Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 85

Ɛsɔ tiyiyaa taa wɛ leleŋ nɛ weyi ekpiɖiɣ yɔ

Ɛsɔ tiyiyaa taa wɛ leleŋ nɛ weyi ekpiɖiɣ yɔ

LUKA 15:1-10

  • HEU KILEBU NƐ LIIDIYE PƆƆYAƔ KILEBAƔ YƆƆ ADUWA

  • ƐSƆ TIYIYAA NƖƔ LELEŊ ƐSƆDAA

Yesu susaɣ tɔm alɩwaatʋ ndʋ yɔ, ɛyɔɔdaɣ ɛzɩma tɩ luzuu tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ, pɩ-tɔm ɖoŋ ɖoŋ. (Luka 14:8-11) Ɛñɩnaɣ ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ siŋŋ se pɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ tɩ luzuu yɔ, se papɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛlɛ halɩ nɛ sɔnɔ, pa-taa nabɛyɛ kɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa siŋŋ.

Kɩwɛɛkɩm laɖaa mba, Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa pamaɣzaɣ se patɩmʋna, ɛlɛ mba wokini Yesu cɔlɔ nɛ pewelisiɣ ɛ-tɔm. Pʋyɔɔ pa-taa tɩla leleŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛmʋʋ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ ɛ nɛ wɛ pɔtɔkɩ.” (Luka 15:2) Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa paawɛnɩ tɩ kpazʋʋ nɛ panaɣ lalaa lɛ, paba wɛ ɛzɩ mʋzʋʋ pa-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ. Peniŋaɣ-wɛ nɛ payaɣ wɛ Ebree kʋnʋŋ taa se ʽam haʼarèts, pʋ-tɔbʋʋ se “mʋzʋʋ taa ñɩma.”

Ɛlɛ Yesu ñaawɛnɩ ñamtʋ paa anɩ lɛ ɛ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ paa anɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ. Pʋyɔɔ ɛyaa mba pɔ-yɔɔ taawɛɛ ñamtʋ sakɩyɛ yɔ, nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ kɩdɛkɛdɩm laɖaa, paasɔɔlɩ siŋŋ se Yesu ɛwɩlɩ-wɛ tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ pakaɖɩnɩ Yesu se pɩ-yɔɔ ɛsɩɣnɩ ɛyaa mba lɛ, ɛzɩma ɛlaba?

Ɛkpaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ ecosini-wɛ. Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩnɩɣzɩnɩ ŋgʋ ɛɛtɛm haʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Kapɛrnayum yɔ. (Maatiyee 18:12-14) Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa Yesu yɔɔdɩ Farɩsɩ ñɩma tɔm ɛzɩ mba pɛwɛ siɣsiɣ nɛ pɛwɛɛ Ɛsɔ nɔkɔyʋʋ taa yɔ. Ɛlɛ ɛyaa mba pɔ-yɔɔ fɛyɩ ñamtʋ yɔ, ɛkpaɣ paba nɛ ɛmaɣzɩnɩ mba peleba yɔ. Yesu tɔm se:

“Mɩ-taa anɩ wɛnɩ heŋ mɩnʋʋ nɛ ye elesi ɩ-taa kʋyʋm, eeyeki kʋɖʋm fɛyɩ mɩnʋʋ lɛɛŋ kadaɣ taa se ɛɖɛɛ heu kʋyʋm ɛnʋ ɛ-ñɩnʋʋ? Ɛnaɣ-ɩ lɛ, ɛkpakɩɣ-ɩ nɛ laŋhʋlʋmɩyɛ nɛ ɛhɔɔlɩ ɛ-hazaɣ yɔɔ, ɛtalɩɣ ɛ-ɖɩɣa lɛ, ekpeɣliɣ ɛ-ɛgbaɣdɩnaa nɛ ɛ-taabalaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩsɩnɩ-m paʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mana me-heu weyi eeleba yɔ.’”—Luka 15:4-6.

Ɛzɩma Yesu lɩzɩ eduuye nɖɩ ɖɩ-taa? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Mbʋ meheyiɣ-mɩ se: ‘Ye kɩwɛɛkɩm laɖʋ kʋyʋm koŋ ɛpɩsɩ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, ɛyaa kiɖeɖema kpeekpe mɛyɩɣ amɛya ɛ-yɔɔ, pɩkɩlɩ ɛyaa kiɖeɖema kʋɖʋm fɛyɩ mɩnʋʋ lalaa yɔɔ, mba pɩfɛyɩnɩ-wɛ kɛdɛɖaɣ se pala kʋñɔŋ yɔ.’”—Luka 15:7.

Laŋɩyɛ pɩsʋʋ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩɖɩɣzɩ Farɩsɩ ñɩma. Pamaɣzaɣ se pɛwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ pɛfɛyɩnɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ se paakpiɖi pɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ pa-taa nabɛyɛ kaakʋyɩ Yesu yɔɔ, pɩlabɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ se pɩ-yɔɔ ɛ nɛ lambuu mʋyaa nɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ lɛ, Yesu kaacosi-wɛ se: “Pɩtɩkɛ mba pɛwɛnɩ alaafɩya yɔ pɛtɛɖɩɣnɩ fɛɖʋ, ɛlɛ kʋdɔndɩnaa.” (Maarkɩ 2:15-17) Ɛzɩma Farɩsɩ ñɩma naɣaɣ pa-tɩ se pɛwɛ siɣsiɣ nɛ pɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ se pekpiɖi pɩ-yɔɔ yɔ, piyeba nɛ pɩɩhaɣ taa leleŋ nɩɩyɩ ɛsɔdaa  tiyiyaa. Ɛlɛ kɩdɛkɛdaa ñekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ lɛ, ɛsɔdaa tiyiyaa taa lakɩ leleŋ siŋŋ.

Yesu wobi hɔʋ nakʋyʋ taa lɛ, ɛɖaɣnɩ tuu eduuye lɛɛɖɛ nɛ ɛñɩɣ niye ɛzɩma tiyiyaa nɩɣ leleŋ siŋŋ ɛsɔdaa alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ kpiɖiɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ye halʋ ɛwɛnɩ liidiye pɔɔyɩsɩ hiu, nɛ ye elesi kʋyʋmaɣ, ɛzɩ ɛɛsɔkɩ fɩtɩla nɛ ɛkpazɩ nɛ ɛhazɩ ɖɩɣa taa nɛ ɛñɩnɩ camɩyɛ pɔɔyaɣ ŋga? Ɛnaɣ-kɛ lɛ, ɛyaɣ ɛ-ɛgbaɣdɩnaa nɛ ɛ-mayaawaa lalaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩsɩnɩ-m paʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ mana liidiye pɔɔyaɣ ŋga kaaleba yɔ.’”—Luka 15:8, 9.

Yesu lɩzɩ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-taa, ɛzɩ ɛɛlɩzʋʋ heu kilebu eduuye taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mbʋ meheyiɣ-mɩ se Ɛsɔ tiyiyaa taa kaɣ labʋ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ kʋyʋm koŋ weyi ɛpɩsɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ ɛlakɩ kʋñɔŋ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ.”—Luka 15:10.

Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ɛsɔdaa tiyiyaa nɩɣ leleŋ siŋŋ, alɩwaatʋ ndʋ kɩdɛkɛdaa kpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ pɛlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ yɔ! Tɔm tʋnɛ pɩwɛɛ se tɩla ɖɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩdɛkɛdɩm laɖaa mba pekpiɖiɣ nɛ pehiɣ waɖɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ, pakaɣ wɛnʋʋ lone nɖɩ yɔ, ɖɩcɛzɩ ɛsɔdaa tiyiyaa maɣmaɣ ñɩnɖɛ. (1 Kɔrɛntɩ 6:2, 3) Paa mbʋ yɔ, ɛsɔdaa tiyiyaa fɛyɩ sʋsɩ. Ye mbʋ, wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛna, alɩwaatʋ ndʋ kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ kpiɖaa nɛ ɛ nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa ɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ yɔ?