Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 120

Pilinzi nzɩ sɩlʋlʋʋ pee yɔ nɛ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ Yesu

Pilinzi nzɩ sɩlʋlʋʋ pee yɔ nɛ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ Yesu

YOHANƐƐSƖ 15:1-27

  • VIIÑI TƖƲ KƖBAŊƲ NƐ KI-PILINZI

  • ƐBƐ PƖWƐƐ SE ƐYƲ ƐLA NƐ ƐWƐƐ YESU SƆƆLƖM TAA

Yesu wɛɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ apostoloowaa siɣsiɣ ñɩma ɛzɩ taabalaa yɔɔdʋʋnɩ ɖama yɔ, nɛ ɛkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖoo cɛyɩ siŋŋ, ɛlɛ Yesu tasɩ-wɛ eduuye naɖɩyɛ tuuu se pɩsɩnɩ-wɛ.

Ɛpaɣzɩnaa se: “Mɛkɛnɩ tɩmʋʋ [yaa viiñi tɩʋ] siŋŋ nɛ man-Caa kɛ tɩmʋʋ tʋ.” (Yohanɛɛsɩ 15:1) Eduuye ɖɩnɛ ɖɩnɩɣzɩnɩ tɔm ndʋ Masɩ kaayɔɔdɩ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩkɛ Yehowa viiñi tɩʋ yɔ. (Yereemii 2:21; Ozee 10:1, 2) Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ Yehowa lɔ ɛjaɖɛ nɖɩ. (Maatiyee 23:37, 38) Ye mbʋ tɔm kɩfatʋ natʋyʋ Yesu caɣ-wɛ wɩlʋʋ lɛɛlɛɛyɔ. Ɛnʋ ɛkɛnɩnɩ viiñi tɩʋ ŋgʋ ɛ-Caa wɛɛ ɛhayɩɣ kɩ-tɛɛ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ e-fezuu kiɖeɖeu tibi ɛ-yɔɔ pɩnaɣ 29 taa yɔ. Ɛlɛ Yesu tɔm wɩlɩɣ se pɩtɩkɛ e-ɖeke ɛsɩŋnɩ viiñi tɩʋ ŋgʋ. Ɛyɔɔdaa se:

“Ye mɔ-yɔɔ piliŋa nakɛyɛ ɛɛlʋlʋʋ pee kɔyɔ, [man-Caa] kaɣ-kɛ sɛtʋʋ nɛ ŋga kalʋlʋʋ yɔ, ɛkaɣ-kɛ kpalʋʋ piyele nɛ kalʋlɩ sakɩyɛ.  . . . Ðɔɖɔ ɛzɩ piliŋa ɛfɛyɩ tɩʋ hɔɔyɛ yɔɔ kaapɩzɩɣ kalʋlɩ pee yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ mɩ, ye ɩfɛyɩ man-taa kɔyɔ. Mɛkɛnɩ tɩmʋʋ nɛ mɩ pilinzi.”—Yohanɛɛsɩ 15:2-5.

Yesu kaaheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma se ɛ-ɖɛʋ wayɩ lɛ, ɛkaɣ-wɛ tiyinuu sɩnɩyʋ nɔɔyʋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛkaɣ-wɛ haʋ fezuu kiɖeɖeu. Kɩyakɩŋ 51 wayɩ, alɩwaatʋ ndʋ apostoloowaa nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa pamʋ fezuu ŋgʋ yɔ, papɩsɩ viiñi tɩʋ ŋgʋ ki-pilinzi. Pɩwɛɛ se “pilinzi” nzɩ sɩ-tɩŋa sɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yesu. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa?

Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Weyi ɛwɛ man-taa nɛ mɛwɛɛ ɛ-taa yɔ [yaa weyi nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ ma nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ], ɛkaɣ lʋlʋʋ sakɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ mɔ-yɔɔ kɔyɔ ɩɩpɩzɩɣ ɩla pʋyʋ.” Tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma sɩŋnɩ “pilinzi.” Ye panɩɣzɩɣnɩ Yesu nɛ posusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ kpekpeka, nɛ palakɩ ɖɔɖɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, palʋlʋʋ pee sakɩyɛ. Ye nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛfɛyɩ Yesu nɛ nɔɔyʋ pɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛɛlʋlʋʋ pee yɔ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-ɩ? Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Ye nɔɔyʋ ɛfɛyɩ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, pakaɣ-ɩ lɔʋ awayɩ.” Ɛlɛ Yesu yɔɔdaa se: “Piyele nɛ ye ɩwɛ mɔ-yɔɔ nɛ mɔn-tɔm wɛɛ mɩ-taa kɔyɔ, paa ɩsɔɔlɩ we yɔ, ɩpɔzɩ, ɩkaɣ-pʋ naʋ.”—Yohanɛɛsɩ 15:5-7.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu ɖaɣnɩ pɩsʋʋ tɔm ndʋ ɛɛtɛm-wɛ heyuu tam nabʋlɛ se pɔɖɔkɩ ɛ-paɣtʋ yɔ, tɩ-yɔɔ. (Yohanɛɛsɩ 14:15, 21) Eheyi-wɛ mbʋ pɩkaɣ wɩlʋʋ se peɖiɣni tɩ-yɔɔ ɖɔm yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ye ɩɖɔkʋʋ man-paɣtʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ, ɩwɛɣ mɔn-sɔɔlɩm taa kɛlɛ, ɖɔɖɔ ɛzɩ mɔnɖɔkʋʋ man-Caa paɣtʋ nɛ mɛwɛɛ ɛ-sɔɔlɩm taa yɔ.” Ɛlɛ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɔ-sɔɔlʋʋ ɖeke tɩmaɣ. Yesu yɔɔdaa se: “Man-paɣtʋ yɔ se: Ɩsɔɔlɩ ɖama ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ. Sɔɔlɩm nabʋyʋ tɩkɩlɩ ɛyʋ cɛlʋʋ e-wezuu ɛ-ɛgbaɣdɩnaa yɔɔ yɔ. Ɩkɛɣ mɛ-ɛgbaɣdɩnaa, ye ɩlakɩ paɣtʋ ndʋ manɖʋ-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ.”—Yohanɛɛsɩ 15:10-14.

Pɩkazɩ ñɩɣtʋ pazɩ yem Yesu kaɣ kpaɣʋ e-wezuu se ɛlaa mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ, pɔ-yɔɔ se ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-sɔɔlɩm. Pɩwɛɛ se ɛ-kɩɖaʋ ŋgʋ kiseɣti ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa nɛ pɔsɔɔlɩ ɖama siŋŋ nɛ paa sɩm yɔ, pasɩ ɖama yɔɔ. Sɔɔlɩm mbʋ pɩkaɣnɩ wɩlʋʋ se mba kɛnɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩ ɛɛtɛm-wɛ heyuu se: “Mbʋ pɩwɩlɩɣ ɛyaa kpeekpe se ɩkɛ mɔn-tɔmmʋyaa yɔ, mbʋ lɛ mɩ-ɖama sɔɔlʋʋ.”—Yohanɛɛsɩ 13:35.

Pɩwɛɛ se apostoloowaa ɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ Yesu ya-wɛ se ɛ-“ɛgbaɣdɩnaa” yɔ. Ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa se: “Mayaɣ-mɩ se mɛ-ɛgbaɣdɩnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ndʋ mɛnkpɛlɩkɩ man-Caa cɔlɔ yɔ, mawɩlɩ-mɩ tʋ.” Pɩwɩlɩɣ se pɩkɛnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa waɖɛ sɔsɔyɛ siŋŋ se pɛkɛ Yesu taabalaa nɛ patɩlɩ ndʋ ɛ-Caa heyi-i yɔ. Pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwazɩ-wɛ lɛ, pɩwɛɛ se ‘powolo pɩ-yɔɔ nɛ palakɩ camɩyɛ lakasɩ.’ Yesu tɔm se ye palakɩ mbʋ yɔ, ‘paa ɛbɛ pɔpɔzɩ Caa ɛ-hɩɖɛ taa kɔyɔ, ɛcɛlɩɣ-wɛ pʋ.’—Yohanɛɛsɩ 15:15, 16.

 Sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛ ɛzɩ viiñi pilinzi yɔ, pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ kpam, kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ, tɩ-taa. Eheyi-wɛ se ɛjaɖɛ kaɣ-wɛ paɖʋʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛhɛzɩ pa-laŋa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ye ɛjaɖɛ ɛɛnaɣ-mɩ nɛ ɛzɩyɛ yɔ, ɩtɩlɩ se ma ɖɩcalɩ paɖʋʋ pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣnɩ-mɩ. Ye ɩɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba yɔ, ɛjaɖɛ kaasɔɔlɩ ɖɩ-pʋyʋ. Malɩzɩnɩ-mɩ ɛjaɖɛ yɔɔ, mbʋ ɛjaɖɛ ɛɛnaɣ-mɩ nɛ ɛzɩyɛ.”—Yohanɛɛsɩ 15:18, 19.

Ɛtasɩ-wɛ heyuu mbʋ pʋyɔɔ ɛjaɖɛ kaɣ-wɛ paɖʋʋ yɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pakaɣ-mɩ labʋ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, ma-hɩɖɛ yɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩŋ weyi etiyi-m yɔ.” Yesu yɔɔdaa se piti lakasɩ nzɩ ɛlaba yɔ, sɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se e-koyindinaa fɛyɩnɩ toovenim se papaɖɩ-ɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Ye mantaala tʋma wena nɔɔyʋ tɩlabɩ-yɛ kaaʋ kɔyɔ, pataafɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm: Lɛɛlɛɛyɔ, panawa nɛ paanaɣ ma nɛ man-Caa nɛ ɛzɩyɛ.” Toovenim lɛ, pa-lakasɩ nzɩ siyeba nɛ ndʋ paayɔɔdɩ Masɩ taa yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa.—Yohanɛɛsɩ 15:21, 24, 25; Keɣsi 34:19; 68:5.

Yesu ɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ se ɛkaɣ-wɛ tiyinuu sɩnɩyʋ yaa fezuu kiɖeɖeu. Ðoŋ sɔsɔŋ ɛnʋ ɛkaɣ sɩnʋʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɩŋa nɛ palʋlɩ pee, pʋ-tɔbʋʋ se ‘peɖezi ɛ-tɔm’ yaa posusi ɛ-tɔm.—Yohanɛɛsɩ 15:27.