Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 97

Hayɩm tʋ nɛ ɛ-haɖaa yɔɔ eduuye

Hayɩm tʋ nɛ ɛ-haɖaa yɔɔ eduuye

MAATIYEE 20:1-16

  • HAÐAA “WAYƖ WAYƖ MBA” PƖSƖ “KAJALAƔ MBA”

Pitileɖi yɔ, Yesu heyi ɛ-tɔm welisiyaa se: “Kajalaɣ mba sakɩyɛ kaɣ pɩsʋʋ wayɩ wayɩ mba, nɛ wayɩ wayɩ mba kaɣ pɩsʋʋ kajalaɣ mba.” (Maatiyee 19:30) Lɛɛlɛɛyɔ, ɛtɩŋɩɣnɩ hayɩm tʋ nɛ tʋmlaɖaa eduuye yɔɔ se ɛɖaɣnɩ ñɩɣʋ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ:

“Ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ hayɩm tʋ nɔɔyʋ lɩʋ tanaŋ tɛɛ cu se ɛtɛɣ haɖaa se powolo ɛ-hayɩm taa yɔ. Ɛ nɛ wɛ pɛkpɛndɩ nɔɔ se ɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye pɔɔyaɣ kʋyʋmaɣ evemiye taa. Ɛcaŋ nɛ ewoni-wɛ ɛ-hayɩm taa. Wɩsɩ kpa ɛzɩ ninɖiɣyaa tʋlʋʋ yɔ lɛ, ɛlɩɩ nɛ ɛmaɣnɩ nabɛyɛ, pasɩŋ yem nʋmayasa taa. Nɛ eheyi-wɛ se : ‘Mɩ ɖɔɖɔ iwolo ma-hayɩm taa nɛ maahɛyɩ-mɩ ɛzɩ [pʋmʋnʋʋ] yɔ.’ Nɛ paba caŋ powolo. Wɩsɩ siɣu nɛ sɩ-wɛlʋʋ lɛ, ɛla ɖɔɖɔ mbʋ. Wɩsɩ tiba tɛmmm lɛ, ɛlɩɩ nɛ ɛna nabɛyɛ, pacaɣ yem mbʋ. Ɛpɔzʋʋ-wɛ se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩcaɣ cɩnɛ evemiye pilim nɛ ɩɩlakɩ pʋyʋ?’ Pocosi-i se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ tɩtɛɣ-ɖʋ.’ Eheyi-wɛ se: ‘Mɩ ɖɔɖɔ iwolo ma-hayɩm taa.’”​—Maatiyee 20:1-7.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu tɔm welisiyaa nɩ ɛyɔɔdɩ “Ɛsɔdaa Kewiyaɣ” nɛ “hayɩm tʋ” tɔm eduuye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, pa-lɩmaɣza wobi Yehowa Ɛsɔ yɔɔ. Masɩ yaɣ Yehowa se hayɩm tʋ nɛ ɛ-hayɩm lɛ, Izrayɛɛlɩ samaɣ. (Keɣa 79:9, 10; Izaayii 5:3, 4) Mba paawɛ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ yɔ, pɛwɛ ɛzɩ hayɩm taa tʋmlaɖaa yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ, tɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ eduuye nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛ-alɩwaatʋ taa maɣmaɣ tɔm ɛyɔɔdaɣ.

Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ɛzɩ Farɩsɩ ñɩma mba paakɔma nɛ patakɩ Yesu nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ tɔm nesi cɛbʋ yɔɔ yɔ, pɛwɛ ɛzɩ mba pɛwɛɛ nɛ palakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ tam yɔ. Pɛwɛ ɛzɩ mba palabɩ tʋmɩyɛ evemiye pilim nɛ pɩpɔzʋʋ se pɛhɛyɩ-wɛ evemiye taa liidiye nɖɩ ɖɩkɛ pa-alɩwaatʋ taa liidiye pɔɔyaɣ kʋyʋmaɣ yɔ.

Cɔjɔnaa nɛ samaɣ taa ñʋndɩnaa lalaa maɣzaɣ se Yuda mba lalaa ɩɩlakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ siŋŋ ɛzɩ mba yɔ, nɛ pɛwɛ ɛzɩ Ɛsɔ hayɩm taa tʋmlaɖaa mba palabɩ tʋmɩyɛ evemiye hɔɔlʋʋ ɖeke yɔ. Yesu eduuye taa lɛ, Yuda ñɩma lalaa mba, pasɩŋnɩ haɖaa mba powobi hayɩm taa alɩwaatʋ ndʋ “wɩsɩ kpa ɛzɩ ninɖiɣyaa tʋlʋʋ yɔ” (tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 9), yaa mba powobi pʋwayɩ alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ tibi tɛmmm, wɩsɩ siɣaa yaa wɩsɩ wɛlaa yɔ (ɖanaɣ ñɩɣtʋ 5).

Ñʋndɩnaa mba pɛ-ɛzɩdaa lɛ, mba patɩŋaɣ Yesu wayɩ yɔ, “pɛkɛ kilebaa.” (Yohanɛɛsɩ 7:49) Pa-taa sakɩyɛ kaakɛ piyiŋ lɔyaa nɛ abaa laɖaa. Pɩnaɣ 29 wɩzɩ tɛm lɛ, “hayɩm tʋ” tiyi Yesu se ewolo nɛ ɛyaa samaɣ taa ɛyaa mba nɛ papɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pala Ɛsɔ tʋmɩyɛ. Pasɩŋnɩ “wayɩ wayɩ mba” mba Yesu tɔm se powobi hayɩm taa wɩsɩ wɛlʋʋ yɔ.

Yesu yɔɔdɩ mbʋ pɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ evemiye tɛma yɔ, pɩ-tɔm nɛ ɛtɛzɩnɩ eduuye nɖɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Wɩsɩ tɛma lɛ, hayɩm tʋ heyi ɛ-ñɩm yɔɔ cɔnɩyʋ se: ‘Yaa tʋmlaɖaa nɛ ŋhɛyɩ-wɛ. Calɩnɩ wayɩ wayɩ mba, nɛ pɩɖɩɣnɩ kɔɔnɔɔ mba.’ Ðanaɣ mba kɔma lɛ, ɛhɛyɩ-wɛ paa weyi pɔɔyaɣ kʋyʋmaɣ. Ɛlɛ kɔɔnɔɔ mba kɔma lɛ, pasɩm se ɛhɛyɩɣ-wɛ pɩkɩlɩ lalaa. Ɛlɛ ɛcɛlɩ-wɛ ɖɔɖɔ pɔɔyaɣ kʋyʋmaɣ kana. Pemidi pɔ-mɔɔŋ tɛɛ se pɩ-yɔɔ, mbʋ yɔ se: ‘Panɛ yɔ palabɩ tʋmɩyɛ ñɩɣyʋʋ kʋyʋmʋʋ, nɛ ŋhɛyɩɣ ɖa nɛ wɛ kɩmaŋ suwe?’ Eheyi pa-taa lɛlʋ se: “Mɛ-ɛgbaɣdʋ, ma nɛ mɩ ɖɩtɩyɔɔdɩ se mɛncɛlɩɣ-mɩ pɔɔyaɣ kʋyʋmaɣ yaa we? Mʋ ña-pʋyʋ nɛ ŋɖɛɛ, mɔnsɔɔlaa se mɛhɛyɩ ña nɛ wayɩ wayɩ tʋ kɩmaŋ. Mɛnfɛyɩnɩ nʋmɔʋ se mala mbʋ mɔnsɔɔlaa yɔ nɛ ma-ñɩm yaa we? Yaa pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlakɩ ɛzɩsɛmɩyɛ se pɩ-yɔɔ mɛwɛ camɩyɛ?” Mbʋ ɖɔɖɔ wayɩ wayɩ mba kaɣ pɩsʋʋ kajalaɣ mba, nɛ kajalaɣ mba pɩsɩ wayɩ wayɩ mba.”​—Maatiyee 20:8-16.

Tɔm ndʋ Yesu tɛzɩna yɔ, tɩlabɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ. Ɛzɩma tɩyɛ Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba pamaɣzɩɣ se pɛkɛ  “kajalaɣ mba” yɔ, papɩsɩ “wayɩ wayɩ mba”? Nɛ ɛzɩma Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa pɩsɩ “kajalaɣ mba”?

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba Farɩsɩ ñɩma nɛ ñɩm tɩnaa lalaa maɣzɩɣ se pɛkɛ “wayɩ wayɩ mba” yɔ, papɩsɩ “kajalaɣ mba,” mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛhɛyɩ-wɛ evemiye kpeekpe liidiye. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu sɩba yɔ, Ɛsɔ lɔ Yerusalɛm ɛjaɖɛ nɛ ɛlɩzɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ; nɖɩ payaɣ se “Ɛsɔ tɛ Izrayɛɛlɩ”. (Galaatɩ 6:16; Maatiyee 23:38) Ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩ-taa ñɩma tɔm Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ yɔɔdaɣ, alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se pakaɣ nabɛyɛ mɩyɩsʋʋ fezuu kiɖeɖeu taa yɔ. Mba paakɛ “wayɩ wayɩ mba” yɔ, lɛɛlɛɛyɔ mba kaɣnɩ kɛʋ kajalaɣ ñɩma mba pamɩyɩsɩɣ-wɛ fezuu kiɖeɖeu taa se paha-wɛ waɖɛ nɛ palɩzɩ aseɣɖe Yesu yɔɔ nɛ “puwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ” yɔ. (Tʋma Labʋ 1:5, 8; Maatiyee 3:11) Ɛzɩma Yesu lɩzɩ-wɛ pɩ-taa se pɛ-wɛtʋ kaɣ lɛɣzʋʋ kpɛlɩ yɔ, pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pana ɛzɩma Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba papɩsɩ “wayɩ wayɩ mba” yɔ, pakaɣ-wɛ paɖʋʋ siŋŋ yɔ.