Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ SƆSƆƲ 6

Yesu kɛdɛzaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ

“Ñe-wiyaʋ kɔŋ ñɔ-yɔɔ.”​—Maatiyee 21:5

Yesu kɛdɛzaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 101

Ɛtalɩ Betaanii lɛ, Siimɔɔ mʋ-ɩ ɛ-tɛ se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ

Lazaarɩ neu Maarɩɩ labɩ nabʋyʋ nɛ pɩwɩzɩ samaɣ ɛlɛ Yesu ɖezi ɛ-tɔm.

ÑƲƲ 102

Wiyaʋ caɣ kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ nɛ ɛsʋʋ Yerusalɛm

Eyeba nɛ natʋ tɔm ndʋ tɩlaba ɛzɩ pɩnzɩ taŋga mbʋ yɔ, tɩ-kɔɔ pɩ-taa.

ÑƲƲ 103

Ɛtasɩ ɖɔɔnʋʋ wondu pɛdɩyaa templo taa

Mba pɛpɛdaɣ wondu Yerusalɛm taa yɔ, paa pɩɩwɛ ɛzɩ patɩmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ, ɛbɛ yɔɔ Yesu ya-wɛ se mɩlaa?

ÑƲƲ 104

Yuda mba nɩ Ɛsɔ nɔɔ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ

Tukaɣ ŋga wɛ weyi ɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ nɛ weyi ɛlɩzɩ tisuu mbʋ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-lakasɩ taa yɔ, pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 105

Ɛtɩŋnɩ hiyuu tɩʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa tisuu yɔɔ tɔm

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖoŋ sɔsɔŋ weyi tisuu wɛna yɔ, nɛ eheyi-wɛ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɔ Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ.

ÑƲƲ 106

Hayɩm yɔɔ aduwa naalɛ

Eduuye nɖɩ ɖɩ-taa abalʋ nɔɔyʋ tiyi ɛ-pɩyalaa naalɛ hayɩm taa nɛ nɖɩ ɖɩ-taa abalʋ nɔɔyʋ yebi ɛ-hayɩm nɛ haɖaa kañatʋ tɩnaa yɔ, aduwa ana a-naalɛ a-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 107

Wiyaʋ ya ɛyaa se pɔkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa

Toovenim taa lɛ, Yesu eduuye ɖɩnɛ ɖɩkɛ natʋ tɔm.

ÑƲƲ 108

Pañɩbɩ Yesu ɛlɛ patɩpɩzɩ pakpa-ɩ

Kajalaɣ lɛ, Farɩsɩ ñɩma takɩnɩ-ɩ, ɛlɛ patɩpɩzɩ-ɩ, pʋwayɩ Saduki ñɩma nɛ pʋwayɩ lɛ, pa-tɩŋa pala nɔɔ, ɛlɛ patɩpɩzɩ pakpa-ɩ pa-kpaca taa ɖɔɖɔ.

ÑƲƲ 109

Ekuli Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa wayɩ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu taa taawɛɛ leleŋ nɛ mba pataasɛɣ Ɛsɔ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

ÑƲƲ 110

Kɛdɛzaɣ evemiye nɖɩ Yesu wobi templo taa yɔ

Ɛtɩŋnɩ lelu kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ tɔm ndʋ tɩcɛyɩ siŋŋ yɔ.

ÑƲƲ 111

Apostoloowaa ñɩnɩɣ yʋsaɣ

Ɛ-tɔm calɩ pɩ-taa kɔm kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma alɩwaatʋ taa. Tɩkaɣ tasʋʋ pɩ-taa kɔm pʋwayɩ nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ yaa we?

ÑƲƲ 112

Pɛlaa hiu yɔɔ eduuye tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza

Yesu eduuye wɩlɩɣ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa hɔɔlʋʋ kaɣ kɛʋ lɔŋsɩnɖaa nɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ kɛ kɩmɛlɛmɩŋ na?

ÑƲƲ 113

Liidiye pɔɔyɩsɩ eduuye kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka

Eduuye nɖɩ Yesu tuwaa yɔ, ɖɩlɩzɩɣ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa se “pakaɣ haʋ ɛyʋ weyi ɛwɛna yɔ” tɩ-taa

ÑƲƲ 114

Krɩstʋ mʋ ɖoŋ se ɛhʋʋnɩ tɔm heŋ nɛ pʋŋ

Yesu tɩŋnɩ eduuye kɩbanɖɛ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛkaɣ tɩŋnʋʋ se ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɔm kpaagbaa hʋnʋʋ yɔ.

ÑƲƲ 115

Yesu kɛdɛzaɣ Paska tɔɔʋ ñɔtaa

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa tisaa se pɛhɛyɩɣ Yudaasɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 30 ɖeyi ɖeyi nɛ ɛpɛdɩnɩ-wɛ Yesu?

ÑƲƲ 116

Ɛtɔkaɣ kɛdɛzaɣ Paska lɛ, ɛha tɩ luzuu kɩɖaʋ kɩbaŋʋ

Pɩɖɩɣzɩ apostoloowaa se Yesu labɩ yom tʋmɩyɛ.

ÑƲƲ 117

Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ

Yesu ɖʋ ɛ-sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nɛ pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛlakɩ-sɩ paa pɩnaɣ ŋga Nisaŋ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye.

ÑƲƲ 118

Poyo sɔsɔtʋ yɔɔ

Apostoloowaa tɛm sɔʋ tɔm ndʋ Yesu wɩlɩ-wɛ ɖanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ yɔ.

ÑƲƲ 119

Yesu kɛnɩ Nʋmɔʋ, Toovenim nɛ Wezuu

Yesu wɩlɩ toovenim pɩlɩnɩ ɛzɩma ɛyʋ ɛñɔtɩnɩ Ɛsɔ yɔ.

ÑƲƲ 120

Pilinzi nzɩ sɩlʋlʋʋ pee yɔ nɛ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ Yesu

Ɛzɩma tɩyɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa “lʋlʋʋ pee”?

ÑƲƲ 121

“Ɩwɛɛ Abalɩtʋ! Mawabɩ Ɛjaɖɛ”

Yesu tɔma se ɛnʋ wabɩ ɛjaɖɛ, ɛzɩma tɩyɛ ɛjaɖɛ kʋ-ɩ nɛ ɛtɛ ɛwabɩ-ɖɩ?

Ñʋʋ 122

Yesu kɛdɛzaɣ adɩma ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ

Ɛwɩlɩ kpayɩ se ɛlabɩ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa ñʋŋ yabɩtʋʋ.

ÑƲƲ 123

Ɛtɩmɩnɩ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɩmnɩ Ɛsɔ se ‘ɖɛnɩ mɔ-yɔɔ caɖaɣ ŋga’? Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa sɩm mbʋ ɛcaɣ sɩbʋ yɔ, mbʋ kpaɣnɩ-ɩ sɔɔndʋ nɛ ɛcaɣ se ɛpɩsɩnɩ wayɩ?

ÑƲƲ 124

Ewoni ɛyaa nɛ pakpa Yesu

Yudaasɩ pɩzaɣ se ɛna Yesu ɖeɖe paa ɖoo hɛkʋ yɔ.

ÑƲƲ 125

Powoni Yesu Ana cɔlɔ nɛ pʋwayɩ powoni-i Kayifu cɔlɔ

Pamanɩ paɣtʋ yɔɔ nɛ pahʋʋnɩ Yesu tɔm.

ÑƲƲ 126

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Ɛzɩma tɩyɛ Pɩyɛɛrɩ weyi ɛɛwɛnɩ tisuu nɛ kpekpeka yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛha siɣye Yesu lɛɛ lɛɛ mbʋ?

ÑƲƲ 127

Sahedrɛɛ hʋnɩ-ɩ tɔm nɛ pʋwayɩ lɛ, powoni-i Pilaatɩ cɔlɔ

Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa lɩzɩ pa-lɩmaɣza kɩdɛkɛda pawɩlɩ.

ÑƲƲ 128

Pilaatɩ nɛ Eroodi patɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ

Ɛbɛ yɔɔ Pilaatɩ woni Yesu Eroodi cɔlɔ se ɛhʋʋnɩ-ɩ tɔm? Pilaatɩ taawɛɛnɩ ɖoŋ se ɛhʋʋnɩ Yesu tɔm yaa we?

ÑƲƲ 129

Pilaatɩ Lɩnɩ Yesu Nɛ Ɛyɔɔdɩ Se: “Ɩna Ɛyʋ Ɛnʋ”

Halɩ Pilaatɩ maɣmaɣ na Yesu wɛtʋ kɩbandʋ.

ÑƲƲ 130

Pakʋ Yesu tɔm nɛ pɛɖɛɣnɩ-ɩ se pakʋ-ɩ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi halaa mba pɛwɛɛ nɛ pewiɣ yɔ se pewii pa-maɣmaɣ nɛ pe-piya , pataawii-i?

ÑƲƲ 131

Pakam Wiyaʋ weyi ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ ɖaʋ yɔɔ

Yesu ha cee wayɩ lidaʋ nakʋyʋ ɛ nɛ mɩlaa mba pakama yɔ pa-taa kʋɖʋm.

ÑƲƲ 132

“Toovenim taa ɛnɛ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ”

Cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ, tɛtʋ ñamsʋʋ, nɛ templo taa pɩsaʋ sɔsɔʋ cɩyʋʋ, kɔʋ tɔm ñʋʋ kʋɖʋmʋʋ.

ÑƲƲ 133

Pɔñɔɔzɩ Yesu tomnaɣ nɛ powoni pepi

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se pepi Yesu pɩcɔ nɛ wɩsɩ ɖʋ?

ÑƲƲ 134

Pɩlaʋ wɛ kpɛɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu fema!

Yesu femtu wayɩ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa halɩñɩma pʋcɔ nɛ ɛ-apostoloowaa na-ɩ.

ÑƲƲ 135

Yesu fema nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ ɛyaa sakɩyɛ

Ɛzɩma Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pefezi-i?

ÑƲƲ 136

Galilee teŋgu kidiiliŋ yɔɔ

Tam nabudozo yɔ, pɔtɔzɩ Pɩyɛɛrɩ ɛzɩma ɛwɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm Yesu yɔɔ.

ÑƲƲ 137

Ɛyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ na-ɩ pʋcɔ Pantekooti kazandʋ talɩ

Efema nɛ pɩcɔɔ ɛkpa ɛsɔdaa lɛ, Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tam sakɩyɛ se ɛhaɣ-wɛ nabʋyʋ nɛ ɛzɩma palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.

ÑƲƲ 138

Krɩstʋ caɣ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ

Ɛbɛ Yesu ɖiɣni labʋ pɩcɔɔ nɛ e-koyindinaa kaakʋ talɩ?

ÑƲƲ 139

Yesu kaɣ kɔnʋʋ Paradisuu nɛ ɛtɛzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋzɩ e-nesi tɛɛ yɔ

Ɛwɛnɩ tʋmɩyɛ sakɩyɛ se ɛlakɩ pɩcɔɔ nɛ ɛɖʋzɩ kewiyaɣ Ɛsɔ, ɛ-caa nesi tɛɛ.