Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 99

Yesu wa yʋlʋmaa nabɛyɛ nɛ ɛsɩnɩ ɖɔɖɔ Zaacee

Yesu wa yʋlʋmaa nabɛyɛ nɛ ɛsɩnɩ ɖɔɖɔ Zaacee

MAATIYEE 20:29-34 MAARKƖ 10:46-52 LUKA 18:35–19:10

  • YESU WA YƲLƲMAA NABƐYƐ YERIIKOO TƐTƲ TAA

  • LAMBUU MƲYƲ ZAACEE KPIÐI Ɛ-KƖWƐƐKƖM YƆƆ

Yesu nɛ mba ɛ nɛ wɛ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ, pɔkɔm nɛ patalɩ Yeriikoo tɛtʋ taa. Tɛtʋ ndʋ tiiposini Yerusalɛm ɛzɩ evemiye kʋɖʋmɖɩyɛ nʋmɔʋ ɖɔm mbʋ yɔ. Tɛtʋ ndʋ payaɣ se Yeriikoo yɔ, tɩɩtayɩ nabʋlɛ. Tɛtʋ ndʋ tɩɩcalɩ wɛʋ ɖooo yɔ, nɛ ndʋ Roma ñɩma mawa yɔ. Tiposini ɖama ɛzɩ kilomɛta kʋɖʋmʋʋ nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɛ samaɣ ŋga katɩŋaɣ-ɩ yɔ, palɩnɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ taa nɛ powoki lɛɛtʋ taa lɛ, yʋlʋmaa sʋlʋmɩyaa nabɛyɛ naalɛ nɩɩ pa-taŋ. Pa-taa lɛlʋ payaɣ se Bartiimee.

Bartiimee nɛ ɛ-taabalʋ panɩwa se Yesu ɖɛɣna lɛ, papaɣzɩ kubusi mabʋ se: “Kɩbaɣlʋ, Daviid pɩyalʋ, na ɖa-pʋtɔdɩyɛ.” (Maatiyee 20:30) Samaɣ taa ɛyaa nabɛyɛ ñazɩ-wɛ se posu lɛ, pɛtɛzɩɣ kubusi mabʋ kɩmabʋ. Yesu nɩ pa-taŋ lɛ, ɛsɩŋ. Eheyi mba ɛ nɛ wɛ pɔɖɔŋaɣ yɔ se payaa mba pamakɩ kubusi yɔ. Paba wolo sʋlʋmɩyaa mba pɔ-cɔlɔ nɛ peheyi pa-taa lɛlʋ se: “Ñaɣ pana! Kʋyɩ, ɛyaɣ-ŋ.” (Maarkɩ 10:49) Ɛnɩ mbʋ lɛ, ɛ-taa la leleŋ siŋŋ nɛ ɛkʋyɩ kpaka nɛ ɛlɔ ɛ-pɩsaʋ nɛ ewolo Yesu cɔlɔ.

Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ ɩsɔɔlaa se mala-mɩ?” Yʋlʋmaa mba pa-naalɛ petendi-i se: “Kɩbaɣlʋ, kuli ɖɛ-ɛza.” (Maatiyee 20:32, 33) Pɩla Yesu pʋtɔdɩyɛ siŋŋ nɛ etukuni pɛ-ɛza nɛ eheyi pa-taa lɛlʋ se: “Wolo, ñe-tisuu yabɩnɩ ña-ñʋʋ.” (Maarkɩ 10:52) Yʋlʋmaa mba pa-naalɛ pɛ-ɛza kuli nɛ papaɣzɩ sam Ɛsɔ. Samaɣ na mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, kapaɣzɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔ sam. Yʋlʋmaa mba pɛ-ɛza kulaa lɛ, papaɣzɩ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ.

Samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ tɩŋaɣ Yesu alɩwaatʋ ndʋ ɛtɩŋaɣnɩ Yeriikoo tɛtʋ taa yɔ. Paa anɩ ɛcaɣ se ɛna weyi ɛwa yʋlʋmaa mba yɔ. Ɛyaa wɛɛ nɛ pañɩkɩɣ Yesu nɛ hɔɔlɩŋ tɩŋa nɛ pañakɩ pana se pana-ɩ, ɛlɛ lalaa tɩpɩzɩ pana-ɩ. Pa-taa lɛlʋ payaɣ se Zaacee. Ɛkɛnɩ lambuu mʋyaa ñʋʋdʋ Yeriikoo nɛ tɩ-cɔlɔ tɛtʋ cikpetu lɛɛtʋ taa. Ɛzɩma ɛɛkɛ ɛyʋ kitobiyu yɔ, ɛtaapɩzɩ nɛ ɛna mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ. Pʋyɔɔ esewa nɛ ɛkpa taŋalʋʋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩwɛ habɩyɛ nɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ. Ɛkpa peeɖe lɛ, ɛpaɣzɩ naʋ camɩyɛ. Yesu ñɔtɩnɩ taŋalʋʋ nɛ ɛna Zaacee lɛ, eheyi-i se: “Zaacee, tii lɛɛ lɛɛ, sɔnɔ pɩwɛɛ se mansʋʋ ña-ɖɩɣa taa.” (Luka 19:5) Zaacee tii nɛ ese lɔŋ nɛ ewolo ɖɩɣa se ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛmʋ Yesu.

Ɛyaa nɩwa se Yesu woki Zaacee tɛ lɛ, papaɣzɩ miduu pe-liŋ tɛɛ. Pamaɣzɩɣ se pɩtɩmʋna se Yesu ewolo weyi paa weyi ɛsɩmɩ-ɩ se ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ yɔ, ɛ-ɖɩɣa taa. Zaacee mulaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛmʋwaɣ ɛyaa cɔlɔ lambuu yɔ, pʋyɔɔ ɛpɩsɩ ñɩm tʋ.

Yesu sʋwaɣ Zaacee ɖɩɣa taa lɛ, ɛyaa midiɣ pe-liŋ tɛɛ se “pʋyɔɔ ewobi kɩwɛɛkɩm laɖʋ ɖɩɣa” taa. Ɛlɛ Yesu ñaanawa se Zaacee pɩzɩɣ nɛ ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. Pʋyɔɔ pɩtɩcɛyɩ Yesu se ewolo ɛ-tɛ. Yesu talaa lɛ, Zaacee kʋyɩ ɛsɩŋ nɛ eheyi-i se:  “Kɩbaɣlʋ, mantayɩɣ ma-ñɩm hɔɔlɩŋ naalɛ nɛ mɛncɛlɩ kʋñɔndɩnaa hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ pilim. Ye maamuli nɔɔyʋ yɔ, mɛhɛyɩɣ-ɩ pɩ-yɔɔ tam nabʋnaza.”—Luka 19:7, 8.

Zaacee tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa. Ɛnawa se ɛpɩzɩɣ nɛ ewili lambuu akɔnta takayaɣ taa nɛ ɛna mbʋ ɛmʋ Yuda ñɩma ndɩ ndɩ cɔlɔ yɔ. Pʋyɔɔ eɖuwaa se ɛpɩsɩɣnɩ paa anɩ mbʋ emuli-i yɔ, pɩ-tɛ nabʋnaza. Pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlaa se ɛla nɛ pɩcɛzɩ mbʋ Ɛsɔ paɣtʋ kaapɔzaa yɔ. (Egipiti Lɩʋ 22:1; Levitiki 6:2-5) Pɩtasɩ lɛ, Zaacee yɔɔdaa se ɛtayɩɣ ɛ-ñɩm nabʋlɛ nɛ ɛcɛlɩ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ kʋñɔndɩnaa.

Ɛzɩma Zaacee kpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, pɩlabɩ Yesu leleŋ siŋŋ nɛ eheyi-i se: “Sɔnɔ ɖɩɣa kanɛ yɔ kehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ lɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ yɔ ɛkɛ ɖɔɖɔ Abraham pɩyalʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔm se ɛñɩnɩ nɛ ɛya mba peleba yɔ pa-ñʋʋ.”—Luka 19:9, 10.

Pitileɖita yɔ, Yesu kaayɔɔdɩ “mba peleba yɔ” pɔ-tɔm alɩwaatʋ ndʋ etuu pɩɣa kilebaɣ eduuye yɔ. (Luka 15:11-24) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɩtɩtasɩ kɛʋ eduuye, Yesu lɩ ɛyʋ weyi eleba yɔ, ɛ-yɔɔ. Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa nɛ pa-wayɩ tɩŋɩyaa, pa-taa fɛyɩ leleŋ nɛ Yesu wɛtʋ ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ mba ɛyaa maɣzɩɣ se patɩmʋna yɔ, ɛzɩ Zaacee yɔ. Ɛlɛ Yesu ñowobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɩnɩɣ Abraham piya nzɩ sileba yɔ, nɛ ɛpɩsɩɣnɩ-sɩ.