Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 24

Ɛwalɩsɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ Galilee

Ɛwalɩsɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ Galilee

MAATIYEE 4:23-25 MAARKƖ 1:35-39 LUKA 4:42, 43

  • YESU NƐ Ɛ-TƆMKPƐLƖKƖYAA NAANZA PƐWƐƐ PƐYƐLƖƔ GALILEE EGEETIYE TAA NƐ POSUSUU TƆM

  • PANƖ Ɛ-TƆM SUSUU NƐ TƲMA WENA ƐLAKƖ YƆ A-TAŊ PAA LE

Kɩyakʋ ŋgʋ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa patalɩ Kapɛrnayum yɔ, palabɩ tʋmɩyɛ siŋŋ. Ðanaɣ ɖanaa lɛ, Kapɛrnayum tɛtʋ taa mba kɔnɩ pa-kʋdɔndɩnaa se pawaa-wɛ. Yesu tihiɣ alɩwaatʋ se ɛhɛzɩ.

Tɛʋ fema lɛ, Yesu kʋyɩ tanaŋ tɛɛ cu nɛ ɛlɩɩ awayɩ nɛ ɛñɩnɩ lone naɖɩyɛ, nɖɩ ɖɩ-taa ɛpɩzɩɣ ɛcaɣ e-ɖeke nɛ ɛtɩmnɩ ɛ-Caa yɔ. Ɛlɛ Yesu tɩpɩzɩ nɛ ɛcaɣ e-ɖeke nɛ pileɖi. “Siimɔɔ nɛ ɛ-ɛgbaɣdɩnaa” pakʋyaa nɛ paanaɣ-ɩ lɛ, papaɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ. Pɩtɩla Pɩyɛɛrɩ kaaɖɛnɩ-wɛ nɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-ɖɩɣa taa Yesu kaawɛɛ.​—Maarkɩ 1:36; Luka 4:38.

Pɔkɔm pana Yesu lɛ, Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Ɛyaa kpeekpe ñɩnɩɣ-ŋ.” (Maarkɩ 1:37) Pɩtʋʋ fɛyɩ, Kapɛrnayum mba kaasɔɔlaa se Yesu ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlabɩ peeɖe yɔ, ɖɩkɛdɩnɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ samaɣ ñakaɣ pana siŋŋ se “ɛcaɣ kɔ-cɔlɔ.” (Luka 4:42) Ɛlɛ piti lakasɩ nɛ kʋdɔmɩŋ waʋ yɔɔ Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ? Pɩtasɩ lɛ, lone nɖɩ, ɖi-ɖeke ɖɩ-taa ɛkɔm labʋ tʋmɩyɛ na? Tɔm ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdaa?

Yesu cosi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ðɩɖɛɛnɩ ɖoli, ɖiwolo tɛtʋ lɛɛtʋ taa nɛ monsusi peeɖe Tɔm Kɩbandʋ, pɩ-yɔɔ yɔɔ malɩwa.” Eheyi samaɣ ŋga kañɩnaɣ se ɛcaɣ kɔ-cɔlɔ yɔ se: “Pɩwɛɛ se monsusi ɖɔɖɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm tɛtʋ lɛɛtʋ taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩ-maɣmaɣ pɩ-yɔɔ Ɛsɔ tiyi-m.”​—Maarkɩ 1:38; Luka 4:43ABT.

Toovenim, Kewiyaɣ tɔm susuu kɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ. Kewiyaɣ ŋga, kakaɣ yebu nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ sɛɛ nɛ ɛyaa kʋdɔmɩŋ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ. Yesu labɩ piti lakasɩ nɛ ɛwaa kʋdɔmɩŋ se ɛtɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se Ɛsɔ tiyini-i. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩnzɩ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu lɛ, Moyizi kaalabɩ piti lakasɩ se pɩkɛnɩ yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se Ɛsɔ tiyini-i yɔ.​—Egipiti Lɩʋ 4:1-9, 30, 31.

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naanza pakʋyɩ Kapɛrnayum nɛ pɛɖɛɛ tɔm susuu tɛtʋ lɛɛtʋ taa. Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba lɛ, Pɩyɛɛrɩ nɛ e-neu Andree nɛ Yohanɛɛsɩ nɛ ɛlɛ ɖalʋ Yakubu. Kpɩtaʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ, kɩ-taa Yesu ya-wɛ se papɩsɩ ɛ-nʋmɔʋ ɖɔm ɛgbaɣdɩnaa kajalaɣ ñɩma.

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pa-naanza pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ ɖɔm camɩyɛ siŋŋ Galilee egeetiye taa. Pʋyɔɔ ɛyaa nɩ Yesu yɔɔ tɔm halɩ ɖooo poliŋ taa. “Ɛ-hɩɖɛ sɛɛ Siirii tɛtʋ kpeekpe taa” nɛ Dekapola, egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa tɛtʋ kaakpɛndɩ hiu yɔ, nɛ halɩ pɩtalɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ wayɩ. (Maatiyee 4:24, 25) Samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ lɩnɩ lona ana a-taa nɛ Yudee egeetiye taa ɖɔɖɔ nɛ katɩŋɩɣ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pa-wayɩ. Ɛyaa sakɩyɛ kɔnɩ-ɩ kʋdɔndɩnaa se ɛwaa-wɛ. Yesu yeba nɛ pa-tɩŋa payɩ pa-laŋa hɛɛ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛwa kʋdɔmɩŋ nɛ ɛzɩma ɛɖɔɔnɩ aleewaa aliikenaa taa yɔ, pɩ-yɔɔ.