Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 29

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla tʋma kɩbana sabaatɩ wiye?

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla tʋma kɩbana sabaatɩ wiye?

YOHANƐƐSƖ 5:1-16

  • YESU SUSUU TƆM YUDEE EGEETIYE TAA

  • ƐWA ABALƲ KƲDƆNDƲ NƆƆYƲ HIÐE NAÐƖYƐ CƆLƆ

Yesu susaɣ tɔm Galilee egeetiye taa lɛ, ɛlabɩ tʋma sɔsɔna sakɩyɛ. Ɛlɛ Yesu nawa se pɩtɩkɛ Galilee taa ɖeke pɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Pɩwɛɛ se mowolo tɛtʋ lɛɛtʋ taa nɛ monsusi Ɛsɔtɔm kɩbandʋ.” Mbʋ labɩna “nɛ ɛyɛlɩɣ Yudee Ɛsɔ kuduyiŋ tɛɛ [yaa Sinaagɔɔgɩwaa taa] nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm. (Luka 4:43, 44) Pɩɩpɔzaa se ɛla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩnaɣ taa kazandʋ ndʋ palakɩ Yerusalɛm yɔ, tɩñɔtaa.

Evaŋgilimwaa yɔɔdɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu labɩ Galilee egeetiye taa yɔ, ɖɩ-tɔm nɛ pɩkpaɖɩ nɖɩ ɛlabɩ Yudee egeetiye taa yɔ. Paa Yudee egeetiye taa ɛyaa sakɩyɛ ɛtaamʋʋ Yesu camɩyɛ yɔ, etiyele tɔm susuu nɛ tʋma kɩbana labʋ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa payɩ ewokaɣ yɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu woki Yudee egeetiye taa tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣ-tʋ se Yerusalɛm yɔ, tɩ-taa, se ɛtɔɔ pɩnaɣ 31 tɛ Paska kazandʋ. Hiɖe naɖɩyɛ kaañɔtɩnɩ Yerusalɛm tɛtʋ nɔnɔɔ ŋga payaɣ se Heŋ Nɔnɔɔ yɔ nɛ payaɣ-ɖɩ se Betɛsda. Ɛyaa sakɩyɛ cakaɣ hiɖe nɖɩ ɖɩ-cɔlɔ. Kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ, yʋlʋmaa nɛ kaakalasɩ powokaɣ nɛ pacakɩ peeɖe. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ maɣzaɣ se ye lɩm eciɣdaa nɛ kʋdɔndʋ nɔɔyʋ tii pɩ-taa kɔyɔ, ɛ-yɔɔ cɛkɩ.

Yesu na abalʋ nɔɔyʋ hiɖe nɖɩ ɖɩ-cɔlɔ Sabaatɩ wiye. Pɩlakɩ pɩnzɩ 38 yɔ, abalʋ ɛnʋ ɛkɛʋ kʋdɔndʋ yɔ. Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Ŋsɔɔlaa se ñɔ-yɔɔ ɛcɛ na?” Nɛ abalʋ ɛnʋ ecosi-i se: “Caa Kɩbaɣlʋ, mɛnfɛyɩ nɔɔyʋ se eetisi-m, lɩm ciɣdiɣ lɛ, mankʋyʋʋ se mentiki lɛ, nɔɔyʋ tɛm tibu.”—Yohanɛɛsɩ 5:6, 7.

Peeɖe Yesu yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩɖɩɣzɩ abalʋ ɛnʋ nɛ mba payɩ pewelisi-tʋ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Kʋyɩ nɛ ŋkpaɣ ñɛ-tɛya nɛ ŋkpe.” (Yohanɛɛsɩ 5:8) Nɛ abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛ kpaagbaa, ɛkʋyɩ ɛkpaɣ ɛ-tɛya nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm.

Yuda mba taa tɩla leleŋ nɛ piti lakasɩ nzɩ. Pʋyɔɔ pana abalʋ ɛnʋ lɛ, papaɣzɩ-ɩ hʋnʋʋ tɔm nɛ peheyi-i se: “Sɔnɔ Sabaatɩ, pɩtɩha-ŋ nʋmɔʋ se ŋsɩɣlɩ ñɛ-tɛya.” Peeɖe abalʋ ɛnʋ ecosi-wɛ se: “Weyi ɛlaba nɛ mɔ-yɔɔ cɛ yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛtɔmɩ-m se: ‘Kpaɣ ña-tɛya nɛ ŋɖɔ.’” (Yohanɛɛsɩ 5:10, 11) Yuda ñɩma mba, pɛwɛɛ pɔhɔŋ tɔm nɛ abalʋ ɛnʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pawa ɛ-kʋdɔŋ Sabaatɩ wiye.

Peeɖe pɔpɔzɩ abalʋ ɛnʋ se: “Atɔmɩ-ŋ se: ‘Kpaɣ ña-tɛya nɛ ŋɖɔ?’” Pañɩnaɣ se patɩlɩ weyi ɛwa abalʋ ɛnʋ yɔ, ŋgʋ ɛlɛ ñaasɩŋ Yesu hɩɖɛ, nɛ pɩtasɩ lɛ, Yesu wa ɛ-kʋdɔŋ nɛ pɩtɛ lɛ, “ɛlɩɩ ɛyaa hɛkʋ taa nɛ ɛmɛlɩ.” (Yohanɛɛsɩ 5:12, 13) Ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛkaɣ tasʋʋ katʋʋ Yesu. Ɛ nɛ Yesu pɔkɔm patasɩ ɖama katʋʋ kpaaŋ taa nɛ peeɖe ɛtɩlɩ weyi ɛɛwa ɛ-kʋdɔŋ hiɖe cɔlɔ yɔ, ɛ-hɩɖɛ.

Pʋwayɩ lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛkatɩ Yuda ñɩma mba pañɩnaɣ se patɩlɩ weyi ɛwa ɛ-kʋdɔŋ yɔ. Peeɖe eheyi-wɛ se Yesu kaawanɩ ɛ-kʋdɔŋ. Panɩ mbʋ lɛ, pɛɖɛɛ Yesu wayɩ. Ɛzɩ powoki se pɔpɔzɩ Yesu nɛ pana ɖenɖe ɛlɩ ɖoŋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ piti lakasɩ nzɩ yɔ? Aayɩ. Ɛlɛ powoki se panazɩ-ɩ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ nɛ pana se aha-ɩ nʋmɔʋ se ɛla lakasɩ kɩbanzɩ nzɩ Sabaatɩ wiye.