Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 131

Pakam Wiyaʋ weyi ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ ɖaʋ yɔɔ

Pakam Wiyaʋ weyi ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ ɖaʋ yɔɔ

MAATIYEE 27:33-44 MAARKƖ 15:22-32 LUKA 23:32-43 YOHANƐƐSƖ 19:17-24

  • PAKAM YESU NAZƖM SIZIKA YƆƆ

  • TƆM NDƲ PAMA KPATA YƆƆ NƐ PAKA YESU NAZƖM SIZIKA YƆƆ YƆ, TIYEBA NƐ POHOŊI-I

  • YESU HA NƆƆYƲ LIDAƲ SE ƐKAƔ CAƔƲ TƐTƲ YƆƆ PARADISUU TAA

Powoni Yesu nɛ mɩlaa naalɛ lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ Yerusalɛm tɛtʋ kpam yɔ, ɖɩ-taa se pakam-wɛ ɖaŋ yɔɔ. Payaɣ lone nɖɩ se Goligota yaa Ñʋmbɔɔyaɣ lone; lone nɖɩ, paa ŋwɛ “poliŋ taa” yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna-ɖɩ.—Maarkɩ 15:40.

Pɔhɔzɩ Yesu nɛ mba powokini kam yɔ, pɔ-yɔɔ wondu. Pʋwayɩ lɛ, paha-wɛ sʋlʋm mbʋ pesidi pɩ-taa kɔyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ñaŋ yɔ. Pɩtɩla, Yerusalɛm halaa sidini kɔyɛ nɖɩ sʋlʋm taa nɛ powona, nɛ Roma ñɩma nawa se pɩhɛzɩɣ mba pakaŋ-wɛ ɖaŋ yɔɔ yɔ pa-wɩzasɩ. Yesu ɖɩkaa lɛ, ekizi se ɛɛñɔʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Ɛtaasɔɔlɩ se nabʋyʋ ɛcamɩ ɛ-maɣzɩm nɛ ɛpɩzɩ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam, takɩm sɔsɔm mbʋ pɩ-taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm.

Lɛɛlɛɛyɔ, pahɩzɩ Yesu ɖaʋ yɔɔ. (Maarkɩ 15:25) Sɔɔjanaa kpaɣ ñɩma nɛ pakaŋ e-nesi nɛ ɛ-naataŋ nɛ pɩsʋʋ ɛ-tɔnʋʋ nɛ pɩsɛtɩɣ hosi nɛ ɛnɩɣ wɩzasɩ siŋŋ. Pɔkɔm nɛ papaɣzɩ ɖaʋ kʋsʋʋ lɛ, e-tomnaɣ yuŋ yele nɛ ñɩma tɛzɩɣ cɩyʋʋ ɖenɖe pakamɩ-yɛ yɔ, nɛ wɩzasɩ tɛzɩɣ kpaʋ ɖoŋ. Ɛlɛ Yesu tɩkalɩ sɔɔjanaa mba paɖʋwaɣ-ɩ wɩzasɩ nzɩ yɔ. Ɛtɩm pɔ-yɔɔ se: “Man-Caa, kpeɣ-wɛ, paasɩŋ mbʋ palakɩ yɔ.”—Luka 23:34.

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Roma ñɩma maɣ kpata yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ pakʋʋ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔ, nɛ pakam-kʋ nazɩm sizika ŋga kɔ-yɔɔ pakʋʋ ɛyʋ ɛnʋ yɔ. Pʋyɔɔ Pilaatɩ mawa nɛ ɛka Yesu nazɩm sizika yɔɔ se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ, Yuda mba wiyaʋ.” Pama-tʋ Ebree, Latin nɛ Hela kʋnʋmɩŋ taa se paa anɩ ɛpɩzɩ ɛkalɩ. Pilaatɩ labɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-taa fɛyɩ leleŋ nɛ Yuda ñɩma, ɛzɩma pañɩɣ ɛ-yɔɔ se ɛkʋ Yesu yɔ. Pɩtaala cɔjɔnaa leleŋ lɛ, pakaɖɩnɩ-ɩ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Taama yem se Yuda mba wiyaʋ, ma se ɛ-maɣmaɣ ɛtɔm se: ‘Mɛnkɛnɩ Yuda mba wiyaʋ.’” Ɛlɛ Pilaatɩ titisi se patasɩ ɛ-yɔɔ ñɩɣʋ ɛzɩ paalabʋ yɔ, pʋyɔɔ ecosi-wɛ se: “Mama ndʋ yɔ, mamawa kɛlɛ.”—Yohanɛɛsɩ 19:19-22.

Peeɖe cɔjɔnaa ɖaɣnɩ pɩsʋʋ cɛtɩm tɔm ndʋ aseɣɖe tɩnaa nabɛyɛ kaayɔɔdɩ Yesu yɔɔ Sahedrɛɛ ɛzɩdaa yɔ, tɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ mba pɛɖɛɣaɣ nɛ panaɣ Yesu ɖaʋ yɔɔ peeɖe yɔ, pa-taa nabɛyɛ kpiɣyaɣ ñʋŋ nɛ pohoŋuu-i nɛ pɔtɔŋ se: “Hoyi, abalʋ, ña weyi ŋyɔkʋʋ Ɛsɔ kuduyuu nɛ ŋmaɣ-kʋ nɛ wɛɛ naadozo yɔ, ya ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ nɛ ŋtii [ɖaʋ] yɔɔ.” Mbʋ ɖɔɖɔ cɔjɔnaa nɛ takayɩsɩ mayaa powoŋaɣ Yesu nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Krɩstʋ, Izrayɛɛlɩ wiyaʋ, etii [ɖaʋ] yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ɖitisi ɛ-yɔɔ.” (Maarkɩ 15:29-32) Paa paamuli Yesu kimuluu yɔ, halɩ mɩlaa mba paakam ɛ-nɩmɩyɛ nɛ ɛ-nɩwaŋ yɔɔ yɔ, powoŋaɣ-i ɖɔɖɔ.

Roma sɔɔjanaa naanza, mba paawɛ peeɖe yɔ, powoŋ Yesu ɖɔɖɔ. Pɩtɩla mba ɖɔɖɔ peɖiɣni ñɔʋ ñɩmɩŋ sʋlʋm mbʋ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɔɖɔkɩ-pʋ nɛ pawɩlɩɣ Yesu nɛ powoŋuu-i, ɛlɛ panawa se ɛzɩma ɛwɛ ɖaʋ yɔɔ yɔ, ɛɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɛñɔɔ-pʋ. Roma ñɩma tɩŋɩɣnɩ tɔm ndʋ pamawa nɛ paka ɛ-nazɩm sizika yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ powoŋuu-i nɛ pɔtɔŋ se: “Ye ŋkɛ Krɩstʋ kɔyɔ, ya ña-ñʋʋ.” (Luka 23:36, 37) Maɣzɩ kpem nɛ ŋna!  Ɛyʋ weyi ɛkɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu yɔ, ɛnʋ powoŋuu nɛ paɖʋʋ fɛyɛ ɖulum mbʋ yɔ. Ɛlɛ Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ kpam nazɩm mbʋ pɩ-taa nɛ ɛtɩkʋyɩ Yuda ñɩma mba paawɛ peeɖe yɔ, Roma sɔɔjanaa mba powoŋaɣ-i yɔ yaa mɩlaa mba paakam-wɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ yɔɔ.

Sɔɔjanaa mba pa-naanza pakpaɣ Yesu toko sɔsɔʋ nɛ patayɩ-kʋ hɔɔlɩŋ naanza. Nɛ pɔlɔ pɔɔyɩsɩ se pana hɔɔlʋʋ ŋgʋ pɩmʋnaa se pa-taa paa weyi ɛkpaɣ yɔ. Ɛlɛ toko ŋgʋ Yesu kaasu pɩ-tɛɛ yɔ, ‘kɩtaawɛɛnɩ ñɛyɩtʋ, palʋ-kʋ kɩ-tɩŋa pilim kɩlʋʋ.’ Pʋyɔɔ sɔɔjanaa yɔɔdaa se: ‘Ðɩtaacɩyɩ-kʋ, ɛlɛ ɖɩlɔ piye nɛ ɖɩna se akɛyɩɣ-kʋ.’ Pɩla mbʋ nɛ Masɩ taa tɔm ndʋ paayɔɔdaa se “patayɩ ɖama mon-tokonaa nɛ pɔtɔ piye me-ekusuye yɔɔ” yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa.Yohanɛɛsɩ 19:23, 24; Keɣa 21:19.

Pɩkɛdaa lɛ, mɩlaa mba pa-taa lɛlʋ kɔɔ nɛ ɛna se toovenim lɛ, Yesu kɛɣnɩ wiyaʋ. Pʋyɔɔ ɛkalɩ ɛ-taabalʋ nɛ eheyi-i se: “Ña ɖɔɖɔ, ŋŋñaŋ Ɛsɔ, ña ɖɔɖɔ, ŋwɛ sɩm kʋyʋmʋm mbʋ pɩ-taa. Ða yɔ, pʋmʋnɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa-kɩwɛɛkɩm kɩmɩyɛ pakpa-ɖʋ, ɛnʋ yɔ, ɛtɩwɛɛkɩ nabʋyʋ kaaʋ.” Nɛ etendi Yesu se: “Caa Kɩbaɣlʋ, ŋsʋ ñe-Kewiyaɣ taa lɛ, ŋtɔzɩ mɔ-yɔɔ.”—Luka 23:40-42.

Yesu cosi-i se: “Toovenim taa, sɔnɔ meheyiɣ-ŋ se: ‘Ma nɛ-ŋ ɖɩkaɣ wɛʋ Paradisuu taa.’” (Luka 23:43NW) Yʋsɩ se Yesu tɩyɔɔdɩ se ɛ nɛ ɩ pakaɣ wɛʋ Kewiyaɣ taa. Pɩwɩlɩɣ se lidaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, kɩwɛ ndɩ nɛ lidaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm ɛɛyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ eheyi apostoloowaa se ɛ nɛ wɛ pakaɣ kewiyitu kpelisi yɔɔ caɣʋ e-Kewiyaɣ taa yɔ. (Maatiyee 19:28; Luka 22:29, 30) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛzɩma mɩlʋ ɛnɛ ɛɛkɛ Yuda tʋ yɔ, ɛnɩ Paradisuu ŋgʋ Ɛsɔ kaalabɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛsɩɩ Aɖam nɛ Ɛva kɩ-taa se palʋlɩ piya yɔ, kɩ-tɔm. Paradisuu ŋgʋ ki-lidaʋ Yesu ha mɩlʋ ɛnɛ.