Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 105

Ɛtɩŋnɩ hiyuu tɩʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa tisuu yɔɔ tɔm

Ɛtɩŋnɩ hiyuu tɩʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa tisuu yɔɔ tɔm

MAATIYEE 21:19-27 MAARKƖ 11:19-33 LUKA 20:1-8

  • ƐTƖŊNƖ HIYUU TƖƲ ŊGƲ KƖWƖLAA YƆ, KƖ-YƆƆ NƐ ƐWƖLƖ TISUU YƆƆ TƆM

  • PAKAÐƖNƖ ÐOŊ WEYI YESU WƐNA YƆ

Yesu kʋyɩ Yerusalɛm Hodo ɖanaɣ nɛ ɛpɩsɩ Betaanii tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔɔ kiŋ yɔ, tɩ-taa. Paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, eɖo ɛ-taabalaa Lazaarɩ, Maarɩɩ nɛ Maarta pɛ-tɛ.

Teu fema Nisaŋ 11 tanaŋ tɛɛ lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ papɩsɩɣ Yerusalɛm. Ɛtalɩ peeɖe lɛ, ewolo templo taa kɛdɛzaɣ ɖeɖe. Puwiye esusi tɔm samaɣ taa kɛdɛzaɣ ɖeɖe nɛ pʋwayɩ lɛ ɛtɔɔ Paska, ɛla ɛ-sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nɛ pakpa-ɩ nɛ pawɩlɩ-ɩ ñaŋ nɛ pakʋ-ɩ.

Pɛwɛ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ palɩnɩ Betaanii nɛ pɔñɔtʋʋnɩ Yerusalɛm tɛtʋ lɛ, Pɩyɛɛrɩ na tɩʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Yesu kaalɔ nɔɔ Hodo tanaŋ tɛɛ yɔ. Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, na, hiyuu tɩʋ ŋgʋ ŋlɔ kɩ-yɔɔ nɔɔ yɔ, kɩwɩlaa.”​—Maarkɩ 11:21.

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kaalɔ nɔɔ tɩʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ kɩwɩlɩ? Tɔm ndʋ ecosaa yɔ tɩlɩzɩ pɩ-taa. “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ, ye ɩtɩcɔɔ mi-tisuu taa kii kɔyɔ, pɩtɩkɛ ɩlakɩ ɛzɩ malabʋ yɔ yeke, ɛlɛ ye iheyi pʋʋ kʋnɛ yɔ se: ‘Kʋyɩ ŋtɔlɩ lɩm sɔsɔm taa peeɖe yɔ,’ pɩlakɩ mbʋ. Piyele nɛ mbʋ mbʋ ɩtɩmɩɣ nɛ ɩpɔzʋʋnɩ tisuu siŋŋ yɔ, pɛcɛlɩɣ-mɩ pʋ.” (Maatiyee 21:21, 22) Ɛ-tɔm tʋnɛ tɩɖaɣnɩɣ ñɩɣʋ niye tɔm ndʋ ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma tisuu pɩzɩɣ nɛ pɩkpɛzɩ pʋʋ yɔ, tɩ-yɔɔ.​—Maatiyee 17:20.

Yesu kpaɣ tɩʋ ŋgʋ eyeba nɛ kɩwɩlɩ yɔ nɛ ɛlabɩnɩ kɩɖaʋ se ɛñɩɣ niye ɛzɩma pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛtɔm se: “Mbʋ ɩpɔzʋʋ mɩ-adɩma taa yɔ, etisi se pakaɣ-mɩ pʋ cɛlʋʋ.” (Maarkɩ 11:24) Lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩsɩnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa siŋŋ. Tɩsɩnɩ kɔzɩ kɔzɩ apostoloowaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kala sakɩyɛ kaawɛɛ se akaɣ pɔ-yɔɔ kɔm. Ɛlɛ tɩʋ kɩwɩlʋʋ kʋnɛ kɩñɩkɩɣ niye ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ tisuu mbʋ pɩlɩnɩ ɖooo laŋɩyɛ taa yɔ, pɩ-yɔɔ.

Ɛzɩ hiyuu tɩʋ yɔ, Izrayɛɛlɩ samaɣ wɛtʋ peɣzaɣ ɛyaa. Ɛzɩma samaɣ kpeekpe kaacɛlɩ ka-tɩ Ɛsɔ se kalakɩ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, pɩɩwɛɛ se kawɩlɩ kpayɩ se kɔɖɔŋ ɛ-Paɣtʋ yɔɔ. Ɛlɛ Yuda ñɩma sakɩyɛ lɩzaa nɛ pawɩlɩ se pɛfɛyɩnɩ tisuu nɛ pɩtasɩ lɛ, paalʋlʋʋ pe kɩbana. Halɩ pekizaa pɩkpɛndɩnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ maɣmaɣ. Ye mbʋ, ɛzɩma Yesu yeba nɛ hiyuu tɩʋ kʋnɛ kɩwɩlɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ tɛmnʋʋ Izrayɛɛlɩ samaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɛfɛyɩnɩ tisuu nɛ katɩlʋlɩ pe kɩbana.

Pitileɖi lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa patalɩ Yerusalɛm. Ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ, ewolo templo taa nɛ ɛpaɣzɩ ɛyaa tɔm wɩlʋʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se cɔjɔnaa nɛ tɛtʋ taa sɔsaa ɖiɣni tɔzʋʋ mbʋ Yesu labɩ Hodo wiye, alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɔɔnɩ liidiye lɛɣzɩyaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ðoŋ weyi ŋlakɩnɩ mbʋ yɔ? Yaa aha-ŋ ɖoŋ ɛnɩ yɔ se ŋla mbʋ yɔ?”​—Maarkɩ 11:28.

Yesu cosi-wɛ se: “Mankaɣ-mɩ pɔzʋʋ tɔm kʋyʋmtʋ ɖɔɖɔ, icosi-m nɛ meheyi-mɩ ɖoŋ weyi malakɩnɩ mbʋ yɔ. Yohanɛɛsɩ tɛ lɩm [mɩyɩsʋʋ] lɛ, pɩlɩnɩ ɛsɔdaa, yaa ɛyaa cɔlɔ, icosi-m lɛ?” Lɛɛlɛɛyɔ tɔm pɩsɩnɩ pɔ-yɔɔ. Cɔjɔnaa nɛ tɛtʋ taa sɔsaa kɛzɩ ɖama hɔɔlʋʋ se pana se ɛzɩma pɩwɛɛ se pocosi-i. Nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se: “Ye ɖicosaa se: ‘Pɩlɩnɩ Ɛsɔdaa, ɛkaɣ-ɖʋ pɔzʋʋ se: ‘Pɩla ɛzɩma nɛ ititisi ɛ-yɔɔ?’” Pataapɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pocosi se: “Pɩlɩnɩ ɛyaa cɔlɔ”, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, peseɣaɣ samaɣ sɔɔndʋ nɛ “kɔcɔŋnaɣ Yohanɛɛsɩ se ɛkɛ nayʋ siŋŋ.”​—Maarkɩ 11:29-32.

Yesu koyindinaa panɛ paanaɣ se pocosi suwe. Peheyi-i se: “Ðɩɩsɩŋ.” Peeɖe Yesu pɩsɩnɩ-wɛ se: “Ma ɖɔɖɔ maaheyiɣ-mɩ se ɖoŋ weyi malakɩnɩ mbʋ.”​—Maarkɩ 11:33.