Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 63

Yesu yɔɔdɩ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ wɩlʋʋ nɛ kɩwɛɛkɩm pɔ-tɔm

Yesu yɔɔdɩ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ wɩlʋʋ nɛ kɩwɛɛkɩm pɔ-tɔm

MAATIYEE 18:6-20 MAARKƖ 9:38-50 LUKA 9:49, 50

  • NƲMƆƲ KƖDƐKƐDƲƲ WƖLƲƲ YƆƆ LƆŊ TASƲƲ

  • ALƖWAATƲ NDƲ KOOBU NƆƆYƲ LABƖ KƖWƐƐKƖM YƆ

Yesu tɩŋnɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩwɛɛna yɔ. Pɩwɛɛ se pɛ-wɛtʋ ɛwɛɛ ɛzɩ piya yɔ, pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ pataakɛnɩ lone sɔsɔɖɛ ñɩnɩyaa. Pɩwɛɛ se tɔmkpɛlɩkɩyaa ‘ɩmʋ piya ajamaa Yesu hɩɖɛ taa nɛ pɩwɩlɩ se ɛ-maɣmaɣ pamʋʋ.’—Maatiyee 18:5.

Apostoloowaa you sɔsɔtʋ yɔɔ yɔ pitileɖi. Ye mbʋ panɩ pɩ-taa se Yesu tɩŋɩɣnɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Lɛɛlɛɛyɔ, apostoloo Yohanɛɛsɩ caɣ se eheyi Yesu natʋyʋ. Eheyi Yesu se: “Ðɩna ɛyʋ nɔɔyʋ ɖɔɔnaɣ aleewaa ña-hɩɖɛ taa nɛ ɖɩɖaŋɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩtɩŋɩɣnɩ ña-wayɩ.”—Luka 9:49.

Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ maɣzɩɣ se apostoloowaa ɖeke wɛnɩnɩ waɖɛ se pawaa ɛyaa kʋdɔmɩŋ yaa pɔɖɔɔnɩ aleewaa yaa we? Nɛ ye pɩkɛ mbʋ, ɛzɩma pɩlaba nɛ Yuda abalʋ ɛnɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa? Paa pɩɩla ɛzɩma Yohanɛɛsɩ maɣzaɣ se pɩtaapɔzɩ se abalʋ ɛnʋ ɛpɩzɩ nɛ ɛla piti lakasɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩkɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyʋ.

Tɔm ndʋ Yesu cosaa yɔ, tɩɖɩɣzɩ-ɩ siŋŋ. “Taakizini-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛlakɩ hama lakasɩ ma-hɩɖɛ taa yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖaɣnɩ ma-wayɩ lɩʋ. Weyi ɛɛlɩɣ ɖa-wayɩ yɔ, ɛtɩnɩɣ ɖɔ-yɔɔ na. Weyi ɛha-mɩ lɩm caɖaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkɛ Krɩstʋ mba yɔ, tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se ɛ-kɩhɛyʋʋ ɛɛlɛzɩɣ yem.”—Maarkɩ 9:39-41.

Toovenim, pɩtaapɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa se ɛyʋ ɛnʋ ɛtɩŋ Yesu wayɩ pʋcɔ nɛ pɩwɩlɩ se etisiɣ Krɩstʋ yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ tɩñɔta. Ye mbʋ, ɛzɩma abalʋ ɛnʋ ɛtaatɩŋɩɣ Yesu wayɩ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɛkaɖɩɣnɩ-ɩ yaa eɖiɣni cɛtɩm wɩlɩtʋ natʋyʋ susuu. Abalʋ ɛnʋ ɛɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ, nɛ ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛkaɣ hiɣu ɛ-kɩhɛyʋʋ.

Pɩtasɩ lɛ, ye apostoloowaa yɔɔdaɣ yaa pa-lakasɩ kaayeba nɛ abalʋ ɛnʋ ɛla kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔ, pɩɩkɛnɩ-wɛ kɩwɛɛkɩm siŋŋ. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Piyele nɛ weyi elesi mɔ-yɔɔ tisiyaa panɛ yɔ pa-taa kʋɖʋm kɔyɔ, pɩkɩlɩ-ɩ ɖeu se pahʋyɩ namɩyɛ pɔʋ nɛ pɛlɛɛ e-liu tɛɛ nɛ potuzi-i pɛpɛɖɩ lɩm sɔsɔm taa.” (Maarkɩ 9:42) Ye mbʋ, Yesu heyiɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɩwɛɛ se petisi nɛ pɛsɛtɩ halɩ pɩkpɛndɩnɩ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ ɛzɩ ɛyʋ nesi, ɛ-nɩŋgbaŋaɣ yaa ɛ-ɛzɩyɛ mbʋ yɔ, nɛ pɩtaakɔɔ nɛ pɩwɩlɩ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɔɔyʋ. Pɩkɩlɩ ɖeu se ɛyʋ elesi hɔɔlɩŋ ɛnɩ nɛ ɛpɩzɩ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa se ɛwɛɛnɩ-ɩ, ɛlɛ pakpaɣ ɛ-tɩŋa nɛ pɔlɔ Geheena taa (yaa miŋ weyi ɛɛwɛ Hinɔɔm fɛɛʋ taa yɔ, ɩ-taa). Pɩtʋʋ fɛyɩ se apostoloowaa kaana miŋ ɛnʋ Yerusalɛm tɛtʋ cɔlɔ, fɛɛʋ ŋgʋ kɩ-taa. Pɩɩkɛ huɖe nɖɩ ɖɩ-yɔɔ miŋ kaawɛ tam yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, panɩ pɩ-taa se lone nɖɩ ɖɩsɩŋnɩ tam tam ɖɩzʋʋ.

Yesu heyi-wɛ ɖɔɖɔ se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ itaani piya ajamaa taa nɔɔyʋ: Meheyiɣ-mɩ se si-tiyiyaa sɩŋ tam ɛsɔdaa, man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛzɩdaa.” Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛ, ɛzɩma “piya ajamaa”  mba pamʋ ñɩm? Yesu kɛdɩ-wɛ abalʋ nɔɔyʋ, weyi ɛwɛnɩ heŋ 100 nɛ ɩ-taa heu kʋɖʋm le yɔ, ɛ-tɔm. Ɛkɛdɩ-wɛ se abalʋ ɛnʋ eyebi heŋ 99 nɛ ɛɖɛɛ ɛñɩnɩ heu weyi eleba yɔ, nɛ ɛkɔm nɛ ɛna-ɩ lɛ, ɛnɩɩ ɛ-yɔɔ leleŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ heŋ 99 weyi ɩɩkazaa yɔ. Nɛ Yesu tɛzɩnɩ se: “Mbʋ ɖɔɖɔ ɛsɔdaa mɩ-Caa cɔlɔ patɩsɔɔlɩ se ajamaa mba yɔ pa-taa paa kʋyʋm ele.”—Maatiyee 18:10, 14.

Pɩtɩla, Yesu maɣzaɣ ɛzɩma apostoloowaa wɛɛ poyou sɔsɔtʋ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ. Mbʋ yebina nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩwɛɛnɩ ɖɔm mɩ-taa maɣmaɣ nɛ ɩwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa nɛ ɖama.” (Maarkɩ 9:50) Ðɔm yeki nɛ tɔɔnaɣ wɛɣ leleŋ. Ye mbʋ, ye fezuu taa ɖɔm ɛwɛ pa-taa kɔyɔ, pɩɩkɔŋnɩ you, ɛlɛ piyeki nɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɛɛ ɖeu nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ pɛ-hɛkʋ taa.—Koloosi 4:6.

Nabʋyʋ taa lɛ, tɔm kaɖɛ ñɩndʋ pɩzɩɣ nɛ tɩkɔɔ. Yesu wɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se pɔñɔɔzɩ-tʋ yɔ. “Ye ño-koobu ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm kɔyɔ, wolo, ŋna-ɩ nɛ ŋñɔɔzɩ-ɩ, ye ɛnɩnɩ-ŋ kɔyɔ, ŋyabɩ ño-koobu ñʋʋ.” Nɛ ye ɛtɩnɩɩnɩ-ŋ? Yesu tasɩ lɔŋ se: “Wolo ŋcaa ɛyʋ nɔɔyʋ yaa naalɛ nɛ pɩtɩŋa pɩñɔɔzɩ aseɣɖe tɩnaa naalɛ yaa naadozo ɛzɩdaa.” Ɛlɛ, ye tɔm ndʋ tɩwɛ mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se peheyi-tʋ “cejewiye” yaa ɛgbɛyɛ, pɩ-tɔbʋʋ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ paba pɩzɩ nɛ pɛsɛtɩ tɔm ndʋ. Ɛlɛ ye weyi ɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ, etiwelisini ɛgbɛyɛ kɔyɔ, “ɛkɛ ñɛ-ɛzɩdaa ɛzɩ sɩɩnaa layʋ yɔ, ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ.” Yuda mba taaɖʋʋ taabalɩyɛ naɖɩyɛ nɛ sɩɩnaa layaa.—Maatiyee 18:15-17.

Pɩcɛyaa se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa iyele nɛ Ɛsɔtɔm ɖiyi-wɛ. Ye panawa se nɔɔyʋ labɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ pɩpɔzʋʋ se pɔhɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pahʋʋnɩ ɛyʋ ɛnʋ tɔm ɛsɔdaa. Ɛlɛ ye panawa se ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm ɖooo ɛsɔdaa. Lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩkaɣ wazʋʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kaɣ ñɔʋ yɔ. Yesu yɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛtɔ se ɖenɖe “ɛyaa naalɛ yaa naadozo ikpeɣli ma-hɩɖɛ taa kɔyɔ, mɛwɛɣ pɛ-hɛkʋ taa.”—Maatiyee 18:18-20.