Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 31

Pɛpɛlɩ mɩla Sabaatɩ wiye

Pɛpɛlɩ mɩla Sabaatɩ wiye

MAATIYEE 12:1-8 MAARKƖ 2:23-28 LUKA 6:1-5

  • YESU TƆMKPƐLƖKƖYAA PƐLƖ MƖLA SABAATƖ WIYE

  • YESU “TƖNƖ SABAATƖ”

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakpaɣ nʋmɔʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ powokini hayo kiŋ Galilee egeetiye taa. Pɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ patɩcɛbɩtɩ mɩla wena pahayaɣ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa yɔ. Ñɔɔsɩ wɩɣaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pɛpɛlɩ mɩla nɛ ponuuti nɛ pañɩɣ. Ɛlɛ kɩyakʋ ŋgʋ kɩɩkɛnɩ Sabaatɩ nɛ Farɩsɩ mba kaawɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ-wɛ.

Tɔzɩ se pitileɖi yɔ, Yuda mba ñɩnaɣ se pakʋ Yesu Yerusalɛm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pamaɣzaɣ se ɛmanɩ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, Farɩsɩ ñɩma ñɩnɩɣ se pahʋʋnɩ Yesu tɔm, mbʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa laba yɔ, pɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ peheyi-i se: “Ñɔ-tɔmmʋyaa lakɩ mbʋ patɩha nʋmɔʋ Sabaatɩ wiye se pala yɔ!”—Maatiyee 12:2.

Farɩsɩ mba yɔɔdaɣ se mɩla pɛlʋʋ nɛ a-nuutuu se pɔtɔɔ wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ tɔɔnaɣ kʋm yaa ka-mabʋ yɔ. (Egipiti Lɩʋ 34:21) Ɛzɩma patɩnɩɩ Sabaatɩ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ yɔ, piyeba nɛ tɩpɩsɩ sʋʋtʋ, ŋgʋ pɩɩpɔzaa se Sabaatɩ ɛkɛnɩ taa leleŋ nɛ ɖoŋ kpazʋʋ alɩwaatʋ. Yesu kaɖɩnɩ pa-lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana nɛ ɛkpaɣ kɩɖaŋ nɩɩyɩ nɛ ɛwɩlɩ se pɩtɩkɛ mbʋ Yehowa kaasɔɔlaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ Sabaatɩ paɣtʋ.

Kajalaɣ lɛ, ɛha Daviid nɛ ɛ-ɛyaa pa-kɩɖaʋ. Alɩwaatʋ natʋyʋ ñɔɔsɩ wɩɣaɣ-wɛ lɛ, pasʋʋ kediɣzaɣ kizinziku tɛɛ nɛ pɔtɔɔ kpɔnʋnaa mba paaha Ɛsɔ yɔ. Paatɛm lɩzʋʋ kpɔnʋnaa mba Yehowa ɛzɩdaa nɛ pɛlɛɣzɩ-wɛ nɛ kɩfama. Paɣtʋ taa lɛ, cɔjɔnaa ɖeke kaawɛnɩnɩ waɖɛ se pɔtɔɔ-wɛ. Ɛlɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Daviid nɛ ɛ-ɛyaa paawɛɛ yɔ, tɩ-yɔɔ lɛ, patɩhʋʋnɩ-wɛ tɔm se pɔtɔɔ kpɔnʋnaa mba.—Levitiki 24:5-9; 1 Samɩyɛɛlɩ 21:1-6.

Kɩɖaʋ naalɛ ñɩŋgʋ ŋgʋ Yesu hawa yɔ, ŋgʋ yɔ: “Yaa ɩtɩkalɩ paɣtʋ takayaɣ taa se Sabaatɩ wiye lɛ,  layaa wɛkɩɣ Sabaatɩ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ nɛ pɩtɩkɛnɩ-wɛ kɩwɛɛkɩm?” Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-tɔbʋʋ lɛ se halɩ Sabaatɩ wiye, cɔjɔnaa kʋʋ kpɩna nɛ palaɣ kɩlaŋ nɛ palakɩ ɖɔɖɔ tʋma lɛɛna kpaaŋ taa. Yesu ha kɩɖaʋ ŋgʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Piyele nɛ meheyiɣ-mɩ se: ‘Weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ, ɛkɩlɩ Ɛsɔ kuduyuu.’”—Maatiyee 12:5, 6; Kɩgalʋʋ 28:9.

Yesu tasɩ kpaɣʋ Masɩ nɛ ɛñɩɣnɩ niye tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ɛtɔm se: “Ye ɩkanɩ tɔm tʋnɛ yɔ tʋ-tɔbʋʋ kɔyɔ: ‘Mɔnsɔɔlɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ, pɩtɩkɛ kɩlaʋ’, ɩtaakʋ ɛyaa mba patɩwɛɛkɩ nabʋyʋ yɔ pɔ-tɔm.” Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkɔ tɔm ñʋʋ se: “Mbʋ lɛ ɛyʋ Pɩyalʋ tɩnɩ Sabaatɩ.” Yesu pɩnzɩ kudoku Kewiyaɣ ŋga ka-taa laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ yɔ, kɔ-tɔm ɛyɔɔdaɣ.—Maatiyee 12:7, 8; Ozee 6:6.

Pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ɛyaa wɛʋ nɛ palakɩ kʋñɔŋ Sataŋ nesi tɛɛ yɔ. Puuyaɣ nɛ yoŋ pɔtɔyɩ paa le. Sabaatɩ sɔsɔʋ yaa Krɩstʋ kewiyitu tɔɔʋ alɩwaatʋ taa lɛ, pɩkaɣ wɛʋ ndɩ kpem. Krɩstʋ kaɣ yebu nɛ paa weyi ehiɣ pɛɛyɛ siŋŋ!