Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 103

Ɛtasɩ ɖɔɔnʋʋ wondu pɛdɩyaa templo taa

Ɛtasɩ ɖɔɔnʋʋ wondu pɛdɩyaa templo taa

MAATIYEE 21:12, 13, 18, 19 MAARKƖ 11:12-18 LUKA 19:45-48 YOHANƐƐSƖ 12:20-27

  • YESU LƆ NƆƆ HIYUU TƖƲ YƆƆ NƐ ƐÐƆƆNƖ WONDU PƐDƖYAA TEMPLO TAA

  • PƲCƆ NƐ YESU PƖZƖ NƐ ƐHA WEZUU ƐYAA SAKƖYƐ LƐ, PƖWƐƐ SE ƐSƖ

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa poɖo ɖoo naadozo Betaanii, kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palɩnɩ Yeriikoo nɛ patalɩ yɔ. Hodo wiye, Nisaŋ 10 ŋgʋ lɛ, pakʋyɩ tanaŋ tɛɛ pala nɛ pɛɖɛɛ Yerusalɛm. Ñɔɔsɩ wɩɣaɣ Yesu. Pʋyɔɔ ɛna hiyuu tɩʋ yaa hiikajaɣ lɛ, ɛɖɔ nɛ ewolo kɩ-cɔlɔ. Ɛzɩ kɩtɛm lʋlʋʋ na?

Lakɩŋ fenaɣ caɣnɩ tɛm yɔ, ɛlɛ Mɩsɩgʋm fenaɣ taa hiyiŋ lʋlʋʋ pee. Ɛlɛ hiyuu tɩʋ ŋgʋ, kɩ nɛ kɩ-hatʋ camɩyɛ. Nɛ Yesu maɣzaa se paa pɩɩla ɛzɩma, pee wɛɣ kɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛtalɩ kɩ-cɔlɔ lɛ, nabʋyʋ fɛyɩ kɩ-yɔɔ. Kɩ-hatʋ nɛɛdɩ kɩnɛɛdʋ yem nɛ kipeɣziɣ ɛyaa. Yesu na mbʋ lɛ, ɛlɔ kɩ-yɔɔ nɔɔ se: “Nɔɔyʋ ɛtaatasɩ tɔɔʋ ñe-hiikajasɩ kaaʋ!” (Maarkɩ 11:14) Peeɖe peeɖe lɛ, tɩʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩ lou nɛ tɛʋ kɔm kife lɛ, kɩwɩlaa.

Pitileɖi lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa patalɩ Yerusalɛm. Ɛpɩsɩ templo taa ɖenɖe ɛɛtɛm wobu Kujuka ɖanaɣ yɔɔ yɔ. Sɔnɔ lɛ, etiwolo yem se ɛna mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ, ɛlɛ ɛɖaɣnɩ labʋ mbʋ ɛɛtɛm labʋ pɩnaɣ 30 tɛ Paska kazandʋ alɩwaatʋ taa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 2:14-16) Ɛɖɔɔnɩ “yaɖaa nɛ wondu pɛdɩyaa” mba paawɛ templo taa yɔ, nɛ etuzi ɖɔɖɔ “liidiye lɛɣzɩyaa kpatanaa nɛ ahoo pɛdɩyaa kpelisi” nɛ ɛpɛɖɩ. (Maarkɩ 11:15) Halɩ ekizini mba pasɩɣlaɣ wondu nɛ patɩŋɩɣnɩ templo kadaɣ taa se powoni-tʋ Yerusalɛm hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kʋyɩ mba pɛlɛɣzaɣ liidiye nɛ pɛpɛdɩɣ wondu templo taa yɔ, pɔ-yɔɔ nɛ ɛɖɔɔnɩ-wɛ mbʋ? Ɛyɔɔdaa se: “Patɩma se: Man-ɖɩɣa kaɣ kɛʋ ajɛɛ kpeekpe adɩma ɖɩɣa? Piyele nɛ mɩ, ɩpɩsɩɣ-kɛ mɩlaa ɖɩjaɣyɛ!” (Maarkɩ 11:17) Pɛkɛ mɩlaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, posuyuu liidiye kadadayaɣ kpɩna wena ɛyaa yakɩ se palabɩnɩ kɩlaʋ yɔ a-yɔɔ. Yesu ɛzɩdaa lɛ, lakasɩ nzɩ sɩkɛnɩ mɩlɩm.

Cɔjɔnaa, takayɩsɩ mayaa nɛ tɛtʋ taa sɔsaa lalaa nɩ mbʋ Yesu laba yɔ lɛ, paɖaɣnɩ paɣzʋʋ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ paatɩŋna nɛ pakʋ Yesu yɔ. Ɛlɛ pɩwɛ kaɖɛ. Paanaɣ se pala ɛzɩma nɛ palɩzɩ Yesu wezuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ wɛɛ pɔkɔŋ ɛ-cɔlɔ se ɛwɩlɩ-wɛ tɔm.

Pɩtɩkɛ Yuda ñɩma ɖeke kaakɔmnɩ Paska kazandʋ, ɛlɛ pɩɩkpɛndɩnɩ ɖɔɖɔ mba papɩsɩ pa-tɩ Yuda ñɩma yɔ. Pa-taa nabɛyɛ lɛ Hela ñɩma mba pɔkɔm kazandʋ ndʋ tɩ-taa se pɛsɛɛ Ɛsɔ yɔ. Hela ñɩma mba, pɔñɔtɩnɩ Filiipu (papɩzaa nɛ pɔñɔtɩnɩ-ɩ kɛlɛʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛ-hɩɖɛ kɛ Hela hɩɖɛ) nɛ peheyi-i se pacaɣ se pana Yesu. Pɩtɩla, Filiipu pɔzaɣ ɛ-tɩ se ‘ɛzɩ pɩmʋnaa se pana Yesu alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yaa we?’ Pʋyɔɔ ɛpɩsɩnɩ Andree yɔɔ. Pa-naalɛ pakpaɣ tɔm nɛ patanɩ Yesu templo taa.

Yesu nawa se pɩkazɩ-ɩ avema pazɩ yem pʋcɔ nɛ ɛsɩ. Ye mbʋ, pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɛmʋ mba pɔkɔŋ se pana-ɩ yɔ yaa ɛwɩlɩ ɛ-tɩ samaɣ. Pʋyɔɔ etuu eduuye nɛ ecosini apostoloowaa mba pa-naalɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ñɩɣyʋʋ talaa se pasa Ɛyʋ Pɩyalʋ. Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se ye poɖu mɩɖɛ piye nɛ ɖɩtɩsɩ yɔ, ɖɩɩlʋlʋʋ, ye ɖɩsɩba yɔ, ɖɩlʋlʋʋ pee sakɩyɛ.”—Yohanɛɛsɩ 12:23, 24.

Mɩɖɛ piye kʋɖʋmɖɩyɛ wɛ ɛzɩ ɖɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ. Ɛlɛ poɖuu-ɖɩ nɛ ‘ɖɩsɩ’ lɛ, ɖɩñɔ, ɖɩpaɣlɩ nɛ ɖɩtʋlɩ nɛ ɖɩɖʋ pee sakɩyɛ. Yesu kɛ ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛyʋ siɣsiɣ tʋ kʋɖʋm ɛnʋ ɛ-sɩm pɩzɩɣ nɛ pɩha wezuu maatɛŋ ɛyaa sakɩyɛ, mba pɛwɛnɩ tɩ-laʋ lɩmaɣza ɛzɩ ɛnʋ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Weyi ɛsɔɔlɩ e-wezuu kɔyɔ, elesiɣ-kʋ, weyi ɛtɩsɔɔlɩ-kʋ tataa kɔyɔ, kɩwɛɣ tam.”—Yohanɛɛsɩ 12:25.

Yesu taamaɣzɩɣ e-ɖeke ɛ-kɛzɛɣa yɔɔ, pʋyɔɔ ɛtɔm se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛkɛ  ma-lɩmɖʋyʋ yɔ, ɛtɩŋɩ-m nɛ mowoki le lɛ, ewolo peeɖe. Ɛyʋ ɛwɛ man-tʋmɩyɛ taa kɔyɔ, man-Caa kaɣ-ɩ sam.” (Yohanɛɛsɩ 12:26) Kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ! Mba Ɛsɔ saŋ-wɛ yɔ, pa nɛ Krɩstʋ pakaɣnɩ kewiyitu tɔɔʋ.

Yesu wɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ kʋñɔŋ sɔsɔʋ nɛ sɩm mbʋ pɩɖaŋɩ-ɩ yɔ, pɩ-yɔɔ, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Lɛɛlɛɛyɔ pɩcɔzʋʋ man-ciyam, mɔntɔ suwe? Caa, ñɩɣyʋʋ kʋnɛ yɔ kɩ-yɔɔ, ya ma-ñʋʋ.” Ɛlɛ Yesu kaasɔɔlɩ siŋŋ se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛla. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛlɛ pʋyɔɔ mantalɩnɩ sɔnɔ ñɩɣyʋʋ kʋnɛ yɔ kɩ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 12:27) Yesu kaatisaa se Ɛsɔ sɔɔlɩm tɩŋa ɛla, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩlaʋ sɩm.