Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 72

Yesu tiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 se powolo posusi tɔm

Yesu tiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 se powolo posusi tɔm

LUKA 10:1-24

  • YESU LƖZƖ Ɛ-TƆMKPƐLƖKƖYAA 70 NƐ ETIYI-WƐ SE POWOLO POSUSI TƆM

Pɩnaɣ 32 caɣ tɛm, nɛ pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ naadozo yɔ, pamɩyɩsʋʋ Yesu lɩm yɔ. Pitileɖi yɔ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paawobu kizinzikiŋ kazandʋ taa Yerusalɛm yɔ. Paa pɩɩla ɛzɩma, patɩlɩtɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa. (Luka 10:38; Yohanɛɛsɩ 11:1) Toovenim lɛ, fenasɩ loɖo nzɩ sɩkazaa yɔ, sɩ-taa Yesu kaɣ kpaɣʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ esusuni tɔm siŋŋ Yudee egeetiye taa nɛ Pereya egeetiye nɖɩ ɖɩɩwɛnɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ wayɩ yɔ, ɖɩ-taa. Pɩɩcɛyaa se esusi tɔm ageeta ana a-taa.

Yesu kaakpaɣ fenasɩ cabɩ nɛ esusuni tɔm Yudee nɛ Samaarɩɩ ageeta taa, alɩwaatʋ ndʋ pɔtɔɔ pɩnaɣ 30 tɛ Paska kazandʋ nɛ pɛtɛ yɔ. Pɩkɔm pɩnaɣ 31 tɛ Paska kazandʋ tɔɔʋ alɩwaatʋ taa lɛ, Yuda ñɩma mba paawɛ Yerusalɛm yɔ, pañɩnaɣ se pakʋ-ɩ. Pʋyɔɔ ɛkpaɣ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ nɛ esusuni tɔm Galilee egeetiye nɖɩ ɖɩɩwɛnɩ hayo kiŋ yɔ, ɖɩ-taa. Piyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ pɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Galilee peeɖe Yesu falɩsɩ ɛ-apostoloowaa nɛ etiyi-wɛ se powolo posusi tɔm nɛ eheyi-wɛ ɖɔɖɔ ndʋ pɔyɔɔdɩ yɔ se: “Ɩɖɔmnɩ susuu se ɛsɔdaa Kewiyaɣ talaa.” (Maatiyee 10:5-7) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛcaɣ se pala tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɔɖɔ Yudee egeetiye taa.

Ɛpaɣzɩ tʋmɩyɛ peeɖe lɛ, ɛtayɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 naalɛ naalɛ nɛ eheyi-wɛ se powolo posusi tɔm. Pɩwɩlɩɣ se Kewiyaɣ tɔm susuyaa tindima 35 etiyaa se powolo nɛ pala tʋmɩyɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa “mɩla sɛwa nɛ a-kʋnɖaa tɩɖɔɔ” yɔ. (Luka 10:2) Pɩɩwɛɛ se pɛɖɛɛ nɔɔ nɛ powolo lona wena a-taa Yesu kaɣ ɖɔɖɔ wobu yɔ. Pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 waa mba, pawaa kʋdɔndɩnaa nɛ posusi Kewiyaɣ tɔm ndʋ Yesu kaawɛɛ nɛ esusuu yɔ.

Pɩtaapɔzɩ se pɔ-tɔm susuu ɛsɩɩnɩ Sinaagɔɔgɩwaa taa ɖeke. Yesu heyi-wɛ se powolo ɛyaa ɖɩsɩ taa. Eheyi-wɛ se: “Ɩsʋ ɖɩɣa ŋga ka-taa lɛ, ɩcalɩnɩ ka-taa mba sɛʋ se: ‘Mɩ nɛ laŋhɛzɩyɛ.’ Ye laŋhɛzɩyɛ tʋ nɔɔyʋ ɛwɛ ka-taa kɔyɔ, mɩ-laŋhɛzɩyɛ caɣ ɛ-yɔɔ.” Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se posusi? Yesu heyi-wɛ se: “Iheyi peeɖe mba se: ‘Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ-mɩ.’”​—Luka 10:5-9.

Tɔm ndʋ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 yɔ, tɩnɩɣzɩnɩ ndʋ eeheyi ɛ-apostoloowaa 12 alɩwaatʋ ndʋ eetiyi-wɛ se powolo nɛ posusi tɔm, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ mbʋ yɔ. Eheyi-wɛ se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa kaɣnɩ-wɛ mʋʋ camɩyɛ. Ɛlɛ pa-tʋmɩyɛ sɩɣnɩ laŋa kɩbana tɩnaa se papɩzɩ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pamʋ Yesu tɔm camɩyɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ kaɣ kɔm se ɛwɩlɩ-wɛ tɔm yɔ.

Pitileɖi lɛ, Kewiyaɣ tɔm susuyaa tindima 35 waa mba papɩsɩ nɛ pɔkɔɔ Yesu cɔlɔ. Nɛ peheyi mbʋ pɩlɩ pɔ-tɔm susuu taa yɔ nɛ taa leleŋ nɛ pɔtɔ se: “Kɩbaɣlʋ, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ ñaŋaɣ-ɖʋ ña-hɩɖɛ taa.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm ndʋ peheyi Yesu yɔ,  tɩkɛdɩnɩ-ɩ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ecosi-wɛ se: “Mana Sataŋ lɩnɩ ɛsɔ nɛ ɛtɔlɩ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ yɔ. Mɩ yɔ, maha-mɩ ɖoŋ se ɩtɔyɩtɩ ɖʋmaa nɛ pɩjɩsɩ.”—Luka 10:17-19.

Yesu wɩlaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pakaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ se pawa kala sɔsɔna nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɛyʋ ɖɔŋʋʋ ɖʋmaa yaa pɩjɩsɩ yɔɔ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, paanɩ pɩ-taa se paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, alɩwaatʋ takɩ lɛ, pakaɣ ɖɔɔnʋʋ Sataŋ ɛsɔdaa nɛ etii tɛtʋ yɔɔ. Yesu sɩnɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 waa mba ɖɔɖɔ se patɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ siŋŋ yɔ. Ɛtɔm se: “Ɩtaamɛyɩ se feziŋ ñaŋ-mɩ, ɛlɛ ɩmɛyɩ se pama mɩ-hɩla ɛsɔdaa.”—Luka 10:20.

Yesu taa labɩ leleŋ siŋŋ nɛ ɛɖɛyɩ ɛ-Caa, ɛyaa ɛzɩdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eyeba nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa mba patɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, papɩzɩ pala tʋma sɔsɔna ana. Ɛpɩsɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ ɛza wena anaɣ mbʋ ɩnaɣ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se nayaa sakɩyɛ nɛ awiya, paasɔɔlaa se pana mbʋ ɩnaɣ yɔ, nɛ patɩna, se panɩɩ ndʋ ɩnɩɣ yɔ, nɛ patɩnɩɩ.”—Luka 10:23, 24.