Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 65

Ɛwɩlaɣ ɛyaa tɔm nʋmɔʋ taa, ewokaɣ Yerusalɛm lɛ

Ɛwɩlaɣ ɛyaa tɔm nʋmɔʋ taa, ewokaɣ Yerusalɛm lɛ

MAATIYEE 8:19-22 LUKA 9:51-62 YOHANƐƐSƖ 7:2-10

  • LƖMAƔZA WENA E-NEWAA KAAWƐNƖ Ɛ-YƆƆ YƆ

  • ƐBƐ WƖLƖƔ SE KEWIYAƔ TƆM CƐYƖ SIŊŊ?

Yesu kpaɣ alɩwaatʋ nɛ esusuni tɔm Galilee egeetiye taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa mʋʋ tɔm peeɖe camɩyɛ pɩkpaɖɩ Yudee. Halɩ Yudee peeɖe, alɩwaatʋ ndʋ ɛwa ɛyʋ nɔɔyʋ Sabaatɩ kɩyakʋ wiye Yerusalɛm yɔ, “Yuda mba ñɩnaɣ se pakʋ-ɩ.”​—Yohanɛɛsɩ 5:18; 7:1.

Lɛɛlɛɛyɔ pɩnaɣ 32 tɛ kizinzikiŋ kazandʋ ñɔtaa. Pɔtɔkɩnɩ kazandʋ ndʋ nɛ kɩyakɩŋ lʋbɛ nɛ kɩyakʋ lutozo ŋgʋ wiye lɛ, pala kigbeɣluu sɔsɔʋ. Kazandʋ ndʋ tɩwɩlɩɣna se pɛtɛm tɔɔnasɩ kpaɣʋ hayɩm taa nɛ paa weyi ɛwɛɣ taa leleŋ taa nɛ ɛsaŋ Ɛsɔ ɛzɩma ɛwazɩ pɔ-yɔɔ yɔ.

Yakubu, Siimɔɔ, Yosɛɛfʋ nɛ Yudaasɩ mba paakɛ Yesu newaa yɔ, powoba pana-ɩ nɛ peheyi-i se: “Lɩɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ yɔ ɖɩ-taa nɛ ŋwolo Yudee taa.” Yerusalɛm kaakɛnɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa Yuda mba tɩŋa wokaɣ nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ. Kazandʋ sɔsɔtʋ naadozo ndʋ pɔtɔkɩ-tʋ paa pɩnaɣ ŋga yɔ, tɩ-alɩwaatʋ taa lɛ, ɛyaa sakɩyɛ lɩɣnɩ lona ndɩ ndɩ taa nɛ powoki Yerusalɛm peeɖe. Yesu newaa heyi-i se: “[Ye nɔɔyʋ liu ɛwɛɛ se pasɩmɩ-ɩ yɔ, ɛɛmɛsɩɣ mbʋ ɛlakɩ yɔ.] Ŋlakɩ lakasɩ nzɩ yɔ, wɩlɩ ña-tɩ ɛjaɖɛ.”​—Yohanɛɛsɩ 7:3, 4.

Toovenim lɛ, e-newaa naanza waa mba ‘petitisiɣ ɛ-yɔɔ’ se ɛkɛ Mesiya. Ɛlɛ pɔsɔɔlaa se ɛla piti lakasɩ mba pɔkɔm kazandʋ yɔ, pɛ-ɛzɩdaa. Yesu na kpaca ŋgʋ kɩ-taa pacaɣ se paɖʋ-ɩ yɔ lɛ, ecosi-wɛ se: “Ɛjaɖɛ ɛɛkʋyʋʋ mɩ-yɔɔ; ma yɔ, ɖɩtɩsɔɔlɩ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, monkuluu ɖɩ-wayɩ se ɖɩ-tʋma fɛyɩ ɖeu. Mɩ, ɩkpa ciŋaayɩ ŋgʋ ki-ɖeɖe; ma yɔ, maakpaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ma-alɩwaatʋ tɩtalɩta.”​—Yohanɛɛsɩ 7:5-8.

E-newaa nɛ ɛyaa sakɩyɛ pɛɖɛ kazandʋ ndʋ ti-ɖeɖe nɛ pɩla avema cabɩ lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ mɛɛsaɣ tɛɛ, nɔɔyʋ tɩna-wɛ nɛ patɩŋ pa-wayɩ. Pakʋyaa lɛ, patɩtɩŋ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛyaa sakɩyɛ tɩŋɩɣ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ cɔlɔ yɔ, ɛlɛ pɛcɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩtɩŋɩɣnɩ Samaarɩɩ yɔ. Pɩwɛɛ se ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pañɩnɩ ɖoli Samaarɩɩ tɛtʋ taa nɛ paahɛzɩ peeɖe. Pʋyɔɔ etiyi pa-taa nabɛyɛ se pɛɖɛɛ nɔɔ nɛ powolo pañɩnɩ lone nɖɩ. Patalɩ ɖoli lɛ, peeɖe ñɩma kizi se paamʋʋ-wɛ ɛgɔndʋ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panawa se Yuda mba kazandʋ ndʋ palakɩ Yerusalɛm yɔ, tɩ-taa Yesu ɖiɣni wobu. Peeɖe pɩwɩzɩ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ nɛ pɔpɔzɩ Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, ŋsɔɔlaa se ɖɩyaa ɛsɔdaa miŋ nɛ itii ɩñaɣ-wɛ?” (Luka 9:54) Yesu kalɩ-wɛ, pa-lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana a-yɔɔ nɛ pa-tɩŋa powolo pa-nʋmɔʋ ɖɔm yɔɔ.

Pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔŋ nʋmɔʋ lɛ, takayɩsɩ mayʋ nɔɔyʋ heyi Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ, paa ŋwoki le yɔ, mantɩŋɩɣ-ŋ.” Yesu cosi-i se: “Kayɩsɩ wɛna pɔŋ se sɩsʋʋ ɩ-taa nɛ ɛsɔdaa sumasɩ wɛnɩ ɖandʋ nɛ sɩsʋʋ tɩ-taa, ɛyʋ Pɩyalʋ fɛyɩnɩ ɖenɖe ɛɛɖʋ ɛ-ñʋʋ yɔ.” (Maatiyee 8:19, 20) Yesu caɣ se eheyi-i se ye ɛpɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ, ɛkaɣ katʋʋ kala sakɩyɛ. Nɛ ɛzɩma takayɩsɩ mayʋ ɛnʋ ɛɛwɛ cajayɛ yɔ,  pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ɛpɩzɩ nɛ etisi nɛ ɛcaɣ wezuu ŋgʋ. Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Pana wena mɔnsɔɔlaa se mañakɩ nɛ pɩsa nɛ mantɩŋ Yesu?’

Yesu heyi abalʋ lɛlʋ se: “Tɩŋɩ-m.” Nɛ ɛlɛ cosi-i se: “Ha-m nʋmɔʋ nɛ mowolo menpi man-caa nɛ pʋcɔ.” Yesu na kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa abalʋ ɛnʋ ɛwɛɛ yɔ lɛ, eheyi-i se: “Yele sɩɖaa pi pa-sɩɖaa. Ña yɔ, wolo ŋsusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm.” (Luka 9:59, 60) Toovenim lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛ-caa tɩsɩbɩta. Ye ɛ-caa kaatɛm sɩbʋ yɔ, ɛtaawɛɛ Yesu cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ye mbʋ, abalʋ ɛnʋ ɛtaasɩɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa e-wezuu caɣʋ taa.

Pɛwɛ nʋmɔʋ taa nɛ pɛɖɛɣ Yerusalɛm lɛ, abalʋ lɛlʋ ɖɔɖɔ kɔɔ Yesu cɔlɔ nɛ eheyiɣ-i se: “Mankaɣ-ŋ tɩŋʋʋ, Kɩbaɣlʋ, kɛlɛ yeli-m nɛ mowolo mɛnsɛɛ man-ɖɩɣa taa mba nɛ pʋcɔ.” Yesu cosi-i se: “Weyi ɛɖɔkɩ hakuu se ɛhayɩɣ nɛ eyele ekisiɣni ɛ-wayɩ yɔ, ɛtɩmʋnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ.”​—Luka 9:61, 62.

Mba pɔsɔɔlaa se pɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, pɩwɛɛ se paɖʋ pa-maɣzɩm kpeekpe Ɛsɔ Kewiyaɣ tʋmɩyɛ yɔɔ. Ye weyi ɛhayɩɣ yɔ, ɛɛcɔŋnɩ camɩyɛ habɔʋ ŋgʋ ɛhayɩɣ yɔ, kɩkaɣ kotuu. Ye ɛkʋyʋʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-wayɩ kiŋ yɔ, ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩcakɩnɩ wayɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ weyi ekisiɣ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa wondu yɔ, ɛtɩtɩlɩ labʋ yɔ, ɛkaɣ lesuu wezuu maatɛŋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa eɖiɣni ɖɔm yɔ.