Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ 36

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ

MAATIYEE 8:5-13 LUKA 7:1-10

  • PAWA SƆƆJANAA ÑƲƲDƲ NƆƆYƲ YOM

  • PAKAƔ WAZƲƲ MBA PƐWƐNƖ TISUU YƆ

Yesu tɛm Pʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ lɛ, ewolo Kapɛrnayum tɛtʋ taa. Ɛtalɩ peeɖe lɛ, Yuda mba taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ wolo ɛ-cɔlɔ. Roma sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ tiyini-wɛ ɛ-cɔlɔ.

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ, ɛ-lɩmɖʋyʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-tɔm siŋŋ yɔ, ɛhɩnɩ kʋdɔŋ nakʋyʋ nɛ ɛcaɣ sɩbʋ. Paa sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛɛkɛ sɩɩnaa layʋ yɔ, ɛñɩnaɣ se Yesu ɛsɩnɩ-ɩ. Yuda ñɩma mba petiyaa yɔ, pɔkɔma lɛ, peheyi Yesu se sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛ-lɩmɖʋyʋ hɩnaa nɛ “e-hola sɩba nɛ ɛnɩɣ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ.” (Maatiyee 8:6) Peheyi Yesu ɖɔɖɔ se pʋmʋnaa se ɛla sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ‘ɛsɔɔlɩ pɛ-ɛjaɖɛ nɛ ɛnʋ manɩ-wɛ Ɛsɔ kuduyuu cikpeluu’ yaa Sinaagɔɔgɩ.—Luka 7:4, 5.

Peeɖe lɛ, Yesu kʋyɩ nɛ ɛtɩŋ-wɛ nɛ powolo sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa taa. Pɔñɔtɩnɩ ɖɩɣa lɛ, sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ etiyi ɛ-taabalaa nabɛyɛ se powolo nɛ peheyi Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, taacɛyɩ ña-tɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩmʋna se ŋsʋʋ man-ɖɩɣa taa. Pʋyɔɔ mantɩkatɩ se mɔnkɔɔ mana-ŋ.” (Luka 7:6, 7) Ñʋʋdʋ ɛnɛ, ɛlɩzaa nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛnɩ tɩ luzuu siŋŋ! Nɛ pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɛɛwɛ ndɩ nɛ Roma ñɩma mba panazɩɣ yomaa pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.—Maatiyee 8:9.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ñʋʋdʋ ɛnɛ ɛɛsɩm se Yuda mba tɩsɔɔlɩ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ mba patɩkɛ Yuda ñɩma yɔ. (Tʋma Labʋ 10:28) Pɩtɩla, pʋyɔɔ ñʋʋdʋ ɛnɛ etiyi ɛ-taabalaa se petendi Yesu se: “Yɔɔdɩ cɛɛkɛ tɔm kʋyʋmtʋ nɛ ma-lɩmɖʋyʋ yɔɔ cɛ.”—Luka 7:7.

Peeɖe pɩɖɩɣzɩ Yesu nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Meheyiɣ-mɩ se mantɩnata tisuu mbʋ yɔ Izrayɛɛlɩ maɣmaɣ taa.” (Luka 7:9) Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ, ɛ-taabalaa pɩsɩ ɖɩɣa lɛ, pamaɣnɩ kʋdɔndʋ ɛ-yɔɔ cɛba.

Yesu tɛm kʋdɔndʋ ɛnʋ waʋ lɛ, ɛtɩŋnɩ piti lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛñɩɣ niye tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ se mba patɩkɛ Yuda mba nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu yɔ, pakaɣ hiɣu wazasɩ siŋŋ. Ɛtɔm se: “Ɛyaa sakɩyɛ kaɣ lɩʋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ sɩ-ɖɩɖʋyɛ taa nɛ pacaɣ koboyaɣ taa ɛsɔdaa [Kewiyaɣ taa], pa nɛ Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb.” Nɛ Yuda piya nzɩ sɩfɛyɩnɩ tisuu yɔ? Yesu tɔm se: “Pakaɣ-sɩ lɔʋ awayɩ cɩkpɛndʋʋ taa ɖenɖe pewiɣ nɛ pasalɩɣ kela yɔ.”—Maatiyee 8:11, 12.

Ye mbʋ, Yuda ñɩma mba paaha-wɛ waɖɛ se pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu nɛ pekizi yɔ, pakaɣ-wɛ lɔʋ. Ɛlɛ sɩɩnaa layaa lɛ, pakaɣ hiɣu waɖɛ se “pacaɣ koboyaɣ taa ɛsɔdaa [Kewiyaɣ taa].”