Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 128

Pilaatɩ nɛ Eroodi patɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ

Pilaatɩ nɛ Eroodi patɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ

MAATIYEE 27:12-14, 18, 19 MAARKƖ 15:2-5 LUKA 23:4-16 YOHANƐƐSƖ 18:36-38

  • PILAATƖ PƆZƖ YESU TƆM NƐ PƖTƐ LƐ, POWONI-I EROODI TƐ

Yesu heyi Pilaatɩ kpayɩ se ɛnʋ kɛ wiyaʋ. Ɛlɛ e-Kewiyaɣ ɛɛkaɖɩɣnɩ Roma kewiyaɣ. Yesu yɔɔdaa se: “Men-Kewiyaɣ tɩlɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ, ye men-Kewiyaɣ ɛɛlɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ yɔ, ma-lɩmɖʋyaa kaalʋbɩ mɔ-yɔɔ se pataakpa-m nɛ pɛcɛlɩ Yuda mba. Mbʋ lɛ, men-Kewiyaɣ tɩlɩnɩ tataa cɩnɛ.” (Yohanɛɛsɩ 18:36) Toovenim, Yesu wɛnɩ Kewiyaɣ, ɛlɛ kɛfɛyɩ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ.

Yesu cosi mbʋ lɛ, Pilaatɩ taa tɩtɛ. Pʋyɔɔ ɛpɔzɩ Yesu se: “Mbʋ lɛ ŋkɛ wiyaʋ?” Yesu cosi nɛ pɩwɩlɩ se Pilaatɩ nɩ tɔm taa camɩyɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “[Ɛzɩ ña-maɣmaɣ ŋyɔɔdʋʋ yɔ], mɛnkɛ wiyaʋ. Mɔnkɔm palʋlɩ-m ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ se mantɩnɩ tʋtʋyɛ tɔm yɔɔ, weyi ɛkɛ tʋtʋyɛ tʋ yɔ, ewelisiɣ mɔ-nɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 18:37.

Yesu kaatɛm heyuu Tomaa se: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu.” Lɛɛlɛɛyɔ pɩkpɛndɩnɩ Pilaatɩ, ɛnɩ kpayɩ kpayɩ se petiyi Yesu tɛtʋ yɔɔ se ɛlɩzɩ aseɣɖe “tʋtʋyɛ tɔm” yaa toovenim tɔm yɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ e-Kewiyaɣ yɔɔ toovenim tɔm. Yesu tisaa se ɛɖɔŋ toovenim tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi, paa pɩpɔzʋʋ se ɛsɩ yɔ. Pilaatɩ pɔzɩ Yesu se: “Ɛbɛ payaɣ tʋtʋyɛ tɔm kɛ?” Ɛlɛ etiyele se palɩzɩ-ɩ pɩ-taa. Ɛmaɣzaɣ se ndʋ ɛnɩwa yɔ, tɩmaɣ mbʋ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɛtɩ tɔm lɛɛlɛɛyɔ.—Yohanɛɛsɩ 14:6; 18:38.

Pilaatɩ lɩɩ nɛ ewolo samaɣ ŋga kaasɩŋ ɛ-kʋjɔŋ nɔnɔɔ taa yɔ, kɛ-ɛzɩdaa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛ nɛ Yesu palɩnɩ samaɣ ŋga kɛ-ɛzɩdaa nɛ eheyi cɔjɔnaa se: “Maanaɣ ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛ-taa tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ.” Samaɣ nɩ mbʋ lɛ, kamʋ pana siŋŋ nɛ kocosi se: “Epeɣziɣ ɛyaa samaɣ ɖooo Galilee pɩkɔɔ pɩtalɩ cɩnɛ nɛ ɛ-tɔm wɩlʋʋ Yudee kpeekpe taa.”—Luka 23:4, 5.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɖɩɣzɩ Pilaatɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛnawa se kañatʋ yem Yuda ñɩma caɣ labʋ Yesu yɔ. Cɔjɔnaa nɛ samaɣ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ pana mbʋ lɛ, Pilaatɩ pɔzɩ Yesu se: “Ŋŋnɩɣ aseɣɖe tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ yɔ?” (Maatiyee 27:13) Yesu ticosi natʋyʋ. Pɩɖɩɣzɩ Pilaatɩ se pɔyɔɔdʋʋ tɔm kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ Yesu yɔɔ, ɛlɛ eecosuu natʋyʋ.

Yuda ñɩma tɔm se kpaɣnɩ ‘ɖooo Galilee Yesu paɣzɩ ɛyaa peɣzuu.’ Pilaatɩ tazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛna se toovenim Yesu kɛ Galilee tʋ. Peeɖe Pilaatɩ na nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛlɩzɩ e-nesi Yesu tɔm taa yɔ. Eroodi Antipasɩ (wiyaʋ weyi payaɣaɣ se Eroodi Sɔsɔ yɔ, ɛ-pɩyalʋ) kaakɛnɩ wiyaʋ Galilee egeetiye yɔɔ. Ɛɛwɛ Yerusalɛm Paska kazandʋ tɔɔʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Pʋyɔɔ Pilaatɩ tiyini Yesu ɛ-cɔlɔ. Eroodi Antipasɩ kaayebina nɛ pɛsɛtɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ñʋʋ. Alɩwaatʋ ndʋ Eroodi kaanɩwa se Yesu wɛɛ nɛ ɛlakɩ piti lakasɩ lɛ, sɔɔndʋ kaakpa-ɩ se pɩtaala se Yohanɛɛsɩ weyi ɛkʋwa yɔ, ɛɖaɣnɩnɩ fem.—Luka 9:7-9.

Lɛɛlɛɛyɔ pɩkɛdɩnɩ Eroodi se ɛkatɩ Yesu. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛ-sɩnʋʋ yaa ɛ-tɔm hʋʋ se ɛna se ɛwɛnɩ toovenim yaa ɛfɛyɩna yɔɔ ɛcaɣ se ɛna-ɩ. Eroodi caɣaɣ se ɛnanɩ ɛ-ɛza “hama lakasɩ” nzɩ Yesu lakaɣ yɔ. (Luka 23:8) Ɛlɛ Yesu tɩla ɛzɩ Eroodi sɔɔlʋʋ yɔ. Toovenim lɛ, Yesu ticosi tɔm ndʋ Eroodi pɔzɩ-ɩ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. Eroodi taa wɩɩ nɛ ɛ nɛ ɛ-sɔɔjanaa “penimi-i.” (Luka 23:11) Posuu-i toko sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-tɔlɩm wɛ yuulee yɔ nɛ pohoŋi-i. Nɛ pʋwayɩ lɛ, Eroodi tiyini Yesu Pilaatɩ cɔlɔ. Eroodi nɛ Pilaatɩ paakɛ koyindinaa, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, papɩsɩ taabalaa kɩbama siŋŋ.

Yesu pɩsɩ Pilaatɩ cɔlɔ lɛ, ɛlɛ kpeɣli cɔjɔnaa nɛ Yuda sɔsaa nɛ samaɣ kpeekpe nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩkɔnɩ-m ɛyʋ ɛnʋ yɔ se epeɣziɣ ɛyaa samaɣ, mɔnpɔzɩ-ɩ tɔm mɩ-ɛzɩdaa nɛ maanaɣ ndʋ ɩsɩɣ ɛ-ñʋʋ taa se ɛwɛɛkaa yɔ. Eroodi tɩna ɖɔɖɔ ɛ-kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mowoni-i ɛ-cɔlɔ nɛ ɛtɩna ɛ-ñʋʋ taa kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ  se tɩmʋnɩ sɩm. Manazɩɣ-ɩ yem nɛ mɛncɛlɩ-mɩ.”—Luka 23:14-16.

Pilaatɩ sɔɔlɩ kpem se ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ eyele Yesu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se kañatʋ yem Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa caɣ se palabɩ-ɩ. Ɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ pana se peyele Yesu lɛ, ɛɖaɣnɩ nɩʋ tɔm lɛɛtʋ nɛ tɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se ɛtaalabɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. Ɛcaɣ kpelaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɛcakɩ nɛ ɛhʋʋ tɔm yɔ lɛ, ɛ-halʋ tiyi se peheyi-i se: “Ñɔ-nɔɔ etaawolo ɛyʋ siɣsiɣ tʋ ɛnʋ yɔ ɛ-tɔm taa, mbʋ yɔ monɖozi ɛ-yɔɔ ɖoziye kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ nɛ pɩtɩlabɩ-m camɩyɛ.”—Maatiyee 27:19.

Ɛzɩma Pilaatɩ nawa se Yesu fɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ, ɛzɩ ɛkaɣ ɛ-ñʋʋ yabʋ na?