Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 54

Yesu kɛnɩ “wezuu tɔɔnaɣ”

Yesu kɛnɩ “wezuu tɔɔnaɣ”

YOHANƐƐSƖ 6:25-48

  • YESU KƐNƖ “TƆƆNAƔ ŊGA KALƖNƖ ƐSƆDAA NƐ KETII YƆ”

Galilee Teŋgu nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ kidiiliŋ yɔɔ kiŋ, Yesu kaacalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ nɛ pacaɣ se pasɩɩ-ɩ wiyaʋ. Peeɖe esewa nɛ ɛkpa pʋʋ ñʋʋ taa, nɛ ɖoo yuwa lɛ, ɛɖɔ teŋgu yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ helim sɔsɔm makaɣ yɔ, nɛ ɛya ɖɔɖɔ Pɩyɛɛrɩ ñʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ ɖɔŋaɣ lɩm yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ pɩtʋʋ nɛ etiki lɩm tɛɛ yɔ. Puwiye Yesu yabɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛhɛzɩ helim mbʋ pɩmakaɣ yɔ nɛ kpɩyʋʋ tɩsʋʋ lɩm.

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu ma Galilee Teŋgu nɛ ɛlɩɩ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kidiiliŋ yɔɔ Kapɛrnayum. Mba ɛɛlabɩ piti lakasɩ nɛ ɛcalɩ-wɛ yɔ, pɔkɔm pana-ɩ peeɖe lɛ, pɔpɔzʋʋ-ɩ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖooye ŋtalɩ cɩnɛ yɔ?” Peeɖe Yesu kalɩ-wɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se pañɩnɩɣ-ɩ se ɛɖaɣnɩ tɔɔnaɣ labʋ nɛ pɔtɔɔ. Eheyi-wɛ se: “Ɩtaayɔkɩ mɩ-ñʋʋ nɛ tɔɔnaɣ ŋga kɛtɛŋ yem yɔ ka-cazʋʋ, ɛlɛ ɩcazɩ tɔɔnaɣ ŋga kaatanɩ-mɩ tam tam wezuu caɣʋ taa yɔ.” Peeɖe pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ ɛyʋ ɛlaba lɛ pɩkɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ labʋ?”​—Yohanɛɛsɩ 6:25-28.

Pɩtɩla pamaɣzaɣ Ɛsɔ sɔɔlɩm mbʋ Moyizi paɣtʋ yɔɔdaɣ pɩ-tɔm yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ Yesu ñɔyɔɔdɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm mbʋ pɩkpaɖɩ ɖeu yɔ, pɩ-tɔm. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se: Itisi weyi Ɛsɔ ɛnʋ etiyi-i yɔ ɛ-yɔɔ.” Ɛlɛ ɛyaa titisi Yesu yɔɔ, paa pana e-piti lakasɩ sakɩyɛ yɔ. Pañɩnaɣ se ɛɖaɣnɩ labʋ yʋsaɣ nakɛyɛ nɛ pʋcɔ nɛ petisi ɛ-yɔɔ. Pʋyɔɔ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ ŋkaɣ labʋ? Ðooo lɛ, ɖa-caanaa kaatɔɔ maana lakʋ taa ɛzɩ pamaʋ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa yɔ: Ɛcalɩ-wɛ tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ketii yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 6:29-31; Keɣa 77:24.

Ɛzɩma pañɩnaɣ kawɩlaɣ yɔ, Yesu cosi-wɛ nɛ ɛyɔɔdɩ piti nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɩkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ pehiɣ tɔɔnaɣ siŋŋ yɔ, kɩ-tɔm se: “Meheyiɣ-mɩ: Pɩtɩkɛ Moyizi calɩnɩ-mɩ tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa yɔ. Man-Caa maɣmaɣ haɣnɩ-mɩ tʋtʋyɛ tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa yɔ. Ɛsɔ tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ketii nɛ kahaɣ ɛjaɖɛ wezuu yɔ.” Patɩnɩɩ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ lɛ, petendiɣ-i se: “Kɩbaɣlʋ, haɣ-ɖʋ kɛ tam tam.” (Yohanɛɛsɩ 6:32-34) Ɛlɛ “tɔɔnaɣ” ŋga tɔm Yesu ñɔyɔɔdaɣ?

Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Mɛnkɛnɩ wezuu tɔɔnaɣ. Weyi ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ yɔ, ñɔɔsɩ ɩɩtasɩɣ-ɩ wɩʋ. Weyi etisiɣ mɔ-yɔɔ yɔ, lɔkɔtʋ ɛɛtasɩɣ-ɩ ɖɛʋ. Ɛlɛ mɛntɛm-mɩ heyuu nɛ ɩnaɣ-m nɛ iitisiɣ mɔ-yɔɔ. . . . Mantɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ mentii se mala mɔn-sɔɔlɩm yɔɔ, ɛlɛ mentiba se mala weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ. Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛ-sɔɔlɩm kɔyɔ se: Ɛyaa mba ɛcɛlɩ-m yɔ, mantaalesi pa-taa nɔɔyʋ, ɛlɛ menfeziɣ pa-tɩŋa ɛjaɖɛ tɛm wiye. Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛ-sɔɔlɩm kɔyɔ se weyi ɛna Pɩyalʋ nɛ etisi ɛ-yɔɔ lɛ, ehiɣ tam tam koboyaɣ.”​—Yohanɛɛsɩ 6:35-40.

Tɔm tʋnɛ tiyeba nɛ Yuda mba mʋ pana nɛ papaɣzɩ miduu ɛ-yɔɔ tɔm. Pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɛtɔŋ se: “Mɛnkɛnɩ tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ketii yɔ?” (Yohanɛɛsɩ 6:41) Pamaɣzaɣ se Yesu kɛnɩ Galilee egeetiye taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ, tɩ-taa pɩɣa nakɛyɛ yem, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pasɩm ɛ-lʋlɩyaa se pɛ-tɛ lɛ peeɖe. Pɔpɔzaɣ se: “Ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛtɩkɛ Yesu, Yosɛɛfʋ pɩyalʋ? Ðɩsɩm ɛ-ñɩma camɩyɛ.”​—Yohanɛɛsɩ 6:42.

Peeɖe Yesu cosi-wɛ se: “Itaayouni ɖama mɩ-taa mi-yeke. Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ, ye man-Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛtɩkɔnɩ-ɩ nɛ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, nɛ ma yɔ, mankaɣ-ɩ fezuu ɛjaɖɛ tɛm wiye. Pama nayaa takayaɣ taa se: ‘Ɛsɔ maɣmaɣ kaɣnɩ pɛ-ɛza kuluu.’ Weyi ewelisiɣ ndʋ Caa wɩlɩɣ yɔ, pʋdʋ ɛnʋ ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ. Toovenim, nɔɔyʋ tɩna Caa ɛzɩdaa kaaʋ, ye pɩtɩkɛ weyi ɛlɩnɩ Ɛsɔdaa nɛ ɛkɔɔ yɔ: Ɛnʋ e-yeke ɛnanɩ Ɛsɔ. Ɛɛɛ, toovenim taa meheyiɣ-mɩ se: Weyi etisiɣ mɔ-yɔɔ yɔ, ɛwɛɣnɩ tam tam wezuu.”​—Yohanɛɛsɩ 6:43-47; Izaayii 54:13.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaayɔɔdɩnɩ Niikodɛm yɔ, ɛwɩlaa se nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ wezuu maatɛŋ nɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ tisuu pɛ-hɛkʋ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Weyi etisiɣ [Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ] yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tam tam koboyaɣ.” (Yohanɛɛsɩ  3:15, 16) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, samaɣ sɔsɔɔ ɛwɛɛ ɛyɔɔdʋʋna nɛ eheyiɣ-kɛ se maana nɛ tɔɔnasɩ nzɩ sɩwɛ Galilee yɔ, sɩɩpɩzɩɣ nɛ sɩha ɛyʋ wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pehiɣ-kʋ lɛ, pɩwɛɛ se patɩŋnɩ ɛ-yɔɔ. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ehiɣ wezuu maatɛŋ? Yesu ɖaɣnɩ cuuzuu tɔm ndʋ ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-taa se: “Mɛnkɛnɩ wezuu tɔɔnaɣ.”​—Yohanɛɛsɩ 6:48.

Tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa yɔ, Yesu ɖaɣnɩ kɔ-yɔɔ niye ñɩɣʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ tɔm Kapɛrnayum sinaagɔɔgɩ taa yɔ.