Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 39

Pɩtɔɔ kpanɖaʋ ŋgʋ kɩ-ñʋʋ taa wɛ ɖoŋ yɔ

Pɩtɔɔ kpanɖaʋ ŋgʋ kɩ-ñʋʋ taa wɛ ɖoŋ yɔ

MAATIYEE 11:16-30 LUKA 7:31-35

  • YESU HEYI AGEETA NAAYƐ TAA ƐYAA SE PƐ-WƐTƲ TƖTƲƲZƖ

  • ƐSƆƆLAA SE ƐMƲ PA-SƲƲTƲ NƐ ƐHƐZƖ PA-LAŊA

Yesu kaawɛnɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ yɔɔ ñamtʋ siŋŋ. Ɛlɛ lɩmaɣza wena samaɣ ñaawɛnɩ Yohanɛɛsɩ ɛnʋ ɛ-yɔɔ? Yesu yɔɔdɩ “ɛyaa kpanɖaʋ” ŋgʋ kɩ-tɔm se kɩwɛ “ɛzɩ piya taŋayaa mba pacaɣ kajasɩ taa nɛ payaɣ lalaa” yɔ nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩya hɩlaɣ nɛ ɩtɩpaa! Nɛ ɖiwii leɣa nɛ ɩtɩtaɣ nandaka!”​—Maatiyee 11:16, 17.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Yohanɛɛsɩ kɔma, ɛɛtɔkɩ, ɛɛñɔʋ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ɛkɛ eliikenu.’ Ɛyʋ Pɩyalʋ ñɔkɔma nɛ ɛlɛ tɔkɩ nɛ ɛñɔʋ nɛ pɔtɔŋ-ɩ se: ‘Hulisinaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa ɛgbaɣdʋ lɛ.’” (Maatiyee 11:18, 19) Yohanɛɛsɩ kaacaɣ wezuu kɛlɛʋ, ɛzɩ Naziireya tʋ yɔ, pɩ-tɔbʋʋ se weyi eɖuwaa se ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ, nɛ ekizi sʋlʋm yɔ, ɛlɛ kpanɖaʋ ŋgʋ kiheyi-i se ɛkɛ eliikenu. (Kɩgalʋʋ 6:2, 3; Luka 1:15) Yesu ñɔkɔma lɛ, e-wezuu caɣʋ ñɛwɛɛ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ. Ɛtɔkaɣ nɛ ɛñɔʋ nɛ pɩmakɩna, ɛlɛ pakʋyɩ ɛ-yɔɔ se ɛkɛ hiluu tʋ. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se paa ɛyʋ kaacaɣ wezuu ɛzɩma yɔ, samaɣ ñɩnaɣ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ se kɔyɔɔdɩ.

Yesu kpaɣ kpanɖaʋ kʋnɛ nɛ ɛmaɣzɩnɩ kajasɩ taa piya taŋayaa mba pa-taabalaa teɣ-wɛ hendu ɛlɛ pekizi se paapaɣ yaa pa-taabalaa wiliɣ nɛ pekizi se paanɩɣ pa-taabalaa mba pa-wɩzasɩ yɔ. Nɛ ɛtɛzɩna se: “Ɛlɛ peɖezi Lɔŋ tɔm tʋma yɔɔ.” (Maatiyee 11:16, 19) Toovenim, Yohanɛɛsɩ nɛ Yesu ‘pa-tʋma,’ pʋ-tɔbʋʋ se mbʋ mbʋ palaba yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɛcɛtaɣnɩ pa-taa kɩcɛtʋʋ.

Yesu yɔɔdɩ kpanɖaʋ ŋgʋ kɩ-ñʋʋ taa ɖoŋ tɔm nɛ ɛtɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ Koraazɛɛ mba, Bɛtsayɩda mba nɛ Kapɛrnayum mba paawɛna yɔ, tɩ-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛlabɩ piti lakasɩ sakɩyɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa, ɛlɛ pekizi tisuu. Yesu tɔm se ye ɛɛlabɩ piti lakasɩ nzɩ Kanaŋ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Tiiri nɛ Sidɔɔ yɔ, tɩ-taa yɔ, ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, paalɛɣzɩ pa-lakasɩ. Ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ Kapɛrnayum tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛlɩɣaɣnaɣ nɛ ɛɖɛɣ esusuu tɔm alɩwaatʋ natʋyʋ taa yɔ, tɩ-tɔm. Halɩ pɩkpɛndɩnɩ peeɖe ɖɔɖɔ ɛyaa sakɩyɛ tɩmʋ ɛ-tɔm. Pʋyɔɔ Yesu lɔ nɔɔ tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ se: “Tɔm hʋʋ wiye lɛ, Sodom tɔm kaɣ wɛʋ weewee pɩkɩlɩ ñɛ ndʋ.”​—Maatiyee 11:24.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu sa ɛ-Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛmɛsɩ fezuu taa toovenim tɔm ndʋ tɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ ɛjaɖɛ yɔɔ “lɔŋ tɩnaa nɛ lɛɣtʋ tɩnaa,” nɛ ɛwɩlɩ-tʋ mba poluzuu pa-tɩ nɛ pɛ-wɛtʋ wɛɛ ɛzɩ piya taŋnaa yɔ. (Maatiyee 11:25) Peeɖe ɛya tɩ luziyaa mba nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, mba mɩ ɩlakɩ kʋñɔŋ nɛ pɩnɩɣ-mɩ yɔ, nɛ mankaɣ-mɩ labʋ nɛ ɩhɛzɩ. Ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ nɛ ɩsɩɣlɩ nɛ ɩkpɛlɩkɩ mɔn-cɔlɔ se: Mɛnkɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ nɛ hɛɛɛ tʋ; nɛ ihiɣ hɛzʋʋ mi-ciyamnaa taa. Ɛɛɛ, man-sʋʋtʋ wɛ hʋnjaŋ nɛ tɩ-sɩɣlʋʋ fɛyɩ kaɖɛ.”​—Maatiyee 11:28-30.

Ɛzɩma tɩyɛ Yesu yeki se ɛyaa ihiɣ hɛzʋʋ? Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa yeba nɛ ɛyaa pɩsɩ sɔnzɩ ndɩ ndɩ yomaa, ɛzɩ Sabaatɩ yɔɔ paɣtʋ ndʋ paaɖʋwa nɛ pɩpɩsɩ sʋʋtʋ samaɣ yɔ. Yesu yeba nɛ ɛyaa hiɣ hɛzʋʋ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim tɔm ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ nɛ cɛtɩm sɔnzɩ nasɩyɩ tipisi-tʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, mba pɛwɛ kʋñɔŋ taa pa-kɩdɛkɛdɩm yɔɔ, nɛ mba politiki ñʋndɩnaa kañatʋ nɩ-wɛ yɔ, ɛwɩlɩ-wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩma pala nɛ pehiɣ hɛzʋʋ yɔ. Toovenim, Yesu wɩlɩ-wɛ ɛzɩma pala nɛ pekpeɣ-wɛ pa-kɩdɛkɛdɩm nɛ ɛzɩma pala nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.

Mba payɩ petisiɣ Yesu sʋʋtʋ ndʋ tɩwɛ hʋnjaŋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛcɛlɩ pa-tɩ Ɛsɔ nɛ pɛsɛɛ-ɩ; ɛnʋ weyi ɛkɛ Caa pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ ɖa-wɩzasɩ nɩyʋ yɔ. Pɩ-labʋ fɛyɩ kaɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ paɣtʋ fɛyɩ yuŋ paa ññɩɩ.​—1 Yohanɛɛsɩ 5:3.