Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Maɣzɩnɩ Yesu

Maɣzɩnɩ Yesu

KƐ WEYI ƐNƖƔ LALAA WƖZASƖ YƆ

Yesu kaatalɩ pilim, pʋyɔɔ lɛ, ɛtaakatɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɛyaa kataɣ yɔ ɩ-taa sakɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, ɛwɩlaa se ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ. Etisaɣ faaa nɛ ɛlakɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ lalaa yɔ. Toovenim, ɛnɩɣaɣ lalaa siziŋ nɛ ɛsɩɣnɩ-wɛ. Maɣzɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɛ Ñʋŋ 32, 37, 57 nɛ 99 taa yɔ, ɩ-yɔɔ.

KƐ WEYI PƖWƐ KƐLƐƲ LALAA SE PƆÑƆTƖNƖ-Ɩ YƆ

Pɩɩwɛ kɛlɛʋ piya evelisi nɛ akpadɩyaa se pɔñɔtɩnɩ Yesu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, etaaniŋ ɛyaa nɛ ɛ-lakasɩ ɖɔɖɔ taawɩlɩɣ se ɛfɛyɩnɩ alɩwaatʋ se ɛcɔnɩ pe-ɖeɖe. Ɛyaa kaasɔɔlɩ wobu ɛ-cɔlɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panaɣaɣ se ɛsɔɔlɩ-wɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ pa-kɩcɛyɩm yɔɔ. Kalɩ Ñʋŋ 25, 27 nɛ 95 nɛ ŋna kɩɖaŋ nɩɩyɩ peeɖe.

KƐ WEYI ƐLAKƖ ADƖMA ÐOŊ ÐOŊ YƆ

Yesu tɩmaɣnɩ ɛ-Caa ɖoŋ ɖoŋ, alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ e-ɖeke nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛɣ ɖɔɖɔ toovenim Ɛsɔ sɛyaa lalaa hɛkʋ taa yɔ. Ɛtɩmɩnɩ Ɛsɔ tam sakɩyɛ, pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ tɔɔʋ alɩwaatʋ taa ɖeke. Ɛtɩŋaɣnɩ adɩma yɔɔ nɛ ɛsɛɣ ɛ-Caa, ɛsaŋɩ-ɩ nɛ ɛpɔzʋʋ-ɩ se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɩzɩ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Kalɩ kɩɖaŋ weyi pɔyɔɔdɩ ɩ-tɔm Ñʋŋ 24, 34, 91, 122 nɛ 123 taa yɔ.

KƐ WEYI ƐÑƖNƖƔ SE PIÐENI LALAA YƆ

Alɩwaatʋ natʋyʋ taa pɩɩpɔzaa se Yesu ɛwɛɛ e-ɖeke nɛ ɛhɛzɩ, ɛlɛ ɛkpaɣ alɩwaatʋ ndʋ nɛ ɛsɩnɩ lalaa. Ɛtaawɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Na ɛzɩma pɔyɔɔdɩ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm Ñʋŋ 19, 41 nɛ 52 taa yɔ.

KƐ WEYI ƐSƆƆLƖ KPEƔU YƆ

Yesu tɩwɩlɩ nɔɔ taa yem se pɩpɔzʋʋ se ɛyaa ɩkpaɣ pekpeɣ ɖama, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ekpeɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛyaa lalaa se pɩkɛnɩ-wɛ kɩɖaʋ ŋgʋ patɩŋ yɔ. Maɣzɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɛ Ñʋŋ 26, 40, 64, 85 nɛ 131 taa yɔ, ɩ-yɔɔ.

WƐƐ KPEKPEKA

Masɩ kaatɛm yɔɔdʋʋ se Yuda mba sakɩyɛ ɩɩkaɣ tisuu Mesiya yɔɔ nɛ e-koyindinaa kaɣ-ɩ kʋʋ. Paa mbʋ yɔ, Yesu tɩla feendu, ɛlɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ e-ɖoŋ kpeekpe se toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa. Yesu ha kpekpeka wɛnʋʋ kɩɖaʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa mba posusuu tɔm ɛlɛ ɛyaa iiwelisiɣni-wɛ, yaa pakaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ. Kalɩ Ñʋŋ 16, 72 nɛ 103.

WƐƐNƖ TƖ LUZUU

Yesu kaakɩlɩ ɛyaa mantɩtalɩ pilim waa hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa, ɛzɩ sɩmtʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ wɛnʋʋ mbʋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛzɩma ɛtalɩ pilim yɔ ɛɛwɛnɩ tomnaɣ taa nɛ maɣzɩm taa kpeetaɣ pɩkɩlɩ ɛ-alɩwaatʋ taa mba tɩŋa. Ɛlɛ eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛsɩnɩ lalaa ɛzɩ lɩmɖʋyʋ yɔ. Ŋkaɣ tɔm tʋnɛ naʋ Ñʋŋ 10, 62, 66, 94 nɛ 116 taa.

WƐƐNƖ SUUÐU

Yesu wɩlaa se ɛwɛnɩ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ pɩlabɩ kaɖɛ apostoloowaa yaa ɛyaa lalaa se panɩɣzɩnɩ ɛ-kɩɖaʋ yaa pɔɖɔ tɔm ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ. Tam sakɩyɛ ɛkpaɣnɩ suuɖu nɛ ɛtɔzɩ-wɛ mbʋ pɩɩwɛɛ se pala nɛ pɔñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Maɣzɩ Yesu tɛ suuɖu kɩɖaŋ weyi ɩwɛ Ñʋŋ 74, 98, 118 nɛ 135 taa yɔ, ɩ-yɔɔ.