Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 114

Krɩstʋ mʋ ɖoŋ se ɛhʋʋnɩ tɔm heŋ nɛ pʋŋ

Krɩstʋ mʋ ɖoŋ se ɛhʋʋnɩ tɔm heŋ nɛ pʋŋ

MAATIYEE 25:31-46

  • YESU TUU HEŊ NƐ PƲŊ PƆ-YƆƆ EDUUYE

Yesu cosaɣ tɔm ndʋ pɔpɔzɩ-ɩ pɩlɩɩnɩ ɛ-kɔmtʋ nɛ ɛjaɖɛ tɛm pɔ-yɔɔ lɛ, etuu pɛlaa hiu nɛ liidiye pɔɔyɩsɩ pɔ-yɔɔ aduwa. Ɛlɛ ɛtɩtɛmtɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛkpakɩɣ heŋ nɛ pʋŋ pɔ-yɔɔ eduuye se ɛtɛzɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu.

Pʋcɔ nɛ ɛpaɣzɩ-ɖɩ kɛdʋʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩkaɣ pɩ-taa kɔm yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Wɩyɛ nɖɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm ɛ nɛ e-ɖoŋ nɛ e-tiyiyaa yɔ, ɛkaɣ caɣʋ e-kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ.” (Maatiyee 25:31) Ɛkɛdaa nɛ pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛnʋ kɛnɩnɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ weyi ɛkaɣ kɔm yɔ. Ɛɛtɛm ɛ-tɩ yaʋ tam sakɩyɛ se “Ɛyʋ Pɩyalʋ.”—Maatiyee 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Alɩwaatʋ ndʋ eduuye ɖɩnɛ ɖɩkaɣ pɩ-taa kɔm? Ðɩkaɣ pɩ-taa kɔm alɩwaatʋ ndʋ Yesu “kaɣ kɔm ɛ nɛ e-ɖoŋ nɛ e-tiyiyaa” nɛ “ɛcaɣ e-kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ” yɔ. Ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ se Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm “ɛsɔdaa mɩndʋ yɔɔ, ɛ nɛ e-ɖoŋ sɔsɔŋ nɛ ɛ-paɣlɩka sɔsɔɔ” ɛ nɛ e-tiyiyaa. Ðooye pɩkaɣ labʋ mbʋ? “Kʋñɔŋ sɔsɔʋ wayɩ” kpaagbaa. (Maatiyee 24:29-31; Maarkɩ 13:26, 27; Luka 21:27) Pɩwɩlɩɣ se eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-taa tɔm kaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaɣ kɔm nɛ e-ɖoŋ yɔ. Ɛbɛ ɛkaɣ labʋ pʋwayɩ?

Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Wɩyɛ nɖɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm ɛ nɛ e-ɖoŋ nɛ e-tiyiyaa yɔ . . . , ajɛɛ kpeekpe kaɣ kpeɣluu ɛ-cɔlɔ, nɛ ɛkaɣ palʋʋ ɛyaa nɖeke nɖeke, ɛzɩ ninɖiɣyu tʋkʋʋ heŋ nɛ tuliŋ [yaa pʋŋ] yɔ. Ɛkaɣ kɛzʋʋ heŋ ɛ-nɩwaŋ yɔɔ nɛ tuliŋ ɛ-nɩmɩyɛ yɔɔ.”—Maatiyee 25:31-33.

Yesu yɔɔdaɣ heŋ weyi palabɩ-ɩ lootiye nɛ ɩwɛɛ nɩwaŋ yɔɔ yɔ ɩ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Ðɩnɛ ɛlɛ wiyaʋ kaɣ heyuu mba pɛwɛ ɛ-nɩwaŋ yɔɔ yɔ se: ‘Ɩkɔɔ, man-Caa ɛyaa kɩbama, nɛ ɩmʋ kewiyaɣ ŋga paañɔɔzɩ-mɩ nɛ pasɩɩ ɖooo ɛjaɖɛ  kiɖe tɛɛ yɔ.’” (Maatiyee 25:34) Ɛbɛ yɔɔ Wiyaʋ labɩ lootiye heŋ?

Wiyaʋ maɣmaɣ lɩzɩ pɩ-taa se: “Ñɔɔsɩ wɩ-m lɛ, ɩha-m tɔɔnaɣ, lɔkɔtʋ ɖɛ-m lɛ, ɩha-m lɩm, mantaafɛyɩna kuduyuu lɛ, ɩha-m ɖɩzʋyɛ; mɛwɛ ndaakpeɖe lɛ, ɩha-m toko, pɩwɩɣaɣ-m lɛ, ɩkɔɔ ɩna-m, paɖʋ-m salaka lɛ, ɩkɔɔ ɩna-m.” Heŋ ɛnɩ yaa “ɛyaa kɩbama” mba, pɔpɔzɩ wiyaʋ se ɛzɩma pasɩnɩ-ɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, ecosi se: “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se: Paa ɛzɩmtaa ɩlabɩ mbʋ mon-koobiya taa ajamaa nabɛyɛ kɔyɔ, ma ɩlaba.” (Maatiyee 25:35, 36, 40, 46) Pɩtɩkɛ ɛsɔdaa palabɩ lakasɩ kɩbanzɩ sɩnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kʋdɔŋ nɛ ñɔɔsɩ pɩfɛyɩ peeɖe. Pɩkɛnɩ lakasɩ kɩbanzɩ nzɩ palabɩ Krɩstʋ koobiya mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ.

Nɛ pʋŋ weyi ɩwɛ e-nɩmɩyɛ yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-ɩ? Yesu yɔɔdaa se: “[Wiyaʋ] kaɣ heyuu nɩmɩyɛ yɔɔ mba se: ‘Ɩɖɛɛ mɔ-yɔɔ, kɩdɛkɛdaa mɩ, iwolo miŋ weyi Eleeu nɛ ɛ-wayɩ mba pɔtɔlɩ ɩ-taa yɔ, ɩ-taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɔɔsɩ wɩɣaɣ-m lɛ, ɩtɩha-m tɔɔnaɣ, lɔkɔtʋ ɖɛ-m lɛ, ɩtɩha-m lɩm se mɔñɔɔ, mɛnfɛyɩ ɖɩɣa lɛ, ɩtɩmʋ-m mɩ-tɛ, mɛwɛ ndaakpeɖe lɛ, ɩtɩha-m toko, pɩwɩ-m, yaa mɛwɛ salaka taa lɛ, ɩtɩkɔɔ se ɩna-m.’” (Maatiyee 25:41-43) Pɩmʋnaa se pahʋʋnɩ pʋŋ ɛnɩ tɔm mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ikizaa se ɩɩlakɩ camɩyɛ Krɩstʋ koobiya mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ.

Apostoloowaa nɩ pɩ-taa se tɔm hʋʋ mbʋ pɩ-tɔm Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, pɩwɛnɩ ɛzɩdaa. Tɔm hʋʋ mbʋ pɩ-taa nabɛyɛ kaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ nɛ paɖɩzɩ lalaa tam tam. Yesu heyi-wɛ se: “[Wiyaʋ] kaɣ-wɛ cosuu se: ‘Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se: Paa ɛzɩmtaa ɩtɩla mbʋ ajamaa panɛ yɔ pa-taa nɔɔyʋ yɔ, ma ɩtɩla.’ Panɛ yɔ, powoki tam tam siziŋ nɩʋ taa, piyele kɩbama yɔ, powoki tam tam koboyaɣ taa.”—Maatiyee 25:45, 46.

Tɔm ndʋ Yesu cosi apostoloowaa yɔ, tɩtasɩ-wɛ lɔŋ sakɩyɛ nɛ tɩsɩnɩ-wɛ se pɔcɔnɩ pɛ-wɛtʋ nɛ pa-lakasɩ ɖeɖe nɛ sɩwɛɛ camɩyɛ.