Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 75

Yesu wɩlɩ mbʋ pɩhaɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ

Yesu wɩlɩ mbʋ pɩhaɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ

LUKA 11:14-36

  • “ƐSƆ NIYE” ƐÐƆƆNƲƲNƖ ALEEWAA

  • MBƲ PƖHAƔ KOBOYAƔ SIŊŊ YƆ

Yesu ɖaɣnʋʋ tɔzʋʋ adɩma yɔɔ tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔ pitileɖi. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ti-ɖeke tɩ-yɔɔ ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ tam sakɩyɛ ɛ-tɔm susuu alɩwaatʋ taa. Ɛlakaɣ piti lakasɩ Galilee egeetiye taa lɛ, ɛyaa yɔɔdɩ cɛtɩm tɔm ɛ-yɔɔ se aleewaa ñʋʋdʋ ɖoŋ taa ɛlakɩnɩ piti lakasɩ nzɩ. Lɛɛlɛɛyɔ, tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ ɛɖaɣnɩ katʋʋ Yudee egeetiye taa.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaaɖɔɔnɩ eleeu abalʋ nɔɔyʋ taa nɛ ɛlɛ paɣzɩ yɔɔdʋʋ yɔ, pɩɩlabɩ samaɣ piti pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ pitiheyi e-koyindinaa natʋyʋ. Pakʋyɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa nɛ pɔ-sɔsɔ Belzeebuuli ɖoŋ, aleewaa wiyaʋ.” (Luka 11:15) Lalaa lɛ, pacaɣ se Yesu ɛla kawɩlaɣ nakɛyɛ, nɛ pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ ɛyʋ weyi ɛkɛnaa yɔ.

Yesu nawa se patakɩɣ-ɩ kɩtakʋʋ lɛ, ecosi-wɛ ɛzɩ eecosuu e-koyindinaa mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ Galilee egeetiye taa yɔ. Eheyi-wɛ se kewiyaɣ nakɛyɛ taa ɛtayaa yɔ, kakaɣ yɔɔkʋʋ. Nɛ ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Ye eleeu ɛpaɖɩɣ ɛ-tɩ, e-kewiyaɣ lakɩ ɛzɩma nɛ kasɩŋ?” Nɛ ɛtɛzɩna se: “Ye Ɛsɔ niye mɔnɖɔɔnʋʋnɩ aleewaa kɔyɔ, tʋtʋyɛ taa Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ-mɩ.”—Luka 11:18-20.

Yesu yɔɔdʋʋ “Ɛsɔ niye” tɔm yɔ, paa pɩɩla ɛzɩma pɩtɔzʋʋ ɛ-tɔm welisiyaa Izrayɛɛlɩ mba caanaʋ tɔm natʋyʋ yɔɔ. Mba paawɛ Faraɔɔ kʋjɔŋ tɛɛ nɛ pananɩ pɛ-ɛza piti lakasɩ nzɩ Moyizi laba yɔ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Pɩkɛ Ɛsɔ niye.” “Ɛsɔ manɩ e-niye” ɖɔɖɔ Moyizi Paɣtʋ Hiu pɛ tatasɩ naalɛ yɔɔ. (Egipiti Lɩʋ 8:19; 31:18) Mbʋ ɖɔɖɔ “Ɛsɔ niye” pʋ-tɔbʋʋ se fezuu kiɖeɖeu yaa ɖoŋ weyi Ɛsɔ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɛsɩnɩ Yesu nɛ ɛɖɔɔnɩ aleewaa nɛ ɛwaa samaɣ kʋdɔmɩŋ. Toovenim, Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ Yesu koyindinaa panɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu weyi ɛkaɣ kɛʋ Wiyaʋ ka-taa yɔ, ɛnʋ wɛnɩ pɔ-cɔlɔ mbʋ yɔ, nɛ ɛlakɩ piti tʋma ana.

Ɛzɩma Yesu pɩzaa nɛ ɛɖɔɔnɩ aleewaa yɔ, pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛkpaɖɩ Sataŋ ɖoŋ nɛ pɩwɛ ɛzɩ ɛyʋ ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ wokuu wiyaʋ ɖɩɣa taa nɛ ɛwa ɛ-ɖɩɣa yɔɔ kandɩyʋ weyi ɛwɛnɩ you wondu sɔsɔtʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu ɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ eduuye nɖɩ ɖɩ-taa ɛɛtɔm se fezuu kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ lɩ abalʋ nɔɔyʋ taa yɔ, ɖɩ-tɔm. Ye abalʋ ɛnʋ, ɛtɩlɛɣzɩ fezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ ki-lone taa pʋyʋ kɩbanʋ yɔ, kɩkaɣ ɖaɣnʋʋ pɩsʋʋ nɛ halɩ kɩkpɛndɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ lɛɛŋ lʋbɛ nɛ ɛ-wɛtʋ tɛzɩ wɛɛkʋʋ. (Maatiyee 12:22, 25-29, 43-45) Mbʋ ɖɔɖɔ Izrayɛɛlɩ samaɣ wɛtʋ wɛɛ.

Mba paawelisaɣni Yesu yɔ, pa-taa halʋ nɔɔyʋ taa leleŋ nɛ Yesu tɔm wɩlʋʋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ lotu ndʋ tɩhaɣ-ŋ nɛ hɩla wena ŋmʋzaa yɔ.” Yuda ñɩma halaa sɔɔlaa se pɛkɛnɩ nayʋ nɔɔyʋ yaa kɔzɩ kɔzɩ Mesiya ɖoo. Pʋyɔɔ halʋ ɛnɛ ɛmaɣzaɣ se Maarɩɩ weyi ɛɛkɛ wɩlɩyʋ kɩbanʋ ɛnɛ e-ɖoo yɔ, ɛkɛnɩ koboyaɣ tʋ siŋŋ. Peeɖe Yesu cosi halʋ ɛnʋ nɛ pɩwɩlɩ se lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ mbʋ pɩhaɣ koboyaɣ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ, atɩtʋʋzɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mba panɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, mba pɛkɛnɩ koboyaɣ tɩnaa siŋŋ.” (Luka 11:27, 28) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yesu taasɔɔlɩ se paɖʋ hɩɖɛ Maarɩɩ nɛ pɩkpaɖɩ halaa lalaa.Tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se pʋcɔ nɛ ɛyʋ hiɣu koboyaɣ siŋŋ lɛ, pɩlɩɣnɩ ɛzɩma ɛwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ, pɩ-cɔlɔ na, pɩtɩkɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ nɛ nɔɔyʋ pɛ-hɛkʋ taa yaa tʋma wena ɛlakɩ yɔ.

Ɛzɩ Yesu kaalabʋ Galilee yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛkalɩ samaɣ kanɛ, ɛzɩma kɔpɔzʋʋ kawɩlaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Eheyi-wɛ se paakaɣ-wɛ kawɩlaɣ nakɛyɛ wɩlʋʋ, ye pɩtɩkɛnɩ “Yoonaasɩ kawɩlaɣ” yɔ. Kajalaɣ lɛ, Yoonaasɩ kaakɛ kawɩlaɣ ɛzɩma ɛlabɩ kɩyakɩŋ naadozo kpakpayaɣ lotu taa yɔ, nɛ nabʋlɛ lɛ, ɛzɩma esusi tɔm nɛ abalɩtʋ nɛ Niniivi mba kpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ. Ɛlɛ Yesu tɔm se: “Weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ ɛkɩlɩ Yoonaasɩ.” (Luka 11:29-32) Yesu kɩlɩ ɖɔɖɔ Salomɔɔ weyi Seba abiɖe kɔm ɛ-cɔlɔ se ewelisi ɛ-lɔŋsɩnɖɛ yɔ.

Yesu tɔm ɖɔɖɔ se: “Paasɔkɩ fɩtɩla se papam-kʋ ɖɔkʋ tɛɛ, yaa pɛmɛɛsɩ-kʋ kʋlɔmʋʋ taa, ɛlɛ pasɩɣ-kʋ  taɣ yɔɔ.” (Luka 11:33) Pɩtɩla, ɛcaɣ se ɛyɔɔdɩ se ye ɛwɩlɩɣ tɔm nɛ ɛlakɩ piti lakasɩ samaɣ ŋga kɛ-ɛzɩdaa yɔ, pɩwɛ ɛzɩ kanɖʋ ŋgʋ pɔsɔba nɛ pɛmɛɛsɩ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma pa-lɩmaɣza fɛyɩ ɛ-yɔɔ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ panɩɩ tʋma wena ɛlakɩ yɔ, a-tɔbʋʋ.

Yesu ɖɔɔnʋʋ eleeu abalʋ nɔɔyʋ taa nɛ abalʋ ɛnʋ ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ yɔ, pitileɖi yɔ. Pɩɩwɛɛ se piti lakasɩ nzɩ siyele nɛ pasa Ɛsɔ nɛ peheyi lalaa mbʋ Yehowa ɖiɣni labʋ yɔ, pɩ-tɔm. Pʋyɔɔ Yesu heyi tɔm tʋnɛ e-koyindinaa se: “Ðaŋ ña-tɩ nɛ mintʋsʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ña-taa yɔ, kɩtaapɩsɩ cɩkpɛndʋʋ. Ye ño-tomnaɣ tɩŋa ɛwɛ ñamm nɛ ko-ɖoli fɛyɩ cɩkpɛndʋʋ taa kɔyɔ, ke-kpeekpe kɛwɛɣ ñamm ɛzɩ fɩtɩla ñandʋʋ-ŋ yɔ.”​—Luka 11:35, 36.