Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 30

Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ

Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ

YOHANƐƐSƖ 5:17-47

  • YESU CAA KƐLƐ ƐSƆ

  • SƖÐAA FEZUU LIDAƲ

Yuda mba nabɛyɛ kʋyɩ Yesu yɔɔ se pɩtaapɔzɩ se ɛwaa kʋdɔmɩŋ Sabaatɩ wiye lɛ, ecosi-wɛ se: “Man-Caa lakɩ tʋmɩyɛ tam, ma ɖɔɖɔ malakɩ tʋmɩyɛ.”​—Yohanɛɛsɩ 5:17.

Toovenim, mbʋ Yesu lakaɣ yɔ, pɩtaakaɖɩɣnɩ Sabaatɩ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ. Ɛsɔ tʋma kɩbana labʋ ɛnɩɣzaɣna nɛ esusuu tɔm nɛ ɛwaɣ ɛyaa kʋdɔmɩŋ. Ye mbʋ, paa evemiye nɖɩ lɛ, Yesu lakaɣ kɩbam. Ɛlɛ tɔm ndʋ ecosi mba pakaɖaɣnɩ-ɩ yɔ, tiyeba nɛ pɛtɛzɩ pana kɔʋ siŋŋ nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ-ɩ. Ɛbɛ yɔɔ pañɩnɩɣ se pakʋ-ɩ?

Pamaɣzaɣ se Yesu maɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ ɛwaɣ kʋdɔndɩnaa sabaatɩ wiye. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɩzɩ-wɛ siŋŋ se Yesu yaɣ ɛ-tɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ. Pamaɣzaɣ se Yesu tʋ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se ɛkɛ Yehowa Pɩyalʋ yɔ, nɛ pa-lɩmaɣza taa lɛ, ɛ-tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ Ɛsɔ yɔɔ. Ɛlɛ Yesu taaseɣ-wɛ sɔɔndʋ, ecosi-wɛ nɛ ɛwɩlɩ kpayɩ se ɛ-Caa kɛlɛ Ɛsɔ. Eheyi-wɛ se: “Caa sɔɔlɩ Pɩyalʋ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɩ pɩtɩŋa mbʋ ɛlakɩ yɔ. Ɛkaɣ-ɩ wɩlʋʋ tʋma sɔsɔna wena akɩlɩ anɛ yɔ yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 5:20.

Caa kɛnɩnɩ Wezuu Hayʋ nɛ caanaʋ taa lɛ, ɛlɩzaa ɛwɩlɩ se toovenim taa, ɛ-cɔlɔ wezuu lɩɣna pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛɛha ɛyaa nabɛyɛ ɖoŋ se pefezi sɩɖaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Yesu wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Ðɔɖɔ ɛzɩ Caa fezuu sɩɖaa nɛ ɛhaɣ-wɛ wezuu yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Pɩyalʋ haɣ wezuu weyi e-liu wɛ-ɩ yɔ.” (Yohanɛɛsɩ 5:21) Tɔm kɩbandʋ tʋnɛ tɩhaɣ ɛyaa lidaʋ cee wayɩ yɔɔ. Halɩ pɩtɩŋnɩ Yesu tɔm susuu yɔɔ lɛ, ɛɛtɛm paɣzʋʋ fezuu mba pasɩbɩ fezuu taa yɔ. Pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Weyi ewelisi mɔn-tɔm nɛ etisiɣ weyi etiyi-m yɔ, ɛ-yɔɔ yɔ, ehikiɣ tam tam wezuu nɛ paahʋʋnɩ-ɩ tɔm, ɛlɛ ɛlɩ sɩm taa nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛ-ɛza.”​—Yohanɛɛsɩ 5:24.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, tɔm natʋyʋ taawɛɛ nɛ tɩwɩlɩɣ se Yesu tɛm fezuu sɩɖʋ nɔɔyʋ, ɛlɛ eheyi mba pakaɖaɣnɩ-ɩ yɔ se sɩɖaa kaɣ fem. Ɛyɔɔdaa se: ‘Ñɩɣyʋʋ talɩɣ nɛ mba pɛwɛ pɩlaŋ taa yɔ, Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ pe-kpeekpe yaʋ, nɛ pefe.’​—Yohanɛɛsɩ 5:28, 29.

Paa Yesu ɛlakɩ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ Ɛsɔ tamaɣ taa kɔyɔ, ɛlɩzɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se eluzuu ɛ-tɩ Ɛsɔ tɛɛ, ɛtɔm se: “Maapɩzɩɣ mala nabʋyʋ ma-maɣmaɣ yem, . . . Maañɩnɩɣ mɔn-sɔɔlɩm yɔɔ labʋ, ɛlɛ weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm yeke yɔɔ labʋ.” (Yohanɛɛsɩ 5:30) Ɛlɛ, Yesu yɔɔdaa se tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Ɛsɔ tiyi-i yɔ, ɛtɩlabɩtɩ-ɖɩ se paa weyi ɛna. Ɛlɛ pɩtasɩnɩ Yesu maɣmaɣ tɔm lɛ, nabʋyʋ ɖɔɖɔ pɩzaɣ se pɩsɩnɩ mba pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ nɛ patɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛkɔm labʋ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ tɔm tʋnɛ: “Itiyi Yohanɛɛsɩ [Lɩm Mɩyɩsɩyʋ] cɔlɔ nɛ eheyi-mɩ aseɣɖe tɔm toovenim.”​—Yohanɛɛsɩ 5:33.

Pɩtɩla, mba pakaɖɩɣnɩ Yesu yɔ, paatɛm naʋ se pɩlakɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ, Yohanɛɛsɩ kaayɔɔdɩ weyi ɛkaɣ kɔm ɛ-wayɩ yɔ, ɛ-tɔm Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se ɛnʋ kɛnɩnɩ “Nayʋ” nɛ “Krɩstʋ.” (Yohanɛɛsɩ 1:20-25) Yesu tɔzɩ mba pakaɖaɣnɩ-ɩ yɔ ñamtʋ ndʋ paawɛnɩ Yohanɛɛsɩ weyi pɔtɔ-ɩ salaka lɛɛlɛɛyɔ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Yohanɛɛsɩ kaakɛ fɩtɩla ŋgʋ kɩñakaɣ nɛ kɩñandɩɣ nɛ ɩsɔɔlɩ se ihiɣ ki-mintʋsʋʋ alɩwaatʋ pazɩ yɔ.” (Yohanɛɛsɩ 5:35) Paa mbʋ yɔ, ɛlabɩ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ.

Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Tʋma wena malakɩ yɔ [pɩkpɛndɩnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ mbʋ pɩ-yɔɔ pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ], akɛnɩ-m aseɣɖe se Caa tiyi-m.” Pɩtasɩ lɛ, Yesu wobi pɩ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛnʋ eɖeziɣni-m tɔm.” (Yohanɛɛsɩ 5:36, 37) Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, Yehowa lɩzɩ ɛ-yɔɔ aseɣɖe.​—Maatiyee 3:17.

Ye mbʋ, mba pakaɖaɣnɩ Yesu nɛ paatisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ, pataawɛɛnɩ kawanaɣ nakɛyɛ. Masɩ nzɩ pɔtɔŋ se palakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, nzɩ wɩlɩɣna se Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Pʋyɔɔ Yesu kɔ tɔm ñʋʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Ye ikitisaɣ Moyizi yɔɔ kɔyɔ, ikitisi ɖɔɖɔ mɔ-yɔɔ; mɔn-tɔm ɛmawa. Ɛlɛ ye iitisiɣ ɛma ndʋ yɔ, tɩ-yɔɔ kɔyɔ, ɛzɩma ɩlakɩ nɛ itisi mɔn-tɔm yɔɔ?”​—Yohanɛɛsɩ 5:46, 47.