Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 40

Kpaɣʋ nɛ kpeɣu yɔɔ lɔŋ tasʋʋ

Kpaɣʋ nɛ kpeɣu yɔɔ lɔŋ tasʋʋ

LUKA 7:36-50

  • HALƲ KƖWƐƐKƖM LAÐƲ NƆƆYƲ PƖYƖ TƖLAAÐƖ YESU NAATAŊ YƆƆ

  • KƖMTƆƆYƲ NƆƆYƲ TƆM KPƐLƖKƖƔ-ÐƲ KPAƔƲ NƐ KPEƔU

Mbʋ pɩɩlabɩ ɖɩɣa nakɛyɛ taa Galilee egeetiye taa yɔ, pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛyaa laŋa taa kaawɛ ndɩ ndɩ. Pʋyɔɔ nabɛyɛ mʋwaɣ Yesu tɔm nɛ lalaa ñekiziɣ-tʋ. Farɩsɩ tʋ weyi payaɣ se Siimɔɔ yɔ, ɛɛlabɩ tɔɔnaɣ ɛ-tɛ nɛ ɛyaa Yesu. Pɩtɩla, ɛñɩnaɣ se ɛtɩlɩ weyi Yesu kɛnaa nɛ ɛlakɩ piti lakasɩ sakɩyɛ mbʋ yɔ. Ɛzɩ Yesu kaatisuu alɩwaatʋ natʋyʋ taa nɛ ewolo lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa mba paaya-ɩ yɔ, pɛ-tɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ etisaa nɛ ewolo abalʋ ɛnʋ ɛ-tɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛsɔɔlaa se ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ esusi tɔm mba pɛwɛ peeɖe yɔ.

Ɛlɛ Yesu talaa lɛ, patɩmʋ-ɩ ɛzɩ pamʋʋ agɔma egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa yɔ. Mʋzʋʋ kaawɛ Palɛstiini ɛjaɖɛ taa habɛ yɔɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ye nɔɔyʋ ɛɖɔm nʋmɔʋ nɛ ewolo ɛgɔndʋ yɔ, pamʋwaɣ-ɩ nɛ pañalɩɣ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ ɛ-naataŋgbala yɔɔ mʋzʋʋ nɛ lɩm mbʋ piniɣdi camɩyɛ yɔ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu wobi Siimɔɔ tɛ yɔ, pɩtɩkɛ mbʋ pamʋ-ɩ. Pɩtasɩ lɛ, pamʋwaɣ agɔma atuu egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa nɛ papɩyɩɣ pɔ-ñɔsɩ yɔɔ num nabʋyʋ se palabɩnɩ-wɛ talɩ ɖeu. Ɛlɛ, Yesu ñatalaa lɛ, patɩlabɩ-ɩ pɩ-taa nabʋyʋ. Ye mbʋ, ɛzɩma pamʋ-ɩ yɔ?

Lɛɛlɛɛyɔ, ɛyaa caɣaa nɛ pɔcɔɔ taabɩlɩ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pasɩ tɔɔnaɣ yɔ kpɛɛɛ nɛ papaɣzɩ tɔɔʋ. Peeɖe halʋ nɔɔyʋ kɔm lɛɛ lɛɛ nɛ ɛsʋʋ pɔ-yɔɔ, ɛlɛ pataayaa-ɩ. Paa weyi ɛsɩmɩ-ɩ mbʋ se ɛkɛ “tɛtʋ taa halʋ acɛyɛ tʋ.” (Luka 7:37) Ɛyaa tɩŋa kɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa, ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se halʋ ɛnɛ lɛ, pɩnaɣaɣ kaɣlaa se e-wezuu caɣʋ tɩtʋʋzɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛkɩlɩ acɛyɛ. Pɩtɩla, ɛnɩ tɔm ndʋ Yesu wɩlaɣ yɔ, kɔzɩ kɔzɩ ɛzɩma ɛya ɛyaa mba payɩ sʋʋtʋ kɩlɩ-wɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ se pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ pehiɣ hɛzʋʋ yɔ. (Maatiyee 11:28, 29) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛzɩma ɛnɩ Yesu tɔm nɛ pɩkɛdɩnɩ-ɩ siŋŋ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ pɩlabɩ-ɩ leleŋ se ɛna-ɩ.

Ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ. Ɛ-ɛzɩtɛɣlɩm paɣzɩ kpem nɛ pitiki Yesu nɩŋgbanzɩ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ ɛ-ñɔsɩ nɛ ɛhɛzɩɣnɩ-pʋ. Ɛwɛɛ nɛ ɛkpɛlɩɣ Yesu nɩŋgbanzɩ yɔɔ nɛ ɛpɩyɩɣ tɩlaaɖɩ ŋgʋ ɛɛɖɔkaa yɔ, sɩ-yɔɔ. Siimɔɔ na mbʋ lɛ, ɛ-taa tɩla leleŋ nɛ ɛhʋʋ ɛ-taa se: “Ye ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛɛkɛ nayʋ yɔ, etaaɖiɣzini halʋ weyi etukuuni-i mbʋ yɔ, se ɛkɛ acɛyɛ tʋ!”​—Luka 7:39.

Yesu na ɛ-lɩmaɣza ana mbʋ lɛ, eheyi-i se: “Siimɔɔ mɛwɛnɩ natʋyʋ se meheyiɣ-ŋ.” Nɛ ɛlɛ cosi se: “Tɔm Wɩlɩyʋ, yɔɔdɩ.” Yesu wolo pʋyɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛyʋ nɔɔyʋ kɛwɛnɩ kɩndɩnaa naalɛ: Kɔɔnɔɔ tʋ wɛnɩ-ɩ liidiye taŋga, lɛlʋ nɩɩnʋwa. Pa-naalɛ, pɛfɛyɩnɩ se pɛhɛyɩ lɛ, ekpeɣ-wɛ. Pa-naalɛ pa-taa lɛ, akɩlɩɣ-ɩ sɔɔlʋʋ lee?” Pɩtɩla Siimɔɔ cosaɣ lɛ, ɛ-taa fɛyɩ leleŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Manaɣ se weyi ɛkɩlɩ-ɩ kpeɣu yɔ.”​—Luka 7:40-43.

Yesu heyi-i se ɛwɛnɩ toovenim. Nɛ ɛkʋsɩ ɛ-ɛza nɛ ɛcɔŋnɩ halʋ lɛ, eheyi Siimɔɔ se: “Ŋnaɣ halʋ ɛnʋ yɔ? Mansʋ ña-ɖɩɣa lɛ, ŋtɩha-m lɩm se mɔnkɔ ma-naataŋ; ɛlɛ ɛnʋ kɔ ma-naataŋ nɛ ɛ-ɛzɩtɛɣlɩm nɛ ɛhɩzɩnɩ ɛ-ñɔsɩ. Ŋtɩkpɛlɩ mɔ-yɔɔ; ɛlɛ mansʋʋ cɩnɛ yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛkpɛlɩɣ ma-naataŋ yɔɔ. Ŋtɩtaa ma-ñʋʋ num, ɛlɛ ɛnʋ pɩyɩ ma-naataŋ yɔɔ tɩlaaɖɩ.” Halʋ ɛnɛ ɛ-lakasɩ wɩlɩ Yesu kpayɩ kpayɩ se ekpiɖi wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ ɛcakaɣ yɔ, kɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ Yesu tɛzɩnaa se: “Meheyiɣ-ŋ se: ‘Ɛ-kɩwɛɛkɩm, ɛ-kɩwɛɛkɩm sakɩyɛ sɔsɔm mbʋ, pekpeɣ-i pʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ weyi pekpeɣ-i ññɩɩ yɔ, ɛsɔɔlʋʋ ññɩɩ.’”—Luka 7:44-47.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩɩwɩlɩɣ se wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ wɛ ɖeu. Ɛlɛ tɩwɩlɩɣ se Yesu kɛ weyi ɛnɩɣ tɔm taa nɛ ɛnaɣ mba palabɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nɛ pʋwayɩ pekpiɖi nɛ papɩsɩ pa-laŋa yɔ, pa-pʋtɔdɩyɛ siŋŋ nɛ ɛsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se ɛsɩnɩ-wɛ. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se halʋ ɛnɛ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ Yesu heyi-i se: “Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm. . . . Ñe-tisuu yabɩnɩ ña-ñʋʋ; wolo nɛ laŋhɛzɩyɛ” yɔ.—Luka 7:48, 50.