Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 138

Krɩstʋ caɣ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ

Krɩstʋ caɣ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ

TƲMA LABƲ 7:56

  • YESU CAƔ ƐSƆ NƖWAŊ YƆƆ

  • SƆƆLƖ PƖSƖ YESU TƆMKPƐLƖKƖYƲ

  • MBƲ PƲYƆƆ PƖWƐƐ SE ÐƖMƐYƖ YƆ

Fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kitibi Pantekooti wiye yɔ, kɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se toovenim lɛ, Yesu wɛ ɛsɔdaa. Ɛlɛ pʋwayɩ nabʋyʋ tasɩ labʋ nɛ pɩwɩlɩ ɖɔɖɔ se ɛwɛ ɛsɔdaa. Pʋcɔ nɛ payaɣ Etiyɛɛnɩ pɛɛ se pʋyɔɔ esusuu tɔm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Ɩna, manaɣ ɛsɔdaa tʋlaa nɛ Ɛyʋ Pɩyalʋ sɩŋ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ.”​—Tʋma Labʋ 7:56.

Yesu kpa ɛ-Caa cɔlɔ ɛsɔdaa lɛ, ɛɖaŋ se ɛ-Caa ɛha-ɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm paayɔɔdɩ Masɩ taa yɔ. Daviid kaamawa se: “[Yehowa] heyi man-Kɩbaɣlʋ [Yesu] se: ‘Caɣ ma-nɩwaŋ yɔɔ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mansɩɣ ño-koyindinaa ña-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ.’” Alɩwaatʋ kɔma nɛ tɩtalɩ lɛ, ‘ewolo nɛ ɛtɔɔ kewiyitu e-koyindinaa hɛkʋ taa.’ (Keɣa 109:1, 2) Ɛlɛ, pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ talɩ nɛ Yesu yooni e-koyindinaa lɛ, ɛbɛ ɛlakaɣ ɛsɔdaa?

Krɩstʋ ɛgbɛyɛ ñɔ pɩnaɣ 33 Pantekooti wiye. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yesu paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba ɛta-wɛ num yɔ, pɔ-yɔɔ. (Koloosi 1:13) Eɖiyi-wɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ taa nɛ ɛñɔɔzɩ-wɛ ɖɔɖɔ se papɩzɩ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ ɛkaɣ-wɛ ɖʋʋ pʋwayɩ yɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ? Pa-taa mba pɛwɛɣ siɣsiɣ nɛ piwolo pɩtalɩ pa-sɩm yɔ, pakaɣ-wɛ fezuu nɛ pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu e-Kewiyaɣ taa.

Mba pa nɛ Yesu pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu yɔ, pa-taa lɛlʋ payaɣ se Sɔɔlɩ. Hɩɖɛ nɖɩ pakɩlɩ-ɩ sɩmnʋʋ yɔ, nɖɩ lɛ, Roma hɩɖɛ Pɔɔlɩ, nɛ ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ tɔm susuu nʋmɔʋ taa. Ɛɛkɛ Yuda tʋ weyi ɛwɛ kpekpeka Ɛsɔ Paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛlɛ Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa kaacɛtɩ-ɩ nɛ halɩ ɛ-taa kaawɛ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ payakaɣ pɛɛ Etiyɛɛnɩ yɔ. Pʋyɔɔ ‘Sɔɔlɩ taanaɣ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛzɩyɛ, ɛwɩlaɣ-wɛ ñaŋ nɛ ɛkʋʋ-wɛ.’ Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, ɛkʋyɩ se ɛɖɛɣ Damaasɩ Kɩbaɣlʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa wayɩ. Cɔjɔ sɔsɔ Kayifu tiyini-i se ewolo nɛ ɛkpa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛpɩsɩnɩ-wɛ Yerusalɛm. (Tʋma Labʋ 7:58; 9:1) Ɛlɛ, ɛwɛ Damaasɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, pɩñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ ñɩlɩsɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛtɔlɩ tataa.

Ɛnɩɩ nɔɔ nakɛyɛ taŋ se: “Sɔɔlɩ, Sɔɔlɩ! Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlɩɣ ma-wayɩ?” Sɔɔlɩ cosi se: “Ñɛ anɩ, Caa?” Nɔɔ ŋga kocosi-i se: “Ma yɔ Yesu weyi ŋlɩɣ ɛ-wayɩ yɔ.”​—Tʋma Labʋ 9:4, 5.

Yesu heyi Sɔɔlɩ se ewolo Damaasɩ tɛtʋ taa nɛ peheyi-i tɔm natʋyʋ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se nɔɔyʋ eɖiyi nɛ  pʋcɔ ɛtalɩ peeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩñalɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩɩlɩ ɛ-yɔɔ yɔ, ɖɩyʋlʋnzɩ ɛ-ɛza. Pʋwayɩ lɛ, Yesu tɩŋnɩ natʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ Anaanɩyaasɩ, weyi ɛɛkɛ ɖɔɖɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ Damaasɩ tɛtʋ taa yɔ. Yesu heyi Anaanɩyaasɩ ɖenɖe ewolo nɛ ɛkatɩ Sɔɔlɩ yɔ. Sɔɔndʋ kpaɣaɣ Anaanɩyaasɩ, ɛlɛ Yesu ha-ɩ abalɩtʋ nɛ eheyi-i se: “Malɩzɩ-ɩ se ɛkpaɣ ma-hɩɖɛ nɛ ewoni sɩɩnaa layaa nɛ awiya nɛ Izrayɛɛlɩ piya cɔlɔ.” Pɩla mbʋ nɛ Sɔɔlɩ ɛza kuli nɛ “ɛsʋʋ Ɛsɔ kuduyiŋ tɛɛ” Damaasɩ tɛtʋ taa peeɖe “nɛ ɛwɩlɩɣ se Yesu Krɩstʋ kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.”—Tʋma Labʋ 9:15, 20.

Yesu sɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa nɛ powolo tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɛpaɣzaa yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Ɛsɔ wazɩ-wɛ nɛ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ, ɖɩlʋlɩ pee kɩbana. Yesu wɩlɩ ɛ-tɩ Pɔɔlɩ Damaasɩ nʋmɔʋ taa nɛ pɩla ɛzɩ pɩnzɩ 25 mbʋ yɔ lɛ, Pɔɔlɩ ma se: “Tɔm kɩbandʋ ndʋ posusi-tʋ ɛyaa kpeekpe.”​—Koloosi 1:23.

Pɩnzɩ cabɩ wayɩ lɛ, Yesu lɩzɩ natʋ tɔm sakɩyɛ nɛ ɛwɩlɩ apostoloo kʋsɔɔlʋ Yohanɛɛsɩ. Natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl takayaɣ ŋga payaɣ se Natʋ yɔ ka-taa. Toovenim taa lɛ, pɩtɩŋnɩ natʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, Yohanɛɛsɩ pɩzaa nɛ ɛna Yesu kɔmtʋ e-kewiyitu ɖoŋ taa. (Yohanɛɛsɩ 21:22) Pɩtɩŋnɩ natʋ yɔɔ lɛ, ‘pokuli Kɩbaɣlʋ kɩyakʋ nɛ pawɩlɩ Yohanɛɛsɩ.’ (Natʋ 1:10) Ðooye kɩyakʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ?

Bibl natʋ tɔm taa tazʋʋ camɩyɛ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se “Kɩbaɣlʋ kɩyakʋ” paɣzɩ ɖa-alɩwaatʋ taa. Pɩnaɣ 1914 taa palabɩ you ŋgʋ payaɣ se Caama you kajalaɣ ñɩŋgʋ yɔ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, yoŋ, ñɔɔsɩ, tɛtʋ ñamsʋʋ, nɛ yʋsasɩ lɛɛsɩ sakɩyɛ lɩzaa pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ‘Yesu kɔmtʋ’ nɛ “ɛjaɖɛ tɛm” yʋsaɣ ŋga eeheyi kɔ-tɔm ɛ-apostoloowaa yɔ, keɖiɣni labʋ. (Maatiyee 24:3, 7, 8, 14) Sɔnɔ, Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu tɩsɩɩnɩ ageeta wena a-taa Roma ñɩma tɔkaɣ kewiyitu yɔ, ɛlɛ tɩyɛlaa nɛ tɩtalɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.

Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Yohanɛɛsɩ nɛ ɛnɩɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-tɔbʋʋ nɛ ɛyɔɔdɩ tɩ-yɔɔ tɔm se: “Lɛɛlɛɛyɔ ɖɛ-Ɛsɔ tɩnɩ ñʋʋ yabɩtʋ, ɖoŋ, kewiyaɣ, nɛ ɛ-tɛ Krɩstʋ tɩnɩ ñazɩtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ potuzaa pɛpɛɖɩ hadɛ ɖo-koobiya sama laɖʋ, weyi ɛlakaɣ-wɛ sama ɖoo nɛ wɩsɩ, ɖɛ-Ɛsɔ cɔlɔ yɔ.” (Natʋ 12:10) Toovenim, Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga kɔ-tɔm Yesu susi tɛtʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa yɔ, keɖiɣni ka-tʋmɩyɛ labʋ.

Tɔm tʋnɛ tɩhaɣ taa leleŋ siŋŋ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ. Panɩɣ Yohanɛɛsɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ. Ɛyɔɔdaa se: “Mbʋ lɛ, mɩ-taa ɛla leleŋ, mɩ ɛsɔdaa mba. Pɩtɔɔ-mɩ, tɛtʋ nɛ lɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eleeu tibi mɩ-tɛ nɛ pana, nɛ ɛsɩm mbʋ se pakalɩ ɛ-kɩyakɩŋ.”—Natʋ 12:12.

Pɩwɩlɩɣ se lɛɛlɛɛyɔ, Yesu tɩtasɩ caɣʋ ɛ-Caa nɩwaŋ yɔɔ nɛ ɛɖaŋ se pɛcɛlɩ-ɩ Kewiyaɣ. Ɛtɛm paɣzʋʋ kewiyitu tɔɔʋ nɛ pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛkaɣ ɖɩzʋʋ e-koyindinaa kpeekpe. (Ebree 10:12, 13) Ye mbʋ, alɩwaatʋ kɩbandʋ siŋŋ ɖaŋnɩ-ɖʋ nɛ ɛzɩdaa.