Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 36

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ

MAATIYEE 8:5-13 LUKA 7:1-10

  • PAWA SƆƆJANAA ÑƲƲDƲ NƆƆYƲ YOM

  • PAKAƔ WAZƲƲ MBA PƐWƐNƖ TISUU YƆ

Yesu tɛm Pʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ lɛ, ewolo Kapɛrnayum tɛtʋ taa. Ɛtalɩ peeɖe lɛ, Yuda mba taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ wolo ɛ-cɔlɔ. Roma sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ tiyini-wɛ ɛ-cɔlɔ.

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ, ɛ-lɩmɖʋyʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-tɔm siŋŋ yɔ, ɛhɩnɩ kʋdɔŋ nakʋyʋ nɛ ɛcaɣ sɩbʋ. Paa sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛɛkɛ sɩɩnaa layʋ yɔ, ɛñɩnaɣ se Yesu ɛsɩnɩ-ɩ. Yuda ñɩma mba petiyaa yɔ, pɔkɔma lɛ, peheyi Yesu se sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛ-lɩmɖʋyʋ hɩnaa nɛ “e-hola sɩba nɛ ɛnɩɣ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ.” (Maatiyee 8:6) Peheyi Yesu ɖɔɖɔ se pʋmʋnaa se ɛla sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ‘ɛsɔɔlɩ pɛ-ɛjaɖɛ nɛ ɛnʋ manɩ-wɛ Ɛsɔ kuduyuu cikpeluu’ yaa Sinaagɔɔgɩ.—Luka 7:4, 5.

Peeɖe lɛ, Yesu kʋyɩ nɛ ɛtɩŋ-wɛ nɛ powolo sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa taa. Pɔñɔtɩnɩ ɖɩɣa lɛ, sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ etiyi ɛ-taabalaa nabɛyɛ se powolo nɛ peheyi Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, taacɛyɩ ña-tɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩmʋna se ŋsʋʋ man-ɖɩɣa taa. Pʋyɔɔ mantɩkatɩ se mɔnkɔɔ mana-ŋ.” (Luka 7:6, 7) Ñʋʋdʋ ɛnɛ, ɛlɩzaa nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛnɩ tɩ luzuu siŋŋ! Nɛ pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɛɛwɛ ndɩ nɛ Roma ñɩma mba panazɩɣ yomaa pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.—Maatiyee 8:9.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ñʋʋdʋ ɛnɛ ɛɛsɩm se Yuda mba tɩsɔɔlɩ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ mba patɩkɛ Yuda ñɩma yɔ. (Tʋma Labʋ 10:28) Pɩtɩla, pʋyɔɔ ñʋʋdʋ ɛnɛ etiyi ɛ-taabalaa se petendi Yesu se: “Yɔɔdɩ cɛɛkɛ tɔm kʋyʋmtʋ nɛ ma-lɩmɖʋyʋ yɔɔ cɛ.”—Luka 7:7.

Peeɖe pɩɖɩɣzɩ Yesu nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Meheyiɣ-mɩ se mantɩnata tisuu mbʋ yɔ Izrayɛɛlɩ maɣmaɣ taa.” (Luka 7:9) Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ, ɛ-taabalaa pɩsɩ ɖɩɣa lɛ, pamaɣnɩ kʋdɔndʋ ɛ-yɔɔ cɛba.

Yesu tɛm kʋdɔndʋ ɛnʋ waʋ lɛ, ɛtɩŋnɩ piti lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛñɩɣ niye tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ se mba patɩkɛ Yuda mba nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu yɔ, pakaɣ hiɣu wazasɩ siŋŋ. Ɛtɔm se: “Ɛyaa sakɩyɛ kaɣ lɩʋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ sɩ-ɖɩɖʋyɛ taa nɛ pacaɣ koboyaɣ taa ɛsɔdaa [Kewiyaɣ taa], pa nɛ Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb.” Nɛ Yuda piya nzɩ sɩfɛyɩnɩ tisuu yɔ? Yesu tɔm se: “Pakaɣ-sɩ lɔʋ awayɩ cɩkpɛndʋʋ taa ɖenɖe pewiɣ nɛ pasalɩɣ kela yɔ.”—Maatiyee 8:11, 12.

Ye mbʋ, Yuda ñɩma mba paaha-wɛ waɖɛ se pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu nɛ pekizi yɔ, pakaɣ-wɛ lɔʋ. Ɛlɛ sɩɩnaa layaa lɛ, pakaɣ hiɣu waɖɛ se “pacaɣ koboyaɣ taa ɛsɔdaa [Kewiyaɣ taa].”