paapɩzɩɣ nɛ pɔɖɔkɩ nesi. Lalaa lɛ, pɛpɛlɩ-wɛ kɩpɛlʋ. Lalaa ɖɔɖɔ lɛ, pa-maɣmaɣ patɩsɔɔlɩnɩ nesi ɖɔkʋʋ. Palakɩ mbʋ se papɩzɩ nɛ paɖʋ nesi Kewiyaɣ tʋma camɩyɛ nɛ aɖɛɛnɩ ɛzɩdaa. Pʋwayɩ lɛ, Yesu tasɩ ɛ-tɔm welisiyaa lɔŋ se: “Weyi etisiɣ tɔm ndʋ [ɛɖandʋ caɣʋ] lɛ, etisi.”​—Maatiyee 19:12ABT.

Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛyaa paɣzɩ kɔnʋʋ pe-piya Yesu cɔlɔ. Ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ pekiziɣni-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pataasɔɔlɩ se sɩcɛyɩ Yesu. Yesu na mbʋ lɛ, ɛ-taa tɩla leleŋ nɛ eheyi-wɛ se: “Iyele nɛ piya ajamaa kɔɔ mɔn-cɔlɔ, ɩtaaɖaŋ-sɩ, mba pacaɣ sɩ-tɩyɛ yɔ, mba tɩna Ɛsɔdaa Kewiyaɣ. Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se weyi ɛɛmʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm ɛzɩ pɩɣa ɛjam yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ ka-taa.”​—Maarkɩ 10:14, 15; Luka 18:15.

Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ. Pʋcɔ nɛ ɖihiɣ ɛsɔdaa Kewiyaɣ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu siŋŋ ɛzɩ piya cikpesi yɔ. Ɛtɛm yɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, ɛkpaɣ-sɩ ɛ-nɔkɔyʋʋ taa nɛ ɛwazɩ-sɩ nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ piya tɔm pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ mbʋ ɖɔɖɔ ɛsɔɔlɩ mba payɩ ‘pamʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm ɛzɩ pɩɣa ɛjam yɔ.’​—Luka 18:17.