Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 118

Poyo sɔsɔtʋ yɔɔ

Poyo sɔsɔtʋ yɔɔ

MAATIYEE 26:31-35 MAARKƖ 14:27-31 LUKA 22:24-38 YOHANƐƐSƖ 13:31-38

  • YESU TASƖ LƆŊ PƖLƖƖNƖ LONA SƆSƆNA ÑƖNƲƲ YƆƆ

  • PEHEYI PƖYƐƐRƖ SE ƐKAƔ KPƐZƲƲ SE ƐƐSƖŊ YESU

  • SƆƆLƖM PASƖŊNƖ YESU WAYƖ TƖŊƖYAA

Yesu nɛ apostoloowaa pɔtɔɔ Paska nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkɔ pa-naataŋ lɩm se ɛwɩlɩ-wɛ se pɩcɛyaa se pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzaa se ɛtasɩ-wɛ lɔŋ ɛnɩ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pawɩlaa se pɛwɛnɩ ɛjandʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pakpaɣ pa-tɩ nɛ paha-ɩ, ɛlɛ paawɛɛ nɛ poyou se pana se akɛ sɔsɔ pa-taa. (Maarkɩ 9:33, 34; 10:35-37) Ðanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ, patasɩ you sɔsɔtʋ yɔɔ.

Toovenim, apostoloowaa “yowaɣni ɖama pa-taa pe-yeke se pana se pɛ-hɛkʋ taa lɛ akɩlaa.” (Luka 22:24) Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩtaala Yesu leleŋ se apostoloowaa ɖiɣni you sɔsɔtʋ yɔɔ. Ɛlɛ ɛbɛ ɛlaba?

Yesu tɩkalɩ-wɛ, ɛlɛ ɛkpaɣ suuɖu nɛ ɛcɔlɩnɩ pa-lɩmaɣza nɛ eheyi-wɛ se: “Ɛjaɖɛ yɔɔ awiya ñazɩɣ pɛ-ɛyaa. Nɛ pɛwɛnɩ mba pɔ-yɔɔ ɖoŋ yɔ, paba yaɣ-wɛ se pɔ-ɖɔkɩyaa. Mɩ yɔ, ɩtaala mbʋ. . . . Mbʋ pʋyɔɔ yɔ akɛ sɔsɔ, weyi ɛcaɣ ɛtɔkɩ yɔ, yaa weyi ɛɖʋʋ lɩm yɔ?” Pʋwayɩ lɛ, ɛtɔzɩ-wɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɛwɛɛ nɛ ɛhaɣ-wɛ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ma yɔ, mɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa ɛzɩ lɩmɖʋyʋ yɔ.”—Luka 22:25-27.

Paa apostoloowaa ɛtaatalɩ pilim yɔ, pɔñɔnɩ Yesu kpam kala sakɩyɛ taa. Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Mɔñɔɔzʋʋ-mɩ kewiyaɣ ŋga Caa ñɔɔzɩ-m yɔ.” (Luka 22:29) Ɛyaa panɛ patɩŋaɣ Yesu nɛ pa-laŋɩyɛ pilim. Pʋyɔɔ ɛɖʋ-wɛ nɛ ɛgbɛyɛ se ɛ nɛ wɛ pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu.

Paa waɖɛ sɔsɔɖɛ ɖɩnɛ ɖɩɖaŋ apostoloowaa yɔ, pɩtɩlɛɣzɩ po-tomnaɣ ŋga katɩtalɩ pilim yɔ. Yesu heyi-wɛ se: “Sataŋ pɔzɩ nʋmɔʋ se ɛñamsɩ-mɩ nɛ ɛfalɩ-mɩ ɛzɩ mɩla” wena pafalɩɣ nɛ amɩzɩɣ yɔ. (Luka 22:31) Eheyi-wɛ ɖɔɖɔ se: “Mi-kpeekpe, pɩkaɣ-mɩ cɔzʋʋ kiii mɔ-yɔɔ ɖoo ana. Pamawa se: ‘Mankaɣ mabʋ ninɖiɣyu nɛ wondu mɩzɩ.’”—Maatiyee 26:31; Zekariya 13:7.

Peeɖe Pɩyɛɛrɩ mabɩ ɛ-laŋɩyɛ taa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Paa pɩcɔzʋʋ lalaa kiii ñɔ-yɔɔ kɔyɔ, ma yɔ, pɩɩkaɣ-m cɔzʋʋ ñɔ-yɔɔ kaaʋ.” (Maatiyee 26:33) Peeɖe Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo tam nabʋlɛ ɖoo ana a-taa lɛ, ɛkaɣ kpɛzʋʋ se ɛɛsɩŋɩ-ɩ. Paa mbʋ yɔ, Yesu tasɩ-ɩ heyuu se: “Ɛlɛ mantɩmɩ ñɔ-yɔɔ se ñe-tisuu ɛtaamʋʋ. Mbʋ lɛ ña yɔ, ŋpɩsɩ ña-laŋɩyɛ lɛ, ŋkpazɩ ño-koobiya ɖoŋ!” (Luka 22:32) Pɩyɛɛrɩ ɖaɣnɩ ɛ-laŋɩyɛ taa mabʋ se: “Paa pɩwɛɛ se ma nɛ ŋ ɖɩkpɛndɩ ɖɩsɩ yɔ, maakaɣ-ŋ kizuu.” (Maatiyee 26:35) Apostoloowaa lalaa yɔɔdɩ mbʋ ɖɔɖɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Mɛnkpɛndɩ mɛwɛ mɩ-cɔlɔ alɩwaatʋ pazɩ na. Ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ. . . Nɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ meheyuu Yuda mba yɔ, meheyiɣ-mɩ ɖɔɖɔ mbʋ lɛɛlɛɛyɔ: ‘Ðenɖe mowoki yɔ, ɩɩpɩzɩɣ wobu.’” Nɛ ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Manɖʋʋ-mɩ paɣtʋ kɩfatʋ: Ɩsɔɔlɩ ɖama. Ɛɛɛ, ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩsɔɔlɩ ɖama mbʋ. Mbʋ pɩwɩlɩɣ ɛyaa kpeekpe se ɩkɛ mɔn-tɔmmʋyaa yɔ, mbʋ lɛ mɩ-ɖama sɔɔlʋʋ.”—Yohanɛɛsɩ 13:33-35.

Yesu heyi-wɛ se ɛɛtasɩɣ wɛʋ pɔ-cɔlɔ nɛ pileɖi lɛ, Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ŋwoki le?” Yesu cosi-i se: “Ðenɖe mowoki yɔ, ŋŋpɩzɩɣ ŋkɔɔ lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɛ ŋkaɣ ma-wayɩ tɩŋʋʋ.” Pɩɖɩɣzɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ maapɩzɩɣ mantɩŋɩ-ŋ lɛɛlɛɛyɔ? Mansɩkɩ ñɔ-yɔɔ sɩm.”—Yohanɛɛsɩ 13:36, 37.

Yesu yɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ eetiyi apostoloowaa se powolo posusi tɔm Galilee egeetiye taa ɛlɛ pataakpaɣ liidiye yaa huyiŋ yɔ, tɩ-tɔm. (Maatiyee 10:5, 9, 10) Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɩtɛɖɩ nabʋyʋ?” Pocosi-i se: “Aayɩ.” Ɛlɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se pala kɩyakɩŋ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩ-taa? Yesu heyi-wɛ se: “Weyi ɛwɛnɩ kabʋa lɛ, ɛkpaɣ, weyi ɛwɛnɩ kpɔndɔyʋʋ lɛ, ɛkpaɣ-kʋ, nɛ weyi  ɛfɛyɩna yɔ, ɛpɛdɩ e-ekusuye nɛ ɛya laɣɖɛ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se: Pɩwɛɛ se tɩla, tɔm ndʋ pama mɔ-yɔɔ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa yɔ, se: ‘Paɖʋzɩ-ɩ ɛyaa kʋyaa hɛkʋ taa.’ Mbʋ lɛ, paayɔɔdɩ mɔn-tɔm ndʋ yɔ, tɩwɩzɩ labʋ.”—Luka 22:35-37.

Alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ Yesu kam ɖaʋ yɔɔ kɩwɛɛkɩm laɖaa hɛkʋ taa yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-wayɩ lɛ, nazɩm sɔsɔm kaɣ kɔm e-wayɩ tɩŋɩyaa yɔɔ. Apostoloowaa maɣzaɣ se pɛtɛm pa-tɩ ñɔɔzʋʋ, pʋyɔɔ pocosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, . . . laɣɖa naalɛ wɛ cɩnɛ yɔ.” Ecosi-wɛ se: “Pɩmaɣ ɖeyi ɖeyi.” (Luka 22:38) Yesu kaɣ tɩŋnʋʋ laɣɖa yaa sɩsɩ nzɩ sɩ-naalɛ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ lɛɛtʋ.