Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 44

Yesu sɩnzɩ kancʋʋlaɣ ɖoŋ ŋga nakɛyɛ teŋgu yɔɔ

Yesu sɩnzɩ kancʋʋlaɣ ɖoŋ ŋga nakɛyɛ teŋgu yɔɔ

MAATIYEE 8:18, 23-27 MAARKƖ 4:35-41 LUKA 8:22-25

  • YESU SƖNZƖ KANCƲƲLAƔ ÐOŊ ÑƖNGA NAKƐYƐ GALILEE TEŊGU YƆƆ

Mbʋ mbʋ Yesu labɩ evemiye ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ, pɩɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩpaɣzɩ-ɩ nɩʋ. Ðanaɣ ɖanaa lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ðɩtɛzɩ kideŋ lɛɛkʋ yɔɔ.” Ye ŋwɛ Kapɛrnayum kɔyɔ, ŋnaɣ kideŋ ŋgʋ nɛ pɔɔ nɛ wayɩ.—Maarkɩ 4:35.

Ye ŋtɛzɩ Galilee teŋgu nɛ ŋwokini wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ yɔ, ŋsʋʋ Jeneezaarɛɛtɩ egeetiye taa. Egeetiye nɖɩ ɖɔɖɔ payaɣ se Dekapola. Hela ñɩma sɔnzɩ kaakɩlɩnɩ tɔyʋʋ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa, ɛlɛ Yuda mba sakɩyɛ kaawɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɔɖɔ.

Yesu lɩɣaɣ Kapɛrnayum tɛtʋ taa lɛ, ɛyaa sakɩyɛ na-ɩ. Kpɩyɩŋ cabɩ kʋyɩ nɛ ɩtɩŋ-ɩ. (Maarkɩ 4:36) Toovenim lɛ, pa-nʋmɔʋ ŋgʋ kɩtaawɛɛ poliŋ. Lɩm mbʋ payaɣ se Galilee Teŋgu yɔ, pɩɩkɛnɩ lɩŋgamʋʋ ŋgʋ kiniɣdi camɩyɛ yɔ. Kɩ-ɖaɣlɩkɩŋ kaamaɣnɩ ɛzɩ kilomɛtanaa 21 nɛ kɩ-walanzɩ ñaamaɣnɩ ɛzɩ kilomɛtanaa 11 mbʋ yɔ. Ɛlɛ kiilimaa.

Paa Yesu kaakɛ ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛlabɩ puwiye yɔ, ɖɩnɩ-ɩ. Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ kpɩyʋʋ paɣzɩ ɖɛʋ lɛ, ɛpɩsɩnɩ wayɩ kiŋ nɛ ɛhɩnɩ nɛ ɛpaɣzɩ ɖou.

Apostoloowaa sakɩyɛ kaasɩm kpɩyʋʋ saʋ pɩdɩɩfɛyɩ, paa mbʋ yɔ nʋmɔʋ kʋnɛ kɩkaɣ-wɛ labʋ kaɖɛ. Pʋŋ kaacɔ Galilee teŋgu ŋgʋ nɛ pɩta, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, kɩ-yɔɔ helim kaawɛ miŋ. Nabʋyʋ taa lɛ, nikaɣ helim lɩɣnɩ pʋŋ yɔɔ nɛ pitiki pɩkatɩɣ miŋ helim mbʋ nɛ pɩlakɩ kancʋʋlaɣ teŋgu yɔɔ. Nɛ mbʋ labɩnɩ ɖeyi ɖeyi puwiye. Lɩm wɛɛ nɛ pɩtaŋgatɩɣ nɛ pɩkɔŋ pɩmakɩ kpɩyʋʋ nɛ pɩkɛdaa lɛ, “lɩm caɣ se pɩkpa pɩwadɩ nɛ pɩsʋzɩ kpɩyʋʋ lɩm tɛɛ.” (Luka 8:23) Pɩlakaɣ mbʋ lɛ, Yesu ɖiɣni ɖou.

Apostoloowaa ñaɣ pana siŋŋ se kpɩyʋʋ ɛtaasʋʋ lɩm tɛɛ, palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɛɣtʋ ndʋ paakpɛlɩkaa pɩlɩɩnɩ kpɩyɩŋ saʋ yɔɔ yɔ, se papɩzɩ nɛ palɩɩ kancʋʋlaɣ taa. Ɛlɛ patɩpɩzɩ. Peeɖe sɔɔndʋ paɣzɩ-wɛ kpaʋ nɛ pama kubusi nɛ pefezi Yesu nɛ peheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ ya ɖa-ñʋʋ, ɖileki.” (Maatiyee 8:25) Tɔmkpɛlɩkɩyaa maɣzaa se pɔ-tɔm tɛma, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kpɩyʋʋ caɣ lɩm sʋʋ.

Yesu fema lɛ, ɛpɔzɩ apostoloowaa se: “Pɩlabɩ we nɛ iseɣ sɔɔndʋ, tisuu ññɩɩ tɩnaa mɩ?” (Maatiyee 8:26) Peeɖe lɛ, Yesu kalɩ helim nɛ teŋgu nɛ ɛtɔ se: “Su tɔm, caɣ ɖiɣɖiɣ.” (Maarkɩ 4:39) Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, kancʋʋlaɣ sɩɩ tɩnaɣ nɛ teŋgu yɔɔ hɛɛ ɖiɣ ɖiɣ. (Maarkɩ nɛ Luka pɔyɔɔdaɣ piti lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm lɛ, kajalaɣ lɛ, pañɩɣ niye ɛzɩma Yesu kalɩ kancʋʋlaɣ nɛ kosu yɔ, pɩ-tɔm yɔɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, pɔyɔɔdɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma tɔmkpɛlɩkɩyaa tisuu wɛ ññɩɩ yɔ, pɩ-tɔm.)

Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩlabɩ tʋmɩyɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ yɔ. Pana ɛzɩma kancʋʋlaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ suma nɛ teŋgu yɔɔ hɛɛ ɖiɣ ɖiɣ yɔ. Pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ nɛ pɔpɔzʋʋ ɖama se: “Ɛnʋ yɔ, ɛzɩ ɛkɛ anɩ pʋdʋ nɛ pɩkpɛndɩnɩ helim nɛ lɩm nɛ pɩñaŋɩ-ɩ?” Pʋwayɩ lɛ, patalɩ teŋgu kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ cɩŋgɩlɩm nabʋyʋ tɩlabɩ-wɛ. (Maarkɩ 4:41–5:1) Pɩtɩla, kpɩyɩŋ lɛɛŋ weyi ɩɩtɩŋ pa-wayɩ yɔ, ɩpɩzaa nɛ ɩpɩsɩ teŋgu kidiiliŋ ŋgʋ kɩwɛnɩ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kiŋ yɔ, kɩ-yɔɔ.

Ɛzɩma Ɛsɔ Pɩyalʋ wɛnɩ ɖoŋ se ɛñazɩ helim yɔ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩwɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ tɔɔʋ kewiyitu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ, ɛyaa tɩŋa kaɣ caɣʋ wezuu pɛɛyɛ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, helim sɔsɔm yaa asɛyʋʋ nakʋyʋ ɛɛkaɣ nɔɔyʋ kʋʋ.