Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 59

Anɩ ɛyʋ pɩyalʋ kɛnaa?

Anɩ ɛyʋ pɩyalʋ kɛnaa?

MAATIYEE 16:13-27 MAARKƖ 8:22-38 LUKA 9:18-26

  • YESU WA YƲLƲM NƆƆYƲ

  • ƐCƐLƖƔ ƐSƆDAA KEWIYAƔ ÑƖMA PƖYƐƐRƖ

  • YESU YƆƆDƖ Ɛ-SƖM NƐ E-FEMTU PƆ-TƆM

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa patalɩ Betɛsda lɛ, ɛyaa kɔnɩ yʋlʋm nɔɔyʋ nɛ petendiɣ Yesu se etukuni-i nɛ ɛ-yɔɔ cɛ.

Yesu ɖɔkɩ abalʋ ɛnʋ e-nesi taa nɛ ɛlɩzɩ-ɩ nɛ tɛtʋ nɛ wayɩ. Yesu tɔ ndaatʋ abalʋ ɛnʋ ɛ-ɛza yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋnaɣ pʋyʋ?” Abalʋ ɛnʋ ecosi-i se: “Melesiɣ ɛyaa, pacaɣ ɛzɩ tɩŋ weyi panaɣ ɩɖɔŋ yɔ.” (Maarkɩ 8:23, 24) Yesu kpaɣ e-nesi nɛ etukuni abalʋ ɛnʋ ɛ-ɛza nɛ ɛpaɣzɩ naʋ camɩyɛ. Eheyi abalʋ ɛnʋ se ekpe ɛ-tɛ, ɛlɛ ɛtaapɩsɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛkatɩ-ɩ yɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ nɛ pɛɖɛɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se Sezaaree Filiipu yɔ. Pɔɖɔma ɛzɩ kilomɛtanaa 40 mbʋ yɔ nɛ pakpa piyaɣ pʋcɔ patalɩ peeɖe. Ye pamaɣzɩɣ piyaɣ ŋga ka-kʋkʋyɩŋ kpaɣnɩ teŋgu yɔ, kakʋyaa ɛzɩ mɛtanaa 350 mbʋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɔɖɔm nʋmɔʋ ŋgʋ kɩyakɩŋ naalɛ yaa pɩcɛzɩ mbʋ.

Pɔkɔm patalɩ ɖoli lɛ, Yesu kɛzɩ ɛ-tɩ hɔɔlʋʋ se ɛtɩmɩ. Pɩkazɩ ɛzɩ fenasɩ nakʋ yaa hiu mbʋ yɔ nɛ ɛ-sɩm talɩ. Pʋyɔɔ ɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ. Pa-taa sakɩyɛ yebi ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ. Nɛ lalaa lɛ, pitibi po-toma taa yaa pɛwɛɛ nɛ papɩtɩɣ. Pɩtɩla pɛwɛɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛbɛ yɔɔ etitisi se samaɣ ɛsɩɩ-ɩ wiyaʋ yaa alɩwaatʋ ndʋ pɔpɔzɩ-ɩ se ɛla yʋsaɣ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛtɩla nabʋyʋ se pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ weyi ɛkɛnaa yɔ?

Alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔm ɛ-cɔlɔ ɖenɖe ɛtɩmaɣ yɔ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛyaa tɔŋ se Ɛyʋ Pɩyalʋ kɛ anɩ?” Pocosi-i se: “Nabɛyɛ se Yohanɛɛsɩ Lɩm [Mɩyɩsɩyʋ]; nabɛyɛ se Eliya; lalaa se Yereemii, yaa nayaa taa nɔɔyʋ.” Toovenim, ɛyaa maɣzaɣ se nayaa mba, pa-taa nɔɔyʋ pefezaa nɛ ɛkɛ Yesu. Pɩsa nɛ peheyi-i ndʋ pa-maɣmaɣ pamaɣzɩɣ yɔ lɛ, Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ yɔ, ɩtɔŋ se mɛnkɛ anɩ?” Pɩyɛɛrɩ co ɛ-nɔɔ yɔɔ se: “Ñɛkɛnɩ Krɩstʋ Ɛsɔ ɛzadʋ Pɩyalʋ.”—Maatiyee 16:13-16.

Peeɖe Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se ɛkɛ koboyaɣ tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ wɩlɩnɩ-ɩ tʋ, nɛ ɛtasɩ-ɩ heyuu se: “Meheyiɣ-ŋ se: Ñɛkɛnɩ kaaʋ nɛ kaaʋ ŋgʋ, kɩ-yɔɔ mankaɣ men-Cejewiye [yaa mɛ-ɛgbɛyɛ] caɣzʋʋ nɛ [pɩlaʋ] ɩɩkaɣ-ɖɩ pɩzʋʋ.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Yesu maɣmaɣ kaɣnɩ maʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɛ pɩlaʋ ɛɛkaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ ɛ-ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa siɣsiɣ mba yɔɔ. Eheyi-i ɖɔɖɔ lidaʋ tɔm tʋnɛ: “Mankaɣ-ŋ cɛlʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ ñɩma.”—Maatiyee 16:18, 19.

Yesu tɩha Pɩyɛɛrɩ kajalaɣ lone apostoloowaa hɛkʋ taa nɛ ɛtɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se ɛnʋ ɛkɛnɩ ɛgbɛyɛ tigiɖe. Yesu maɣmaɣ kɛnɩnɩ pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pama Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 3:11; Efɛɛzɩ 2:20) Ɛlɛ, Pɩyɛɛrɩ pɛcɛlɩ Kewiyaɣ ñɩma naadozo. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛnʋ paha waɖɛ se ɛtʋlɩ nʋmɔʋ ɛyaa tindima ndɩ ndɩ nɛ pasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.

Pɩyɛɛrɩ labɩnɩ tʋmɩyɛ ñɩmɩyɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa, alɩwaatʋ ndʋ  eheyi Yuda mba nɛ mba papɩsɩ pa-tɩ Yuda mba yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se pala nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ. Ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ ñɩmɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ nɛ ɛtʋlɩ nʋmɔʋ Samaarɩɩ ñɩma mba petisi Yesu yɔɔ yɔ, se pɛwɛɛnɩ waɖɛ nɛ pasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. Pɩnaɣ 36 taa lɛ, ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ ñɩmɩyɛ naadozo ñɩnɖɛ nɛ ɛtʋlɩ nʋmɔʋ sɩɩnaa layaa ɛzɩ Kɔɔrnɛɛyɩ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma mbʋ yɔ, se pasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.—Tʋma Labʋ 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se ɛkaɣ kʋñɔŋ tɔɔʋ Yerusalɛm nɛ ɛsɩ lɛ, pɩtɩlabɩ-wɛ ɖeu. Pɩyɛɛrɩ taanɩɩ pɩ-taa se Yesu kaɣ fem nɛ ɛkpa ɛsɔdaa, pʋyɔɔ ɛkɛzɩ-ɩ kɩjaʋ nɛ ɛkalɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, Ɛsɔ ɛɖaŋ ñɔ-yɔɔ. Aayɩ, pɩɩkaɣ-ŋ labʋ mbʋ!” Peeɖe Yesu ha-ɩ siɣye nɛ ecosi-i se: “Ðɛɛ mɔ-yɔɔ, Sataŋ, ŋkaɣdɩɣ-m ma-nʋmɔʋ taa, ña-maɣzɩm tɩkɛ Ɛsɔ mbʋ, ɛlɛ ɛyaa mbʋ!”—Maatiyee 16:22, 23.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu yaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa nɛ pɩtasɩnɩ apostoloowaa nɛ eheyi patɩŋa se pɩɩkaɣ wɛʋ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ. Eheyi-wɛ se: “Weyi ɛsɔɔlɩ ma-wayɩ tɩŋʋʋ kɔyɔ, pɩwɛnɩ-ɩ se ekizi ɛ-tɩ nɛ ɛkpaɣ ɛ-[nazɩm sizika] nɛ ɛtɩŋ ma-wayɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, weyi ɛsɔɔlɩ e-wezuu kɔyɔ, elesiɣ-kʋ. Ɛlɛ weyi elesiɣ e-wezuu mɔ-yɔɔ nɛ Tɔm Kɩbandʋ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ-kʋ naʋ.”—Maarkɩ 8:34, 35.

Toovenim, pʋcɔ nɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa tɔm kɛdɩnɩ-ɩ lɛ, pɩcɛyaa se pɛwɛɛnɩ abalɩtʋ nɛ paa sɩm yɔ, petisi nɛ pasɩ. Yesu tɔm se: “Weyi ɛsɩkɩ fɛyɛ ma nɛ mɔn-tɔm ɖɔ-yɔɔ kpanɖaʋ kɩdɛkɛdʋʋ kʋnɛ yɔ kɩ-cɔlɔ yɔ, ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ-ɩ sɩbʋ nɛ fɛyɛ, kɩyakʋ ŋgʋ ɛkɔŋ ɛ-Caa ɖoŋ taa, ɛ nɛ tiyiyaa kiɖeɖema yɔ.” (Maarkɩ 8:38) Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaɣ kɔm yɔ, “ɛhɛyɩɣ paa weyi lɛ, ɛ-lakasɩ yɔɔ.”—Maatiyee 16:27.