Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 42

Yesu kalɩ Farɩsɩ mba

Yesu kalɩ Farɩsɩ mba

MAATIYEE 12:33-50 MAARKƖ 3:31-35 LUKA 8:19-21

  • YESU YƆƆDƖ ‘YOONAASƖ KAWƖLAƔ’ TƆM

  • KOOBIÐE NÐƖ ÐƖWƐ TƆMKPƐLƖKƖYAA HƐKƲ TAA YƆ, ÐƖKPAÐƖ NÐƖ ÐƖWƐ HƆƲ TAA ÑƖMA HƐKƲ TAA YƆ

Ɛzɩma takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma pɛkpɛzɩnɩ Yesu se pɩtɩkɛ Ɛsɔ ɖoŋ ɛɖɔɔnʋʋnɩ aleewaa yɔ, pɩwɩlɩɣ se patɩtɩlɩ labʋ yɔ, palakɩ kɩdɛkɛdɩm fezuu kiɖeɖeu yɔɔ. Ye mbʋ, hɔɔlʋʋ ŋgʋ yɔɔ pakaɣ wɛʋ? Ɛsɔ hɔɔlʋʋ yɔɔ yaa Sataŋ ñɩŋgʋ yɔɔ? Yesu yɔɔdaa se: “Pɩsɩ tɩʋ kɩbaŋʋ, ki-piye kɛɣ kɩbanɖɛ, pɩsɩ-kʋ kɩdɛkɛdʋ, ki-piye kɛɣ kɩdɛkɛdɩyɛ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pasɩŋ tɩʋ nɛ ki-piye.”​—Maatiyee 12:33.

Pɩkɛnɩ kɩmɛlɛndʋ siŋŋ se tʋma kɩbana wena Yesu laba nɛ ɛɖɔɔnɩ aleewaa yɔ, pɔtɔ se Sataŋ ɖoŋ taa ɛlabɩnɩ-yɛ. Ɛzɩ Yesu kaatɛm yɔɔdʋʋ Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa yɔ, ye tɩʋ piye ɛkɛ kɩbanɖɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se tɩʋ kɛ kɩbaŋʋ, kɩɩpɩzɩɣ kɩkɛ kɩdɛkɛdʋʋ. Ye mbʋ, piye nɖɩ Farɩsɩ mba lʋlaa, pɩ-tɔbʋʋ se cɛtɩm tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Yesu yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ suwe? Pɩwɩlɩɣ se pɛkɛ kɩdɛkɛdaa. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Ðʋmaa piya mɩ, ɩlakɩ ɛzɩma nɛ ɩyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ, mɩ mba ɩkɛ kɩdɛkɛdaa yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ laŋɩyɛ taa kɩlɩɣnɩ suu nɛ nɔɔ yɔɔdʋʋ.”​—Maatiyee 7:16, 17; 12:34.

Toovenim, tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, ndʋ wɩlɩɣnɩ ɛzɩma ɖa-laŋɩyɛ wɛɛ yɔ, nɛ pʋyɔɔ pakaɣ tɩŋnʋʋ nɛ pahʋʋnɩ-ɖʋ tɔm. Pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Mbʋ lɛ meheyiɣ-mɩ se tɔm ndʋ ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ nɛ paamaɣzɩɣ pa-ñʋŋ taa yɔ, tɔm hʋʋ wiye lɛ, pakaɣ-wɛ tɩ-yɔɔ hʋnaʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ñɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ peɖeziɣ-ŋ tɔm nɛ ñɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ ɖɔɖɔ pakaɣ ñɔ-tɔm kʋʋ.”​—Maatiyee 12:36, 37.

Piti lakasɩ sakɩyɛ nzɩ Yesu laba yɔ, sɩtɩmaɣ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ mba nɛ paɖaɣnɩɣ heyuu Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ ɖe-liu wɛɛ se ŋla nɛ ɖɩna kawɩlaɣ nakɛyɛ.” Paa pa-taa nabɛyɛ ɩtaana Yesu piti lakasɩ nɛ pɛ-ɛza yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛyaa sakɩyɛ na-sɩ nɛ pɛ-ɛza nɛ palɩzɩ sɩ-yɔɔ aseɣɖe. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Kpanɖaʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ acɛyɛ tʋ! Kɩñɩnɩɣ kawɩlaɣ nakɛyɛ, kɩɩkaɣ naʋ, ye pɩtɩkɛ nayʋ Yoonaasɩ ŋga yɔ.”​—Maatiyee 12:38, 39.

Pɩsa nɛ panɩɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ lɛ, Yesu heyi-wɛ kpayɩ se: “Ɛzɩ nayʋ Yoonaasɩ caɣʋ lɩm tɛɛ, kpakpayaɣ taa kɩyakɩŋ naadozo ɖoo nɛ wɩsɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ caɣʋ tɛtɛɛ kɩyakɩŋ naadozo ɖoo nɛ wɩsɩ.” Kpakpayaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kaalibi Yoonaasɩ nɛ pʋwayɩ lɛ, kɔtɔ-ɩ kideŋ yɔɔ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɛɛsɩba nɛ pefezi-i kifezu yɔ. Yesu caɣaɣ se eheyi-wɛ se ɛkaɣ sɩbʋ nɛ kɩyakʋ naadozo ñɩŋgʋ wiye lɛ, pefezi-i. Pʋwayɩ pɩkɔm nɛ pɩla mbʋ ɖeyi ɖeyi lɛ, Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa titisi ‘Yoonaasɩ kawɩlaɣ’ ŋga kɔ-yɔɔ, nɛ petikpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ se pɛlɛɣzɩ pe-wezuu caɣʋ. (Maatiyee 27:63-66; 28:12-15) Pɛ-wɛtʋ tʋnɛ tɩwɛ ndɩ siŋŋ nɛ “Niniivi ɛyaa,” mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yoonaasɩ susi-wɛ tɔm lɛ, pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ pɛlɛɣzɩ. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se “Niniivi ɛyaa” maɣmaɣ kaɣ kpanɖaʋ kʋnɛ kɩ-tɔm kʋʋ. Yesu yɔɔdaa se Seba abiɖe kaɣ pɔ-tɔm ɖɔɖɔ kʋʋ. Seba abiɖe nɖɩ, ɖɩɩsɔɔlɩ siŋŋ se ɖiwelisini Salomɔɔ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɛlɛ wɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ siŋŋ yɔ. Nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ, ɖɩ-tɔm kɛdaɣnɩ  abiɖe nɖɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ Yesu tɛzɩna se: “Weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ ɛkɩlɩ Salomɔɔ.”​—Maatiyee 12:40-42.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu kpaɣ kpanɖaʋ kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɛyʋ weyi pɔɖɔɔnɩ ɛ-taa fezuu kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ yɔ. (Maatiyee 12:45) Ɛyʋ ɛnʋ ɛtɩñɩnɩ se pʋyʋ kɩbam ɛsʋʋ ɛ-taa, mbʋ labɩna nɛ fezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ kiwolo kɩkpaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ lʋbɛ weyi ɛkpaɖɩ kañatʋ yɔ, nɛ pa-tɩŋa pɔkɔɔ pasʋʋ ɛ-taa. Toovenim lɛ, paañalɩ Izrayɛɛlɩ samaɣ nɛ kalɩɩ cɩɖɩ cɩɖɩ, ɛzɩ ɛyʋ weyi pɔɖɔɔnɩ ɛ-taa fezuu kɩdɛkɛdʋʋ yɔ. Ɛlɛ katɩmʋ nayaa mba Ɛsɔ tiyaɣni-kɛ yɔ, pɔ-tɔm, nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Yesu weyi ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ fezuu wɛ ɛ-yɔɔ yɔ. Izrayɛɛlɩ samaɣ wɛtʋ tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, kɛtɛzɩ wɛɛkʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ kajalaɣ ɖeɖe.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu ɖiɣni yɔɔdʋʋ lɛ, e-ɖoo nɛ e-newaa pɔkɔɔ pasɩŋ samaɣ wayɩ. Peeɖe mba paacaɣ ɛ-cɔlɔ kpam yɔ, pa-taa nabɛyɛ heyi-i se: “Ño-ɖoo nɛ ño-koobiya pasɩŋ awayɩ, pɔsɔɔlaa se pana-ŋ.” Tɔm ndʋ Yesu cosi-wɛ yɔ, tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛ ɛzɩ ɛ-hɔʋ taa ñɩma maɣmaɣ yɔ. Eposi e-nesi nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ kiŋ nɛ ɛtɔ se: “Mon-ɖoo nɛ mon-koobiya lɛ mba pewelisiɣ tɔm nɛ palakɩ tɩ-yɔɔ yɔ.” (Luka 8:20, 21) Paa koobiɖe kɩbanɖɛ kaawɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma pɛ-hɛkʋ taa yɔ, taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩwɛ ɖeu siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ. Toovenim, koobiɖe kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya fezuu taa ñɩma ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ siŋŋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma tʋʋ-ɖʋ nɛ peniŋ ɖa-tʋma kɩbana wena ɖɩlakɩ yɔ.