Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 55

Yesu yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩtɩla ɛyaa sakɩyɛ leleŋ

Yesu yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩtɩla ɛyaa sakɩyɛ leleŋ

YOHANƐƐSƖ 6:48-71

  • E-TOMNAƔ TƆƆƲ NƐ Ɛ-CALƖM ÑƆƲ

  • ƐYAA SAKƖYƐ TƖNƖƖ Ɛ-TƆM TƆBƲƲ NƐ PEYELE Ɛ-WAYƖ TƖŊƲƲ

Yesu wobi Kapɛrnayum Sinaagɔɔgɩ taa nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa se ɛnʋ ɛkɛnɩ tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa yɔ. Tɔm ndʋ ɛwɩlaɣ yɔ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ndʋ eeheyi samaɣ ŋga ɛɛkpaɣ kpɔnʋ nɛ kpakpasɩ pazɩ yem nɛ ɛla piti lakasɩ nɛ ɛcalɩ-kɛ yɔ.

Yesu wobi pɩ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Mɩ-caanaa kaatɔɔ maana lakʋ taa nɛ pasɩ pe-kpeekpe.” Ɛlɛ ɛnʋ lɛ, ɛwɛ ndɩ; ɛyɔɔdaa se: “Mɛnkɛnɩ wezuu tɔɔnaɣ ŋga kalɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ketii yɔ: Ye nɔɔyʋ ɛtɔɔ-kɛ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ nɛ ɛ-ɛza tam. Tɔɔnaɣ ŋga mankaɣ cɛlʋʋ yɔ, ŋga lɛ mon-tomnaɣ se ɛjaɖɛ ehiɣ wezuu.”​—Yohanɛɛsɩ 6:48-51.

Pɩnaɣ 30 taa Yesu heyi Niikodɛm se Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛkpaɣ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɛlaa se ɛya ɖɩ-ñʋʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu ɖaɣnɩɣ niye ñɩɣʋ ɛzɩma pɩcɛyaa se pɔtɔɔ e-tomnaɣ pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ pɛwɛɣnɩ kɩlaʋ ŋgʋ ɛkaɣ labʋ yɔ, kɩ-yɔɔ yɔ. Pi-ɖeke pɩ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ehiɣ wezuu maatɛŋ.

Ɛlɛ ɛyaa taa tɩla leleŋ nɛ Yesu tɔm tʋnɛ. Pɔpɔzʋʋ se: “Ɛyʋ ɛnʋ yɔ, ɛlakɩ ɛzɩma nɛ ɛcɛlɩ-ɖʋ e-tomnaɣ se ɖɩtɔɔ-kɛ?” (Yohanɛɛsɩ 6:52) Yesu caɣaɣ se panɩɩ pɩ-taa se pɩtɩkɛ e-tomnaɣ maɣmaɣ tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Tɔm ndʋ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ yɔ, pɩɩwɛɛ se tɩsɩnɩ-wɛ nɛ panɩɩ pɩ-taa mbʋ.

“Ye ɩtɩtɔɔ Ɛyʋ Pɩyalʋ tomnaɣ nɛ ɩtɩñɔɔ ɛ-calɩm kɔyɔ, ɩɩwɛɣnɩ wezuu. Weyi ɛtɔkɩ mon-tomnaɣ nɛ ɛñɔʋ man-calɩm yɔ, pʋdʋ ɛnʋ ɛwɛnɩ tam tam wezuu, . . . Toovenim taa mon-tomnaɣ kɛnɩ tɔɔnaɣ siŋŋ, weyi ɛtɔɔ mon-tomnaɣ nɛ ɛñɔɔ man-calɩm kɔyɔ, ɛwɛɣ man-taa nɛ mɛwɛɛ ɖɔɖɔ ɛ-taa.”—Yohanɛɛsɩ 6:53-56.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ tɩwɩzɩ Yuda ñɩma mba paawɛ peeɖe yɔ siŋŋ! Pɩtɩla pamaɣzaɣ se Yesu yɔɔdaɣ e-tomnaɣ maɣmaɣ tɔɔʋ tɔm yaa eheyiɣ-wɛ se pala mbʋ pɩkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ se pataatɔɔ calɩm yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 9:4; Levitiki 17:10, 11) Ɛlɛ, Yesu taayɔɔdʋʋ tomnaɣ maɣmaɣ tɔɔʋ yaa calɩm maɣmaɣ ñɔʋ tɔm. Ɛcaɣaɣ se panɩɩ pɩ-taa se ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ehiɣ wezuu maatɛŋ yɔ, pɩcɛyaa se ɛwɛɛnɩ tisuu e-tomnaɣ ŋga ɛkaɣ laʋ nɛ ɛ-calɩm mbʋ ɛkaɣ kpɛdʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛkɛ ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ. Ɛlɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ patɩpɩzɩ panɩɩ pɩ-taa mbʋ. Nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, tɩcaɣ ɖoŋ. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ɖiwelisiɣni-i.”—Yohanɛɛsɩ 6:60.

Yesu nawa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ pemidiɣ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔm ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ, tiɖuki-mɩ? Nɛ ɩkaɣ naʋ Ɛyʋ Pɩyalʋ pɩsɩɣ ɖenɖe ɛɛlɩnaa nɛ ɛkɔɔ yɔ lɛ, pɩlakɩ-mɩ ɛzɩma lɛ? . . . Tɔm ndʋ meheyiɣ-mɩ yɔ, tɩkɛ fezuu nɛ wezuu. Ɛlɛ nabɛyɛ wɛ mɩ-taa nɛ paatisiɣ.” Peeɖe ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ sewa nɛ patɩtasɩ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ.—Yohanɛɛsɩ 6:61-64.

Yesu pɩsɩnɩ apostoloowaa 12 yɔɔ nɛ ɛpɔzʋʋ-wɛ se: “Mɩ ɖɔɖɔ ɩsɔɔlɩ seu yaa we?” Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ cosi se: “Kɩbaɣlʋ, a-cɔlɔ ɖiseɣ se ɖiwolo? Ñatɩnɩ tam tam wezuu tɔm. Ða yɔ ɖitisaa nɛ ɖɩsɩm mbʋ se ŋkɛ Ɛsɔ Ɛyʋ Kiɖeɖeu.” (Yohanɛɛsɩ 6:67-69) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se paa Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloowaa lalaa pataanɩɩ Yesu tɔm ndʋ tɩ-taa yɔ, pɔñɔnɩ-ɩ kpam nɛ pɩwɩlɩ se pɛwɛ siɣsiɣ halɩ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa.

Paa Pɩyɛɛrɩ tɔm ndʋ tɩwɛ ɖeu kɔyɔ, Yesu tasɩ-wɛ heyuu se: “Pɩtɩkɛ mapalɩnɩ-mɩ, mɩ hiu nɛ naalɛ? Pɩtɛ lɛ, mɩ-taa lɛlʋ kɛ eleeu.” (Yohanɛɛsɩ 6:70) Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ tɔm Yesu yɔɔdaɣ. Pɩtɩla alɩwaatʋ ndʋ, Yesu kaatɛm naʋ Yudaasɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda.

Paa mbʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkɛdɩnɩ Yesu se Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloowaa lalaa pɔñɔnɩ-ɩ kpam nɛ ɛ nɛ wɛ posusuu ñʋʋ yabɩtʋ tɔm.