Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ SƆSƆƲ 1

Pʋcɔ Yesu paɣzɩɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ

“Kakaɣ kɛʋ ɛyʋ sɔsɔ.”​—Luka 1:32

Pʋcɔ Yesu paɣzɩɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 1

Tɔm kɩbandʋ naalɛ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Ɛsɔ tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ susi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ tisuu kaawɛ kaɖɛ yɔ.

ÑƲƲ 2

Paɖʋ Yesu hɩɖɛ pʋcɔ palʋlʋʋ-ɩ

Ɛzɩma Elizaabɛɛtɩ nɛ e-lotu taa pɩɣa paɖʋ Yesu hɩɖɛ?

ÑƲƲ 3

Palʋlɩ weyi pɩwɛɛ se ɛñɔɔzɩ Mesiya nʋmɔʋ yɔ

Zekariya paɣzɩ yɔɔdʋʋ pɩtɩŋnɩ piti lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ natʋ tɔm natʋyʋ kpaagbaa.

ÑƲƲ 4

Maarɩɩ tɩwalɩta, ɛlɛ ɛ nɛ hoɣa

Yosɛɛfʋ tisi tɔm ndʋ Maarɩɩ heyi-i se fezuu kiɖeɖeu yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɛhaɣ hoɣa, pɩtɩkɛ abalʋ nɔɔyʋ ɖʋnɩ-ɩ kɛ yɔ, tɩ-yɔɔ?

ÑƲƲ 5

Le nɛ ɛzɩmtaa palʋlɩ Yesu?

Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se patɩlʋlɩ Yesu Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 25 ŋgʋ wiye?

ÑƲƲ 6

Pɩɣa ŋga paayɔɔdɩ kɔ-tɔm yɔ

Yesu kaakɛ pɩɣa lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ powoni-i kpaaŋ taa nɛ Izrayɛɛlɩ akpadɩyaa naalɛ yɔɔdɩ natʋ tɔm ɛ-yɔɔ.

ÑƲƲ 7

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa woba se pana Yesu

Ɛbɛ yɔɔ tɩɩŋa ŋga pana wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔ, katiwoni-wɛ Yesu c ɔlɔ kpaagbaa nɛ kacalɩ-wɛ wonuu wiyaʋ kɩdɛkɛdʋʋ Eroodi c ɔlɔ?

ÑƲƲ 8

Pese nɛ palɩɩ wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ nesi taa

Mesiya yɔɔ natʋ tɔm naadozo kaakɔm pɩ-taa Yesu yɔɔ, ɛɛkɛ pɩɣa lɛ.

ÑƲƲ 9

Yesu caɣ Nazarɛɛtɩ nɛ ɛpaɣlɩ

Newaa abalɩñɩma nɛ halɩñɩma ɛzɩma Yesu kaawɛna?

ÑƲƲ 10

Yesu hɔʋ woki Yerusalɛm

Sɔɔndʋ kpaɣaɣ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ alɩwaatʋ ndʋ pañɩnaɣ Yesu nɛ paanaɣ-ɩ yɔ, ɛlɛ pɩlabɩ piti se patɩpɩzɩ nɛ patɩlɩ ɖenɖe ɛwɛɛ yɔ.

ÑƲƲ 11

Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ ñɔɔzʋʋ nʋmɔʋ

Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba nabɛyɛ kɔm Yohanɛɛsɩ c ɔlɔ lɛ, ɛkʋ pɔ-tɔm. Ɛbɛ yɔɔ?