Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 68

Ɛsɔ Pɩyalʋ kɛnɩ “ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ”

Ɛsɔ Pɩyalʋ kɛnɩ “ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ”

YOHANƐƐSƖ 8:12-36

  • YESU HEYI ƐYAA WEYI ƐSƆ PƖYALƲ KƐNAA YƆ

  • ƐZƖMA TƖYƐ YUDA ÑƖMA KƐ YOMAA?

Kizinzikiŋ kazandʋ kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye, pʋ-tɔbʋʋ se kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye Yesu wobi templo taa “ɖenɖe paɖʋʋ liidiye yɔ” nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm. (Yohanɛɛsɩ 8:20; Luka 21:1) Paa pɩɩla ɛzɩma, lone nɖɩ ɖɩɩwɛ kpaaŋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se halaa kadaɣ yɔ, kɩ-taa nɛ peeɖe ɛyaa haɣaɣ mbʋ pɛwɛna yɔ.

Kazandʋ alɩwaatʋ taa, paa ɖoo wena lɛ, paɖʋwaɣ kanɖʋnaa se pɩñalɩmɩyɛ ɛwɛɛ peeɖe camɩyɛ. Paasɩ wondu ndʋ tɩ-yɔɔ patɩnɩɣ kanɖʋnaa yɔ naanza, nɛ paa ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, pasɩɩ ɖɔɖɔ ñanzɩ naanza nzɩ sɩ-taa paɖʋ num nɛ pisu yɔ. Kanɖʋnaa sɔsaa mba pa-mintʋsʋʋ ɖɛɣ poliŋ siŋŋ nɛ pɩnaɣ-wɛ ɖooo poliŋ taa. Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩtɔzʋʋ ɛ-tɔm welisiyaa kanɖʋnaa panɛ pɔ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mɛnkɛ ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ, weyi ɛtɩŋɩɣ-m yɔ ɛɛɖɔŋ cɩkpɛndʋʋ taa, ɛlɛ ɛkaɣ wɛnʋʋ wezuu mintʋsʋʋ.”—Yohanɛɛsɩ 8:12.

Farɩsɩ ñɩma kʋyɩ Yesu yɔɔ nɛ pɔtɔŋ se: “Ŋɖeziɣ ña-tɩ tɔm ña-maɣmaɣ; mbʋ lɛ ña-aseɣɖe tɔm tɩkɛ tʋtʋyɛ.” Yesu cosi-wɛ se: “Paa menɖeziɣ man-tɩ tɔm ma-maɣmaɣ kɔyɔ, ma-aseɣɖe tɔm kɛ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩm ɖenɖe malɩnaa yɔ, nɛ ɖenɖe mowoki yɔ. Piyele mɩ yɔ ɩɩsɩŋ ɖenɖe malɩnaa yɔ nɛ ɖenɖe mowoki yɔ.” Nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Pama mɩ-paɣtʋ taa se ɛyaa naalɛ aseɣɖe tɔm kɛ tʋtʋyɛ. Menɖeziɣ man-tɩ tɔm, nɛ Caa weyi etiyi-m yɔ, eɖeziɣ-m ɖɔɖɔ.”—Yohanɛɛsɩ 8:13-18.

Farɩsɩ ñɩma tɩsɔɔlɩ se petisi ɛ-yɔɔ lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ña-Caa wɛ le?” Yesu cosi-wɛ kpayɩ se: “Ɩɩsɩŋ-m, ɩɩsɩŋ man-Caa, ye ɩkasɩmɩ-m kɔyɔ, ɩkasɩm man-Caa.” (Yohanɛɛsɩ 8:19) Paa Farɩsɩ ñɩma kaasɔɔlɩ siŋŋ se pakpa Yesu yɔ, nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ etukuni-i.

Yesu ɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ ɛɛtɛm-wɛ heyuu yɔ nɛ ɛtɔ se: “Mɛnɖɛɣ, ɩkaɣ-m ñɩnʋʋ ɛlɛ ɩkaɣ sɩbʋ mɩ-kɩwɛɛkɩm taa, ɩɩpɩzɩɣ ɩtalɩ ɖenɖe mowoki yɔ.”  Ɛlɛ Yuda mba tɩnɩɩ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-taa nɛ papaɣzɩ pa-tɩ pɔzʋʋ se: “Ɛzɩ ɛkaɣ ɛ-tɩ kʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɔŋ se: ‘Ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩtalɩ peeɖe, ɖenɖe mowoki yɔ.’” Patɩnɩɩ pɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, patɩtɩlɩ ɖenɖe ɛlɩnaa yɔ. Peeɖe Yesu lɩzɩ-wɛ pɩ-taa se: “Mɩ tataa cɩnɛ ɛyaa. Piyele ma Ɛsɔdaa tʋ. Ɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ mba; ma yɔ, mantɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ tʋ.”—Yohanɛɛsɩ 8:21-23.

Yesu yɔɔdaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ ɛsɔdaa yɔ nɛ ɛzɩma ɛkɛ Mesiya yaa Krɩstʋ weyi Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba paaɖaŋaa se ɛkaɣ kɔm yɔ, pɩ-tɔm. Ɛlɛ paɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ŋkɛ anɩ?”—Yohanɛɛsɩ 8:25.

Paa paawɛɛ nɛ pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ, Yesu cosi-wɛ se: “Ndʋ mancalɩ-mɩ heyuu.” Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛhɔ pa-lɩmaɣza nɛ ewoni ɛ-Caa yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛɛ se Yuda ñɩma iwelisini Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ. Eheyi-wɛ se: “Weyi etiyi-m yɔ, ɛkɛ tʋtʋyɛ tʋ, nɛ ndʋ manɩɣ ɛ-cɔlɔ yɔ, ndʋ meheyiɣ-mɩ ɛjaɖɛ yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 8:25, 26.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ɛtaɣ liu ɛ-Caa siŋŋ pɩtɩŋa pɩ-taa, nɛ wɛtʋ ndʋ Yuda ñɩma taawɛɛnɩ-tʋ. Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Ɩkpazɩɣ ɛyʋ Pɩyalʋ lɛ, ɩkaɣ tɩlʋʋ se mɛwɛɛ nɛ ɩna se maalakɩ pʋyʋ nɔɔyʋ ma-maɣmaɣ mɔn-sɔɔlɩm taa, ɛlɛ mɔyɔɔdʋʋ ndʋ Caa wɩlɩ-m yɔ na. Nɛ weyi etiyi-m yɔ, ɛwɛ mɔn-cɔlɔ, etiyebi-m me-yeke. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ malakɩ tam mbʋ pɩwɛ-ɩ ɖeu yɔ.”—Yohanɛɛsɩ 8:28, 29.

Ɛlɛ, Yuda ñɩma lalaa kaawɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ, pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Ye ɩɖɔkɩ mɔn-tɔm kɔyɔ, ɩkaɣ kɛʋ mɔn-tɔmmʋyaa tɩtɩm taa. Ɩkaɣ tɩlʋʋ tʋtʋyɛ tɔm nɛ tʋtʋyɛ tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 8:31, 32.

Pa-tɩ yɔɔ wɛʋ tɔm tʋnɛ tɩɖɩɣzɩ ɛ-tɔm welisiyaa sakɩyɛ. Pʋyɔɔ peheyi-i se: “Ðɩkɛ Abraham liɖe taa mba nɛ ɖɩtɩpɩsɩ yomaa kaaʋ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔ se: ‘Ɩkaɣ mɩ-tɩ yɔɔ wɛʋ’?” Yuda mba nawa se alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, ɛjaɖɛ naɖɩyɛ kaatɔkaɣ pɔ-yɔɔ kewiyitu, paa mbʋ yɔ, pataasɔɔlɩ se payaa-wɛ se yomaa. Ɛlɛ, Yesu ñeheyi-wɛ se pɛkɛ yomaa nɛ ɛtɔ se: “Tʋtʋyɛ taa, tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ: Ɛyʋ weyi ɛlakɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛkɛ yom.”—Yohanɛɛsɩ 8:33, 34.

Ɛzɩma Yuda mba titisi se pɛkɛ kɩdɛkɛdɩm yomaa yɔ, mbʋ pɩkɔnɩnɩ-wɛ kaɖɛ fezuu taa. Yesu heyi-wɛ se: “Yom ɛɛwɛɣ ɖɩɣa taa tam, pɩyalʋ yɔ, ɛlɛ wɛɣ ka-taa tam.” (Yohanɛɛsɩ 8:35) Yom fɛyɩnɩ waɖɛ naɖɩyɛ ɖɩɣa tʋ ñɩm yɔɔ nɛ paa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, papɩzɩɣ nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ ɖɩɣa. Ðɩɣdʋ pɩyalʋ yaa pɩɣa ŋga ɖɩɣdʋ kpaɣ-kɛ se kɛkɛ ɛ-pɩyalʋ yɔ, ŋga wɛɣnɩ ɖɩɣa taa “tam.”

Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ toovenim tɔm kɛnɩ toovenim mbʋ piholuu ɛyaa sɩm yomiye taa yɔ. Pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Ye Pɩyalʋ eholi-mɩ yɔ, ɩkaɣ wɛʋ mɩ-tɩ yɔɔ siŋŋ.”​—Yohanɛɛsɩ 8:36.