Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 32

Ɛbɛ pɩha nʋmɔʋ se pala Sabaatɩ wiye?

Ɛbɛ pɩha nʋmɔʋ se pala Sabaatɩ wiye?

MAATIYEE 12:9-14 MAARKƖ 3:1-6 LUKA 6:6-11

  • ƐWA ABALƲ WEYI E-NESI SƖBA YƆ SABAATƖ WIYE

Yesu wobi Galilee egeetiye taa Sinaagɔɔgɩ nakʋyʋ taa Sabaatɩ evemiye naɖɩyɛ wiye. Peeɖe ɛna abalʋ nɔɔyʋ, e-nesi kɩbanzɩ sɩba? (Luka 6:6) Takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma paawɛɛ nɛ pɔcɔŋʋʋ Yesu se pana mbʋ ɛkaɣ labʋ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Tɔm ndʋ pɔpɔzɩ Yesu yɔ, tɩlɩzɩ pa-lɩmaɣza nɛ tɩwɩlɩ. Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩ paha nʋmɔʋ se pala nɛ ɛyʋ yɔɔ cɛ Sabaatɩ wiye yaa we?”—Maatiyee 12:10.

Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa maɣzaɣ se paɣtʋ ɛɛhaɣ nʋmɔʋ se pawaa ɛyʋ kʋdɔŋ ye e-wezuu ɛfɛyɩ kaɖɛ taa yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pawɩlaɣ se ye Sabaatɩ kɩyakʋ wiye nɔɔyʋ ɖoli ɛpɛlaa kɔyɔ, paɣtʋ ɛɛhaɣ nʋmɔʋ se paɖʋ-ɩ kpazaɣ yaa pɔhɔkɩ-ɩ. Ye mbʋ, pɩtɩkɛ abalʋ weyi e-nesi sɩba yɔ, ɛ-kʋñɔŋ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ mba wiɣ nɛ pɔpɔzʋʋ Yesu tɔm. Ɛlɛ pɛwɛɛ pañakɩ pana se pehiɣ tɔm natʋyʋ nɛ pakaɖɩnɩ Yesu.

Yesu ñasɩm lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena pɛwɛna yɔ. Ɛnawa se lɩmaɣza wena pɛwɛnɩ pɩlɩɩnɩ tʋma wena pɩtɩpɔzɩ se pala Sabaatɩ kɩyakʋ wiye yɔ, a-yɔɔ yɔ, atɩtʋʋzɩ nɛ aalakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ndʋ Masɩ yɔɔdʋʋ yɔ. (Egipiti Lɩʋ 20:8-10) Paatɛm-ɩ kaɖɩnʋʋ nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana, ɛ-tʋma kɩbana labʋ yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu ñɔɔzɩ ɛ-tɩ se ɛkaɖɩnɩ-wɛ, pʋyɔɔ eheyi abalʋ weyi e-nesi sɩba yɔ se: “Kɔɔ ɛyaa kpeekpe ɛzɩdaa cɩnɛ yɔ.”—Maarkɩ 3:3.

Pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩnɩ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ mba yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Mɩ-taa anɩ wɛnɩ heu kʋɖʋm nɛ ye ɛtɔlɩ pɔʋ taa Sabaatɩ wiye, eewoki ɛ-lɩzʋʋ?” (Maatiyee 12:11) Heu kɛ mbʋ pɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, paapɩzɩɣ nɛ peyebi-i pɔʋ taa nɛ tɛʋ fe. Pɩtɩkɛ mbʋ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩ nɛ pʋɖʋzɩ-wɛ. Pɩtasɩ lɛ, Masɩ tɔm se: “Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ cɔŋnɩ e-wondu wezuu yɔɔ.”—Aduwa 12:10.

Yesu pɔzɩ-wɛ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ewolo pɩ-yɔɔ se: “Piyele nɛ ɛyʋ tɩkɩlɩ heu yaa we! Mbʋ lɛ, pɩha nʋmɔʋ se pala lakasɩ kɩbanzɩ Sabaatɩ wiye.” (Maatiyee 12:12) Toovenim, Yesu waʋ kʋdɔŋ Sabaatɩ wiye yɔ, ɛtɩmaanɩ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ. Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa tɩpɩzɩ nɛ pakaɖɩnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɩ-taa tʋ kpayɩ kpayɩ. Pʋyɔɔ pɛtɛzɩ sum.

Yesu cɔnɩ-wɛ kpɛɛɛ nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛ-taa fɛyɩnɩ-wɛ leleŋ, pa-lɩmaɣza kɩdɛkɛda yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, eheyi abalʋ se: “Sezi ñe-nesi.” (Maatiyee 12:13) Abalʋ posi e-nesi lɛ, sɩ-yɔɔ cɛ nɛ ɛ-taa la leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ mba pakaɖɩɣnɩ Yesu yɔ, ɛzɩma pɩlabɩ-wɛ?

Farɩsɩ mba taa tɩla leleŋ se abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛba, pʋyɔɔ patɩɩlɩ Sinaagɔɔgɩ taa kpaagbaa lɛ, pa nɛ “Eroodi ɛgbaɣdɩnaa pɛkpɛyɩ tɔm se pana se palakɩ ɛzɩma nɛ pakʋ [Yesu].” (Maarkɩ 3:6) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Saduki mba Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ taa mba kaawɛ Eroodi ɛgbaɣdɩnaa politiki ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Toovenim taa lɛ, Saduki mba nɛ Farɩsɩ mba pɛkɛ koyindinaa, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, palabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ se pakaɖɩnɩ Yesu.