Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 82

Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ Pereya egeetiye taa

Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ Pereya egeetiye taa

LUKA 13:22–14:6

  • CƐYƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSƲƲNƖ NƆNƆƆ ŊGA KƐWƐ KPƖYAƔ YƆ

  • PƖWƐƐ SE YESU ƐSƖ YERUSALƐM TƐTƲ TAA

Yesu kaawɛ Yudee nɛ Yerusalɛm nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa tɔm nɛ ɛwaɣ pa-kʋdɔmɩŋ. Pʋwayɩ lɛ, ɛmaa Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ ɛcɔʋ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa tɔm Pereya egeetiye taa. Ɛlɛ pitileɖi lɛ, ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ Yerusalɛm.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ Pereya lɛ, abalʋ nɔɔyʋ pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɛzɩ ɛyaa ññɩɩ kaɣnɩ pa-ñʋʋ yabʋ na?” Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa hɔŋaɣ ɖama nɛ tɔm se pana se ɛyaa mba pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ yɔ, pakaɣ ɖɔʋ yaa paaɖɔʋ. Nɛ paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, abalʋ ɛnɛ ɛnɩ tɔm hɔm mbʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu ñeyebi ɛyaa ɛzɩma kaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ yɔ, pɩ-tɔm hɔɔlʋʋ nɛ ɛñɩɣ niye mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛtɔm se: “Ɩcɛyɩ mɩ-tɩ nɛ ɩsʋʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyaɣ yɔ.” Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛcɛyɩ ɛ-tɩ siŋŋ? Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Meheyiɣ-mɩ se: Sakɩyɛ kaɣ ñɩnʋʋ se pasʋʋ nɛ paakaɣ pɩzʋʋ.”—Luka 13:23, 24.

Pɩsa nɛ panɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyaa se palʋ siŋŋ lɛ, Yesu kpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ se: “Ðɩɣdʋ kʋyʋʋ nɛ ɛɖɩɣ tɛya lɛ, ye ɩwɛnɩ awayɩ nɛ ɩmakɩ tɛya yɔɔ nɛ ɩtɔŋ se: ‘Kɩbaɣlʋ, Kɩbaɣlʋ, tʋlɩ-ɖʋ yɔ,’ ɛkaɣ-mɩ cosuu se: ‘Maasɩŋ se mɩ-tɛ le. . . . Ɩɖɛɛ mɔ-yɔɔ, kɩdɛkɛdɩm laɖaa kpeekpe mɩ!’”—Luka 13:25-27.

Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ siziŋ weyi ɛyʋ nɩɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛcaɣ wayɩ, pʋ-tɔbʋʋ se ɛtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ ɛna se pɛtɛm nɔnɔɔ kaɖʋʋ yɔ. Pɩɩwɛɛ se ɛtalɩ lɔŋ, paa alɩwaatʋ ndʋ, tɩtɩmʋnɩ ɛ-ɖʋtʋ camɩyɛ yɔ. Mba paawɛ Yesu cɔlɔ yɔ, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖeyi ɖeyi, paawɛɛ. Pɩɩwɛɛ se pewelisini-i camɩyɛ nɛ paka ñʋʋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ toovenim ñɩndʋ, ɛlɛ patɩla mbʋ. Mba pɔ-cɔlɔ paatiyi Yesu yɔ, pa-taa sakɩyɛ tiyele se ñʋʋ yabɩtʋ nʋmɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-wɛ yɔ, kɩwazɩ-wɛ. Yesu tɔm se “pakaɣ wiu nɛ pasalɩ pe-kela,” alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ-wɛ yebu nɛ awayɩ yɔ. Ɛlɛ “ɛyaa kaɣ lɩʋ nɛ Ðɔm tɛ nɛ Penim tɛ, hayo kiŋ nɛ hadɛ kiŋ,” pʋ-tɔbʋʋ se paa le nɛ pɔkɔɔ “pasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.”—Luka 13:28, 29.

Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Wayɩ wayɩ mba nabɛyɛ [sɩɩnaa layaa nɛ Yuda ñɩma mba ɛyaa paa fɛyɩnɩ-wɛ yɔ] kaɣ pɩsʋʋ kajalaɣ mba, nɛ kajalaɣ mba nabɛyɛ [Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba pakpazɩɣ pa-tɩ se pɛkɛ Abraham sayɩnaa yɔ] kaɣ pɩsʋʋ wayɩ wayɩ mba.” (Luka 13:30) Kʋjɔʋ kpalɩyaa panɛ pakaɣ pɩsʋʋ “wayɩ wayɩ mba,” pʋ-tɔbʋʋ se paakaɣ sʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.

Pʋwayɩ lɛ, Farɩsɩ mba nabɛyɛ wolo Yesu cɔlɔ nɛ patasɩ-ɩ lɔŋ se: “Wolo ŋɖɛɛ cɩnɛ, Eroodi caɣ se ɛkʋ-ŋ nɛ ŋsɩ.” Paa pɩɩla ɛzɩma Eroodi kaawɛna nɛ ɛñɩnɩɣ se Yesu ɛlɩɩ ɛ-tɛtʋ taa pʋcɔ nɛ tɔm ndʋ tɩtalɩɣ Yesu cɔlɔ. Pɩtɩla yɔ, eseɣaɣ sɔɔndʋ se pɩtaakɔɔ nɛ ɛtasɩ ɛ-nɔɔ ɖʋʋ nayʋ nɔɔyʋ sɩm taa, ɛzɩ ɛɛlabʋ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ yɔ. Ɛlɛ Yesu heyi Farɩsɩ ñɩma se: “Iwolo iheyi ajaɣ ɛnʋ yɔ se: ‘Mɔnɖɔɔnʋʋ  aleewaa, nɛ mankʋsʋʋ kʋdɔndɩnaa, sɔnɔ nɛ cee, nɛ tozo wiye lɛ mɔn-tɔm tɛma.’” (Luka 13:31, 32) Yesu ya Eroodi se “ajaɣ” mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ weyi ɛwɛ ajitu pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Paa ɛɛwɛ ajitu ɛzɩma yɔ, ɛɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ epeɣzi Yesu, nɛ nɔɔyʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ. Yesu kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ ɛ-Caa ɖʋ-ɩ yɔ, ɖɩ-alɩwaatʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ se ɛlɛɣzɩ ɖʋtʋ ndʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu kpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ Yerusalɛm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛtɔm se: “Nayʋ nɔɔyʋ ɛɛsɩkɩ agbaa taa yem nɛ pɩtɩkɛ Yerusalɛm.” (Luka 13:33) Bibl taa natʋ tɔm natʋyʋ taayɔɔdɩ se peeɖe pakaɣ kʋʋ Mesiya. Ye mbʋ, ɛzɩma Yesu laba nɛ ɛna se pakaɣ-ɩ kʋʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yerusalɛm kaakɛnɩ Yuda ñɩma tɛtʋ sɔsɔtʋ, peeɖe Sahedrɛɛ taa ñɩma mba pɛkpɛndɩ 71 yɔ, pɛwɛɛ. Nɛ mba hʋʋnɩ ɛyaa mba samaɣ maɣzɩɣ se pɛkɛ nayaa cɛtɩyaa yɔ, pɔ-tɔm. Pɩtasɩ lɛ, Yerusalɛm palaɣaɣ kpɩna Ɛsɔ. Pʋyɔɔ Yesu nawa se paapɩzɩɣ nɛ pakʋ-ɩ ɖoli yem nɛ pɩtɩkɛnɩ Yerusalɛm tɛtʋ taa.

Pʋyɔɔ Yesu wi Yerusalɛm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Yerusalɛm, Yerusalɛm, ñakʋʋnɩ nayaa nɛ ŋyakɩ pɛɛ mba petiyini-ŋ yɔ, tam ɛzɩma mɔnsɔɔlaa se menkpeɣli ñe-piya ɛzɩ ɖoyuu kpeɣluu kɩ-kalɩmasɩ ki-keŋ tɛɛ yɔ, nɛ ŋtɩsɔɔlɩ. Mbʋ lɛ pɔkɔŋ yebu ña-ɖɩɣa njɛyɛ.” (Luka 13:34, 35) Samaɣ kizi Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛzɩma yɔ, kakaɣ pɩ-kɩmɩyɛ hɛyʋʋ!

Pʋcɔ nɛ Yesu talɩ Yerusalɛm lɛ, Farɩsɩ ñɩma ñʋʋdʋ nɔɔyʋ mʋ-ɩ ɛ-tɛ Sabaatɩ wiye. Kuzuyaɣ tʋ (weyi ehu ɛ-tɩŋa yɔ) nɔɔyʋ kaawɛ Farɩsɩ tʋ ɛnʋ ɛ-tɛ. Yesu talaa lɛ, ɛyaa ɖaŋ kpam se pana se ɛzɩ ɛkaɣ labʋ nabʋyʋ se ɛsɩnɩ-ɩ. Peeɖe Yesu pɔzɩ Farɩsɩ ñɩma nɛ Paɣtʋ wɩlɩyaa se: “Ɛzɩ paha nʋmɔʋ se pakʋsɩ kʋdɔndʋ Sabaatɩ wiye?”—Luka 14:3.

Ɛlɛ, nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ecosi-i. Yesu waa abalʋ ɛnʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Mɩ-taa anɩ wɛɛ nɛ, ye ɛ-kpaŋaɣ, yaa ɛ-nɔ, ɛtɔlɩ lɔkɔ taa, ɛɛlɩzɩɣ-ɩ lɛɛ lɛɛ, paa pɩkɛ Sabaatɩ wiye?” (Luka 14:5) Toovenim tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ lɛ, paanaɣ se pocosi-i suwe.