Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 61

Yesu wa abalɩbɩɣa eliikenu nɔɔyʋ

Yesu wa abalɩbɩɣa eliikenu nɔɔyʋ

MAATIYEE 17:14-20 MAARKƖ 9:14-29 LUKA 9:37-43

  • PƖƖPƆZƖ TISUU SIŊŊ PƆCƆ NƐ ABALƖBƖƔA ELIIKENU NƆƆYƲ YƆƆ PƖZƖ NƐ PƖCƐ

Yesu, Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ palɩnɩ pʋʋ taa nɛ petii lɛ, pakatɩ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ. Ɛzɩ ɛbɛ laba? Takayɩsɩ mayaa wɛna nɛ pɔhɔŋ tɔm nɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛyaa na Yesu lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ pese pakatɩ-ɩ se pɛsɛɛ-ɩ. Peeɖe ɛlɛ pɔzɩ-wɛ se: “Ndʋ mɩ nɛ wɛ ɩkpɛzɩɣnɩ ɖama?”​—Maarkɩ 9:16.

Abalʋ nɔɔyʋ lɩɩnɩ samaɣ taa nɛ ɛkɔɔ ɛtɔlɩ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ eheyiɣ-i se: “Tɔm wɩlɩyʋ, mɔnkɔnɩ-ŋ man-pɩyalʋ, eleeu pɩsɩ-ɩ kaayɔɔdaɣ. Pʋkʋyʋʋnɩ-ɩ lɛ, ehuu-i tataa nɛ pɩɣa nɔɔ ñɛyɩɣ hulu huluu, nɛ kasalɩɣ ke-kela nɛ katʋyʋʋ tʋŋŋ. Mɔnpɔzɩ ñɔ-tɔmmʋyaa se pɔɖɔɔnɩ eleeu ɛnʋ nɛ patɩpɩzɩ.”​—Maarkɩ 9:17, 18.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se takayɩsɩ mayaa wɛɛ nɛ pohoŋuu Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma patɩpɩzɩ nɛ pawaa pɩɣa ŋga yɔ, pɩ-yɔɔ. Yesu ticosi abalʋ ɛnʋ, ɛlɛ ɛkɛzɩ ɛ-tɩ nɛ samaɣ yɔɔ nɛ eheyi-kɛ se: “Ndɛŋgbɛzaɣ tɩnaa nɛ kɩdɛkɛdaa panɛ yɔ, mɛwɛɣ mɩ-cɔlɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩnɩ ɖooye? Pɩwɛnɩ-m se mankatɩ-mɩ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩnɩ ɖooye?” Pɩmʋnɩ mbʋ se Yesu eheyi takayɩsɩ mayaa tɔm tʋnɛ ɛzɩma pɛwɛɛ pohoŋuu ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, eheyi pɩɣa ŋga ka-caa se: “Kɔnɩ-m kʋdɔndʋ ɛnʋ cɩnɛ.”​—Maatiyee 17:17.

Pɩɣa ŋga kɔñɔtɩnɩ Yesu lɛ, eleeu weyi ɛwɛ ka-taa yɔ, ehu-kɛ tataa nɛ enuutuu-kɛ. Pɩɣa ŋga kɛwɛɛ nɛ kepilimiɣ tataa nɛ kɔtɔkɩ kɔ-nɔɔ. Yesu pɔzɩ ka-caa se: “Pɩkpaɣʋ nɛ ɖooye yɔ pɩlakɩ-kɛ mbʋ?” Nɛ ɛlɛ cosi se: “Ðooo ka-pɩjatʋ taa. Wiɖii wiɖii ɛlɔʋ-kɛ miŋ taa, yaa lɩm taa se kasɩ.” Nɛ etendi Yesu se: “Ye ŋpɩzɩɣ kɔyɔ, Caa, na ɖa-pʋtɔdɩyɛ, sɩnɩ-ɖʋ.”​—Maarkɩ 9:21, 22.

Sɔɔndʋ kpaɣaɣ caja ɛnʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ halɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa maɣmaɣ tɩpɩzɩ nɛ pawaa  ɛ-pɩɣa. Peeɖe Yesu hɛzɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-laŋɩyɛ nɛ eheyi-i se: “Ŋtɔŋ kɩtɔm se ye ŋpɩzɩɣ pʋyʋ, nabʋyʋ fɛyɩ kaɖɛ weyi etisiɣ yɔ.” Kpaagbaa mbʋ lɛ, pɩɣa caa ma kubuka se: “Mentisiɣ! Kɔɔ ŋsɩnɩ men-tisuu ɛjandʋ” yaa kɔɔ nɛ ŋsɩnɩ-m ɖenɖe pɩpɔzʋʋ-m tisuu yɔ.​—Maarkɩ 9:23, 24.

Peeɖe lɛ, Yesu naɣ ɛyaa, pɛwɛɛ nɛ peseɣ nɛ pɔkɔŋnɩ ɛ-yɔɔ. Pa-tɩŋa payɩ pɛ-ɛzɩdaa peeɖe Yesu kalɩ eleeu weyi ɛwɛ pɩɣa ŋga ka-taa yɔ nɛ ɛtɔ se: “Fezuu tandam nɛ kaayɔɔdaɣ ña weyi ŋpɩsɩ-ɩ tandam nɛ kaayɔɔdaɣ yɔ, mañazɩɣ-ŋ, lɩɩ pɩɣa kanɛ yɔ ka-taa nɛ taatasɩ pɩsʋʋ wiɖiyi.” Eleeu lɩɣaɣ pɩɣa ŋga ka-taa lɛ, enuuti-kɛ siŋŋ. Pʋwayɩ pɩɣa hɩnɩ ɖiɣ ɖiɣ kaatasɩɣ ciɣduu. Ɛyaa na mbʋ lɛ, papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se “kasɩba.” (Maarkɩ 9:25, 26) Ɛlɛ Yesu ɖɔkɩ pɩɣa ŋga ke-nesi taa nɛ ɛkʋsɩ-kɛ lɛ, “kɔ-yɔɔ cɛ.” (Maatiyee 17:18) Piti lakasɩ sɩnɛ, pɩmʋnɩ mbʋ se sɩɖɩɣzɩ ɛyaa siŋŋ.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaatiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se powolo nɛ posusi tɔm yɔ, ɛɛha-wɛ ɖoŋ nɛ pɔɖɔɔnɩ aleewaa. Pʋyɔɔ lɛɛlɛɛyɔ, pa nɛ Yesu pɛwɛ ɖɩɣa nakɛyɛ taa pe-ɖeke lɛ, pɔpɔzʋʋ-ɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɖɩtɩpɩzɩ ɖɩɖɔɔnɩ eleeu ɛnʋ?” Yesu heyi-wɛ se ɛzɩma pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ, pɩ-yɔɔ patɩpɩzɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Adɩma pɔɖɔɔnʋʋnɩ pɩ-tɛ aleewaa mba yɔ.” (Maarkɩ 9:28, 29) Pɩpɔzɩ adɩma siŋŋ nɛ ɖoŋ weyi ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, nɛ pʋcɔ papɩzɩ nɛ pɔɖɔɔnɩ eleeu ɖoŋ tʋ ɛnʋ.

Peeɖe Yesu kɔ tɔm ñʋʋ nɛ ɛtɔ se: “Meheyiɣ-mɩ, ye ɩɩwɛnɩ tisuu ɛzɩ sʋlʋʋ piye yɔ yɔ, nɛ ɩtɔ pʋʋ kʋnɛ yɔ se: ‘Kpɛzɩ nɛ ŋwolo peeɖe yɔ yɔ’, kɩkpɛzɩɣ ɖɔɖɔ tɩtɩm taa nɛ nabʋyʋ labʋ ɛɛwɛɣ-mɩ kaɖɛ.” (Maatiyee 17:20) Ye mbʋ, tisuu pɩzɩɣ nɛ pɩla tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, ɖɩpaɣlɩ siŋŋ!

Nabʋyʋ taa lɛ, kala wena ɖɩkatɩɣ-yɛ Yehowa tʋmɩyɛ labʋ taa yɔ, pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ awɛ kaɖɛ siŋŋ nɛ awɛ ɛzɩ pʋŋ yɔ, nɛ ɖɩɩkaɣ pɩzʋʋ se ɖɩwabɩ-yɛ nɛ ɖɩlɩɩ a-taa. Ɛlɛ, ye ɖe-tisuu ɛcɛyɩsɩ camɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa kala ana, paa awɛ ɛzɩ pʋŋ yɔ.