Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 93

Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ ɛ-tɩ yɔɔ kuluu

Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ ɛ-tɩ yɔɔ kuluu

LUKA 17:20-37

  • KEWIYAƔ WƐ PƐ-HƐKƲ TAA

  • ALƖWAATƲ NDƲ YESU KAƔ KULUU Ɛ-TƖ YƆƆ YƆ, ƐZƖMA PƖKAƔ WƐƲ?

Yesu wɛ Samaarɩɩ egeetiye taa yaa pɩtɩla Galilee egeetiye taa. Farɩsɩ ñɩma kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ Kewiyaɣ kɔmtʋ tɔm. Pamaɣzaɣ se kakaɣ kɔm ɛzɩ pasɩʋ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi nɛ palakɩ sɔnzɩ nɛ amɛya sakɩyɛ yɔ. Ɛlɛ Yesu ñocosi-wɛ se: “Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔmtʋ eeyeki pɩ-tɩ nɛ panaɣ-pʋ, nɛ pɩɩsaŋ se pɔtɔ se: Ŋga yɔ! Ŋga lɛ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩtɩlɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛ mɩ-hɛkʋ taa.”—Luka 17:20, 21.

Nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛ Ɛsɔ sɛyaa laŋa taa. Ɛlɛ pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Farɩsɩ ñɩma mba ɛtɔm se Kewiyaɣ wɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, patɩkɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa. Ɛlɛ Kewiyaɣ kaawɛɛ pɛ-hɛkʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu weyi ɛkɛnɩ Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔ, ɛɛwɛ pɛ-hɛkʋ taa.—Maatiyee 21:5.

Paa pɩɩla ɛzɩma, Farɩsɩ ñɩma ɖɛwa pʋcɔ nɛ Yesu ɖaɣnɩ lɩzʋʋ Kewiyaɣ kɔmtʋ tɔm taa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛyɔɔdɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɛkaɣ talʋʋ yɔ, kɩ-tɔm se: “Wɩyɛ naɖɩyɛ kaɣ kɔm nɛ ɩkaɣ sɔɔlʋʋ se ɩna ɛyʋ Pɩyalʋ kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ nɛ ɩɩtasɩɣ-kʋ naʋ.” (Luka 17:22) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ɛyʋ Pɩyalʋ kewiyitu tɔɔʋ kɛ mbʋ pɩwɛnɩ ɛzɩdaa yɔ. Pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ kaɣ-tʋ ɖaŋʋʋ kpam se tɩkɔɔ lɔŋ, ɛlɛ pɩpɔzʋʋ se pɛwɛɛ ɖaŋʋʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ Ɛsɔ ɖʋwa ɖeyi ɖeyi se ɛyʋ Pɩyalʋ ɛtalɩ yɔ.

Yesu wobi ɛ-tɔm yɔɔ se: “Pakaɣ-mɩ heyuu se: Ɛnʋ yɔ! Ɛnʋ lɛ! Itaawolo! Itaase! Ðɔɖɔ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ ɛsɔdaa kamaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ piwoki pɩtalɩɣ kamaɣ lɛɛka yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Ɛyʋ Pɩyalʋ kɩyakʋ kaɣ talʋʋ.” (Luka 17:23, 24) Ɛbɛ kaɣ sɩnʋʋ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa se pataatɩŋ cɛtɩyaa mba pɔtɔŋ se mba kɛnɩnɩ Mesiya yɔ? Yesu yɔɔdaa se Mesiya maɣmaɣ kaɣ kɔm ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ ɛsɔdaa nɛ pɩnaɣ paa le yɔ. Ye mbʋ, Ɛyʋ Pɩyalʋ kɩyakʋ talɩɣ lɛ, ɛyaa kaɣ-kʋ tɩlʋʋ kpayɩ kpayɩ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu kpaɣ alɩwaatʋ ndʋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ caanaʋ taa alɩwaatʋ natʋyʋ nɛ ɛwɩlɩ wɛtʋ ndʋ ɛyaa kaɣ wɛnʋʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ðɔɖɔ ɛzɩ pɩɩlabʋ Noa wɛɛ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ labʋ Ɛyʋ Pɩyalʋ wɛɛ taa. . . . Pɩkaɣ labʋ ɖɔɖɔ ɛzɩ Looti wɛɛ taa yɔ: Pɔtɔkaɣ nɛ pɔñɔʋ, payakaɣ, pɛpɛdaɣ, pɔsɔʋ tɩŋ, pamaɣ kuduyuŋ; ɛlɛ kɩyakʋ ŋgʋ Looti lɩ Sodom yɔ, Ɛsɔ yele nɛ miŋ nɩɩyɩ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɩnɩɩ ɛzɩ tɛʋ yɔ, nɛ ɩkʋ pe-kpeekpe. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ labʋ, kɩyakʋ ŋgʋ Ɛyʋ Pɩyalʋ kuluu ɛ-tɩ yɔɔ yɔ.”—Luka 17:26-30.

Yesu tɩyɔɔdɩ se tʋma wena ɛyaa lakaɣ Noa nɛ Looti pa-alɩwaatʋ taa, ɛzɩ tɩŋ sɔʋ, kuduyuŋ maʋ, yabʋ, pɛdʋʋ, tɔɔʋ yaa ñɔʋ mbʋ yɔ, pɩ-yɔɔ paɖɩzɩ-wɛ. Noa nɛ Looti nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma palakaɣ ɖɔɖɔ tʋma ana a-taa naayɛ. Ɛlɛ pa-alɩwaatʋ taa ɛyaa lakaɣ tʋma ana lɛ, pa-paa fɛyɩnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ nɛ mbʋ pɩɩwɛɛ se pala nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Pʋyɔɔ Yesu tasɩɣ lɔŋ  ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pañaɣ pana nɛ paka ñʋʋ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ nɛ pa-laŋɩyɛ pilim. Pɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ ñʋʋ yabɩtʋ nʋmɔʋ, pʋ-tɔbʋʋ se nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ patɩŋna nɛ pehiɣ wezuu, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ ɛjaɖɛ yɔ.

Pɩpɔzʋʋ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩkpa pa-tɩ nɛ “wayɩ” wondu, pʋ-tɔbʋʋ se ɛjaɖɛ yɔɔ wondu ndʋ tɩcɔ-wɛ nɛ tɩta yɔ. Yesu yɔɔdaa se: “Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, weyi ɛwɛ kuduyuu ñʋʋ taa nɛ e-wondu wɛɛ ɖɩɣa taa kɔyɔ, etaatii tɩ-kpaɣʋ, mbʋ ɖɔɖɔ weyi ɛwɛ hayɩm taa lɛ, ɛtaapɩsɩnɩ ɛ-wayɩ. Ɩtɔzɩ Looti halʋ tɔm.” (Luka 17:31, 32) Ɛpɩsɩ ɖɔm tilimiye.

Yesu wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛkɛdɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kewiyitu ɖoŋ taa kɔm yɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ðoo ana a-taa, naalɛ kaɣ wɛʋ ñalʋʋ kʋyʋmʋʋ yɔɔ, pakpakɩɣ lɛlʋ nɛ peyele lɛlʋ.” (Luka 17:34) Ye mbʋ, nabɛyɛ kaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ, ɛlɛ lalaa lɛ, pakaɣ-wɛ yebu, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pakaɣ lesuu pe-weziŋ.

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: “Le pɩkɔŋ labʋ mbʋ, Kɩbaɣlʋ?” Nɛ ecosi-wɛ se: “Ðenɖe sɩɖʋ tomnaɣ wɛɛ yɔ, peeɖe aguluŋgunaa kpeɣliɣ.” (Luka 17:37) Toovenim, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣ naʋ ɖooo poliŋ taa ɛzɩ aguluŋgunaa yɔ nɛ patɩlɩ weyi ɛkɛ Krɩstʋ maɣmaɣ yaa Ɛyʋ Pɩyalʋ yɔ nɛ pekpeɣlini-i. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yesu kaɣ wɩlʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa toovenim tɔm ndʋ tɩkaɣ yabʋ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ, pa-ñʋʋ yɔ.