Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 20

Yesu labɩ piti lakasɩ naalɛ ñɩnzɩ Kana

Yesu labɩ piti lakasɩ naalɛ ñɩnzɩ Kana

MAARKƖ 1:14, 15 LUKA 4:14, 15 YOHANƐƐSƖ 4:43-54

  • YESU SUSAA SE “ƐSƆ KEWIYAƔ ÑƆTAA”

  • ƐWA ABALƖBƖƔA NAKƐYƐ, ŊGA KAAPOSINI-I YƆ, KA-KƲDƆŊ

Yesu labɩ kɩyakɩŋ naalɛ Samaarɩɩ lɛ, ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ewoki ɛ-tɛ Galilee egeetiye taa. Eewobi Yudee egeetiye taa nɛ esusi tɔm siŋŋ, ɛlɛ ɛɛpɩsɩɣ Galilee egeetiye taa se ɛhɛzɩ kɩhɛzʋ. Halɩ lɛɛlɛɛyɔ ewoki paɣzʋʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ ɖenɖe ɛɛcaɣaa nɛ ɛpaɣlɩ yɔ. Ɛɛtaɣ liu se pakaɣ-ɩ mʋʋ camɩyɛ peeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ se: “Paañaŋ nayʋ nɔɔyʋ ɛ-ɛjaɖɛ taa.” (Yohanɛɛsɩ 4:44) Patalaa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩcaɣ ɛ-cɔlɔ se pasɩnɩ-ɩ tɔm susuu, ɛlɛ papɩsɩ pa-ɖɩsɩ taa nɛ paɖaɣnɩ pazʋʋ pa-tʋma.

Tɔm ndʋ Yesu paɣzɩ susuu cɩnɛ? Ndʋ yɔ: “Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa. Ɩpɩsɩ mɩ-laŋa nɛ itisi tɔm kɩbandʋ yɔɔ.” (Maarkɩ 1:15) Nɛ ɛzɩma ɛyaa mʋ tɔm ndʋ? Toovenim taa lɛ, Galilee mba sakɩyɛ mʋ Yesu camɩyɛ nɛ paɖʋ-ɩ hɩɖɛ. Pɩtɩkɛ tɔm ndʋ esusaɣ yɔ, ti-ɖeke tɩ-yɔɔ pamʋ-ɩ camɩyɛ. Fenasɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ, Galilee mba nabɛyɛ kaawobi Yerusalɛm Paska tɔɔʋ nɛ paana piti lakasɩ nzɩ Yesu labɩ peeɖe yɔ.​—Yohanɛɛsɩ 2:23.

Galilee tɛtʋ ndʋ tɩ-taa Yesu paɣzɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ? Kana, ɖenɖe ewobi nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ natʋyʋ taa nɛ ɛpɩsɩ lɩm vɛɛ yɔ. Yesu wobi peeɖe lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛnɩɩ se pɩwɩɣ abalɩbɩɣa nakɛyɛ siŋŋ nɛ halɩ kacaɣ sɩbʋ. Abalɩbɩɣa ŋga kɛkɛ wiyaʋ Eroodi Antipasɩ weyi ɛkaɣ kʋʋ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ pʋwayɩ yɔ, ɛ-ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ pɩyalʋ. Tʋmlaɖʋ sɔsɔ ɛnʋ ɛnɩwa se Yesu lɩnɩ Yudee nɛ ɛkɔɔ Kana. Pʋyɔɔ ɛkʋyɩ ɛ-tɛ Kapɛrnayum se ɛkɔɔ Kana nɛ ɛna Yesu. Tʋmlaɖʋ ɛnʋ ɛɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa siŋŋ nɛ etendi Yesu se: “Kɔɔ man-ɖɩɣa, Caa, nɛ pʋcɔ man-pɩyalʋ sɩ.”​—Yohanɛɛsɩ 4:49.

Tɔm ndʋ Yesu cosi-i yɔ, tɩlabɩ-ɩ piti siŋŋ, eheyi-i se: “Wolo ŋkpe, ña-pɩyalʋ yɔɔ cɛba.” (Yohanɛɛsɩ 4:50) Eroodi ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ ɛnʋ etisi Yesu tɔm yɔɔ nɛ ɛɖaɣnɩ kpaɣʋ nʋmɔʋ nɛ ɛpɩsɩɣ ɛ-tɛ. Ekpeŋaɣ lɛ, ɛ-lɩmɖʋyaa katɩ-ɩ nɛ peheyi-i tɔm kɩbandʋ natʋyʋ. Toovenim, ɛ-pɩyalʋ yɔɔ cɛba nɛ ɛ nɛ ɛ-alaafɩya. Peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se ‘ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ kɔ-yɔɔ cɛba?’ Ɛpɔzɩ tɔm ndʋ se ɛna se Yesu ɖoŋ taa kɔ-yɔɔ cɛbɩ toovenim na?

Lɩmɖʋyaa cosi-i se: “Wɩsɩ hɛkʋ taa kʋdɔŋ cɛbɩ ɛ-yɔɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 4:52.

Peeɖe ɛtɔzaa se ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi Yesu kaaheyi-i se “ña-pɩyalʋ yɔɔ cɛba.” Abalʋ ɛnʋ ɛwɛnɩ ñɩm siŋŋ, pʋyɔɔ ɛpɩzaa nɛ ɛwɛɛnɩ lɩmɖʋyaa; piti lakasɩ sɩnɛ siyeba nɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ tɩŋa papɩsɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa.

Kana tɛtʋ taa Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ naalɛ. Kajalaɣ lɛ, ɛpɩsɩ lɩm vɛɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛwaa abalɩbɩɣa nakɛyɛ ŋga koposini-i ɛzɩ kilomɛtanaa 26 mbʋ yɔ. Pɩtɩkɛ piti lakasɩ nzɩ si-ɖeke ɛlaba. Ɛlɛ piti lakasɩ naalɛ ñɩnzɩ sɩnɛ sɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɩwɩlɩɣ Galilee ñɩma mba pɔ-cɔlɔ ɛpɩsaa ɛkɔɔ yɔ se ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkɛ nayʋ weyi Ɛsɔ tiyaa yɔ, ɛlɛ ɛyaa ɛzɩma kaɣ-ɩ ‘ñam ɛ-ɛjaɖɛ taa?’

Ðɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu pɩsɩɣ ɛ-tɛ Nazarɛɛtɩ yɔ. Ɛzɩma pakaɣ-ɩ mʋʋ peeɖe?