Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 73

Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ wɩlɩ koobiɖe wɛtʋ siŋŋ

Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ wɩlɩ koobiɖe wɛtʋ siŋŋ

LUKA 10:25-37

  • ƐBƐ PƖWƐƐ SE ƐYƲ ƐLA NƐ EHIƔ TAM TAM WEZUU?

  • SAMAARƖƖ TƲ KOOBIÐE TƲ

Yesu kaawɛ Yudee egeetiye taa peeɖe lɛ, Yuda mba sakɩyɛ kɔɔ ɛ-cɔlɔ. Nabɛyɛ kɔm se pewelisi ndʋ ɛwɩlɩɣ yɔ, ɛlɛ lalaa ñɔkɔm se patakɩ-ɩ. Mba pacaɣ se patakɩ-ɩ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ kɛ Paɣtʋ wɩlɩyʋ. Ɛpɔzɩ Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ pɩwɛnɩ-m se mala ɛzɩma nɛ mehiɣ tam tam wezuu?”—Luka 10:25.

Yesu nawa se ɛtɩpɔzɩ tɔm ndʋ yem. Ɛcaɣ se Yesu ɛtɩtɩlɩ cosuu yɔ, ɛtɔlɩ Yuda ñɩma kpaca taa. Yesu tɛm naʋ lɩmaɣza wena ɛwɛna yɔ, pʋyɔɔ ecosi-i nɛ lɛɣtʋ se piyele nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdɩ ɛ-lɩmaɣza.

Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Pama paɣtʋ taa suwe? Ŋkalɩɣ suwe?” Abalʋ ɛnʋ ɛɛsɩm Ɛsɔ Paɣtʋ camɩyɛ, pʋyɔɔ ɛtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ecosi Yesu. Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:5 nɛ Levitiki 19:18 taa yɔ se: “Sɔɔlɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ ñe-ciyam pilim, nɛ ño-ɖoŋ pilim, nɛ ña-maɣzɩm pilim, nɛ ŋsɔɔlɩ ño-koobu ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ ña-maɣmaɣ yɔ.” (Luka 10:26, 27) Ɛzɩ ecosi camɩyɛ na?

Yesu heyi abalʋ ɛnʋ se: “Ŋcosi tɔm camɩyɛ, wolo ŋla mbʋ nɛ ŋhiɣ tam tam wezuu.” Ɛlɛ tɔm tɩtɛ. Abalʋ ɛnʋ ɛcaɣaɣ se ɛwɩlɩ se ɛkɛ “ɛyʋ kɩbanʋ nɛ kiɖeɖeu,” nɛ ɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana nɛ ɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ wɛtʋ kɩbandʋ. Pʋyɔɔ ɛpɔzɩ Yesu se: “Akɛ mon-koobu?” (Luka 10:28, 29) Tɔm ndʋ ɛpɔzɩ mbʋ yɔ, tɩ-taa limaa siŋŋ. Ɛbɛ yɔɔ?

Yuda ñɩma maɣzaɣ se mba palakɩ Yuda mba sɔnzɩ yɔ, mba kɛnɩnɩ po-koobiya. Nɛ pamaɣzaɣ ɖɔɖɔ se mbʋ Levitiki 19:18 pɔzʋʋ-wɛ se pala. Tobi lɛ, pamaɣzaɣ se Paɣtʋ tɩha Yuda tʋ nʋmɔʋ se ɛyaa weyi ɛtɩkɛ Yuda tʋ yɔ se e-koobu. (Tʋma Labʋ 10:28) Pʋyɔɔ abalʋ ɛnʋ nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ maɣzaɣ se pɛwɛ siɣsiɣ, ye pawɩlɩɣ sɔɔlɩm Yuda ñɩma nɛ pa-paa fɛyɩnɩ mba patɩkɛ Yuda ñɩma yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paba tɩkɛ po-koobiya.

Ɛzɩma Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛñɔɔzɩ pa-lɩmaɣza anɛ nɛ ɛtaaɖʋ-wɛ pana? Ɛkpaɣ tɔm natʋyʋ nɛ ɛkɛdɩ-wɛ se: “Ɛyʋ nɔɔyʋ lɩ Yerusalɛm se ewoki Yeriikoo, nɛ ɛtɔlɩ mɩlaa nabɛyɛ nesi tɛɛ, nɛ paba mabɩ-ɩ nɛ ɛ-yɔɔ kpɛzɩ nɛ calɩm lɩɩ, nɛ pɛlɛɣ e-wondu kpeekpe nɛ pacaŋ pɛɖɛɛ peyebi-i, pɩkazɩ fezuu ɖaa.” Yesu wobi pɩ-yɔɔ se: “Pɩkɛdaa lɛ, layʋ nɔɔyʋ kɔɔ ɛtɩŋnɩ ɛ-cɔlɔ, ɛna-ɩ, ɛmaa ɛ-yɔɔ nɛ ɛɖɛɛ. Cɔjɔ kagbayaɣ nakɛyɛ tɩŋnɩ ɛ-cɔlɔ, kaka ɖɔɖɔ na-ɩ nɛ kamaa ɛ-yɔɔ nɛ kɛɖɛɛ mbʋ. Pɩkɛdaa lɛ Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ ɖɛɣaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛna-ɩ nɛ pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ.”—Luka 10:30-33.

Abalʋ weyi Yesu kɛdaɣ tɔm ndʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛtɩlaa se cɔjɔnaa nɛ Leevi ñɩma mba pɛkɛ cɔjɔ kagbayɩsɩ yɔ, paawɛ Yeriikoo. Palɩɣnɩ kpaaŋ taa se pekpeŋ lɛ, pɩwɛɛ se pɔɖɔ kilomɛtawaa 23 pʋcɔ nɛ patalɩ pɛ-tɛ. Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩɩwɛ kaɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɩlaa pabɩɣ ɛyaa kɩ-taa. Ye cɔjɔ yaa Leevi tʋ nɔɔyʋ ɛkatɩ Yuda tʋ nɔɔyʋ tɩlasɩ nasɩyɩ taa nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛsɩɣnɩ-ɩ. Ɛlɛ tɔm ndʋ Yesu kɛdaa yɔ, tɩ-taa lɛ, patɩla mbʋ. Samaarɩɩ ñɩma mba Yuda ñɩma paɖɩɣ yɔ, pɛ-tɛ abalʋ nɔɔyʋ pɩzɩna nɛ ɛla mbʋ.—Yohanɛɛsɩ 8:48.

Ɛzɩma Samaarɩɩ tʋ sɩnɩ Yuda tʋ weyi pamabɩ-ɩ nɛ paɖʋ-ɩ heŋ yɔ? Yesu tɔm se: “Ɛñɔtɩnɩ-ɩ lɛ, ɛñalɩ e-heŋ taa nɛ ɛɖʋ kɔyɛ, ɛtaa num nɛ ɛhɔkɩ kpɩtaŋ, ɛtɛma lɛ, ɛkpaɣ-ɩ ɛcaɣzɩ ɛ-kpaŋnʋ yɔɔ, nɛ ewoni-i ɖɔkɔtɔ tɛ, nɛ ɛcɔnɩ ɛ-yɔɔ peeɖe. Tɛʋ fema lɛ, ɛkpaɣ liidiye nasɩlɛ nɛ ɛcɛlɩ ɖɔkɔtɔ mbʋ yɔ se: ‘Cɔnɩ ɛ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pɩɖɛ liidiye ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ lɛ, maapɩsɩɣ lɛ, mɛhɛyɩ-ŋ.’”—Luka 10:34, 35.

Wɩlɩyʋ Sɔsɔ Yesu tɛm tɔm ndʋ kɛdʋʋ lɛ, ɛpɔzɩ abalʋ ɛnʋ tɔm tʋnɛ se: “Pa-naadozo  pa-taa lɛ, akɛ weyi ɛtɔlɩ mɩlaa nesi tɛɛ yɔ e-koobu?” Pɩtɩla, pɩɩwɛ abalʋ ɛnʋ fɛyɛ se ecosi se “Samaarɩɩ tʋ.” Pʋyɔɔ ɛtɔm se: “Weyi ɛna ɛ-pʋtɔdɩyɛ yɔ.” Peeɖe Yesu kɔ tɔm ñʋʋ nɛ ɛtasɩ lɔŋ ɛnɩ abalʋ ɛnʋ se: “Ña ɖɔɖɔ, wolo nɛ ŋla mbʋ.”—Luka 10:36, 37.

Pɩtʋʋ fɛyɩ, Yesu kaawɛ niye tɔm wɩlʋʋ taa siŋŋ. Ye Yesu kaaheyi abalʋ ɛnʋ se mba patɩkɛ Yuda ñɩma yɔ, pɛkɛ ɖɔɖɔ po-koobiya yɔ, abalʋ ɛnʋ nɛ Yuda ñɩma mba paawɛ peeɖe yɔ, pataatisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ tɔm ndʋ ɛkɛdɩ-wɛ yɔ, tɩ-hɔɔlɩŋ sakɩyɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pa-maɣmaɣ pocosi pa-tɩ tɔm ndʋ paapɔzaa se: “Akɛ mon-koobu?” yɔ, tɩ-yɔɔ kɛlɛʋ. Weyi ɛlɩzɩɣ sɔɔlɩm nɛ camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛzɩ Masɩ pɔzʋʋ yɔ, ɛnʋ ɛkɛnɩnɩ koobu siŋŋ.