Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 130

Pakʋ Yesu tɔm nɛ pɛɖɛɣnɩ-ɩ se pakʋ-ɩ

Pakʋ Yesu tɔm nɛ pɛɖɛɣnɩ-ɩ se pakʋ-ɩ

MAATIYEE 27:31, 32 MAARKƖ 15:20, 21 LUKA 23:24-31 YOHANƐƐSƖ 19:6-17

  • PILAATƖ ÑAKƖ PANA SE ƐYA YESU ÑƲƲ

  • PAKƲ YESU TƆM NƐ PƐÐƐNƖ-Ɩ SE PAKƲ-Ɩ

Pawɩlɩ Yesu ñaŋ nɛ paɖʋ-ɩ fɛyɛ siŋŋ, nɛ Pilaatɩ ñaɣ pana se ɛya ɛ-ñʋʋ, ɛlɛ pitiheyi cɔjɔnaa nɛ Yesu koyindinaa lalaa natʋyʋ. Pañɩnɩɣ kpem se Yesu ɛsɩ. Pɛwɛɛ nɛ pokou se: “Kamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ, kamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ.” Pilaatɩ cosi-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ ɩkpaɣ-ɩ nɛ ɩkamɩ-ɩ: Maanaɣ ɛ-kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ.”—Yohanɛɛsɩ 19:6.

Pilaatɩ nawa se tɔm ndʋ Yuda ñɩma yɔɔdɩ Yesu yɔɔ yɔ, komina paɣtʋ taa lɛ, pɩtɩpɔzɩ se pakʋ-ɩ. Ɛlɛ ɛzɩ ɛmanɩ Ɛsɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ pɩpɔzʋʋ se pakʋ-ɩ? Yuda ñɩma pɩsɩ tɔm ndʋ paayɔɔdɩ ɛ-yɔɔ Sahedrɛɛ ɛzɩdaa se ɛtʋ Ɛsɔ yɔ, tɩ-yɔɔ. Peheyi Pilaatɩ se: “Ðɩwɛnɩ paɣtʋ natʋyʋ, nɛ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɛsɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaɣ ɛ-tɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ.” (Yohanɛɛsɩ 19:7) Pilaatɩ taanɩɩ tɔm ndʋ.

Pilaatɩ pɩsɩ ɛ-kʋjɔŋ tɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛtɩŋna nɛ ɛya Yesu weyi panazɩ-ɩ siŋŋ yɔ, ɛ-ñʋʋ ɛzɩ ɛ-halʋ kaaɖozuu nɛ eheyi-i yɔ. (Maatiyee 27:19) Tɔm ndʋ Yuda ñɩma yɔɔdɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, tɩɖɩɣzɩ Pilaatɩ se salaka tʋ ɛnɛ ɛyɔɔdaa se ɛkɛ “Ɛsɔ Pɩyalʋ.” Pilaatɩ nawa se Yesu kɛnɩ Galilee tʋ. (Luka 23:5-7) Paa mbʋ yɔ, ɛtasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ŋlɩnɩ le?” (Yohanɛɛsɩ 19:9) Ɛzɩ Pilaatɩ maɣzaɣ se Yesu kaatɛm wezuu caɣʋ nɛ pɩtɩla, ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ?

Yesu kaatɛm heyuu Pilaatɩ kpayɩ se ɛkɛ wiyaʋ, ɛlɛ e-Kewiyaɣ tɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ. Yesu taasɔɔlɩ se ɛɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ yɔ. Pʋyɔɔ esum ɖiɣ ɖiɣ. Ɛzɩma Yesu ticosi natʋyʋ yɔ, pɩwɩzɩ Pilaatɩ siŋŋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋŋyɔɔdʋʋnɩ-m yaa? Ŋŋsɩŋ se mɛwɛnɩ ɖoŋ se mankamɩ-ŋ, nɛ mɛwɛɛnɩ ɖoŋ se meyebi-ŋ?”—Yohanɛɛsɩ 19:10.

Yesu cosi-i tobi yem se: “Ye pɩtaaha-ŋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ kɔyɔ, ŋtaafɛyɩnɩ nɔɔ nakɛyɛ mɔ-yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛkpa-m nɛ ɛcɛlɩ-ŋ yɔ, ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm.” (Yohanɛɛsɩ 19:11) Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩtɩkɛ ɛyʋ kʋɖʋm nɔɔyʋ kɩwɛɛkɩm tɔm Yesu yɔɔdaɣ. Ɛlɛ Kayifu, Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ nɛ ɛyaa lalaa mba pɛkpɛyɩ ɛ-sɩm tɔm yɔ, pa-kɩdɛkɛdɩm tɔm Yesu yɔɔdaɣ se pɩkpaɖɩ Pilaatɩ ñɩmbʋ.

Yesu yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ palabɩ tʋmɩyɛ Pilaatɩ yɔɔ siŋŋ nɛ sɔɔndʋ kpa-ɩ se toovenim pɩtɩla yɔ, ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Pʋyɔɔ ɛɖaɣnɩ pana ñaɣʋ se ɛya Yesu ñʋʋ. Ɛlɛ, Yuda ñɩma tasɩ tɔm lɛɛtʋ yɔɔdʋʋ nɛ tɩɖʋ sɔɔndʋ Pilaatɩ. Pakʋyɩ ɛ-yɔɔ se: “Ye ŋyebi-i kɔyɔ, ŋtɩkɛ Sezaarɩ ɛgbaɣdʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛyaɣ ɛ-tɩ se wiyaʋ yɔ, ɛlɩɣ Sezaarɩ wayɩ.”—Yohanɛɛsɩ 19:12.

Pilaatɩ tasɩ lɩzʋʋ Yesu samaɣ ɛzɩdaa nɛ ewolo ɛcaɣ e-kpelaɣ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ samaɣ se: “Mi-wiyaʋ kɔyɔ.” Ɛlɛ samaɣ wɛɛ kubusi mabʋ yɔɔ se: “Ðɔkɩ-ɩ, ɖɔkɩ-ɩ; kamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ.” Pilaatɩ lʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Manka mi-wiyaʋ [ɖaʋ] yɔɔ?” Yuda ñɩma nɩ siziŋ siŋŋ Roma kewiyaɣ nesi tɛɛ, paa mbʋ yɔ, cɔjɔnaa sɔsaa cosi Pilaatɩ se: “Sezaarɩ wayɩ ɖɩfɛyɩnɩ wiyaʋ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ.”—Yohanɛɛsɩ 19:14, 15.

Sɔɔndʋ kpa Pilaatɩ nɛ tɔm ndʋ Yuda ñɩma yɔɔdaɣ yɔ, nɛ ɛha nʋmɔʋ se pakʋ Yesu. Sɔɔjanaa hɔzɩ toko kɩsɛɛmʋʋ ŋgʋ paasu-i yɔ, nɛ posuu-i ɛ-maɣmaɣ e-tokonaa. Pɩwɛɛ se Yesu ɛsɩɣlɩ ɖaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pakaɣ-ɩ kam nɛ ɛsɩ yɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ pɛwɛ Kemeɣa, Nisaŋ kɩyakʋ hiu nɛ naanza ŋgʋ tanaŋ tɛɛ. Kpaɣnɩ ɖooo Saɖakawaɣ tanaŋ tɛɛ pala Yesu fem yɔ ɛtɩhɛzɩ, paɖʋ-ɩ ɖɔɖɔ wɩzasɩ ndɩ ndɩ. Lɛɛlɛɛyɔ, sɔɔjanaa nawa se Yesu ɖoŋ tɛma nɛ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ se ɛtanɩ ɖaʋ ŋgʋ, pʋyɔɔ pakpanɩ ɖoŋ nʋmɔɖɔnʋ Siimɔɔ  weyi ɛlɩnɩ Afrika tɛtʋ ndʋ payaɣ se Siirɛɛnɩ yɔ, tɩ-taa yɔ, se ɛsɩɣlɩ-kʋ nɛ ewoni ɖenɖe pɩwɛɛ se pakʋ Yesu yɔ. Pɛɖɛɣaɣnɩ-ɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ tɩŋɩɣ-wɛ, nabɛyɛ wɛɛ pewiliɣ ɛzɩma pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ wɩzasɩ Yesu yɔ, pɩ-yɔɔ.

Yesu heyi halaa mba pewiɣaɣ-i yɔ se: “Yerusalɛm pɛlaa, itaawii mɔ-yɔɔ, iwii mɩ-maɣmaɣ mɩ-yɔɔ nɛ mi-piya yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ kaɣ kɔm nɛ hɩla wena patɩmʋzɩ-yɛ yɔ, akaɣ tɔm pʋŋ se: ‘Ɩkpɛzɩ ɩɖa ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩsɩ.’ Pakaɣ heyuu piyisi se: ‘Ihuuzi ɖɔ-yɔɔ.’ Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye palabɩ tɩʋ lɛŋ ŋgʋ mbʋ yɔ, paala tɩʋ kɩwɩlʋʋ ɛzɩma lɛ?”—Luka 23:28-31.

Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ tɔm Yesu yɔɔdaɣ. Ðɩɩwɛ ɛzɩ tɩʋ ŋgʋ kiɖiɣni wɩlʋʋ, ɛlɛ kɩtɩwɩlɩta pɩtɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba petisi ɛ-yɔɔ yɔ, paawɛnɩ pɛ-ɛza. Ɛlɛ, Ɛsɔ kaɣ lɩzʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba nɛ hɔɔlʋʋ lɛ, Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ kaɣ pɩsʋʋ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩsɩbɩ fezuu taa, ɛzɩ tɩʋ kɩwɩlʋʋ yɔ. Ɛyaa kaɣ wiluu siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ Roma sɔɔjanaa yɔɔ nɛ ɛhɔ Izrayɛɛlɩ nɩŋgbaaŋ yɔ.