Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 8

Pese nɛ palɩɩ wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ nesi taa

Pese nɛ palɩɩ wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ nesi taa

MAATIYEE 2:13-23

  • YOSƐƐFƲ HƆƲ SEWA NƐ KIWOLO EGIPITI

  • YOSƐƐFƲ KPAƔ Ɛ-HƆƲ NƐ POWOLO PACAƔ NAZARƐƐTƖ

Yosɛɛfʋ fezi Maarɩɩ se eheyi-i tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ. Yehowa tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ ɛ-yɔɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: “Kʋyɩ ŋkpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo nɛ ŋse ŋmɛlɩ Egipiti nɛ ɩcaɣ peeɖe pɩkɔɔ pɩtalɩ meheyi-ŋ se ŋpɩsɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eroodi kɔŋ pɩɣa ñɩnʋʋ se ɛkʋ-kɛ.”​—Maatiyee 2:13.

Peeɖe peeɖe lɛ, Maarɩɩ, Yosɛɛfʋ nɛ pa-pɩyalʋ pakʋyɩnɩ ɖoo nɛ pese. Pɩɩpɔzaa se peseni ɖoo mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Eroodi nɩwa se tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa peɣzi-i. Ɛɛpɔzɩ-wɛ se papɩsɩ nɛ peheyi-i ɖenɖe Mesiya wɛɛ yɔ. Ɛlɛ pakpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ pekpe pɛ-tɛ patɩpɩsɩ ɛ-cɔlɔ. Piyeba nɛ Eroodi kɔ pana siŋŋ. Ɛñɩnaɣ kpem se ɛkʋ Yesu, pʋyɔɔ ɛha paɣtʋ se pakʋ abalɩbiya nzɩ sɩwɛnɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ pɩkpaɣ pitii yɔ, Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ nɛ tɛtʋ ndʋ payɩ tɩñɔtɩnɩ-tʋ yɔ, tɩ-taa. Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa mba palɩnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔ, tɔm ndʋ peheyi-i yɔ, ndʋ yebina nɛ ɛmaɣzɩ se ye ɛkʋ abalɩbiya nzɩ sɩwɛnɩ pɩnzɩ nzɩ yɔ, paa pɩɩla ɛzɩma ɛkpɛndɩɣnɩ Yesu.

Abalɩbiya tɩŋa kʋʋ mbʋ pɩɩkɛ kañatʋ sɔsɔtʋ kpem! Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ abalɩbiya ɛzɩma paakʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɛlɛ ɛzɩma piya nzɩ, si-ɖoonaa sʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ taa nɛ pama kubusi nɛ pewili yɔ, piyeba nɛ Bibl taa natʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaatɩŋnɩ nayʋ Yereemii yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa.​—Yereemii 31:15.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ powoba nɛ pacaɣ Egipiti ɛjaɖɛ taa. Nɛ ɖoo naayɛ taa lɛ, Yehowa tiyiyu tasɩ lɩʋ Yosɛɛfʋ yɔɔ ɖoziye taa. Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se: “Kʋyɩ ŋkpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo nɛ ŋpɩsɩ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pañɩnaɣ ka-sɩm yɔ, pasɩba.” (Maatiyee 2:20) Peeɖe Yosɛɛfʋ nɩ pɩ-taa se ɛ nɛ ɛ-hɔʋ papɩzɩɣ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ. Mbʋ pɩlaba nɛ Bibl taa natʋ tɔm ndʋ tɩtɔŋ se Ɛsɔ lɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ Egipiti yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa.​—Ozee 11:1.

 Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yosɛɛfʋ kaasɔɔlaa se ɛ-hɔʋ ɛpɩsɩ Yudee egeetiye taa nɛ kɩñɔtɩnɩ Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ ndʋ tɩ-taa kɩɩwɛɛ nɛ pʋcɔ kɩɖɛɣ Egipiti yɔ. Ɛlɛ ɛnɩɩ se Eroodi pɩyalʋ kɩdɛkɛdʋ Arcɛlaayuusi lɛɣzɩnɩ ɛ-caa lone taa nɛ ɛtɔkɩ kewiyitu Yudee yɔɔ. Ɛsɔ tɩŋnɩ ɖoziye naɖɩyɛ yɔɔ nɛ eheyi-i kaɖɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtalɩ-ɩ peeɖe yɔ. Pʋyɔɔ Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ pɔɖɔm nʋmɔʋ nɛ powolo ɖooo hayo kiŋ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ, tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ, tɩɩwɛ Galilee egeetiye taa. Pɩwɩlɩɣ se powobu peeɖe yɔ, poposi pa-tɩ nɛ Yerusalɛm, tɛtʋ ndʋ tɩ-taa Yuda mba Ɛsɔ sɛtʋ kpaaŋ wɛɛ yɔ. Nazarɛɛtɩ peeɖe Yesu caɣaa nɛ ɛpaɣlɩ, mbʋ pɩlaba nɛ natʋ tɔm ndʋ tɩtɔŋ se: “Pakaɣ-ɩ yaʋ se ‘Nazarɛɛtɩ tʋ’” yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa.​—Maatiyee 2:23.