Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 17

Yesu wɩlɩ tɔm Niikodɛm ɖoo naayɛ taa

Yesu wɩlɩ tɔm Niikodɛm ɖoo naayɛ taa

YOHANƐƐSƖ 2:23–3:21

  • YESU YƆƆDƲƲNƖ NIIKODƐM

  • ƐZƖMA TƖYƐ ‘PAÐAƔNƖƔ ƐYƲ LƲLƲƲ’?

Yesu wobi Yerusalɛm se ɛtɔɔ pɩnaɣ 30 tɛ Paska kazandʋ lɛ, ɛlabɩ piti lakasɩ sakɩyɛ. Piyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ. Yesu piti lakasɩ labɩ tʋmɩyɛ siŋŋ Niikodɛm yɔɔ. Ɛkɛ Farɩsɩ tʋ nɛ ɛtɛ ɛkɛ Sahedrɛɛ taa tɔm hʋyaa sɔsaa taa lɛlʋ. Ɛsɔɔlaa se ɛtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ, pʋyɔɔ ewobi Yesu cɔlɔ ɖoo taa; pɩtɩla sɔɔndʋ kpaɣaɣ-ɩ se ye Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa lalaa ɩna-ɩ Yesu cɔlɔ yɔ, paatasɩɣ-ɩ haʋ ñamtʋ, pʋyɔɔ ewobi peeɖe nɛ ɖoo.

Niikodɛm talɩ Yesu cɔlɔ lɛ, eheyi-i se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖɩsɩm mbʋ se ŋlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na nɛ ŋkɔɔ se ŋkɛ tɔm wɩlɩyʋ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla lakasɩ nzɩ ŋlakɩ yɔ, ye Ɛsɔ ɛfɛyɩ ɛ-cɔlɔ yɔ.” Peeɖe Yesu cosi Niikodɛm se “ye patɩɖaɣnɩ nɔɔyʋ lʋlʋʋ kɔyɔ”, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.​—Yohanɛɛsɩ 3:2, 3.

Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, Niikodɛm pɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩma papɩzɩɣ paɖaɣnɩ ɛyʋ lʋlʋʋ, ye ɛkpadɩyaa? Ɛpɩzɩɣ ɛɖaɣnɩ e-ɖoo lotu taa pɩsʋʋ se paɖaɣnɩ-ɩ lʋlʋʋ yaa we?”​—Yohanɛɛsɩ 3:4.

Toovenim taa lɛ, ɛtɩnɩɩ tɔm ndʋ Yesu caɣaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-taa. Pʋyɔɔ Yesu lɩzɩ-ɩ pɩ-taa se: “Ye patɩɖaɣnɩ ɛyʋ lʋlʋʋ lɩm nɛ fezuu kiɖeɖeu taa kɔyɔ, ɛɛpɩzɩɣ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.” (Yohanɛɛsɩ 3:5) Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ fezuu kiɖeɖeu tii ɛ-yɔɔ yɔ, palʋlɩ-ɩ “lɩm nɛ fezuu kiɖeɖeu taa.” Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, panɩ nɔɔ nakɛyɛ taŋ nɛ ɛsɔdaa se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi man-taa wɛ-ɩ nɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.” (Maatiyee 3:16, 17) Ɛsɔ tɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se Yesu pɩsɩ ɛ-Pɩyalʋ fezuu taa ñɩnʋ weyi ɛkaɣ sʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ. Pɩnzɩ cabɩ wayɩ lɛ, fezuu kiɖeɖeu tibi ɛyaa mba paatɛm-wɛ mɩyɩsʋʋ lɩm yɔ, pɔ-yɔɔ, pɩnaɣ 33 taa Pantekooti wiye, nɛ pɩwɩlɩ se paba ɖɔɖɔ paɖaɣnɩ-wɛ lʋlʋʋ nɛ papɩsɩ Ɛsɔ piya fezuu taa ñɩnzɩ.​—Tʋma Labʋ 2:1-4.

Tɔm ndʋ Yesu wɩlaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ, tɩ-taa nɩʋ kaawɛ kaɖɛ Niikodɛm. Pʋyɔɔ Yesu heyi-i tɔm lɛɛtʋ pɩlɩɩnɩ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛkɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Yesu tɔm se: “Ðooo lɔŋ taa lɛ, Moyizi siɣ ɖʋm lakʋ taa: Mbʋ yɔ pʋmʋnaa se pakpazɩ ɛyʋ Pɩyalʋ [ɖaʋ] yɔɔ nɛ pesiɣ-i, nɛ weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tam tam koboyaɣ.”​—Yohanɛɛsɩ 3:14, 15.

Pɩnzɩ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu lɛ, ɖʋmaa nabɛyɛ ñasaɣ Izrayɛɛlɩ piya. Nɛ pʋyɔɔ lɛ, paalubi ñɩɣyʋʋ ɖʋm nɛ pesiɣ se pɔcɔnɩ-ɩ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ. (Kɩgalʋʋ 21:9) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ palɩzɩ-wɛ sɩm yomiye taa nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ. Ðʋtʋ tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ Yesu tasɩ heyuu Niikodɛm se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tam tam wezuu.” (Yohanɛɛsɩ 3:16) Yesu paɣzʋʋ tɔm susuu yɔ, pɩlakɩ fenasɩ loɖo yɔ; lɛɛlɛɛyɔ ɛlɩzaa ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛnʋ kɛnɩnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyaa pɩzɩɣ patɩŋna nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ.

Yesu heyi Niikodɛm se: “Ɛsɔ titiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɛkʋ ɛjaɖɛ tɔm.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se etitiyi-i se ɛkɔɔ nɛ ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɔm nɛ ɛkʋ pɔ-tɔm nɛ ɛɖɩzɩ pa-tɩŋa. Ɛlɛ ɛzɩ Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, petiyi-i se “ɛya ɛjaɖɛ ñʋʋ.”​—Yohanɛɛsɩ 3:17.

Sɔɔndʋ yɔɔ Niikodɛm kɔm Yesu cɔlɔ ɖoo taa. Ye mbʋ, pɩlabɩ ɖeu se Yesu kɔ ɛ-tɔm ñʋʋ nɛ tɔm tʋnɛ: “Tɔm hʋʋ mbʋ, mbʋ yɔ se: Mintʋsʋʋ kɔm ɛjaɖɛ yɔɔ, nɛ ɛyaa sɔɔlɩ cɩkpɛndʋʋ nɛ pɩkɩlɩ mintʋsʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-lakasɩ taafɛyɩ ɖeu.  Tʋtʋyɛ taa, ɛyʋ weyi ɛlakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ, ɛpaɖɩɣ mintʋsʋʋ: Ɛɛkɔŋ mintʋsʋʋ taa se paana ɛ-lakasɩ nɛ pukuli ɛ-wayɩ. Ɛlɛ weyi ɛlakɩ tʋtʋyɛ tɔm yɔɔ yɔ, ɛñɩnɩɣ mintʋsʋʋ se pana ɛ-lakasɩ se sɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ lakasɩ.”​—Yohanɛɛsɩ 3:19-21.

Niikodɛm weyi ɛkɛ Farɩsɩ tʋ nɛ wɩlɩyʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu lakɩ Ɛsɔ tamaɣ taa yɔ, ɖɩ-tɔm. Lɛɛlɛɛyɔ, pɩpɔzʋʋ se ɛmaɣzɩ tɔm ndʋ ɛnɩwa yɔ, tɩ-yɔɔ.