Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 112

Pɛlaa hiu yɔɔ eduuye tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza

Pɛlaa hiu yɔɔ eduuye tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza

MAATIYEE 25:1-13

  • YESU TUU PƐLAA HIU YƆƆ EDUUYE

Yesu kaawɛɛ nɛ ecosuu tɔm ndʋ apostoloowaa kaapɔzɩ-ɩ pɩlɩɩnɩ ɛ-kɔmtʋ nɛ ɛjaɖɛ tɛm yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ. Pɩsa nɛ panɩɩ tɔm ndʋ pɔpɔzɩ-ɩ yɔ, tɩ-taa camɩyɛ lɛ, Yesu tasɩ-wɛ eduuye lɛɛɖɛ tuuu. Eduuye nɖɩ ɖɩkaɣ pɩ-taa kɔm nɛ mba pɛwɛ ɛ-kɔmtʋ alɩwaatʋ taa yɔ, pana nɛ pɛ-ɛza.

Ɛpaɣzɩ eduuye nɖɩ se: “Ɛsɔdaa Kewiyaɣ tɔm wɛ ɛzɩ pɛlaa hiu panɛ yɔ pɔ-tɔm yɔ: Pakpaɣ fɩtɩlanaa nɛ palɩɩ pasɩŋ asɛyʋ . . . walʋ. Pa-taa lɛ, kagbanzɩ kɛ kɩmɛlɛmɩŋ, nɛ kagbanzɩ wɛɛ lɔŋ.”—Maatiyee 25:1, 2.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩtɩwɩlɩ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba ɛ nɛ wɛ pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa yɔ, pa-taa hɔɔlʋʋ kɛɣ kɩmɛlɛmɩŋ nɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa ñɩma wɛɛ lɔŋ. Ɛcaɣaɣ se panɩɩ pɩ-taa se Kewiyaɣ ñɩnʋʋ taa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa paa anɩ pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ se ɛcakɩnɩ ɛ-ɛza yaa ɛlakɩ kaakendu. Ɛlɛ Yesu taapɩtɩɣ kaaʋ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam nɛ pehiɣ ɛ-Caa wazasɩ.

Eduuye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, pɛlaa hiu waa mba pa-tɩŋa palɩwa se pakatɩ asɛyʋ walʋ nɛ powolo nesi ɖɔkʋʋ ɖeɖe. Pɩwɛɛ se ɛtalɩɣ lɛ, pɛlaa mba pakpazɩ-ɩ miŋ nɛ paɖʋ-ɩ hɩɖɛ nɛ ɛlɛ woni-wɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa pɔñɔɔzaa nɛ paɖaŋ yɔ. Ɛlɛ ɛzɩma pɩɖɔma?

Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Kɩmɛlɛmɩŋ kpaɣ ɩ-fɩtɩlanaa lɛ, ɩtɩɖɔkɩ kaɖasɩm. Lɔndɩnaa kpaɣ pa-ñɩma lɛ, pɔɖɔkɩ kaɖasɩm kpaagbaa.  Asɛyʋ walʋ ɛɛkɔŋ lɔŋ lɛ, pɛ-ɛza la yuŋ nɛ pakpaɣ ɖom pe-kpeekpe.” (Maatiyee 25:3-5) Asɛyʋ walʋ tɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pɛlaa maɣzaɣ se ɛkɔŋ yɔ. Pɩlakaɣ-wɛ ɛzɩ ɛcaɣ wayɩ pɩdɩɩfɛyɩ mbʋ lɛ, patɩŋa ɖom kpaɣ-wɛ. Pɩtɩla, apostoloowaa tɔzɩ ɛyʋ sɔsɔ yaa abalʋ ñɩm tʋ weyi ɛ-tɔm Yesu kaakɛdɩ-wɛ se ɛɖɛ nʋmɔʋ poliŋ nɛ ‘ɛmʋ kewiyaɣ nɛ pʋwayɩ ɛpɩsɩ yɔ’ ɛ-tɔm.—Luka 19:11-15.

In the illustration of the ten virgins, Jesus describes what happenYesu wobi e-eduuye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛkɛdɩ mbʋ pɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋ walʋ talaa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ðoo kama lɛ, kubuka nakɛyɛ ma, mbʋ yɔ se: ‘Asɛyʋ walʋ talaa kɛlɛ, ɩlɩɩ nɛ ɩsɩŋɩ-ɩ.’” (Maatiyee 25:6) Ɛlɛ ɛzɩ pɛlaa mba paañɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pacaɣnɩ pɛ-ɛza na?

Yesu yɔɔdaa se: “Ðɩnɛ ɛlɛ pɛlaa mba pakʋyɩ pe-kpeekpe kpidi kpidi nɛ pɔñɔɔzʋʋ pa-fɩtɩlanaa. Pɛlaa kɩmɛlɛmɩŋ pɔzʋʋ lalaa se: “Ɩpasɩ-ɖʋ mɩ-kaɖasɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-fɩtɩlanaa ɖeŋ.” Pɛlaa lɔŋsɩnɖaa cosi-wɛ se: ‘Ñazɩ ɛzɩma nɛ pɩɩkaatalɩ ɖa nɛ mɩ. Mbʋ lɛ iwolo nɛ ɩcɛ mba pɛpɛdɩɣ yɔ pɔ-cɔlɔ.’”—Maatiyee 25:7-9.

Pɩwɩlɩɣ se pɛlaa kɩmɛlɛmɩŋ kagbanzɩ waa mba patɩñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ patɩcaɣnɩ pɛ-ɛza nɛ paɖaŋ asɛyʋ walʋ. Kaɖasɩm tɛm pa-kanɖʋnaa taa nɛ pɛɖɛɛ ñɩnʋʋ. Yesu yɔɔdaa se: “Powokaɣ cɛbʋ lɛ, asɛyʋ walʋ tɩtalʋʋ saaa, nɛ mba paañɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pasɩɩ yɔ, pa nɛ ɩ pasʋʋ tɔɔnaɣ kuduyuu tɛɛ nɛ paɖɩɣ tɛya. Pɩkɛdɩ wayɩ wayɩ lɛ, pɛlaa lalaa kɔma nɛ pamakɩ tɛya yɔɔ nɛ payaɣ se: ‘Kɩbaɣlʋ, tʋlɩ-ɖʋ.’ Ɛlɛ, ecosi-wɛ se: ‘Tʋtʋyɛ taa maasɩŋ-mɩ.’” (Maatiyee 25:10-12) Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ kpem se pɛlaa panɛ patɩpɩzɩ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ.

Apostoloowaa nɩ pɩ-taa se Yesu maɣmaɣ kɛnɩnɩ asɛyʋ walʋ weyi ɛyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pitileɖi yɔ, ɛɛtɛm ɛ-tɩ kpaɣʋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ walʋ. (Luka 5:34, 35) Mba pɛlaa lɔŋsɩnɖaa ñasɩŋnaa? Yesu yɔɔdaɣnɩ ewiɖe cikpeɖe taa ñɩma mba ɛ nɛ wɛ pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu yɔ lɛ, ɛtɔm se: “Ɩwɛɛ tʋmɩyɛ tokonaa taa nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-fɩtɩlanaa nɛ pe-miŋ.” (Luka 12:32, 35) Ye mbʋ, apostoloowaa nɩ pɩ-taa se pɛlaa hiu waa mba pasɩŋnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma. Ye mbʋ, lɔŋ weyi Yesu tɩŋɩɣnɩ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ se ɛtasɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa?

Yesu kɔwaɣ e-eduuye nɖɩ ɖɩ-ñʋʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ pɩ-tɔm kpayɩ se: “Mbʋ lɛ ɩcaɣ nɛ ifeŋiɣ, ɩɩsɩŋ kɩyakʋ nɛ ñɩɣyʋʋ.”—Maatiyee 25:13.

Tobi lɛ, Yesu wɛɛ ɛtasɩɣ lɔŋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa siɣsiɣ ñɩma se ‘pacaɣ nɛ pefeŋiɣ’ ɛ-kɔmtʋ. Paa pɩɩla ɛzɩma, ɛkaɣ kɔm, nɛ pɩwɛɛ se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ camɩyɛ nɛ paɖaŋ ɛzɩ pɛlaa lɔŋsɩnɖaa yɔ, nɛ pɛ-ɛzɩyɛ wɛɛ lidaʋ ŋgʋ pɛwɛna yɔ kɩ-yɔɔ tam, nɛ pataakɔɔ pelesi kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɖaŋ-wɛ yɔ.