Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 116

Ɛtɔkaɣ kɛdɛzaɣ Paska lɛ, ɛha tɩ luzuu kɩɖaʋ kɩbaŋʋ

Ɛtɔkaɣ kɛdɛzaɣ Paska lɛ, ɛha tɩ luzuu kɩɖaʋ kɩbaŋʋ

MAATIYEE 26:20 MAARKƖ 14:17 LUKA 22:14-18 YOHANƐƐSƖ 13:1-17

  • YESU NƐ APOSTOLOOWAA PƆTƆƆ KƐDƐZAƔ PASKA

  • ƐKƆ APOSTOLOOWAA NAŊGBANZƖ LƖM SE ƐWƖLƖ-WƐ TƆM KƖCƐYƖTƲ NATƲYƲ

Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ powobi Yerusalɛm se pɔñɔɔzɩ Paska ɛzɩ Yesu kaaheyuu-wɛ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ apostoloowaa lalaa pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ patɩŋɩɣ pa-wayɩ. Ðanaɣ ɖanaa nɛ wɩsɩ paɣzɩ ɖʋʋ lɛ, Yesu nɛ apostoloowaa lalaa papaɣzɩ tibu Somiŋ Pʋʋ. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, Yesu tikuu Somiŋ Pʋʋ kʋnɛ yɔ, pɩkɔɔ pɩtalɩ e-femtu.

Pitileɖi lɛ, Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa patalɩ Yerusalɛm nɛ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ powolo ɖɩɣa ŋga ka-taa pakaɣ tɔɔʋ Paska yɔ. Patalaa nɛ pakpa ɛsɔdaa kuduyuu taa lɛ, pana se pɛtɛm ñɔɔzʋʋ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ se pɔtɔɔnɩ kazandʋ yɔ. Yesu kaaɖaŋ alɩwaatʋ ndʋ kpam, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Mɔnsɔɔlɩnɩ sɔɔlɩm sɔsɔm pɩŋŋ se ma nɛ mɩ ɖɩtɔɔ Paska kʋnɛ yɔ nɛ pʋcɔ manɩɩ siziŋ.”—Luka 22:15.

Pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, Yuda mba tɔkʋʋ Paska nɛ paɖʋʋ vɛɛ kɔpʋnaa taa nɛ pɔñɔʋ nɛ pakazɩɣ ɖama yɔ. Pʋyɔɔ Yesu kpaɣ kɔpʋ nɛ ɛtɩmɩ kɩ-yɔɔ nɛ eheyi apostoloowaa se: “Ɩmʋ pʋnɛ yɔ nɛ ɩtayɩ ɖama. [Meheyiɣ-mɩ] se maatasɩɣ sʋlʋm pʋnɛ yɔ ñɔʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ kɔmtʋ.” (Luka 22:17, 18) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛ-sɩm ñɔtɩ kpam.

Ɛlɛ, nabʋyʋ labɩ alɩwaatʋ ndʋ pɔtɔkaɣ Paska ŋgʋ yɔ, nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Yesu kʋyaa ɛsɩŋ nɛ ɛhɔzɩ toko ŋgʋ eesu pɩ-yɔɔ yɔ, nɛ ɛkpaɣ pɔbɔʋ. Ɛkpaɣ ɖɔɖɔ ñanaɣ nɛ ɛɖʋ lɩm ka-taa. Pɩɩmʋnaa se weyi ɛmʋʋ agɔma yɔ, ɛnʋ yaa ɛ-lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ ɛñalɩnɩ agɔma naŋgbanzɩ. (Luka 7:44) Ɛlɛ paawɛ ɖenɖe yɔ, ɖɩɣadʋ taawɛɛ pɔ-cɔlɔ, pʋyɔɔ Yesu kʋyɩ ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Pɩɩwɛɛ se apostoloowaa taa nɔɔyʋ ɛkʋyɩ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ, ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ tɩla mbʋ. Ɛzɩ pa-taa nɔɔyʋ taasɔɔlɩ se pɔtɔ se ɛnʋ lɛ pa-taa cikpelu na? Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, pɩcɛyɩ-wɛ siŋŋ se Yesu kʋyɩna se ɛkɔʋ pa-naataŋ lɩm.

Yesu talɩ Pɩyɛɛrɩ cɔlɔ lɛ, ɛlɛ kizini-i nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pɩtɩkɛ ñaakɔnɩ ma-naataŋ lɩm. Aayɩ, pɩlɩ.” Yesu cosi-i se: “Ye maakɔʋ-ŋ kɔyɔ, ma nɛ ŋ ɖɩɩkaɣ kpɛndʋʋ pʋyʋ.” Peeɖe Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye mbʋ yɔ, taakɔ ma-naataŋ yeke, kpɛndɩnɩ me-nesi nɛ, ma-ñʋʋ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu cosi-i tɔm ndʋ yɔ, tɩɖɩɣzɩ-ɩ. Ecosi-i se: “Weyi ɛsɔ lɩm ɖeu yɔ, ɛ-naataŋ yeke ɛkɔʋ nɛ ɛwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ, mɩ yɔ, ɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ, ɛlɛ pɩtɩkɛ mi-kpeekpe.”—Yohanɛɛsɩ 13:8-10.

Yesu kɔ apostoloowaa 12 waa mba pa-tɩŋa pa-naataŋ, pɩkpɛndɩnɩ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ.  Yesu kpaɣ e-toko nɛ ɛɖaɣnɩ suu nɛ ɛpɩsɩ ɛ-ɖɩjaɣyɛ taabɩlɩ yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɩnɩ mbʋ malabɩ-mɩ yɔ, pɩ-tɔbʋʋ na? Ɩyaɣ-m se Tɔm Wɩlɩyʋ nɛ Kɩbaɣlʋ, pɩwɛ camɩyɛ, mɛnkɛ mbʋ ɖɔɖɔ. Ye mɔnkɔ mɩ-naataŋ lɩm, ma Tɔm Wɩlɩyʋ nɛ Kɩbaɣlʋ yɔ, pɩwɛnɩ-mɩ ɖɔɖɔ se ɩkɔ ɖama naataŋ lɩm. Mawɩlɩ-mɩ nʋmɔʋ se ɩla ɖama ɛzɩ malabʋ-mɩ yɔ. Tʋtʋyɛ taa, tʋtʋyɛ taa meheyiɣni-mɩ, yom tɩkɩlɩ ɛ-tʋ, nɛ tiyiyu tɩkɩlɩ weyi etiyi-i yɔ. Ye ɩsɩm mbʋ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa.”—Yohanɛɛsɩ 13:12-17.

Tʋmɩyɛ labʋ nɛ tɩ luzuu kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ! Pɩtɩpɔzɩ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩñɩnɩ kajalaɣ lone yaa pamaɣzɩ se mba kpaɖɩna, nɛ lalaa pɩwɛɛ se paɖʋ-wɛ lɩm. Ɛlɛ pɩwɛɛ se panɩɣzɩnɩ Yesu nɛ pɔsɔɔlɩ siŋŋ se paɖʋ lalaa lɩm nɛ tɩ luzuu nɛ pataalakɩ tʋmɩyɛ ɛsɩmɩyɛ yɔɔ.